თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია (განხილული უნდა იყოს 1921 წლის კონსტიტუციის მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოსთვის, მთლიანი კონტექსტი და მისი როლი თავისუფლებისთვის) საქართველოს მრავალფეროვანი ისტორიული მომენტებიდან ერთ-ერთი საუკეთესო და დასამახსოვრებელია პირველი კონსტიტუციის მიღების ფაქტი, რომელიც ერთგვარი გამოხატულება იყო იმისა, რომ ამ ქვეყანას ჰქონდა იმედით სავსე მომავალი, ვინაიდან წარმატე...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებსა და აპარატის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრის ფორმატში ადვოკატთა პროფესიული საქმიანობის მარეგულირებელ საკანონმდებლო აქტებში შესატანი ცვლილებების პაკეტი იქნა განხილული. წევრთა ფართო ჩართულობისა და საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ადვოკატთა ასოციაციაში შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადდა და ...
ვრცლად ნახვა
ცილისწამება უძველესი დროიდან აქტუალური თემაა, აღნიშნული დანაშაულის სუბიექტს  დროის სხვადასხვა მონაკვეთში განსხვავებულად სჯიდნენ. ცილისწამებისთვის ადამიანები სიკვდილითაც დასჯილან. ისტორიულ კონტექსტს, კერძოდ დაშვებულ შეცდომებს თუ გავითვალისწინებთ, არამიზანშეწონილია სისხლისსამართლებრივი სანქციის, როგორც ბერკეტის მინიჭება ხელისუფლებისთვის, რათა ცენზურა დაუწესოს სიტყვის თავისუფლებას, დასაჯოს მისთვის არასას...
ვრცლად ნახვა
  თანამედროვე რეალობაში, საკონტიტუციო მართლმსაჯულების არსებობა დემოკრატიული სახელწიფოებისთვის უფრო და უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს, რაც აიხსნება იმით, რომ ის ეფექტური გზაა მთლიანი სასამართლო სისტემის სრულყოფისა და განვითარებისთვის. ამასთანავე, პრობლემურია ე. წ. ,,პოლიტიკური მართლმსაჯულებისა’’ და საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური ნეიტრალურობის საკითხი. სამართალსა და პოლიტიკას შორის...
ვრცლად ნახვა
2015 წლის 12 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა არასრულწლოვანთა ინტერესების დასაცავად და მიიღო არასრულწლოვნთა მართლმსაჯულების კოდექსი. აღნიშნული კოდექსი არის არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის გარანტი და მასში გაწერილია ის კონკრეტული პრინციპები, რომელსაც აქვს სახელმწიფოს მბოჭავი ფუნქცია. ერთ-ერთი ასეთი პრინციპია არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობა, რომელიც არასრულწლოვ...
ვრცლად ნახვა
  ძალადობა არის ყოველგვარი ქმედება ან სიტყვა, რომელსაც შეუძლია ადამიანი შეურაცხჰყოს, ზიანი მოუტანოს მას ან შეულახოს კანონით მინიჭებული უფლებები.  ძალის აშკარა ან ფარული გამოყენება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფისაგან ისეთი რამის მისაღწევად, რაზედაც ისინი თავისი ნებით არ თანხმდებიან. ძალადობა შედგება სამი კომპონენტისაგან: მსხვერპლი, დამნაშავე და თვით ქმედება. ჩვენ კი განვიხილავთ ძალადობის ისეთ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მარტოხელა მშობლის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით, სამოქალაქო კოდექსში ცვლილებაა. კერძოდ, უქმდება 1191 პრიმა მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები. მ ა რ ტ ო ხ ე ლ ა დ ე დ ა - პირი, რომელსაც ჰყავს ქორწინების გარეშე დაბადებული 18 წლამდე ასაკის შვილი, თუ ბავშვის დაბადების აქტის ჩანაწერში არ არის შეტანილი ჩანაწერი ბავშვის მამის შესახებ, აგრეთვე პირი, რომელსაც ...
ვრცლად ნახვა
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო  და 19 აპრილის, 17:00 საათამდე გაგრძელდება!  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, აპლიკანტის პორტალის გამოყენებით. გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:  ► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; ► უმაღლესი იურიდიული განათლები...
ვრცლად ნახვა
სამართალი და მისი სისტება საკმაოდ რთული და მრავლისმომცვლელი ფენომენია . სამართალი არ არის უნივერსალური დროისა და სივრცის გარეშე არსებული ფენომენი, სამართალი დროსთან და გარემოებებთან ერთად იცვლება. შესაბამისად, ცვალებადია სამართლის ცნება და სადავოა მისი შინაარსიც. სამართალი უმნიშვნელოვანესი ფენომენია, არსებული საზოგადოებრივი ურთიერთობების მოწესრიგებას ისახავს მიზნად . ცნობილია, რომ სამართლის ცალკეული ნორმებ...
ვრცლად ნახვა
 მორალური ზიანის ანაზღაურება დღესდღეობით მეტადრე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ჟამთასვლასთან ერთად მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხი საკმაოდ ხშირად ფორმირდებოდა, იცვლებოდა მიდგომანი და შეხედულებები. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს ჯერ კიდევ საბჭოურ პერიოდში მორალური ზიანის სისტემას საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებდნენ, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ კანონმდებლობა არ სცნობდა პასუხისმგებლობას მორალური ზიანის...
ვრცლად ნახვა
  ქართული სამართლის მეცნიერებას დიდი ხნის ისტორია არა აქვს თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ ქართული სახელმწიფოებრიობა და სამართალი ყალიბდება ჩვ. წელთაღრიცხვამდე პირველ ათასწლეულში, ბუნებრივია« შედარებით დაგვიანებულად წარმოგვიდგება ის ფაქტი, რომ ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის კვლევა XVIII საუკუნეში დაიწყო.ქართული სამართლის შესწავლის მოთავედ უნდა მივიჩნიოთ ქართლის მეფე ვახტანგ VI, ...
ვრცლად ნახვა
სასჯელი სისხლის სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ძირითადი ცნებაა.ცხადია,მნიშვნელოვანია იმის თქმა,რომ სასჯელის გამოყენების საფუძველს დანაშაულის ჩადენა წარმოადგენს. ,,სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია დანაშაული, ესე იგი ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება’’(სსსკ.-ის მე-7(1)მუხლი).მაშასადამე,თუკი პირს აქვს რაიმე დანაშაული ჩადენილი,მას უნდა დაენიშნო...
ვრცლად ნახვა
სახელმწიფოს არსებობის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს მისი ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ორგანიზება. საჭიროა რომ ტერიტორიული ორგანიზება ესადაგებოდეს ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერებასა და ფსიქიკას. ეს საკითხი პრობლემატურია საქართველოში, რადგან საქართველოს კონსტიტუციით ჯერ კიდევ ბუნდოვნად და მცირე რაოდენობითაა ტერიტორიული მოწყობის მომწესრიგებელი სამართლებრივი ნორმები ჩამოყალიბებული, რაც გარკვეულწილად განპირ...
ვრცლად ნახვა
რას წარმოადგენს დაუძლეველი ძალა ანუ Force Majeure? საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ვერ შევხვდებით ფორსმაჟორის დეფინიციას, თუმცა ის უმეტეს შემთხვევებში ითვლება პატივსადებ მიზეზად, მაგალითად, ფორსმაჟორულ ვითარებაში გრძელვადიან ურთიერთობაზე უარის თქმა დაწესებული ვადის დაუცველად შეუძლია ხელშეკრულების ნებისმიერ მხარეს (სსკ. 399.1), ტურისტული მომსახურების ხელშეკრულების დადების შემდგომ ზიანის ანაზღაურების ვალდებუ...
ვრცლად ნახვა
მფლობელობა პირის ფაქტობრივი ნებითი  ბატონობაა ნივთზე.  მფლობელობაში ფაქტისა და უფლების კავშირის საუკეთესო გამოხატულება  მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია. (სსკ-ის 158-ე მუხლი). ხშირად ერთმანეთთან აიგივებენ მფლობელს და მესაკუთრეს, თუმცა სამართალი ამ ორ კატეგორიას მკაცრად განასხვავებს ერთმანეთისგან. როგორც რუდოლფ ზომი იტყოდა, საკუთრება ნივთზე იურიდიული ბატონობაა, მფლობელობა კი ფაქტობრივი. მფლობელობ...
ვრცლად ნახვა
ბავშვი სამართლის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვან სუბიექტს წარმოადგენს, რომლის უფლებებიც გამორჩეულად არის დაცული, როგორც საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტებით ასევე საქართველოს კანონმდებლობითაც. გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია პრეამბულაში ამაზე მკაფიოდ უსვამს ხაზს და აღნიშნავს: „ბავშვი, მისი ფიზიკური და გონებრივი სიმწიფის გამო საჭიროებს სპეციალურ დაცვას და ზრუნვას, მათ შორის სათანადო სამართლებრივ ...
ვრცლად ნახვა
შესავალი მსოფლიო ომებმა და მე-20 საუკუნეში მიმდინარე მოვლენებმა დიდი გავლენა იქონია საერთაშორისო სამართლის ჩამოყალიბებაზე. ამ პერიოდში დაარსდა გაერო (1945წ.), განისაზღვრა  ძირითადი პრინციპები. მათი ნაწილი 1970 წელს (7 პრინციპი) და ნაწილიც 1975 წელს (3 პრინციპი) მიიღეს. სწორედ უკანასკნელთა რიცხვს განეკუთვნება ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპი, თვითგამორკვევის უფლება კი 1970 წლის დეკლარაციის პირმშო...
ვრცლად ნახვა
საერთაშორისო ურთიერთობებში დროთა განმავლობაში ასპარეზზე გამოდიან ახალი სახელმწიფოები, რომლებიც აქტიურად ებმებიან საერთაშორისო ურთიერთობებში, თუმცა იმისათვის, რომ ახლადწარმოშობილმა სახელმწიფომ დაიკავოს ნორმალური ადგილი საერთაშორისო სამართლებრივ ურთიერთობებში, საჭიროა, რომ დანარჩენმა სახელმწიფოებმა გამოხატონ ნება და სურვილი, რომ დაამყარონ მასთან საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობანი და ცნონ იგი. თანამედროვ...
ვრცლად ნახვა
სამართლის თეორიაში გაბატონებული შეხედულების თანახმად, განასხვავებენ სამართლის წყაროს მატერიალური გაგებით და სამართლის წყაროს იურიდიული გაგებით. საერთაშორისო სამართლის წყაროს მატერიალურ გაგებაზე საუბრისას მასში უნდა მოვიაზროთ მთელი რიგი ეკონომიკური თუ საწარმოო ურთიერთობანი სახელმწიფოთა შორის და ამ ეკონომიკური ურთიერთობებით განპირობებული პოლიტიკური ფაქტორები, რომლებიც საბოლოოდ განსაზღვრავენ გარკვეული სოც...
ვრცლად ნახვა
 ამ საკითხზე მსჯელობის წინ, უმჯობესი იქნება თუ თავდაპირველად შევეხებით, საკონსტიტუციო სამართლის, ანუ კონსტიტუციონალიზმის არსაა და მნიშვნელობას, რომელიც, რა თქმა უნდა, უშუალო კავშირშია კონსტიტუციასთან, რამეთუ საკონსტიტუციო სამართლის უმთავრესი საყრდენი, ცხადია, ქვეყნის ძირითადი კანონი - კონსტიტუციაა. თანამედროვე საზოგადოების იდეა ეფუძნება თავისუფლების კონცეფციას, რომლის რეალურად მიღწევაც და თავისი ნა...
ვრცლად ნახვა
  თანამედროვე საზოგადოების იდეა ეფუძნება ადამიანის თავისუფების კონცეფციას, რომლის მიღწევაც მხოლოდ ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, როგორც უზენაესი ღირებულებებისა და ფასეულობების, აღიარებითაა შესაძლებელი. სწორედ ამისთვის არსებობს სახელმწიფო და სამართალი, რომელთა მთავარ ამოცანასა და მიზანს თავისუფალი და ღირსებადაცული ადამიანი წარმოადგენს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ ს...
ვრცლად ნახვა
 მოქალაქის როლი დემოკრატიულ სახელმწიფოში - ასეთ მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე მსჯელობისას, აუცილებელია კარგად გვესმოდეს, როგორც დემოკრატიის, ისე თავად მოქალაქის ცნების შესახებ. შესაბამისად მნიშვნელოვანია განვიხილოთ, თუ რა არის ზოგადად მოქალაქეობა, დემოკრატია და რა კავშირშია ისინი ერთმანეთთან.  ისტორიულად მოქალაქეობის ცნება საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებას აღნიშნავდა, რაც სახელ...
ვრცლად ნახვა
ტრადიციულად, საქართველოს კონსტიტუციას გარდამავალი დებულებების წინ ერთვის სპეციალური თავი - „კონსტიტუციის გადასინჯვა“, რომელიც კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესსა და პროცედურას ითვალისწინებს. საქართველოს კონსტიტუციის დღეს მოქმედი რედაქციის მეათე თავი ეხება სწორედ კონსტიტუციის გადასინჯვას. ძველი რედაქცია გამოყოფდა კონსტიტუციის გადასინჯვის ორ სახეს, კერძოდ, ზოგადს და ნაწილო...
ვრცლად ნახვა
  გამოხატვის თავისუფლება დაცული არის აშშ-ში კონსტიტუციის პირველი შესწორებით,რომლის მიხედვითაც, კონგრესს ეკრძალება მიიღოს ისეთი კანონი,რომელიც შეზღუდავს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას.პირველი შესწორება არ არის აბსოლუტური და არსებობს ვიწრო შეზღუდვები გამოხატვის რაღაც კატეგორიებისთვის,ასევე შესაძლებელია გამოხატვის თავისუფლებით დაცულ სფეროში საერთოდ არ ექცეოდეს კონკრეტული სახის გამოხატვა. პირვ...
ვრცლად ნახვა
   კონსტიტუცია სახელმწიფოებრიობის აუცილებელი ნიშანია, იგი ქვეყნის ძირითად კანონს წარმოადგენს. კონსტიტუციას, როგორც სახელმწიფოს მთავარ კანონს, უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია მართლწესრიგსა და საზოგადოებრივ ცნობიერებაში.  "კონსტიტუცია იწერება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ჩვეულებრივ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში არსებობს ეკონომიკური, სოციალური და სხვა პრობლემები. არსებობ...
ვრცლად ნახვა
რა არის სამართალი? სამართლის უნივერსალური ცნება არ არსებობს, თუმცა  სამართლის ამოსავალ წერტილს სამართლიანობა წარმოადგენს. სამართლიანობის  500-მდე თეორია არსებობს, მათ შორის უტილიტარიზმი, ლიბერტარიანიზმი და ტელეოლოგიური თეორია. თუმცა ამ თეორიათა პრაკტიკული გამოყენება, შესაძლოა იმაზე რთული აღმოჩნდეს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. შესაბამისად, შეგვიძლია ვნახოთ, თუ როგორ ვლინდება თითოეული თეორია პრაკტ...
ვრცლად ნახვა
 სასამართლოს დამოუკიდებლობა დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტია. ქვეყანაში ძლიერი სასამართლოს არსებობა განაპირობებს ხალხის ნდობისა და დაცულობის შეგრძნებას, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს არსებობისათვის. აუცილებელია, აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით ხაზი გაესვას იმ საერთაშორისო აქტებს, რომლებშიც ნათლადაა წარმოჩენილი სასამართლო დამოუკიდებლობის როლი და მნიშვნელობა. ადამიანის უფლებათა ევ...
ვრცლად ნახვა
 აზრის თავისუფლება, რომელიც ასევე ცნობილია გამოხატვის თავისუფლების სახელით, ყველა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების საყრდენი ძირითადი უფლებაა. აზრის თავისუფლების გარეშე წარმოუდგენელია პლურალისტული საზოგადოების არსებობა.  აღნიშნული უფლების განსაკუთრებულ მნიშველობაზე მსჯელობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში საქმეზე: „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცი...
ვრცლად ნახვა
  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის პირველივე მუხლში შემდეგია განმტკიცებული, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი წარმოადგენს კერძო სამართლის ნაწილს და აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. საქართველოს პარლამენტმა 1997 წლის 26 ივნისს ერთხმად მიიღო დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი სამოქალაქო კოდექსი, ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, წინ დიდი შრომ...
ვრცლად ნახვა
გენდერული თანასწორობა ნიშნავს ქალისა და კაცის, გოგოსა და ბიჭის თანაბარ უფლებებს, პასუხისმგებლობებსა და შესაძლებლობებს. თანასწორობა არ გულისხმობს, რომ ქალი და კაცი იდენტურნი უნდა გახდნენ, თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის სქესი არ უნდა განსაზღვრავდეს მის უფლებებს, პასუხისმგებლობასა და შესაძლებლობებს. გენდერული თანასწორობა გულისხმობს, რომ როგორც ქალების, ასევე კაცების ინტერესები, საჭიროებები და პრიო...
ვრცლად ნახვა
რელიგია ლათინური სიტყვაა და თაყვანისცემას, მორწმუნეობას ნიშნავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცნების ჩამოყალიბება მეორე საუკუნეს (და ამ პერიოდში მოღვაწე ორატორს - ციცერონს) უკავშირდება, იგი დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს პიროვნული განვითარების ხელშეწყობაში. მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ხაზგასმულია თუნდაც იმით, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ რწმენის თავისუფლება ადამი...
ვრცლად ნახვა
 ბუნებრივია რომ, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის დიდი ნაწილი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე   შეუმჩნეველი რჩება  საზოგადოებისთვის,  რაც თითქმნის გამორიცხავს მასზე საზოგადოების კონტროლის შესაძლებლობას. კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე კონტროლის სამ სახეს ითვალისწინებს, ესენია უწყებრივი, საპროკურორო და სასამართლო ზედამხედველობა.  ჩამოთვლილთაგან საკანონმდებლო ჩანაწერი სასამართლო...
ვრცლად ნახვა
 თანამედროვე სამყაროს განვითარების ეტაპზე სულ უფრო და უფრო წინ წამოიწია ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებმა. ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ სერიოზულ დარღვევად მიიჩნევა. ,,ადევნება არის ქალთა მიმართ ძალადობის ფორმა“. იგი არც თუ ისე ახალი მოვლენაა, თუმცა სახელმწიფოთა მხრიდან მისი კრიმინალიზაციის საკითხი თანდათან იზრდება, რაც მიუთითებს ადევნების საშიშროებაზე და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე...
ვრცლად ნახვა
  1 წელზე მეტი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ’’ საქართველოს კანონში მე-101 მუხლის სახით ცვლილება განხორციელდა, რომელიც ინიცირებული იყო საქართველოს მთავრობის, კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ.  აღნიშნული მუხლით დაწესდა ელექტრონული ზედამხედველობა მოძალადის მიმართ და გა...
ვრცლად ნახვა
 საქართველო მსგავსად სხვა ქვეყნებიც აწყდება ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა გენდერის ნიშნით დისკრიმინაცია. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩეხეთი, რომლის ხელისუფლებამაც საპენსიო ასაკი ჩვეულებრივზე კიდევ უფრო დაბლა დასწია ქალებისთვის, რომლებიც მარტოხელა დედები არიან, თუმცა მსგავსი მიდგომა არ გაითვალისწინა მარტოხელა მამებისთვის. ასეთი მოწესრიგების საწინააღმდეგოდ საქმეც კი აღიძრა ორი შვილის მარტოხელა მამი...
ვრცლად ნახვა
  ცნობილია, რომ ნებისმიერი კანონი განსაზღვრულ დროსა და სივრცეში მოქმედებს. კანონის მოქმედება დროში გულისხმობს კანონის ძალაში შესვლასა და მის ძალდაკარგულად აღიარების დროებს შორის მონაკვეთს.  თანდათანობით, საზოგადოების ცნობიერების ცვლილებასთან ერთად იცვლება კანონმდებლობაც, ახალი კანონი ცვლის ძველს, თუკი ორივე მათგანი ერთსა და იმავე ურთიერთობებს აწესრიგებდა. ძველი და ახალი კანონები, როგორც წე...
ვრცლად ნახვა
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ჩვენ, მოქალაქენი, აჭურვილნი ვართ ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრით,როგორც წარუვალი და უზენაესი ადამიანური ღირებულებებით. ადამიანის უფლებათა ამ „კატალოგიდან“ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება (ცხადია, ეს არ/ვერ გამორიცხავს სხვა უფლებათა მნიშვნელობას) პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას.ეს უფლება განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8...
ვრცლად ნახვა
  სასჯელის დანიშვნას სისხლის სამართალში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. სასჯელის სწორად დანიშვნამ საზოგადოების თითოეულ წევრს სამართლიანობის განცდა უნდა ჩამოუყალიბოს. ამ მხრივ სისხლის სამართლს კოდექსმა დიდი ცვლილებები განიცადა. 1960 წელს მიღებულ სისხლის სამართლის კოდექსში, არასრულწლოვანთა პასუხისმგებლობის ასაკი, სასჯელის მიზანი და სახეები დღევანდელი კოდექსისგან განსხვავებული იყო. სისხლის სამართლის პას...
ვრცლად ნახვა
ქირავნობა წარმოადგენს შეთანხმებას ნივთის გამქირავებელსა და დამქირავებელს შორის, რომლის საფუძველზეც ხელშეკრულების ერთი მხარე - გამქირავებელი კისრულობს ვალდებულებას, ხელშეკრულების მეორე მხარეს - დამქირავებელს დროებით სარგებლობაში გადასცეს განსაზღვრული ნივთი დანიშნულებისამებრ სარგებლობის უფლებით. ქირავნობის ხელშეკრულებით დამქირავებელს ნივთი საკუთრებაში არ გადაეცემა. დამქირავებელზე ნივთით სარგებლობის უფლება ხე...
ვრცლად ნახვა
  სამართლის განხრების გამორკვევა და მათი გამიჯვნა ერთმანეთისგან მუდამ წარმოადგენდა და წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს სტუდენტებისა თუ სამართლით დაინტერესებული პირებისათვის. კერძო და საჯარო სამართლის ერთმანეთისაგან გამიჯვნა ერთგვარ პრობლემასაც კი წარმოადგენს და ამისათვის რამდენიმე თეორიაც კი არსებობს. აღნიშნული თეორიებიდან თითოეულს დეტალურად მიმოვიხილავ და მათგან ყველაზე გამორჩეულ, ოპტიმალუ...
ვრცლად ნახვა
  საზოგადოებაში თითქმის ყოველდღე იდება სხვადასხვა ტიპის გარიგება. გარიგება, ზოგადად, ეწოდება პირთა ნების გამოვლენას, რათა დაიწყოს, შეწყდეს ან შეიცვალოს სამართლებრივი ურთიერთობა. ეს შეიძლება იყოს დაწერილი ან ზეპირი ხელშეკრულება (ხელშეკრულების ზეპირი ფორმაა, მაგალითად, როდესაც სურსათის მაღაზიაში შეიძენთ პროდუქტს). სამწუხაროდ ხშირად ხდება შემთხვევები, როდესაც გარიგება მოტყუებით იდება, ადამიანები კი ფი...
ვრცლად ნახვა
მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული ტექნოლოგიურმა განვითარებამ და აღმოჩენებმა ელექტრონიკაში საზოგადოებას საშუალება მისცა ცხოვრება ახალ ეტაპზე გადაეყვანა. ცხოვრება ბერვად მარტივი გახდა, გამარტივდა ადამიანებს შორის ურთიერთობებიც. თუმცა ყოველივე ამ სიმარტივისა და კომფორტულობის უკან დიდი რისკი დგას. რისკ ქვეშაა ჩვენი პირადი ინფორმაცია, შემოსავლები და პირადი ურთიერთობები. ვინაიდან ჩვენი პირადი მონაცემებს უკვე ნებისმიერ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოში სისხლის სამართლის პრობლემების კვლევის დაწყების დროიდან დღემდე მნიშვნელოვანია  ჯგუფური დანაშაულისა და მასთან დაკავშირებული ქმედების კვალიფიკაციის პრობლემური საკითხების განხილვა და მათი გადაწყვეტა. მიუხედავად მისი შესწავლისა, კვლავაც  ბუნდოვანია  გადაჭრის გზა.  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ჯგუფურ დანაშულს 27-ე მუხლს უთმობს.რეალურად, ლოგიკურია,რომ პირთა ჯგუფის ...
ვრცლად ნახვა
თითოეულ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, რომელიც კონსტიტუციით გამტკიცებული ძირითადი უფლებებიდან ერთ-ერთი უმთავრესია. საქართველოს კონსტიტუციის მე-10 მუხლი აწესრიგებს სიცოცხლის უფლებას: „ადამიანის სიცოცხლე დაცულია“. იბადება კითხვა: თუ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, აქვს თუ არა მას სიკვდილის უფლება? ამ კითხვას მივყავართ ევთანაზიის ინსტიტუტამდე. უპირველესად არსებითია, ზოგადად მიმოვილიხოთ,  რას...
ვრცლად ნახვა
დისკრეციული უფლებამოსილება ადმინისტრაციული სამართლის მეტად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ინსტიტუტის კომპლექსურობას ასევე ამტკიცებს იმ შეცდომათა ნაირსახეობა, რომლებიც შეიძლება იყოს დაშვებული დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი დისკრეციული უფლებამოსილების შემდეგნაირ განმარტებას იძლევა: „დისკრეციული უფლებამოსილება – უფლებამოსილება, ...
ვრცლად ნახვა
ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, სულ უფრო აქტუალური ხდება საკითხი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით. თანამედროვე სამყაროში, ფაქტობრივად, შესასრულებელ ოპერაციათა უდიდესი ნაწილი დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა გაზიარებასა და დამუშავებასთან. აღნიშნულის საფუძველზე, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, იზრდება პირად ცხოვრებაში არამართლზომიერი ჩარევის რისკები, ვინაიდან, სწორედ ამ უკა...
ვრცლად ნახვა
  ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე საკმაოდ პრობლემურია, ვინაიდან სშკ არ მოიცავს დისკრიმინირებული კანდიდატის მოთხოვნის საშუალებებს, ამიტომაც ვიყენებთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თავს სამართალწარმოება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეზე და საქართველოს კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ (კონკრეტულად მე-10 მუხლს). დისკრიმინაციული ქმედების შედეგად, მო...
ვრცლად ნახვა
  ცელსუსი  იუსტინიანეს დიგესტებში აღნიშნავს: ,,სამართალი არის სიკეთისა და სამართლიანობის ხელოვნება’’ - რომაელის ეს სიტყვები იმ სახელმწიფოში, სადაც სამართალი სამართლიანობის შვილად და, იმავდროულად, მის სინონიმად განიხილებოდა, თავის დროზე დიდ ჭეშმარიტებად აღიარეს, მაგრამ საკითხავია, დღეს თუ არის შესაძლებელი აღნიშნულის   ესოდენ ხმამაღლა გაცხადება.   სამართალი და სამართლია...
ვრცლად ნახვა
პირველ რიგში, აღვნიშნავ იმას, რომ ქორწინება წარმოადგენს ოჯახის შექმნის უძველეს და ყველაზე გავრცელებულ საფუძველს. თავის მხრივ, ქორწინება მეუღლეებს შორის წარმოშობს საკმაოდ რთულ და მრავალმხრივ ურთიერთობებს. ქორწინების ცნება მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1106-ე მუხლში, რომლის თანახმად ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს...
ვრცლად ნახვა
„შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც ჩემი იწყება.“ ეს სიტყვები მნიშვნელოვანია იმით, რომ იგი აწესებს გარკვეულ ზღვარს და გვეუბნება, რომ არაფერია აბსოლუტურად შეუზღუდავი, მათ შორის არც თავისუფლება. კონსტიტუციის 44–ე მუხლის მე–2 პუნქტშიც ეს აზრია გატარებული: „ადამიანის უფლებათა და თავისუფებათა განხორციელებამ არ უნდა დაარღვიოს სხვათა უფლებები და თავისუფლებები.“ პრაქტიკაში ხში...
ვრცლად ნახვა
 ოჯახში ძალადობა რომ კვლავ აქტუალური თემაა, ამაზე არავინ დაობს. მასმედიის საშუალებით ხშირად ვისმენთ ოჯახში ძალადობის გამაოგნებელ ისტორიებს. უპირველესი პრობლება, ჩემი აზრით, იმაშია, რომ ადამიანები გულგრილად ეკიდებიან ამ საკითხს და მას „ოჯახურ“ პრობლემად თვლიან, ამიტომაც ხშირად თავს იკავებენ მასში ჩარევისაგან. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც საზოგადოების, ისე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთ...
ვრცლად ნახვა
ევენტუალური განზრახვის ცნება და ზოგადი მიმოხილვა:  დღესდღეობით ევენტუალური განზრახვის საკითხი საკმაოდ პრობლემატური და აქტუალურია. ამ საკითხზე განსახვავებული მიდგომა არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის სამართალში. ქართული სამართალი განიხილავს მას განზრახვის სახედ, ისევე, როგორც სხვა მრავალი ქვეყანა, ამერიკული, ინგლისური, ფრანგული სამართალი არ ეთანხმება ამ მოსაზრებას და მას განიხილავენ თვითიმედოვნებასთან ერთ...
ვრცლად ნახვა
  იურისპრუდენცია ვითარდება, უამრავი სამართლებრივი მექანიზმი განიცდის ევოლუციას, იცვლება ადამიანთა ცნობიერებაც, ,,ადამიანის ბიოფსიქიკური ასიმეტრიულობა, მისი სისტემურად მაძიებელი ბუნება ახალ-ახალ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისა, საზღვრავს სამართლის იდეის მუდმივ სიახლესა და ნოვატორულობას.’’ ადამიანია სამართლის შემოქმედი, შესაბამისად, ადამიანმა უნდა შეაფასოს ანდაც განსაზღვროს იგი. პლატონ...
ვრცლად ნახვა
  მსოფლიო საზოგადოება არაერთხელ დამდგარა დიდი არჩევანის წინაშე, კერძოდ ამ დილემად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ორ და ერთ პალატიან პარლამენტთა შორის უპირატესობის განსაზღვრა. თანამედროვე სახელმწიფოებში პარლამენტთა ნაწილი მონოკამერულია (ერთი პალატისგან შედგება) ნაწილი კი – ბიკამერული. ბიკამერალიზმი ჩვენს რეალობაში ფართოდ გავრცელებული საპარლამენტო სისტემაა, რომელშიც წარმომადგენლობითი ორგანო შედგება...
ვრცლად ნახვა
  პირადი ცხოვრების საიდუმლოების დაცვას დიდი ისტორია აქვს. მის საწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ ძველი ბერძნული და რომაული პოლიტიკური ფილოსოფიისთვის მნიშვნელოვანი, კერძო და საჯარო სფეროების ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხი. ამაზე მიანიშნებს არისტოტელეს და სოკრატეს შეხედულებები, პიროვნებისა და სახელმწიფოს როლის შესახებ.       პირადი ცხოვრების საიდუმლოების დაცვის სამართლებრივ სა...
ვრცლად ნახვა
ძველად აღიქმებოდა, რომ სამართალსა და სამართლიანობას ერთი და იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა. როგორ შეიძლება არ გავიზიარო დიგესტებში გაჟღერებული აზრი:,,სამართალი დასაბამს ღებულობს სამართლიანობისგან, როგორც დედისაგან. მაშასადამე, სამართლის წინ იყო სამართლიანობა.’’ სწორედაც რომ ადამიანს მასში გაჩენილი უსამართლობის შინაგანი გრძნობა მიიყვანდა საზოგადოებას იქამდე, რომ შეექმნა ისეთ რამ რაც მას სწორედ ამ უსამ...
ვრცლად ნახვა
მსოფლიო საზოგადოება სულ უფრო და უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული ციფრულ სამყაროზე. ასეთი ცვლილებების ფონზე, ტექნოლოგიური განვითარების ტემპი და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ფორმები თითოეულ ჩვენგანზე ყოველდღიურად ახდენს გავლენას სხვადასხვა სახით. ცოტა ხნის წინათ გადაიხედა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივი ჩარჩო პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. ევროპა მ...
ვრცლად ნახვა
სამართალწარმოების პროცესში შეიმჩნევა გარიგებები, რომელთა დადება დაუშვებელია, შესაბამისად, მათ დაუშვებელი გარიგებების სახელწოდებით ვხვდებით. ასეთი გარიგებების ჩამონათვალში ფიქსირდება ზნეობის წინააღმდეგ დადებული – ამორალური გარიგებები. საინტერესოა, შესაძლოა თუ არა და რა როლი შეიძლება იქონიოს მორალურმა ნორმამ პირთა კერძო ავტონომიის შედეგად დადებულ გარიგებებზე? როდესაც ვსაუბრობთ ზნეობაზე, მნიშვნელოვანია ...
ვრცლად ნახვა
  სამოქალაქო სამართლის სუბიექტი ყოველთვის ცდილობს, სხვადასხვა სახის ურთიერთობებში შევიდეს და ამგვარი გზით შეძლოს საკუთარი თავის განვითარება. სამოქალაქოსამართლებრივ სივრცეში მყოფ ადამიანებს ასეთ უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს გარიგებები, რომელთა დახმარებითაც პირს შეუძლია საკუთარი სამართლებრივი მდგომარეობა გაიუმჯობესოს. მიუხედავად ამ ნათელი ფაქტისა, უნდა ითქვას ისიც, რომ გარიგებები ყოველთვის ასეთი პოზიტი...
ვრცლად ნახვა
 საკუთრების უფლება განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე–19 მუხლით, რომლის პირველი პუნქტის თანახმად: „საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია.“ სანამ უშუალოდ ამ უფლებაში ჩარევის საფუძვლებს განვიხილავდე, საჭიროდ მიმაჩნია რამდენიმე წინადადებით ხაზი გავუსვა საკუთრების უდიდეს მნიშვნელობას როგორც პიროვნების, ისე ქვეყნის განვითარების კუთხით. საკონსტიტუციო სას...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მომზადებული წესები, რომელთა მიხედვითაც პნევმატური იარაღის ბრუნვასთან დაკავშირებული რეგულაციები გამკაცრდა. მთავრობის შესაბამისი დადგენილების თანახმად, აიკრძალა პნევმატური იარაღის რეგისტრაციის გარეშე ტარება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ახალი რეგულაციების საფუძველზე, საქართველოს შინაგა...
ვრცლად ნახვა
  ადამიანი თავისი ცხოვრების  მნიშვნელოვან ნაწილს უშუალოდ შრომით პროცესში ან მისთვის მზადებაში ატარებს.სამართლებრივი  სიკეთეები არ მოიცავს მხოლოდ ადამინისთვის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მოსახმარ სიკეთეს,არამედ ამით იკვრება წრე ადამიანსა და სამყაროსთან კავშირი.ამიტომაცაა საინტერესო შრომის სფეროსა და პროცესის  შესწავლა ან ამ საკითხისთვის,როგორც მეცნიერებისთვის შეხედვა.მათ შორის,ეკონო...
ვრცლად ნახვა
დისკრეციული უფლებამოსილება ადმინისტრაციული სამართლის მეტად მნიშვნელოვან,თუმცა ამავდროულად ძალზე საკამათო საკითხს წარმოადგენს. დისკრეციული უფლებამოსილების ინსტიტუტთან დაკავშირებით, პირველად მეცხრამეტე საუკუნეში დაიწყო მსჯელობა და მიუხედავად მრავალი გამოჩენილი პირის მოსაზრებისა და დასკვნისა აღნიშნულ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მის სიღრმეში ჩაწვდომა დღემდე გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული.  ...
ვრცლად ნახვა
საჯარო რეესტრი სანივთო სამართლის ფინალური ნაწილია. მისი მნიშვნელობა იმაშია, რომ იგი წარმოადგენს უფლებაშემქმნელ ინსტიტუტს. მართალია, მანამდე უფლების აღმოცენების პროცესი ბევრ გზას გაივლის, მაგრამ მისი გაფორმების ფინალი მაინც საჯარო რეესტრშია.  სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის მიხედვით, საჯარო რეესტრი არის ნივთისა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის წ...
ვრცლად ნახვა
  მფლობელობა თანამედროვე სანივთო სამართალში საჯაროობის პრინციპის გამოხატვის ფუნქციას ითავსებს, რომლის გამოვლინებადაც გვევლინება მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია, რომელიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 158-ე მუხლში ჰპოვებს ასახვას. სამოქალაქო კოდექსით განმრტკიცების მიუხედავად, დასახელებული პრეზუმფციის ქმედითობა თანამედროვე ეკონომიკური წესრიგის, მუდმივად ცვლადი, დინამიკური წყობილების პირობებში ხშირა...
ვრცლად ნახვა
  ადამიანებით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) ადამიანთა უფლებების ძალიან უხეში და სერიოზული დარღვევაა. ეს ტერმინი გულისხმობს პირის ან გარკვეული პირთა წრის მიერ ადამიანთა დამონებას გარკვეული მიზნებისთვის. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება იძულებითი შრომის, კომერციული მიზნების ან პროსტიტუციის მიზნით. ამ დანაშაულის მსხვერპლი ხშირ შემთხვევაში ქალები და ბავშვები არიან. მოძალადეები სრულიად უკანონოდ უღკვეთავენ ადამიან...
ვრცლად ნახვა
ერთი შეხედვით მოცემული ტერმინი, შპიონაჟი, მარტივი გასაგებია და  მასთან მიმართებით წარმოშობილი სამართლებრივი პროცედურებიც შეიძლება მარტივად მოსაგვარებლად მოგვეჩვენოს, თუმცა არსებობს მთელი რიგი გარემოებებისა, რომელთა დადგენაც არის საჭირო ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების განამახორციელებელი ინიდვიდისათვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად. ცალკე განხილვას საჭიროებს შპიონაჟის არსებული განმარტებები, რომლებიც ...
ვრცლად ნახვა
21-ე საუკუნე ქალების საუკუნეა. ეს იმას გულისხმობს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს აქვთ თანაბარი კარიერული შესაძლებლობები. ისინი სწავლობენ, როგორ დააკავშირონ წარმატებული პროფესიული ცხოვრება სრულყოფილ პირად ცხოვრებასთან. ქალები ამტკიცებენ, რომ არ იმსახურებენ, იწოდებოდნენ სუსტ სქესად. მართლაც, 21-ე საუკუნეში ქალებს ისე როგორც არასდროს აქვთ შესაძლებლობა, განვითარდნენ, მიიღონ განათლება, ჰქონდეთ წარმატებული კარიერა, ...
ვრცლად ნახვა
დემოკრატიულ ქვეყნებში კონტრასიგანციის ინსტიტუტის ოთხი ძირითადი ვარიაციის განსხვავება შეგვიძლია: ხელს აწერს ექსკლუზიურად პრემიერ-მინისტრი (პოლონეთის 1997 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი და უფლებამოსილი მინისტრი (უკრაინის 1996 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ან უფლებამოსილი მინისტრი (პოლონეთის მცირე კონსტიტუცია 1992 წლის) ხელს აწერს მხოლოდ უფლებამო...
ვრცლად ნახვა
„მეტი ქალი პარლამენტში”, – ეს არის გზავნილი, რომელიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საზოგადოებაში ხშირად განხილვადი საკითხი გახდა.  ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად იქმნება ქალთა მოძრაობები, რომლებიც მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა როლის ზრდას. ამაზე საუბრისას არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, რომ ეს ტენდენცია არ არის უცხო  საქართველოსთვის. ჯერ კიდევ 1919 წელს, დამფუძნებელ...
ვრცლად ნახვა
შრომის სამართალი, როგორც სამართლის დარგი, წარმოიშვა დასაქმებულის სპეციალური მდგომარეობიდან და დაცვის საჭიროებიდან გამომდინარე. ისტორიულად  შრომის სამართლის წარმოშობის წინაპირობა იყო 2 მხარეს შორის არსებული აშკარა ეკონომიკური უთანასწორობა ასახული შრომით ხელშეკრულებაში.    შრომის სამართალი დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან და თითოეული დასაქმებულის საქმის ინდივიდუალური შე...
ვრცლად ნახვა
სახელმწიფოთა ნაწილი სავალდებულო ბავშვთა პროფილაქტიკურ ვაქცინაციაზე უარის თქმის მიზედად უშვებს რელიგიასთან დაკავშირებულ გამონაკლისს. საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, ყველა ადამიანს აქვს რწმენის თავისუფლება. ადამიანის სიცოცხლე ყველა რელიგიაში უპირატესი მნიშვნელობის მქონეა, ამის მიუხედავად, არსებობს რელიგიები, რომელთა წარმომადგენლები უარყოფენ ზოგი ტიპის სამედიცინო ჩარევას, და უარს ...
ვრცლად ნახვა
თვითმკვლელობაში დახმარება ქართული კანონმდებლობით დასჯად ქმედებას არ წარმოადგენს. თვითმკვლელობაში დახმარება შესაძლოა გაგებულ იქნას, როგორც თვითმკვლელობისთვის რაიმე საშუალების, იარაღის გადაცემა იმ პირისთვის, რომელიც მას გამოიყენებს თვითმკვლელობისთვის. ცხადია, ინიციატივა დახმარებაზე უნდა მოდიოდეს თვითმკვლელობის სურვილის მქონე პირისგან. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 110-ე მუხლით დასჯადი ქმედებაა მკვლე...
ვრცლად ნახვა
თანამედროვე სახელმწიფოების მმართველობაში ადგილობრივი თვითმმართველობა მიიჩნევა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად, რომლის საფუძვლები განმტკიცებულია კონსტიტუციით. იგი ასევე განიხილება, როგორც ხალხის მიერ ხელისუფლების ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი. საქართველოში ადგილობრივ თვითმმართველობას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა, ვინაიდან ის მიიჩნევა სახელმწიფოსა და საზოგადოების დე...
ვრცლად ნახვა
 სამართლის წარმოშობის საკითხის კვლევისას აუცილებლად წავაწყდებით ტერმინს „სამართლის წყარო“, შესაბამისად იბადება კითხვა, თუ რა არის სამართლის წყარო?მსგავსად სამართლისა , სამართლის წყაროს მრავალაზრობრივი მნიშვნელობა აქვს , შესაძლოა სამართლის წყაროს გაგება ,როგორც ძალების, რომლებიც ქმნიან სამართალს (სახელმწიფო ხელისუფლება , ხალხის ნება ) , ასევე სამართლის წყაროდ შეგვიძლია მივიჩნიოთ  ისტორ...
ვრცლად ნახვა
ადამიანისა და სახელმწიფოს მიზნობრივი ქმედობა აყალიბებს სწორედ ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც მაქსიმალურადაა მორგებული ადამიანების ინტერესებზე. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, შესაბამისად თითოეული ხელისუფლება მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ დააკმაყოფილოს საკუთარი მოსახლეობის ნება და კოლექტიური სიკეთის განაწილება არ მოხდეს მარტოოდენ თვითნებურად. სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი კი არის ფუ...
ვრცლად ნახვა
  საერთაშორისო საზოგადოება ეფექტიანი მექანიზმებით ცდილობს ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლების დაცვას, რისი მაგალითიცაა მაგალითად ადამინის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სხვა არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება, მაგრამ საინტერესოა დღევანდელი სამედიცინო სფეროს მიღწევების დროს რამდენად არის დაცული ფეტუსის უფლებები. ამ საკითხს სხვადასხვა ქვეყნის კანონდებლობა განსხვავებულად აწესრიგებს, ხოლო ს...
ვრცლად ნახვა
  კანონიერი ნდობის პრინციპი, ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია ადმინისტრაციულ სამართალში, რამეთუ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ურთიერთობა, თავისი არსით, სუბორდინაციული ხასიათისაა. კანონიერი ნდობის უფლება იცავს პირს, ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი შეცდომისა და მომავალში განსახორციელებელი მოქმედების შეუსრულებლობისაგან. კანონიერი ნდობის ინსტიტუტის არსებობა ასევე უზრუნველყოფს სამართლებრივ სტაბ...
ვრცლად ნახვა
  ემბრიონის გაყინვა არის ემბრიონის გარკვეულ ტემპერატურაზე შენახვის პროცესი, კერძოდ, განაყოფიერება მიმდინარეობს ადამიანის სხეულის გარეთ, როგორც ეს ხდება ინვიტრო განაყოფირებისას. პირველად მსოფლიოს ისტორიაში 1984 წელს ავსტრალიაში დაიბადა ბავშვი, რომელიც გაყინული ემბრიონის განვითარების შედეგად იშვა, ხოლო საქართველოში  2006 წელს დაიბადა პირველი ბავშვი გაყინული ემბრიონიდან. საქართველოს სამოქა...
ვრცლად ნახვა
   ნებისმიერი ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია . აკრძალულია დისკრიმინაცია კანის ფერის, რასის, წარმოშობის ან გასხვავებული ნიშნის მიუხედავად,  მათ შორის მათი შესაძლებლობებისა და ფსიქიკური  თუ ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით.  სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი   უმნიშვნელოვანესი   „მიმართულება“  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური უფლებებ...
ვრცლად ნახვა
    ვეტოს საფუძვლები რომის იმპერიასა და სახალხო ტრიბუნს უკავშირდება, რომელიც ხალხის წარმომადგენელი იყო და სიტყვებს ,,მე ვკრძალავ“ იყენებდა არისტოკრატიის ტირანიისგან მოქალაქეთა უფლებების დაცვის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ ვეტოს ფესვები რომში გვხვდება, კონსტიტუციებში, დღეს არსებული ფორმით, მისი აღმოცენება ინგლისს უკავშირდება.  მე-17 საუკუნიდან პარლამენტის სტატუსი შეიცვალა დ...
ვრცლად ნახვა
ენა, როგორც კომუნიკაციის მედიუმი, უძველესი და უნივერსალურია. სიტყვითა და ენით გამოითქმის სამართალი. კომუნიკაციის საშუალების განვითარება მნიშვნელოვნად მოქმედებდა სამართლის გაუმჯობესებაზე. კაცობრიობის განვითარების ყველაზე ადრეულ პერიოდში, როდესაც ენა იყოს კომუნიკაციის უმთავრესი საშუალება, სამართალი ატარებდა ჩვეულებით ხასიათს, ამ დროს ვერ მოხდებოდა ნორმების კოდიფიკაცია, ვინაიდან არ არსებობდა დამწერლობა. მ...
ვრცლად ნახვა
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ბევრ ისეთ მუხლს შეიცავს, რომლის არსებობის შესახებ შესაძლოა არც კი გვქონდეს წარმოდგენა. ერთ-ერთ ასეთ მუხლს წარმოადგენს განსაკუთრებით საშიში დაავადების შეყრა, რომლის მუხლიც შემდეგი ფორმულირებითაა წარმოდგენილი: „სხვისთვის განსაკუთრებით საშიში ინფექციური დაავადების შეყრის საფრთხის შექმნა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემ...
ვრცლად ნახვა
  დღეს-დღეობით ხშირია შემთხვევა,როცა მოსამართლეები კანონის ინტერპრეტაციას დახურულ ბოქლომდადებულ შენობაში თავისებურად,როგორც თავად სურთ, კანონთან შეუსაბამობაში ახდენენ,შესაბამისად ეს ყოველივე წარმოშობს განცდას იმისა,რომ ინტერპრეტაცია არის მოსამართლესთვის ძალაუფლების ფუნქცია და არა სიმართლის.ფრიდრიხ ნიცშემ განაცხადა,რომ ყველაფერი ექვემდებარება ინტერპრეტაციას,რომელი ინტერპრეტაციაც ჭარბობს მოცემულ ...
ვრცლად ნახვა
  მას შემდეგ, რაც კაცობრიობის ისტორიაში სამართალმა დაიწყო საფუძვლების გაღვივება, საზოგადოებაში გაჩნდა განცდა კონკრეტული მოვლენისადმი მიდგომა სამართლიანია იგი თუ არასამართლიანი.  სამართლის პოზიტიური ცნების მიხედვით, ის არის  სახელმწიფოს მიერ დადგენილი, შესასრულებლად სავალდებულო ქცევის წესების ერთობლიობა.  ამ გაგებით, სამართალმა წარმოშო სამართლიანობა, მაგრამ რა ხდებოდა იქამდე, სანა...
ვრცლად ნახვა
საბჭოთა სამართალში საკუთრებისა და მისი შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები:  მფლობელობის და მისი სარგებლობის ურთიერთმიმართება ადასტურებს ამ სისტემის „ორიგინალურობას“. რომის სამართლიდან მოყოლებული, მფლობელობას, როგორც ფაქტობრივ მდგომარეობას, საბჭოთა ცივილისტიკის მიერ განსაზღვრული იყო ერთი მხრივ, ამ შინაარსით მფლობელობის ფაქტობრივი დაუფლების მდგომარეობით, რომელიც ნივთზე ფიზიკური და სამეურნ...
ვრცლად ნახვა
„ქორწინება უნდა გწამდეს“- წერს ბალზაკი.  ისლამური მოძღვრებით ქორწინება არის ღვთისთვის სასურველი ქმედება და მუსლიმებისათვის ის წარმოადგენს ერთგვარ რელიგიურ მოვალეობას, სწორედ ამიტომ მუსლიმები ცდილობენ რაც შეიძლება ადრე დააქორწინონ შვილები.  ქორწინებისას აუცილებელი გარემოებაა საქორწინო ასაკი. პირი უნდა იყოს სრულწლოვანი, ე.ი.  სქესობრივად მომწიფებული პირი.  რომაული სამარ...
ვრცლად ნახვა
  ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოს მიზანი არის ადამიანთა კეთილდღეობა და მათი ფუნდამენტური უფლებების დაცვა.  საქართველოში ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა არ არის განსაზღვრული, რაც გარკვეულ რისკებთან ასოცირდება. ჩვენი კანონმდებლობა მხოლოდ ერთი სპეციალური ნორმით (სსკ-ის მე-11 მუხლი) ცდილობს დაადგინოს ემბრიონის უფლებაუნარიანობა, რაც პრაქტიკულ გამოხატვას მხოლოდ და მხოლოდ მემკვიდრეობის უფ...
ვრცლად ნახვა
 კაცობრიობა წარმოშობის დღიდანვე იდგა გარკვეულ კანონზომიერებებზე. დაარსების მომენტიდან დღემდე, კანონზომიერებათა ლავირება არ მომხდარა. პირველი ადამიანი, ისევე როგორც უკანასკნელი, ამ სამყაროში ყოველთვის იყო, არის  და იქნება ძიებაში. საძიებო ობიექტი კი ჭეშმარიტი ცხოვრების არსის მიგნება, მისი გაგება,  შემეცნება და გათავისება გახლავთ. ძიების პროცესში ჩვენ, მოკვდავნი, მრავალ შეცდომებს ვაგროვებთ &bd...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაცია მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ფასობს. მასზე არსებობს კოლოსალური მოთხოვნილება, რადგან ინფორმაცია და მისი გაცვლა არის საწყისი ყველა ადამიანური ურთიერთობისა. მაგრამ მსოფლიოში არსებულ ინფორმაციებს სჭირდება თავმოყრა და იმ სახით მიწოდება საზოგადოებამდე, რომ მათთვის მარტივად გასაგები იყოს. ჟურნალისტია ის, ვინც ინფორმაციების კორიანტელში უზრუნველყოფს მცდარისა და ჭეშმარიტის ერთმანეთისაგან გამიჯვნას, მათ და...
ვრცლად ნახვა
  ვინ იყო პასკვინო? იმ დროს როდესაც ადამიანის მიერ ჩადენილი ცოდვის, ეპიტამიის, მისატევებლად რომის პაპები ინდულგენციებს გასცემდნენ, რომში გამოჩნდა ყმაწვილი სახელად პასკვინო. პასკვინო მასხრად იგდებდა პაპებს, სატირული ხუმრობებით არცხვენდა მათ და რეპუტაციას ულახავდა. პასკვინომ თავისი გონებამახვილობით სახელი გაითქვა რომში, მას არა მხოლოდ მიმდევრები არამედ ბევრი მიმბაძველიც გაუჩნდა. მოსახლეობა ბარათე...
ვრცლად ნახვა
აღნიშნული სამართლებრივი სტატიის განსახილველი თემა  კლასიკურ ხელშეკრულებებს შეეხება, კერძოდ, ქირავნობასა და იჯარას.  ამ ორი ტიპის ხელშეკრულებას ხშირად ვაწყდებით სამართლებრივ ურთიერთობებში. მათი ერთმანეთისაგან გამიჯვნა კი არც ისე იოლია. თავდაპირველად განვიხილოთ თითოეული მათგანის სამართლებრივი ბუნება ცალ-ცალკე.   ქირავნობის ხელშეკრულება        &nb...
ვრცლად ნახვა
გენდერული ნიშნით მკვლელობა საკმაოდ გავრცელებული და შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პრობლემაა, რომელიც არამხოლოდ ლოკალურ ,   არამედ ფართო მასშტაბებს მოიცავს, რომლის მსხვერპლიც თავისუფლად შეიძლება იყოს, როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი. გენდერული ნიშნით მკვლელობა წარმოადგენს ადამიანის მკვლელობას მხოლოდ და მხოლოდ მისი გენდერული მახასიათებლის გამო, ხოლო ფემიციდი ქალის მკვლელობაა ქალის გენდერული მა...
ვრცლად ნახვა
 ღირსება ადამიანის ბუნებასთან აქცესორულადაა დაკავშირებული, იგი არსებობს მხოლოდ მასთან ერთად და არ შეიძლება გადაეცეს სხვას, რადგანაც ამგვარი მოცემულობა თავიდანვე არის განსაზღვრული და ჩვენ მას ვერ შევცვლით. ღირსების საკითხი მაშინ იძენს მნიშვნელობას, როცა ეს უკანასკნელი ილახება. სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება კი სწორედ იმგვარად უნდა იყოს მიმართული, რათა მაქსიმალურად გამოირიცხოს დაცულ...
ვრცლად ნახვა
  დღევანდელ რეალობაში, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, არასრულწლოვანთა ქორწინება,  პროცენტული მაჩვენებლით არ ჩამოუვარდება გასული საუკუნის მონაცემებს. მიუხედავად იმისა რომ დღევანდელი განვითარებისა და განათლების დონე, შედარებით მაღალია, ვიდრე ეს იყო გასულ წლებში, არასრულწლოვანთა და იძულებით დაქორწინებულ პირთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება გასული საუკუნის მაჩვენებლებისაგან.   ...
ვრცლად ნახვა
  ევთანაზია დღევანდელი სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საკამათოდ განსახილველი საკითხია.  ესაა თემა, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს იურიდული, სამედიცინო, ფილოსოფიური თუ რელიგიური ხასიათის ასპექტებს და მოითხოვს  საკითხის კონსოლიდირებულად შეფასებას. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს თუ რას გულისხმობს თავად  ევთანაზია. ის ბერძნული სიტყვაა და პირდაპირი მნიშვნელობით გულის...
ვრცლად ნახვა
   სისხლის სამართლის საქმის გამოძიების პროცესში განასხვავებენ ორ ძირითად მიმართულებას, საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებების ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების სახით.   ოპერატიულ საქმიანობას კოლოსალურად დიდი ადგილი უკავია საგამოძიებო პროცესში.  ოპერატიული საქმიანობის ჩართულობა  მტკიცებულებათა შეგროვების პროცესში, ჩადენილი დანაშაულის გახსნაში  და ჰიპოთეტურად,  სა...
ვრცლად ნახვა
21-ე საუკუნე მეტად პროგრესული და განვითარებული რომაა გასულ საუკუნეებთან შედარებით ამაზე მსოფლიო კაცობრიობა, ვგონებ, ერთხმად თანხმდება. ცხოვრების ყველა სფეროში შეინიშნება წინსვლა და პროგრესულობისაკენ დაუშრეტელი სწრაფვა. ეს ის საუკუნეა, როდესაც ადამიანი ღიად, მკაფიოდ და შიშის გარეშე აფიქსირებს საკუთარ მოსაზრებას ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით, ვინაიდან მან იცის, რომ კანონი და სამართალი მაქსიმალურად უზრუ...
ვრცლად ნახვა
თანასწორობის უფლების მოპოვებისათვის დაუღალავი ბრძოლის ისტორია თუკი წარსულს გადავავლებთ თვალს და თანაც არც თუ ისე შორეულ წარსულს,    მარტივად დავრწმუნდებით, რომ ის ლაქა, რომელსაც სხვადასხვა ნიშნით ადამიანთა უთანასწორობა და დისკრიმინაცია ჰქვია, მსოფლიომ დიდი ძალისხმევისა და ბრძოლის შემდეგ როგორც იქნა, შეიძლება ითქვას რომ, მოიშორა. საკმარისია ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიას ჩავხედოთ და ...
ვრცლად ნახვა
 ადამიანებს გააჩნიათ ისეთი სახის ვალდებულებები,რომელთა არ შესრულება ცალსახად წარმოადგენს კანონდარღვევას,თუმცა ამასთანავე არსებობს საკითხები,სადაც რაიმეს შესრულება/არშესრულება უბრალოდ ადამიანის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული,მის ზნეობრივ თვალსაზრისზე და ადგილი არ აქვს არავითარ ვალდებულებას. საინტერესოა, თუ რომელ სფეროში მოექცევა სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანისთვის დახმარების გაუწევლო...
ვრცლად ნახვა
  გენდერული თანასწორობა,  ,,ქალის საქმე“ , ,,კაცის პროფესია“ და სხვა მრავალი მსგავსი სიტყვათა კომბინაცია საკმაოდ ნაცნობია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ერთი შეხედვით, მართლაც გაცვეთილი , კარგად დატკეპნილი თემაა, თითქოს სოციუმისთვის საკმაოდ ნაცნობი, მაგრამ ვიყოთ გულწრფელები,  ნუთუ  არის ეს საკითხი, რომელზედაც მსჯელობას, დავასა  და დისკუსიას უჩანს და უნდა ჰქონდეს ბო...
ვრცლად ნახვა
  სტატიის მიზანია ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებათა ზოგად საფუძვლებსა და მოვალის გარანტიის არსის განსაზღვრაზე.  ვალდებულებით-სამართლებრივი ხელშეკრულებების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ამ უკანასკნელის ერთ-ერთი დამახასიათებელ კრიტერიუმს მისი სინალაგმატურობა წარმოადგენს, რაც გულისხმობს სამართლებრივი ურთიერთობის თითოეული მხარისთვის უფლება-მოვალეობათა წარმოშობას. არსებ...
ვრცლად ნახვა
სტატიის მიზანია ალიმენტის სამართლებრივი მოწესრიგების არსის შემეცნება და მისი რეგულირების განხილვა სისხლის სამართალში.  სიტყვა ალიმენტი ლათინური წარმოშობისაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. რაც შეეხება იურიდიულ შესატყვისს, ის უნდა განიმარტოს როგორც ხარჯი,  რომლის გადახდის ვალდებულებაც ეკისრება ოჯახისგან განცალკევებით მყოფ, მოშორებულ პირს, ამ შესრულების ადრესატები კი შესაძლოა იყვნენ არ...
ვრცლად ნახვა
დისკრიმინაცია თავისი არსით თანამედროვე სამყაროს საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო თემაა საზოგადოებრივ დღის წესრიგში.  პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ითქვას თუ რას გულისხმობს თავის თავში და როგორ განიმარტება ზოგადად დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია გულისხმობს ადამიანების უთანასწორო, უსამართლო მოპყრობას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს მიმართულია რაიმე ნიშნით განსხვავებული ადამიანების ჯგუფის წინააღმდეგ. დისკრიმი...
ვრცლად ნახვა
XIX საუკუნემ მრავალი გამოჩენილი ქართველი მოღვაწე და მოაზროვნე მოგვცა გვაჩუქა. ამ მოღვაწეთა დიდი რიგის დასაწყისში სათავეში კი მკვეთრად გამოირჩევა იაგორ ჭილაშვილის უაღრესად კოლორიტული ფიგურა.  ამდენად მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის, მომავალი თაობისათვის, მისი ცხოვრება, შემოქმედება საინტერესოა წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით, ვინაიდან იაგორ ჭილაშვილი თავის თარგმანებსა თუ ნაშრომებში ავითარებს ისეთ მოსაზრ...
ვრცლად ნახვა
 დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, რადგან სწორედ აღნიშნული წარმოადგენს ხელისუფლების ცვლილების დემოკრატიულ საშუალებას. შესაბამისად მეტად მნიშვნელოვამნია, რომ არჩევნების ჩატარების დროს დაცული იყოს მთელი რიგი საკითხები  და პრინციპები. ზოგადად არსებობს ორი ტიპის საარჩევნო უფლება, პასიური და აქტიური. პასიური საარჩევნო უფლება გულის...
ვრცლად ნახვა
 სამართლის წყარო მეტად ფართო ცნებაა. ჩემი აზრით, არასწორი იქნება თუ სამართლის წყაროს ერთგვაროვან დატვირთვას მივანიჭებთ, რადგან იგი თავის თავში გულისხმობს,როგორც იმ მატერიალურ მდგომარეობას ,რომელიც საფუძვლად უდევს კანონმდებლობას, ასევე იმ ძალას რომლის მეშვეობითაც ყალიბდება სამართალი. საინტერესოა საკთხი შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ სამოსამართლო სამართალი სამართლის წყაროდ. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არ...
ვრცლად ნახვა
  ადამიანები ვურთიერთობთ, ვამყარებთ კომუნიკაციას ერთმანეთთან ყოველდღიურად და ვდებთ ხელშეკრულებებს. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ზემოაღნიშნულ ფაქტს არც/ვერც კი ვიაზრებთ. არადა მნიშვნელოვანია, რომ გათვითცნობიერებულები ვიყოთ იმ საკითხებში, რომელთა ნაწილი თავად ვართ და რომელნიც ჩვენთან სამართლებრივად უშუალო კავშირშია. ინფორმირებულობა გვეხმარება ფეხი ავუწყოთ თანამედროვეობას, ახალი სახის სამართლებრივ ურთიერ...
ვრცლად ნახვა
მსოფლიოში ბოლო ათწლეულის მანძილზე სწრაფად განვითარდა საზოგადოების მსოფლმხედველობა სამართლიანობასთან დაკავშირებით  და სწორედ ამიტომაა , რომ დღევანდელ რეალობაში სამართლიანობის მრავალნაირი გაგება არსებობს . აქედან გამომდინარე , შეკითხვას - რა არის სამართლიანობა არ შეიძლება ერთი , უნივერსალური პასუხი ჰქონდეს.  ინტერესი სამართლის მიმართ უძველესი დროიდან მომდინარეობს . ჩვენთვის ცნობილია , რომ სამართალი...
ვრცლად ნახვა
  საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მიუხედავად, წამების აღმოფხვრა რჩება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში, სახელმწიფოებში ფიქსირდება მისი მრავალი ფაქტი. წამება მხოლოდ არ უნდა გავიგოთ, როგორც კონკრეტული ადამიანის ქმედება სხვა პირთა მიმართ ანგარიშსწორების, ინფორმაციის მიღების ან აღიარებით ჩვენების მოპოვების მიზნით. მას იყენებენ სხვა, უფრო მასშტაბური მიზენებისთვისაც. მაგალითად, საზოგადოებაში შიშის დ...
ვრცლად ნახვა
  პირველ რიგში დავიწყოთ იმის გარკვევა,თუ რას გულისხმობს დანაშაულის მოზმადება  შემდეგ ერთმანეთისაგ გავმიჯნოთ დამთავრებული და დაუმთავრებელი მოზმადება. დავიწყოთ იმით,რომ დაუმთავრებელი დანაშაულის ერთ-ერთ სახეს მომზადება წარმოადგენს. სისხლის სამართლის კოდექსის მე-18 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად: „დანაშაულის მომზადებად ითვლება დანაშაულის ჩადენისათვის პირობების განზრახ შექმნა“. მოქ...
ვრცლად ნახვა
სისხლის სამართალში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დანასაულთა შემადგენლობებს,რადგან მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის კვალიფიკაციისათვის,ამდენად აუცილებელია,რომ ვიცოდეთ თუ რით განსხვავდება სსკ-ის 108-ე (განზრახ მკვლელობა) და 115-ე (თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა) მუხლები ერთნამენითსგან. პირველ რიგში განვმარტოთ თუ რას ნიშნავს მკვლელობა.სისხლის სამართლის თეორიასა და პრაქტიკაში მკვ...
ვრცლად ნახვა
 დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება და ამოსავალი წერტილი ადამიანი და მისი უფლებების სრულფასოვნად დაცვაა. ამ ორი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარეობს  , რომ ერთი პირის მიერ მეორესთვის ზიანის მიყენებისას , აუცილებლად უნდა აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. სამართლებრივ სახელმწიფოში ადმინისტრაციულ ორგანოს დიდი როლი აქვს მოცემულ საკითხში ,  ვინაიდან იგი უზრუნველყოფს საჯარო...
ვრცლად ნახვა
ჩვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ძალაში შევიდა და ამოქმედდა 2000 წლის 1 იანვარს , რის შემდგომაც მან რამდენჯერმე განიცადა ცვლილება . ამ ცვლილებათაგან ერთ-ერთი გახლდათ საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საკითხი ადმინისტრაციულ პროცესში . საკასაციო საჩივარი გავრცელებული სამართლებრივი ინსტიტუტია როგორც საქართველოში , ისე უცხოურ სახელმწიფოებშიც. რაღა თქმა უნდა , პრაქტიკაში არ...
ვრცლად ნახვა
  პროპორციული სისტემის პირობებში საარჩევნო ოლქი ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის მანდატები ნაწილდება მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად. არჩევნებში კენჭი ეყრება არა ცალკეულ კანდიდატებს, არამედ პარტიულ სიებს. პროპორციული საარჩევნო სისტემა პირველად 1889 წელს ბელგიაში გამოიყენეს. საქართველოშიც 1919 წლის 14-16 თებერვალს დამფუძნებელი კრების არჩევნები, რომელიც, ამავდროულად, პირველი მრ...
ვრცლად ნახვა
შესავალი  დღითიდღე იზრდება მოსახლეობის ინტერესი დასვენების მიზნით გადააადგილდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და აღმოაჩინონ რაიმე განსხვავებული, განსაკუთრებული. XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა სწორედ ტურიზმი და მისი განვითარებაა მსოფლიოს მასშტაბით. ამა თუ იმ სფეროს წინსვლისათვის კი აუცილებელია მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება.  საქართველოს მოქალაქეები ტურისტულ ურთიერთობებში უფრო მ...
ვრცლად ნახვა
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების საყოველთაო აღიარება კაცობრიობის ერთ-ერთი უძვირფასესი მონაპოვარია. სახელმწიფოსა და სამართლის მიზანს თავისუფალი და ღირსებადაცული პიროვნება წარმოადგენს, რომლისთვისაც გარანტირებულია ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით სრულყოფილად სარგებლობის გზით თავისუფალი თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. 1 დემოკრატიული, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფოს ფუნდამენტური პრი...
ვრცლად ნახვა
 საზოგადოდ ცნობილია,რომ საჯარო ხელისუფლება და ზოგადად სახელმწიფო შეზღუდულია თანასწორობის უფლებით , როგორც უშუაალოდ მოქმედი სამართლით. თანასწორუფლებიანობა არის ადამიანთა მიმართ თანაბარი მოპყრობა და ადამიანებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.  თანასწორობა სამართლებრივი დაცვის თანაბარი პირობების გარანტირებას ემსახურება. თანასწორობის უფლება არ გულისხმობს ბუნებისა და შესაძლებლობების გაუთ...
ვრცლად ნახვა
სანამ დავიწყებდე მსჯელობას ზოგადად სამართლიანობასა და სამართალს შორის ურთიერკავშირზე, მინდა მოკლედ ვისაუბრო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე, რათა უკეთ მოვახდინოთ მისი ასოციაცია სამართლიანობის ფენომენთან. ალბათ, ბევრ ჩვენგანს აინტერსებს, თუ რაა სამართალი. პარადოქსია,  მაგრამ შეკითხვაზე:  რა არის სამართალი?” პასუხი ჯერ კიდევ არ გვაქვს. მიუხედავად სამართლის უაღრესად მნიშვნელოვანი დატვირთვისა,...
ვრცლად ნახვა
ადამიანის ღირსება,სხვა უფლებებთან ერთად, ერთ-ერთი ფუნდამენტური კონსტიტუციური უფლებაა,თუმცა შეიძლება ითქვას,რომ იგი არაა აბსოლუტური ხასიათის. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ის, რომ იგი შეიძლება შეიზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ხარჯზე,რომელიც აგრეთვე წარმოადგენს ერთ-ერთ კონსტიტუციურ ღირებულებას,მაგრამ შეზღუდვა ერთია და შეზღუდვის სტანდარტების გაგება და გააზრება მეორე.სწორედ ამ შეზღუდვის ფარგლების ...
ვრცლად ნახვა
წლების განმავლობაში, აქტუალობას არ კარგავს ადრეულ ასაკში ქორწინებისსაკითხი, რადგან, რომ იგი უკავშირდება გარკვეული სახის ვალდებულებებისადა გამოწვევების წარმოშობას არასრულწლოვნების მიმართ. ოჯახი ეს არისუდიდესი პასუხისმგებლობა და ტვირთი, რომელსაც ორი მხარე ინაწილებს. იგიწარმოშობს თანაზიარ უფლებებსა და ვალდებულებებს. მთავარი პრობლემამაშინ წარმოიშობა, როდესაც ერთ-ერთ მხარეს წარმოადგენს არასრულწლოვანიპირი, ანუ&n...
ვრცლად ნახვა
მიმდინარე წლის 4 დეკემბრიდან 11 დეკემბრის ჩათვლით ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება გაიმართება. ადვოკატთა ასოციაციის წესდების 13.7¹ მუხლის შესაბამისად, საერთო კრება (გარდა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ასოციაციის თავმჯდომარის, აღმასრულებელი საბჭოს, ეთიკის კომისიის და სარევიზიო კომისიის წევრების არჩევნებისა) გაიმართება წევრთა დისტანციური დასწრებით - სპეციალური ელექტრონული პ...
ვრცლად ნახვა
ოჯახური ძალადობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა. საადვოკატო ბიურო  „OK&CG“-ის იურისტებს ხშირად მიმართავენ აღნიშნული პრობლემით, ამიტომ გთავაზობთ მცირე საინტერესო ინფორმაციას, ოჯახური ძალადობის რაობისა და მისი აღმოფხვრის მექანიზმების შესახებ. ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის ხშირად მომართავენ მემკვიდრეობით სამართალთან დაკავშირებული კითხვებით. განსაკუთრებით აქტუალურია, თუ ვინ შეიძლება, იყვნენ მემკვიდრეები და როგორ ხდება მამკვიდრებლის საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა პირებზე, ანუ მემკვიდრეებზე გადასვლა.  არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა. აქედან გამომდინარე, გარდაცვლილის (მა...
ვრცლად ნახვა
პროფესიული ადაპტაციის პროგრამა წარმოადგენს “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილ ადვოკატის პროფესიაში შესვლის სავალდებულო კომპონენტს. პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 თვეს და შედგება ორი ნაწილისგან: 3-თვიანი თეორიული კურსი და 9-თვიანი სტაჟირება. ადაპტაციის პროგრამის 3-თვიანი თეორიული ნაწილი ფასიანია და მისი ღირებულება შეადგენს 750 ლარს, რომელიც გადაიხდება წინასწარ რეგისტრაციის...
ვრცლად ნახვა
შინაგან საქმეთა მინისტრმა იარაღის შენახვისა და გადატანის ახალი რეგულაციები დაამტკიცა. უწყების ინფორმაციით, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბოლო პერიოდში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე, სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვის, გადატანა-გადაზიდვის, გადაგზავნის წესში ცვლილებები დაამტკიცა. „მინისტრის ბრძანებით განისაზღვრა სან...
ვრცლად ნახვა
საქორწინო კონტრაქტი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამართლებრივი აქტია, რომელიც საშუალებას აძლევს მხარეებს - მომავალ მეუღლეებს, აწონ-დაწონონ ყველა თავისი მოთხოვნა/ სურვილი და ლოგიკური სისტემის სახით ჩამოაყალიბონ მათი მატერიალური თუ მორალური ვალდებულებები.  საქართველოს კანონმდებლობა მეუღლეებს შესაძლებლობას აძლევს, დადონ საქორწინო ხელშეკრულება, რომლითაც განისაზღვრება მათი ქონებრივი უფ...
ვრცლად ნახვა
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს (25 2591/19 ) 2018წ. 13 დეკემბერს მიმართა საქართველოს მოქალაქე ანანია გაჩეჩილაძემ. მან სტრასბურგის სასამართლოში მას შემდეგ შეიტანა საჩივარი რაც საქართველოში წააგო დავა და „აიისა“ დაჯარიმდა 500 ლარით გარდა ამისა აეკრძალა რამდენიმე დიზაინის გამოყენება და რეკლამირება. მომჩივანი თვლიდა რომ მის მიმართ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე- 10 მუხლის (გამოხატვის თავისუფლე...
ვრცლად ნახვა
         სააპელაციო საჩივრის ობიექტია პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. სააპელაციო საჩივრის შემტან პირს ეწოდება აპელანტი. მან უნდა შეიტანოს, სააპელაციო საჩივარი, წერილობითი ფორმით იმ სასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილებასაც ასაჩივრებს. საჩივრის შეტანის ვადა არის 14 დღე. ამ ვადის გაგრძელება, აღდგენა დაუშვებელია და ათვლა იწყება მხარისთვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების გ...
ვრცლად ნახვა
ალბათ ნებისმიერ ადამიანს დასჭირვებია სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლა მაგრამ უმეტესობა მათგანმა არ იცის რა უფლებები და მოვალეობები გააჩნია. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს მიიღოს მომსახურება სამედიცინო დაწესებულებისგან (რომელიც ოფიციალურად აღიარებულია); პაციენტს შეუძლია მეორე აზრის მოსასმენად მიმართოს სხვა სამედიცინო დაწესებულებას, ექიმს, აირჩიოს ან შეცვალოს სამედიცინო მომსახურების გამწევი დ...
ვრცლად ნახვა
             საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმეზე № 1/3/1441 „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ დააკმაყოფილა 2021 წლის 5 ივლისს და არაკონსტიტუციურად ცნო კონსტიტუციის მე-9 მუხლთან მიმართებაში. სადაო ნორმა, ( პატიმრობის კოდექსის 718 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი, 82-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი, 88-ე მუხლის მეორე ...
ვრცლად ნახვა
ეს ქმედება გათვალისწინებულია სტამბოლის კონვენციით, საქართველომ კი, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ადევნების კირიმინალიზება შედარებით გვიან მოახდინა.   რა არის ადევნება ? სისხლის სამართლის კოდექსისი 1511 მუხლში გათვალისწინებულია ადევნება, იგი დასჯადი ქმედებაა და გულისხმობს პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით, მისი ოჯახის წევრის, თუნდაც ახლო ნათესავის უკანონო თვალთვალს, არასასურველი კომუნიკაციის...
ვრცლად ნახვა
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმე ის პირია, ვინც შეიძლება იცოდეს სისხლი სამართლის საქმეზე გარემოებათა დასადგენად საჭირო ინფორმაცია. პირი მოწმის ამ სტატუსსა და უფლება-მოვალეობებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებისა და ფიცის (რელიგიური და არარელიგიური) დადების შემდეგ იძენს. მხარეს უფლება აქვს სასამართლოში მოითხოვოს მოწმის უშუალოდ დაკითხვა. მოწმის ჩვენება ვერ იქნება ...
ვრცლად ნახვა
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა 01.07.2021 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე გასამწესებლად პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატებს მოუსმინეს. უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევასთან დაკავშირებით, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელმა საბჭომ დაამტკიცა სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც განახორციელა შეფასება (ობიექტური კრიტერიუმებით, კერძოდ გამოყენებულ იქნა USAID/PROLoG-ისა და ამერიკის ადვო...
ვრცლად ნახვა
ნაფიც მსაჯულთა სასმართლო შედგება 12 ძირითადი და ორი სათადარიგო მსაჯულისგან. მათ შემადგენლობაში, ნაკლებად მძიმე კატეგორიის საქმეზე, არ უნდა იყოს ექვსზე ნაკლები წევრი; მძიმე კატეგორიის საქმეზე - რვაზე ნაკლები, ხოლო განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა განხილვისას მათი რიცხვი არ უნდა იყოს ათზე ნაკლები. მსაჯულებს უფლება აქვთ სახელმწიფოსგან დროულად მიიღონ ყველა იმ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება რომელიც მათი ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს მოქალაქეს ან იმ პირს, ვინც არის მოქალაქეობის არმქონე, მაგრამ მისი დაბადება რეგისტრირებულია საქართველოში, შეუძლია შეიცვალოს გვარი. 16 იდან 18 წლამდე არასრულწლოვანისთვის სახელის/გვარის შეცვლა დასაშვებია მშობლის(ების) თანხმობით, ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის დახმარებით. სრულწლოვან პირს მხოლოდ ერთხელ შეუძლია შეიცვალოს სახელი/გვარი. რაც შეეხება გვარის მიღება-შეცვლას, ადამიანს შეუძლია მიიღოს მშობე...
ვრცლად ნახვა
კოდექსში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა განიხილა რიგგარეშე სესიაზე და 86 ხმით მიიღო. ამ რეფორმის შედეგად იზრდება პროპორციული წილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, მაჟორიტარულ არჩევნებზე კი წესდება 40% იანი ბარიერი. ასევე გათვალისწინებულია ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესში, წევრთა რაოდენობაში, მათ შემადგენლობასა და არჩევის წესში, პარტიების მიერ მათ დანიშვნაში, უფლებამოსილების შეწყვეტაში ცვლილებები....
ვრცლად ნახვა
იმ შემთხვევაში თუ უკანონოდ გაგათავისუფლეს სამსახურიდან, შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს, სამსახურში აღდგენის და განაცდურის ანაზღაურების სარჩლით. საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 118-ე მუხლის მესამე ნაწილში გათვალისწინებულია რომ თუ სასამართლო ან ზემდგომი ორგანო მიიღებს გადაწყვეტილებას საჯარო მოხელის სამსახურში აღდგენის შესახებ, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაემორჩილოს და შეასრულოს...
ვრცლად ნახვა
გამოძიება არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი განხორციელებულ მოქმედებათა ერთობლიობა რომლის მიზანია დანაშაულთან დაკავშირებული მტკიცებულებების შეგროვება. გამომძიებელი - სახელმწიფო მოსამსახურე, ან მოხელე რომელიც ვალდებულია მისი უფლებამოსილების ფარგლებში ჩაატაროს სრული, ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიება. გამოძიების დაწყება სამართალდამცავი ორგანოები ვალდებული არიან გამოძიება დაიწყონ დანაშ...
ვრცლად ნახვა
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარესა და პენიტენციური დაწესებულების ხელმძღვანელობას შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში ადვოკატებს დაეთმობათ ყველა ოთახი კლიენტთან შეხვედრისთვის დილის 09:00 დან 11:00 საათამდე ხოლო ამ დროის შემდეგ ოთახები გადანაწილდება თანაბრად ყველა ვიზიტორისთვის. კლიენტთან შეხვედრის დრომ კი გადაიწია 19:00 საათამდე. ასოციაცია ასევე მუშაობს ადვოკატთა ვიზიტის წი...
ვრცლად ნახვა
პირის სამართლებრივი კავშირი ჩვენს ქვეყანასთან არის საქართველოს მოქალაქეობა. იგი მოიპოვება დაბადებიდან ან ნატურალიზაციით (საქართველოს პრეზიდენტის მიერ). მოქალაქეობის მინიჭების რამდენიმე წესი არსებობს: ესენია გამარტივებული (საქართველოს მოქალაქეზე დაქორწინებულ პირს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის დღემდე ბოლო 5 წლის განმავლობაში კანონიერ საფუძველზე უწყვეტად ცხოვრობს ...
ვრცლად ნახვა
მიწის ნაკვეთი არსებობს როგორც სასოფლო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო. სასოფლო- სამეურნეოს მიეკუთვნება ამ სახელით საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოიყენება მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოებისთვის მასზე არსებული ნაგებობებით ან მის გარეშე. ასევე კომლის (ოჯახის) საკუთრების წილი, სოფლის , თემის, იურიდიული პირის საძოვრის, სათიბის, ტყის ტერიტორია, მიწის ის ნაწილი რომელიც შეიძლე...
ვრცლად ნახვა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა განიხილა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონში ცვლილებების შეტანა, რომლითაც გრძელდება (2022 წლის 1 იანვრამდე) კანონის იმ ნორმათა მოქმედების ვადა რომელიც მთავრობას პანდემიით შექმნილი ვითარების სამართავად აძლევს შესაბამის ბერკეტს. კანონის მიზანია შენარჩუნდეს ის სამართლებრივი მექანიზმები, რომელიც პანდემიის გავრცელების შეფერხებისა და პროცე...
ვრცლად ნახვა
იარაღად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ტექნიკური თუ სხვა საშუალება, ხელსაწყო, მოწყობილობა, რომელიც განსაზღვრულია შეტევითი სროლის, თავდაცვის, სპორტისა და ნადირობისათვის, აგრეთვე ჭურვი და სხვა სახის ტყვია-წამალი, რომლის გამოყენება შეიძლება საბრძოლო მასალად. საქართველოს იარაღის შესახებ კანონში განსაზღვრულია იარაღის სახეობები: სამხედრო-საბრძოლო; სამსახურებრივ-საშტატო; სანადირო; სასპორტო; ჯილდოდ მიღებული; საკოლე...
ვრცლად ნახვა
ბინადრობის ნებართვა არის უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქართველოში შემოსვლისა და ლეგალურად ყოფნის ერთ-ერთ საფუძველი, იგი გაიცემა დროებითი ან მუდმივი ცხოვრების უფლებით. შესაძლებელია მიიღოთ სხვადასხვა სახის ბინადრობის ნებართვები: შრომითი; სასწავლო; ოჯახის გაერთიანების მიზნით; საქართველოს ყოფილი მოქალაქის; მოქალაქეობის არმქონე პირის; მუდმივი ცხოვრების; საინვესტიციო; დროებითი; მოკლევადიანი; უვადო (მუდმივი); თუ გ...
ვრცლად ნახვა
2021 წლის 15 ივნისს სასამართლომ სიღარიბის გამო მინდობით აღზრდაში ბავშვების გადაყვანა და ოჯახისგან დაშორება უკანონოდ სცნო. ეს ბავშვები 2 წლის განმავლობაში სოციალურმა სამსახურმა ოჯახს დააცილა და ამის გამო სტრესში იყვნენ, სწორედ ამიტომ დააკმაყოფილა თბილისის საქალაქო სასამართლომ სარჩელი და სამ დაზარალებულ ბავშვს მორალური ზიანის ანაზღაურების მიზნით 35 000 ლარი მიაკუთვნა. აქვე საინტერესოა ის, რომ ბავშვებმა სასამ...
ვრცლად ნახვა
იურიდიული პირი, საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, 2006 წლიდან უკვე წარმოადგენს ჩადენილი დანაშულის გამო დასჯის სუბიექტს. მას პასუხისმგებლობა ეკისრება სსკ-ით გათვალისწინებული იმ დანაშაულისთვის, რომელიც ჩადენილია მისი სახელით პასუხისმგებელი პირის მიერ; პასუხისმგებელ პირად ითვლება ხელმძღვანელობაზე, წარმომადგენლობაზე მისი სახელით გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი ადამიანი. იურიდიული პირისთვის გ...
ვრცლად ნახვა
მსოფლიოში ქალთა მიმართ ძალადობის ზრდის გამო, სულ მცირე, ორი სახელმწიფო პოლონეთი და თურქეთი განიხილავდა სტამბოლის კონვენციის დატოვებას. ამ ამბებმა ორივე ქვეყანაში პროტესტი გამოიწვია, ევროპასა და სხვაგან, მთავრობებმა დააფიქსირეს ოჯახში ძალადობის მნიშვნელოვანი ზრდა COVID-19 პანდემიის დასაწყისიდან, რამაც გავლენა მოახდინა ინდივიდების ეკონომიკურ, ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე. საბოლოოდ ამ ორმა ქვეყანამ 20...
ვრცლად ნახვა
                   სარჩელის უზრუნველყოფა არის გადაწყვეტილების რელურად აღსრულებისთვის მოსალოდნელი დაბრკოლების თავიდან აცილება, მოპასუხისთვის ქონების ან ფულადი სახსრების განკარგვის უფლების შეზღუდვით. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 198 მუხლში გათვალისწინებულია სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების სახეები: ყადაღის დადება ქონებაზე, ფასიან ქაღალდებსა და ...
ვრცლად ნახვა
რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება ქირავნობა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით წარმოადგენს გრძელვადიან ორმხრივ სასყიდლიან ხელშეკრულებას, სადაც ერთი მხარე, გამქირავებელი კისრულობს ვალდებულებას დამქირავებელს დროებით სარგებლობაში გადასცეს განსაზღვრული ნივთი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადით. ქირავნობა შეიძლება დაიდოს როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი ფორმით და დადებულად ითვლება მხარეთა მიერ შეთანხმების მიღწევი...
ვრცლად ნახვა
კანონპროექტი „მეწარმეთა შესახებ“ პარლამენტში პლენარულ სხდომაზე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ წარადგინა. 2021 წლის 28 მაისს დეპუტატებმა კანონი პირველი მოსმენით განიხილეს და მიიღეს ოთხმოცდაორი ხმით, კანონპროექტი პარტნიორებს შორის ურთიერთობას აწესრიგებს ახლებურად - არეგულირებს სამეწარმეო საზოგადოების დაფუძნების, რეორგანიზაციის, ინდ. მეწარმის რეგისტრაცი...
ვრცლად ნახვა
სასჯელისგან გათავისუფლების, შეცვლის ან შეჩერების რამდენიმე სახე არსებობს ესენია: პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლება; უვადო თავისუფლების აღკვეთის გადასინჯვა; სასჯელის მოუხდელი ნაწილის შეცვლა უფრო მსუბუქი სასჯელით; მსჯავრდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობის შედეგად; ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის ასაკის გამო; სასჯელის მოხდის გადავადება ორსული ქალისთვის ;სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლება გამამტყუნებელი გან...
ვრცლად ნახვა
გაეროს 2006 წლის კონვენციის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად ითვლება ადამიანი, ვისაც აქვს ხანგრძლივი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევა. საქართველო ამ კონვენციას მიერთებულია 2014 წლიდან და წევრ სახელმწიფოებს UNCRPD აკისრებს ვალდებულებას ხელი შეუწყონ, უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების დაცვა არა მხოლოდ საკანონმდებლო და ინსტიტუციური მექანიზმების დან...
ვრცლად ნახვა
2009 წელს კალანდია დააკავეს და მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის მიხედვით, 18 წლის ვადით. მან სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა 2010 წელს, მაგრამ ამინისტიის კანონის საფუძველზე 2013 წელს გაათავისუფლეს. მომჩივანი ამტკიცებდა, რომ მას ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუდეს მისი პოლიტიკოსი მეგობრის გამო, 2017 წელს ბატონი თენგიზი გარდაიცვალა, მაგრამ საქმის წარმოების გაგრძელება მისმა შვილმა...
ვრცლად ნახვა
ბოლო დროს ინტერნეტში საკმაოდ გავრცელდა სოციალური ქსელის საშუალებით ჩადენილი დანაშაულები. მათ შორის ერთ-ერთი „ჰაკინგი“ (გატეხვა) ანდა თაღლითობაა. იურისტები ხშირად აწყდებიან სოციალურ ქსელში ონლაინ მაღაზიით ან სხვა საშუალებით მოტყუებულ ადამიანებს რომელთაც ჰგონიათ რომ მათ მიმართ ჩადენილია თაღლითობა. რა არის თაღლითობა სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლში განსაზღვრულია, რომ თაღლითობა არის მა...
ვრცლად ნახვა
რა შემთხვევაში ხდება სასამართლოს მიერ პირგასამტეხლოს შემცირება რომანულ-გერმანული სამართლის სისტემაში პირგასამტეხლოს, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის ვალდებულებით სამართლებრივ საშუალებას, საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. სათავეს იღებს რომის სამართლიდან, სადაც იხსენიებდნენ „stipilatio poenae”. პირგასამტეხლო არის მხარეთა შეთანხმებით განსაზღვრული ფულადი თანხა, რომელიც მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვ...
ვრცლად ნახვა
პარლამენტის რეგლამენტის შესაბამისად ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე მოსმენილ იქნა „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონის გარდამავალი დებულებებით აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და სასამართლო დაწესებულებებისთვის განსაზღვრული დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. „ძირითადი მიმართულებები, რომელიც ამ დროისთვის...
ვრცლად ნახვა
ვინ არის დაზარალებული? დაზარალებულად ითვლება პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა ფიზიკური, ემოციური, ქონებრივი ზიანი ან ეკონომიკური ზარალი.მაგალითად კანადაში თუ დაზარალებული გარდაიცვალა ან თავისი სახელით მოქმედება არ შეუძლია, მისი სახელით მოქმედების უფლება აქვს დაზარალებულის მეუღლეს; ახლო ნათესავს; მეურვეობის მქონე პირს. საქართველოსგან განსხვავებით კანადაში დაზარალებულს საჩივრის შეტანის უფლება აქვს, თ...
ვრცლად ნახვა
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, გაუქმების ან შეცვლის შესახებ განჩინება ერთჯერადად შეიძლება გაასაჩივროს ბრალდებულმა, მისმა ადვოკატმა, პროკურორმა მისი გამოტანიდან 48 საათის განმავლობაში. აქ საინტერესო საკითხია მოსამართლის მერ ამ განჩინების ჩაბარების დრო იურისტებისთვის, რადგან ხშირად ძალიან ცოტა დრო რჩება მხარეს გასაჩივრებისთვის. ეს ხდება განჩინების გამომტანი სასამართლოს საშუალებით, რომელიც შესაბამის ს...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საქმეებზე №1313 №1298 „თამაზ მეჭიაური საქართველოს წინააღმდეგ“. დავის საგანს წარმოადგენდა, მუნიციპალური საკრებულოს მიერ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიცირების საფუძვლები. მოსარჩელე მიიჩნევდა, რომ მერის გადაყენება უნდა უკავშირდებოდეს მის მიერ მანდატის ბოროტად გამოყენებას, კანონის დარღვევას ან სხვა რაიმე ობიექტურ გარემოებ...
ვრცლად ნახვა
ჯარიმა ფულადი გადასახდელია, რომელიც შეიძლება დაენიშნოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს. მოქალაქე შეიძლება დაჯარიმდეს როგორც ადმინისტრაციული ასევე სისხლის სამართლებრივი წესით (სასამართლოს მიერ). სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს ჯარიმის სხვადასხვა ოდენობა იგი განსაზღვრულია ქვეყნის კანონდებლობით. კემბრიჯის იურიდიული ლექსიკონის მიხედვით ჯარიმა უნდა დაეკისროს პირს, რომელიც არ ემორჩილება წესებსა და კანონებს მაგალითად პირი...
ვრცლად ნახვა
როგორ ხდება იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის? სანამ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემაზე ვისაუბრებთ, განვმარტოთ, რა არის თავად იპოთეკა: ეს არის კრედიტორის (გამსესხებლის) მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება. იმ შემთხვევაში, თუ არ შესრულდება ვალდებულება დროულად და ჯეროვნად, კრედიტორს შეუძლია იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიზაციით, ან საკუთრებაში გადაცემით დაიკმაყოფილოს მოთხ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესატანი ცვლილებები. ცვლილება შედის კოდექსის 247-ე მუხლში და დგინდება, რომ ადმინისტრაციული დაკავების დროს დაკავებული პირი პირველი შესაძლებლობისთანავე, მაგრამ არა უგვიანეს 48 საათისა, წარედგინება სასამართლოს. თუ დაკავებული პირი ამ ვადაში არ წარედგინა სასამართლოს, იგი დაუყოვნებლივ უნდა განთავისუფლდეს....
ვრცლად ნახვა
რა არის სამისდღეშიო რჩენა? სამიდსღეშიო რჩენა იურისტებისთვის კარგად ცნობილი ხელშეკრულებაა, თუმცა ბევრისთვის გაუგებარია, რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება. სამისდღეშიო რჩენა გათვალისწინებულია სამოქალაქო კოდექსით, პირი რომელიც ამ ხელშეკრულებით კისრულობს სამისდღეშიო რჩენის ვალდებულებას, მოვალეა, უხადოს სარჩოს მიმღებს მთელი სიცოცხლის მანძილზე, ამ ხელშკერულებაში შესაძლოა, შეთანხმდნენ ფულადი ან ნატურის (...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს პარლამენტში დაიწყო მთავრობის მიერ, კერძოდ, ეკონომიკის სამინისტროსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული კანონპროექტის განხილვა, რომელიც COVID-19-ის პანდემიიდან გამომდინარე დამდგარი ვითარების გამო სპეციალურ შეღავათებს აწესებს. სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონს ემატება მუხლი 49 (3) მუხლი, რომელიც საგანგებო მდგომარეობით და პანდემიური ვითარებით განპირობებულ დარღვევებზე შეღავ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის მორიგი წარმატება-თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი და გაამართლა ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი.  „სასამართლომ გაამართლა ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი ა.ბ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-6-ე „ა“ , რომელიც სასჯელის სახედ და ზომად  ითვალისწინებს 8-დან 20 წლამდ...
ვრცლად ნახვა
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდის საგაზაფხულო სესიაზე რეგისტრაცია დაიწყო და 16 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება. ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი პორტალის გამოყენებით: იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3tycaT1 გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:  ► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ა...
ვრცლად ნახვა
პროფესიული ადაპტაციის პროგრამაზე რეგისტაცია მიმდინარეობს. ონლაინ რეგისტრაცია 8 აპრილის ჩათვლით 18:00 საათამდე გაგრძელდება. პროგრამაზე რეგისტრაციისთვის, იხილეთ ბმული. რეგისტრაციამდე, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის დებულებას. გისურვებთ წარმატებას!   წყარო: gba.ge ...
ვრცლად ნახვა
მიმდინარე წლის დასაწყისში საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილებები, რომელიც დამატებული ღირებულების გადასახადის ნაწილის გამარტივებას და გადასახადების გადამხდელებზე უფრო მეტად მორგებას ისახავდა მიზნად. თუმცა იურისტებისა და ფინანსისტების ნაწილი თვლის, რომ განხორციელებული ცვლილებები არასაკმარისი და არაეფექტურია და ცვლილება აუცილებლად უნდა შეხებოდა თანხას, საიდანაც პირი დამატებული ღირებულების გადა...
ვრცლად ნახვა
 საადვოკატო ბიურო „Ok&CG“-მ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სასამართლო დავა მოუგო.  რამდენიმე წლის წინ კომპანიის მარწმუნებელი სამინისტროში დაწყებული რეორგანიზაციის გამო  მთავარი სპეციალისტის პოზიციიდან გაანთავისუფლეს. კერძოდ კი, „სამინისტროში დაწყებული რეორგანიზაციის გამო გაუქმდა საშტატო ერთეული, რის საფუძველზეც ჩვ...
ვრცლად ნახვა
ერთ დღეს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტი შე­იძ­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ჩვენ­გა­ნი გახ­დეს, თუ კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ მო­თხოვ­ნებს ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ. ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს სა­ბო­ლოო ვერ­დიქ­ტი არა­ერთ გახ­მა­უ­რე­ბულ საქ­მე&s...
ვრცლად ნახვა
„იურიდიულ კომპანია ”Law Office/საადვოკატო ბიურო OK & CG-სა  და „საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნულ ასოციაციას” შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.  მემორანდუმის მიზანია: 1.საჭირო ხელშეკრულების სტანდარტების დანერგვა და ნიმუშების მომზადება, გადაცემა წევრებისთვის. 2.აწარმოოს იურიდიული კონსულტაციები წევრი კომპანიების და მათი წარმომადგ...
ვრცლად ნახვა
„ვუდგებით თავდებში ლევან ზურაბაშვილს“ - რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ემ-ბი-სი-ს შენობაში შეჭრილი ლევან ზურაბაშვილის განთავისუფლების მოთხოვნით პეტიცია გავრცელდა. იდეის ავტორს მიაჩნია, რომ „ლევან ზურაბაშვილი არის ის ადამიანი რომელმაც აიყვანა მძევლები და მოითხოვა ის, რასაც უნდა აკეთებდეს პარლამენტი ისედაც. ანუ კანონიერი მოთხოვნა დააყენა უკანონო ქმედებით...
ვრცლად ნახვა
„საქართველოში სექსუალური შევიწროება 5-დან 1 ქალს ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც  განუცდია“. სექსუალური შევიწროება - მწვავე და ამავდროულად ფარული პრობლემა, რომელის არსებობის შესახებ თითქოს ყველამ იცის, თუმცა მასთან საბრძოლველად ძალიან ცოტა რამ თუ კეთდება. სექსუალური შევიწროვების შესახებ საქართველოსში ფართომასშტაბიანი კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა, სხვადასახვა ორგანიზაციები გ...
ვრცლად ნახვა
კოვიდ 19–ით გამოწვეულმა პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააზიანა ადამიანების ჯანმრთელობა და მათი ცხოვრების ხარისხი, თუმცა მეორე მხრივ არანაკლებ ნეგატიური გავლენა იქონია ეკონომიკასა და ბიზნესზე. თბილისის ცენტრალურ ქუჩებზე ერთი ჩავლითაც კარგად ჩანს, თუ რამდენი მაღაზია თუ სხვადასხვა სახის დაწესებულება დაიკეტა უკანასკნელ პერიოდში. სამწუხაროდ, ყოველთვიურად უფრო მეტი კომპანია კოტრდება, ვეღარ აგრძელებს საქმიანობ...
ვრცლად ნახვა
ნებისმიერი ტიპის საქმიანობის დაწყებამდე მისი იურიდიული რეგისტრაცია სამეწარმეო რეესტრში აუცილებელია. სამეწარმეო საქმიანობა გულისხმობს არაერთჯერად საქმიანობას, რომლის მთავარი მიზანიც მოგების მიღებაა. თუმცა ამ მიზნის განსახორციელებლად საქმიანობის სხვადასხვა ტიპი არსებობს და რეგისტრაციამდე აუცილებელია, რომ თქვენი მიზნებისა და მოთხოვნებიდან გამომდინარე ზუსტად განსაზღვროთ, ბიზნესი შეზღუდული პასუხისმგებლობის ს...
ვრცლად ნახვა
  21 ოქტომბერს საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალში მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმა, რომლის დროსაც შეიარაღებულმა პირმა იარაღის მუქარით მძევლები აიყვანა და შემდეგ ნახევარი მილიონი დოლარი, ასევე ვერტმფრენით ან მანქანით მძევლებთან ერთად ტერიტორიის დატოვების გარანტია მოითხოვა, ტერორიზმად შეფასდა.  როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ვკითხულობთ, „საქმეზე გამოძიება საქართველოს...
ვრცლად ნახვა
მიტანის სერვისის,  Wolt-ის კურიერს, რომელმაც მომხმარებელი ქალის ტელეფონის ნომერი პირადი მიმოწერის მიზნით გამოიყენა,  10 დღით მიტანის სერვისის განხორციელების უფლება შეეზღუდება, რის შემდეგაც ტრენინგი და ტესტირება ჩაუტარდება.   Wolt-ის კურიერის მიერ რამდენიმე დღის წინ მომხმარებლისთვის მიწერილმა sms-შეტყობინებამ, „სხვათა შორის, ძალიან კარგად გამოიყურებოდით“, საზოგადოებაშ...
ვრცლად ნახვა
ჩუ­ქე­ბის სა­კი­თხზე წარ­მო­შო­ბი­ლი და­ვე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ ხში­რია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ კა­ნო­ნი ნათ­ლად გან­სა­ზღვრავს ამ პრო­ცე­სის დე­ტა­ლებს, მა­ინც ხში­რია გა­ურ­კვევ­ლო­ბე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სად, სა­სა­მარ&s...
ვრცლად ნახვა
ადევ­ნე­ბა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბა – ეს ორი ფრა­ზა ბოლო პე­რი­ოდ­ში ხში­რად ის­მის. გახ­ში­რე­ბუ­ლია ბავ­შვებ­ზე ძა­ლა­დო­ბის შემ­თხვე­ვე­ბიც. ადევ­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა იყოს სხვა­დას­ხვა ფორ­მით გა­მო­ხა­ტუ­ლი, მათ შო­რის, მუდ­მი­ვი...
ვრცლად ნახვა
 გამამართლებელი განაჩენი 10 წლით თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად - 11 წლიანი სამართლებრივი დავა პროკურატურის წინააღმდეგ საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ -ის ადვოკატებმა დავით მუმლაძემ და ოთარ კაჭკაჭაშვილმა წარმატებით დაასრულეს.        საქართველოს პროკურატურა „OK&CG“-ის დაცვის ქვეშ მყოფ მინდია ქაშიბაძეს  სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის...
ვრცლად ნახვა
წარმატებული კომპანია იურისტის გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს საქართველოში ბევრი საშუალო და შედარებით პატარა ზომის კომპანია ფიქრობს, რომ მისი საქმიანობის მასშტაბი არც იმდენად დიდია, რომ იურიდიული მომსახურება სჭირდებოდეს და ყოველდღიურ საქმიანობას იურისტის გარეშე ახორციელებს.   წაიკითხეთ: bpn - https://bit.ly/3dBSoPL   თუმცა სრულიად განსხვავებული მიდგომაა აშშ-სა და ევროპის ქვეყნებში. ი...
ვრცლად ნახვა
სხვა­დას­ხვა უცხო­უ­რი და ქარ­თუ­ლი გა­მო­ცე­მა აქ­ტი­უ­რად წერ­და, რომ კა­რან­ტი­ნის პე­რი­ოდ­ში ოჯახ­ში ძა­ლა­დო­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი კი­დევ უფრო გა­ი­ზარ­და. იგუ­ლის­ხმე­ბა რო­გორც ფი­ზი­კუ­რი, ისე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და ეკო­ნო­მი­...
ვრცლად ნახვა
თუ თქვენ ბიზნესის დაწყებას აპირებთ და ამ საქმეში თქვენი პარტნიორი საბავშვო ბაღის დროინდელი მეგობარია, არ იფიქროთ, რომ საქმე იდეალურად მიდის. მეგობრობა ძალიან კარგია და შეიძლება თქვენი ბავშვობისდროინდელი მეგობრები ძალიან გიყვართ, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ საქმის ერთობლივად წარმართვაც ისევე კარგად გამოგივათ, როგორც მეგობრობა. სწორედ ამიტომ იურისტები ყოველთვის ურჩევენ დამწყებ ბიზნესმენებსა და ...
ვრცლად ნახვა
რამ­დე­ნი­მე დღის წინ შრო­მის კო­დექსში ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ვი­და და ის და­საქ­მე­ბულ­ზე კი­დევ უფრო მორ­გე­ბუ­ლი გახ­და. ზო­გა­დად, შრო­მი­თი უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა სა­ქარ­თვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­კი­თხია და რიგ შემ­თხვე­ვა­ში, ირ­...
ვრცლად ნახვა
სა­ქარ­თვე­ლოს სტა­ტის­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, 2019 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ქორ­წი­ნე­ბის 11 205 ფაქ­ტი და­ფიქ­სირ­და. ამ მაჩ­ვე­ნებ­ლის მი­ხედ­ვით გან­ქორ­წი­ნე­ბის კო­ე­ფი­ცინ­ტი 1000 კაც­ზე არის 3...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ აცხადებს ვაკანსიას ადვოკატის თანაშემწის (მწერალი თანაშემწე) პოზიციაზე! კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:  არგუმენტირებული წერის უნარი საოფისე პროგრამების ცოდნა სასურველია ინგლისური და რუსული ენების საოფისე დონეზე ცოდნა განათლება: იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრი ან მაგისტრატურის სტუდენტი. თვისებები: კომუნიკაბელური პასუხის...
ვრცლად ნახვა
უმუ­შევ­რო­ბა, რო­მე­ლიც დღემ­დე მსოფ­ლი­ოს ერთ-ერთი გა­და­უ­წყვე­ტი სო­ცი­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მაა, კო­ვიდ 19-ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი პან­დე­მი­ის დროს კი­დევ უფრო გა­ი­ზარ­და. Euronews.com-ის ცნო­ბით, ევ­რო­პა­ში სამ­სა­ხუ­რი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს ადვოკატთა ასოციციის ინფორმაციით, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო 9 სექტემბერს და გაგრძელდება 9 ოქტომბრამდე! ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი პორტალის გამოყენებით (იხ. ბმული ქემოთ).   გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:  ...
ვრცლად ნახვა
ისევ კოვიდ-19, ისევ რეგულაციები და ისევ შეზღუდვები-  10 სექტემბრიდან ქვეყანაში ახალი შეზღუდვები ამოქმედდება. გადაწყვეტილება უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო.  ეპიდემილოგიური ვითარების გათვალისწინებით ბავშვთა გასართობი ცენტრების, თეატრებისა და კინოთეატრების გახსნა გადაიდო 1 თვით და შესაბამისად 15 სექტემბრის ნაცვლად გაიხსნება 1 ნოემბრიდან. ქორწილების, იუბილეებისა და სხვა სარიტუალო ღ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ინფორმაციით, 31 აგვისტოდან პროფესიული ადაპტაციის პროგრამაზე რეგისტაცია დაიწყო! რეგისტრაცია გაგრძელდება 11 სექტემბრის ჩათვლით 18:00 საათამდე. პროფესიული ადაპტაციის პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ ბმული: https://bit.ly/31EFV9A რეგისტრაციის გასავლელად, იხილეთ: https://bit.ly/3jtAqAx რეგისტრაციამდე, გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ...
ვრცლად ნახვა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ოჯახური დანაშაულის ნიშნით ჩადენილ თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით იმერეთში 1 პირი - დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში, მიმდინარე წლის 23 აგვისტოს, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში 2009 წელს დაბადებული ა.ა. გარდაცვლილი იპოვეს. მომხდარ ფაქტზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებებით, გაირკვა რომ ბრალდებული მის არასრულწლ...
ვრცლად ნახვა
პირველი სექტემბრიდან მედიასა და ინტერნეტში ბავშვებისთვის საფრთხის შემცველი შინაარსის ინფორმაციის გავრცელება შეიზღუდება - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფო კილაძე სოციალურ ქსელში წერს და განმარტავს, რომ მიზეზი ბავშვების დაცვაა ისეთი ინფორმაციისგან, რომლიც მათ ფსიქიკას დიდ ზიანს აყენებს. „ბავშვის უფლებათა კოდექსის” საფუძველზე&nb...
ვრცლად ნახვა
უდანაშაულობის პრეზუმფცია – ადამიანის უფლებათა დაცვის ერთ-ერთი ფუნდამენტია. იგი სისხლის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპია, რომელიც ბრალდებულის ინტერესების დაცვას ემსახურება. მის მნიშვნელობაზე მეტყველებს ის გარემოება, რომ აღნიშნული პრინციპი განმტკიცებულია არამარტო სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, არამედ საქართველოს კონსტიტუციითა და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლე...
ვრცლად ნახვა
„OK&CG“-მ უზენაეს სასამართლოში  ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური კატეგორიის დავა წარმატებით დაასრულა.  თბილისის მერია „OK&CG“-ს კლიენტს სამშენებლო სამართალდარღვევის კუთხით ედავებოდა. „კერძოდ, უნებართვო მშენებლობისათვის მერიამ დააჯარიმა ჩვენი კლიენტი და დაავალა შენობის დემონტაჟი, იმ პირობებში, როცა შენობა არსებული სახით ჰქონდა შეძენილი ჩვენს ...
ვრცლად ნახვა
„წამლის გამსაღებელი ექიმები - დაფარული პრობლემა, რომლის არსებობაც ყველამ იცის“ - ამ სათაურით  რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებამ  გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც საზოგადოებისთვის ცნობილ ერთ-ერთ პრობლემას ვეცნობით.  ალბათ ბევრს საკუთარ თავზეც გამოგიცდიათ, როდესაც ექიმის  კაბინეტიდან გამოსულს ხელში მედიკამენტების გრძელი ჩამონათვალი გჭერიათ. ან თუ მიუთითებია ექიმს, რომ კონკრ...
ვრცლად ნახვა
 საქართველოში ოჯახში ძალადობა რომ ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემაა, ახალი არ არის.  მითუფრო, ბოლო პერიოდში, როცა ასე ხშირად გვესმის ქალთა ფემიციდის შესახებ. თუმცა, არა მარტო ქალთა მიმართ, არამედ, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის ნებისმიერი წევრი შეიძლება, გახდეს და ამის არაერთი მაგალითი გვესმის კიდეც ტელევიზიით, თუმცა ოჯახური ძალადობის კიდევ უფრო მეტი შემთხვევაა, რაც ფართო მასების...
ვრცლად ნახვა
ბელ­გი­ა­ში მცხოვ­რებ ქარ­თვე­ლი ვე­ტე­რა­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლი თაღ­ლი­თო­ბის მსხვერ­პლი გახ­და. მისი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლოდ, 250 000 აშშ დო­ლა­რის ღი­რე­ბუ­ლე­ბი­საა, ვინ­მე ევ­გე­ნი კოს­ტენ­კომ გა­ყალ­ბე­ბუ­ლი მინ­დო­ბ...
ვრცლად ნახვა
მემ­კვიდ­რე­ო­ბის მი­ღე­ბის სა­კითხს სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით, სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­დექ­სი არე­გუ­ლი­რებს, თუმ­ცა ხში­რად, თა­ვად მემ­კვიდ­რე­ებს უჭირთ სა­მარ­თლებ­რივ დე­ტა­ლებ­ში გარ­კვე­ვა, რაც გა­უ­გებ­რო­ბის მი­...
ვრცლად ნახვა
ერთი შე­ხედ­ვით, თით­ქოს ცუდი არა­ფე­რია იმა­ში, თუ ჩვე­ნი ახალ­შო­ბი­ლის ან არას­რულ­წლო­ვა­ნი შვი­ლის ფო­ტო­სუ­რა­თებ­სა და მათ შე­სა­ხებ სხვა პი­რად ინ­ფორ­მა­ცი­ას „ფე­ის­ბუქ­ში“, „ინ­სტაგ­რამ­სა“ და სხვა სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გ...
ვრცლად ნახვა
მსოფლიო პანდემიის გამო სავაჭრო ცენტრებისა და მაღაზიების დახურვამ ბიზნესებს ონლაინ კომერციაზე გადასვლისკენ უბიძგა. საყოველთაო კარანტინის პერიოდში ვაჭრობის ამ ფორმას ფაქტობრივად, ალტერნატივა არ ჰქონდა, თუმცა მასზე მაღალმა მოთხოვნამ გაზარდა კიბერდანაშაულის რისკებიც. საქართველოში ონლაინ კომერცია ბოლო პერიოდში აქტიურად იკიდებს ფეხს, თუმცა მომხმარებელთა დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის სრულყოფილად ინფორმირებული,...
ვრცლად ნახვა
ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილის მიერ მსესხებლებისთვის შეთავაზებული 3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის 1-ლი ეტაპი იწურება. პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას განცხადებით, მეორე ეტაპით ისარგებლებენ მხოლოდ ის ადამიანები, რომელთაც პანდემიის პერიოდში სამსახური დაკარგეს. ამასთან, არ მოხდება სესხის პროცენტის კაპიტალიზაცია. საშეღავათო პერიოდის პირველი ტალღა ითვალისწინებდა სამი თვის განმავლობაში სეს...
ვრცლად ნახვა
1 ივნისი ბავშვთა დაცვის დღეა, დღე, როდესაც ხდება მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება ბავშვთა დასაცავად, ზრუნვა მათი ჯანმრთელობისა და დემოკრატიული აღზრდა-განვითარებისათვის.  საუკუნეების მანძილზე, მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში არაფრად ითვლებოდა ბავშვთა მიმართ ჩადენილი ძალადობები, იქნებოდა ეს ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური, მნიშვნელოვნად იზღუდებოდა არა თუ უმაღლესი, არამედ საბაზისო განათლების შესაძლებლობაც, ბა...
ვრცლად ნახვა
პერსონალური მონაცემების დაცვა თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევაა. საერთაშორისო კვლევების თანახმად, ერთი ადამიანის მონაცემები საშუალოდ 250-დან 1000-მდე ბაზაშია რეგისტრირებული, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კი მილიონობით ადამიანის შესახებ ინფორმაციის დამუშავებას სულ რამდენიმე წუთი სჭირდება. სად იკვეთება  ზღვარი საჯარო ინტერესებსა და ადამიანების პირადი ცხოვრების უფლებას შორის? ეს არის კითხვა...
ვრცლად ნახვა
შრომითი უფლებები- ეს არის საკითხი, რომელიც საქართველოში აქტუალურობას არ კარგავს. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ხდება შრომის კოდექსის გადახედვა, ძირითადადი პრობლემები მოუგვარებელია. რატომ ? საქმე ის არის, რომ არსებული შრომის კოდექსი დამსაქმებელს გზას უხსნის, კოდექსში არსებული ნორმატიული აქტები საკუთარ ინტერესებს მოარგოს ისე, რომ სამართლებრივად თითქოს არაფერს არღვევდეს, რეალურად კი დასაქმებულის უფლებებს ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია კანონრპექტი,რომლის თანახმადაც, „შრომის კოდექსში” ცვლილებები შედის და ბავშვის მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულება მამებისთვისაცაა გათვალისწინებული. დღემდე მოქმედ „შრომის კოდექსში“ მამის მიერ შვებულების აღების საკითხი ცალკე არ არის გამოყოფილი, რაც სხვადასხვანაირი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. რა შეიძლება, შეიცვალოს დეკრეტული შვებულების ...
ვრცლად ნახვა
  ზეპირი ფორმით შრომითი ხელშეკრულების დადება შეიძლება აიკრძალოს. კანონპროექტი, რომელიც უკვე შემუშავებულია, ზეპირი შრომითი ხელშეკრულების აკრძალვას ისახავს მიზნად.   მოგეხსენებათ, საქართველოს შრომის კოდექსის მეექვსე მუხლის თანახმად, შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმით, ოღონდ თუ შრომითი ურთიერთობა 3 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება, შრომითი ხელშეკრულება იდება აუცილე...
ვრცლად ნახვა
მთავრობას ქვეყანაში შემზღუდავი ღონისძიებების გატარება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშეც შეეძლება -  პარლამენტმა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონში ცვლილებების პროექტს პირველი მოსმენით (80 მომხრე, 3 წინააღმდეგი) მხარი დაუჭირა.  საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობას პროექტის ინიციატორები ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციის მართვის გამარტივების აუცილებლოთ ხსნიან და ...
ვრცლად ნახვა
  სხვაობა ხელფასში, კერძოდ სამუშაო ადგილებზე სქესობრივი სეგრეგაცია, რაც ქალისა და კაცის განსხვავებულ სამუშაო ადგილებზე დასაქმების ტენდენციას გულისხმობს, წლებია, დიდი პრობლემაა არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ფემინისტური ორგანიზაციები, რომლებიც ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით მუშაობენ, ამ ტენდენციას სამუშაო ადგილებზე ქალების გენდერული ნიშნით სისტემურ დისკრიმინაციად აფა...
ვრცლად ნახვა
არაანაზღაურებადი სტაჟირება, რომელიც თანამედროვე საქართველოში გაურკვეველი ვადით გრძელდება და ჯერ ახალგაზრდობის ძლიერ ენთუზიაზმს, შემდეგ კი მის მოტივაციას ცდის, შესაძლოა, აიკრძალოს. აღნიშნულთან დაკავშირებით წერია  საკანონმდებლო პროექტში რომელიც პარლამენტარმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა ბიუროს სხდოაზე წარადგინა და რომელიც სტაჟირებასთან დაკავშირებით რიგ ცვლილებებს ითვალისწინებს.   ვიდრე საკანონმ...
ვრცლად ნახვა
პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე უკვე დარეგისტრირდა ხანდაზმულთა პენსიების ინდექსაციის კანონპროექტი, რომლის მიღების შემთხვევაშიც, ასაკობრივი პენსია ყოველწლიურად მინიმუმ 20 ლარით გაიზრდება. ინდექსაციის ფორმულის მიხედვით, პენსიის მატება დამოკიდებული იქნება ინფლაციისა და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში მოხდება, 70 წლამდე და 70 წელს ზემოთ მყოფი პენსიონერე...
ვრცლად ნახვა
22 მაისის შემდეგ საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა აღარ გაგრძელდება - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. “საქართველოს მთავრობამ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის ღრმა ანალიზის შემდგომ მიიღო გადაწყვეტილება, 22 მაისის შემდგომ პრეზიდენტს და შესაბამისად, პარლამენტს აღარ მიმათოს საგანგებო მდგომაროების გახანგრძლივების გაგრძელების მიზნით. აქვე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ ნიშნავ...
ვრცლად ნახვა
  იურიდიული კომპანია „OK&CG“ კონსულტაციის ახალ ფორმატს, ვიდეო კონსულტაციებს ნერგავს. Viber, WhatsApp,Facebook Messenger, Skype - ამ და სხვა ინტერნეტ პლატფორმების საშუალებით მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ, კომპანიის იურისტებთან ვიდეო კონსულტაცია გაიარონ მათთვის საინტერესო,ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხზე.   მოგეხსენებათ, უკვე რამდენიმე კვირაა, ახალ კორონა ვირუსთან...
ვრცლად ნახვა
უცხო არ არის, რომ საქართველოში ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე რთული და საყურადღებო პრობლემაა.  მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა არასამთავრობო თუ სამთავრობო სტრუქტურა ამ პრობლემის მოგვარებას დიდ დროს უთმობს, იგი დღემდე ყველაზე რთულად გადასაჭრელ პრობლემად. ამას ადასტურებს თუნდაც მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოვლენილი ფემიციდის შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ იანვრისა და მარტის თვეში 8 ქალი გახდა ...
ვრცლად ნახვა
   საომარი ან საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისას საქართველოს ფინანსთა მინისტრს შეუძლია გამოსცეს ბრძანება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან მის რომელიმე ნაწილში განსაკუთრებული პირობების შემოღების შესახებ. ბრძანებაში მიეთითება განსაკუთრებული პირობების მოქმედების ვადა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 90 დღეს.  თუ განსაკუთრებული პირობების მოქმედების ვადა თავდაპირველად 90 დღეზე ნაკლები ...
ვრცლად ნახვა
საგანგებო მდგომარეობა არის სიტუაცია, როდესაც მთავრობას ენიჭება განსაკუთრებული უფლებამოსილება, გაატაროს ღონისძიებები, რომლების გატარებაც ჩვეულებრივ პირობებში არ შეუძლია. როგორც წესი, მთავრობა ასეთ მდგომარეობას აცხადებს ბუნებრივი კატასტროფების, პანდემიების/ეპიდემიების, სამოქალაქო მღელვარებების ან შეიარაღებული კონფლიქტების დროს. ასეთი მდგომარეობები მოქალაქეებს ავალდებულებს შეიცვალონ ქცევისა და ცხო...
ვრცლად ნახვა
საკარანტინო წესების დარღვევაზე მოქალაქეებს შესაძლოა სანქცია დაეკისროთ.  საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას პარლამენტი დაჩქარებული წესით აპირებს.   საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კარანტინისა და თვითიზოლაციის წესების დარღვევასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები უკვე მოამზადა.   ერთ-ერთი ცვლილება ადმინისტრაციულ სამა...
ვრცლად ნახვა
 იურიდიულ კომპანია ''OK&CG"-ს გააზრებული აქვს მაღალი პასუხისმგებლობა, რომელიც საზოგადოებამ ახალი კორონა ვირუსის დასამარცხებლად უნდა გამოიჩინოს, შესაბამისად, ის გარკვეულწილად ცვლის სამუშაო რეჟიმს.   კომპანია კლიენტებსა და კონსულტაციის მიღების მსურველებს დისტანციურად მოემსახურება.   იურისტები კონსულტაციას როგორც ონლაინ რეჟიმში, ისე სხვა ნებისმიერი არ...
ვრცლად ნახვა
  მუხლი 1. ზოგადი დებულებები. 1.1.      საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის (შემდგომში „ასოციაცია“) მეურვეობა/მზრუნველობისა და ბავშვზე ზრუნვის სამუშაო ჯგუფი (შემდგომში „სამუშაო ჯგუფი”) წარმოადგენს   ასოციაციის  დროებით მოქმედ  ორგანოს. 1.2. სამუშაო ჯგუფი შექმნილია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს გადაწ...
ვრცლად ნახვა
პირებს, რომლებიც კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის კარანტინში ან თვითიზოლაციაში იმყოფებიან, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული დოკუმენტის საფუძველზე სამსახურში გაცდენილი საათები აუნაზღაურდებათ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსის ეკატერინე ადამიას განცხადებით, მოქალაქეებმა თავიანთი მდგომარეობის შესახე...
ვრცლად ნახვა
 შინაპატიმრობის აღსრულების რეჟიმი (შემდგომში-რეჟიმი) გულისხმობს  სამართლებრივი აქტით დადგენილ, დღე-ღამის შესაბამის პერიოდში, მსჯავრდებულის საცხოვრებელ ადგილზე მის უწყვეტად ყოფნის ვალდებულებას.    დადგენილი საპატიო გარემოების გამო, რეჟიმის მოსალოდნელი დარღვევის შემთხვევაში, მსჯავრდებული, ხოლო არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის შემთხვევაში მისი კანონიერი წარმომადგენელი, ვალდებულია დაუყოვნ...
ვრცლად ნახვა
გერმანიის საკონსტიტუციო სასამართლომ ევთანაზია დასაშვებად ცნო. ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართომ დაადგინა, რომ ევთანაზიის აკრძალვა ადამიანის პირად თავისუფლებებს არღვევს და შესაბამისად გერმანიის კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. როგორც გერმანიის უმაღლესი სასამართლო ინსტანციის თავმჯდომარემ ანდრეას ფოზკულემ განაცხადა, საკუთარი სურვილით სიკვდილი ადამიანის პირად თავისუფლებებს განეკუთვნება, რაც მოიცავს თვით...
ვრცლად ნახვა
  საქართველოს მთავრობის, 2020 წლის 18 თებერვლის, 119-ე დადგენილება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის − ქართული ტრადიციული სუფრის/პურობის კულტურისთვის (ქართული სუფრისთვის) ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ:   „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, არამატერიალური კულტურული მემ...
ვრცლად ნახვა
 2020 წლის აპრილიდან, ადვოკატთა ასოციაციის საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე რეგისტრაცია, აგრეთვე ონლაინ ტრენინგების გავლა და საკუთარი საგანმანათლებლო პროცესების მართვა ასოციაციის წევრებს შეეძლებათ მხოლოდ ახალი ვებ-პორტალის საშუალებით, რომელიც ასოციაციამ შექმნა USAID/PROLOG - ის მხარდაჭერით. იმისათვის, რომ ყველა წევრი მომზადებული შეხვდეს აღნიშნულ სიახლეს და შეძლოს ვებ-პორტალის ეფექტურად გამოყენება, ა...
ვრცლად ნახვა
 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისი მე-11 წითელმა არმიამ დაიკავა. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ათასობით ადამიანის დახვრეტა, ხანგრძლივი პატიმრობა და გადასახლება. ხუთკვირიანი ბრძოლისა და გმირული თავგანწირვის მიუხედავად, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქეებმა, ვერ შეძლეს დამოუკიდებლობის დაცვა. 2...
ვრცლად ნახვა
თბილისის მერის, კახა კალაძის ინიციატივით, კომპანია “სითი პარკის” მიერ გამოწერილი ჯარიმები მოქალაქეებს ჩამოეწერებათ. კახა კალაძემ საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება თბილისის ვიცე-მერს ირაკლი ხმალაძეს დაავალა: „ეს არის თავის დროზე კომპანია „სითი პარკის“ მიერ გამოწერილი ჯარიმები. სამწუხაროდ, ხშირ შემთხვევაში, ეს ჯარიმები მოქალაქეების უფლებებს ლახავდა და კომპანიასთან ხელშეკრულ...
ვრცლად ნახვა
დღეს, სასტუმრო "რუმსში" იმართება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის“ პრეზენტაცია, რომელსაც საადვოკატო ბიურო "OK&CG"-ის დირექტორი, ოთარ კაჭკაჭაშვილი ესწრება.    აღნიშნული ასოციაციის თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი ყანდაშვილია.    უშუალოდ კანონი მედიაციის შესახებ კი 2020 წლის იანვრიდან ამოქმედდა. მედ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK&CG" საინტერესო დავას აწარმოებს, რომელიც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისაგან მესაკუთრეთა უფლებების და საკუთრების ინსტიტუტის დაცვას ემსახურება.    დავის არსი: 2014 წლის 18 მარტს ერთი მხრივ შპს მისო "ბ.-სა" და მეორე მხრივ, იურიდიული კომპანიის კლიენტს თ. ქ. ს შორის გაფორმდა საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულება.     მითითე...
ვრცლად ნახვა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2019 წელს სულ დარეგისტრირდა 64 123 დანაშაული, რაც დაახლოებით 10%-ით აღემატება 2018 წლის მაჩვენებელს.   2019 წელს მცირედით დადებითი ტენდენციაა დანაშაულის გახსნის თვალსაზრისით, რომლის მაჩვენებელი 2018 წელთან შედარებით, დაახლოებით 1%-ით გაუმჯობესდა.   სამინისტროს მონაცემებით, 2019 წლის განმავლობაში, წინა წელ...
ვრცლად ნახვა
 საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს, ბინადრობის მუდმივი ნებართვის მქონე პირებისათვის, საქართველოს მოქალაქეთა თანასწორად, ხელმისაწვდომი გახდეს სოციალური თუ ჯანმრთელობის დაცვის, მათ შორის, C ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამები. სახალხო დამცველის აპარატში კვლავ შემოდის განცხადებები, რომლებშიც საუ...
ვრცლად ნახვა
 მთავრობის სხდომაზე დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმა წარადგინეს, რომელიც უზრუნველყოფს დღგ-ის მენეჯმენტი გახდეს ზუსტად ისეთი, როგორიც ევროკავშირშია.    საგადასახადო კოდექსში მომზადებული ცვლილებების თანახმად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისგან გათავისუფლდებიან იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც საკუთრებაში ფლობენ 5 ჰექტარამდე ფართობის სასოფლო-სამ...
ვრცლად ნახვა
Finland's new government has announced plans to give all parents the same parental leave, in a push to get fathers to spend more time with their children. Paid allowance will increase to a combined 14 months, which works out as 164 days per parent. Neighbouring Sweden has Europe's most generous system of parental leave with 240 days each after a baby's birth. Finland says it wants to &...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG"-მ სამოქალაქო სამართლებრივი დავა, საშუამავლო ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, მეორე ინსტანციის სასამართლოშიც წარმატებით დაასრულა.    აღნიშნული დავა სამართლებრივად საინტერესო და მნიშვნელოვანია იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ დავის საგანს წარმოადგენს სწორედ ზეპირი ფორმით დადებული საშუამავლო ხელშეკრულება.   სა...
ვრცლად ნახვა
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო 3 თებერვალს და გაგრძელდება 2 მარტამდე! ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი პორტალის გამოყენებით.  გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:  ► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; ► უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტ...
ვრცლად ნახვა
2020 წლის იანვრიდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი მედიაციის შესახებ. შესაბამისად, სასურველია ჩვენს მკითხველს ჰქონდეს ინფორმაცია თუ რას ეხება აღნიშნული კანონი და რა სახის ურთიერთობებს აწესრიგებს იგი.    მედიაცია დავის მოგვარების ალტერნატიული საშუალებაა. მედიაციის შესახებ კანონი დავის ალტერნატიული გზით გადაწყვეტის წახალისებისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით განსაზღვრავს ...
ვრცლად ნახვა
სამედიაციო მორიგების უზრუნველყოფა სასამართლოს მიერ    1. მხარე უფლებამოსილია სასამართლო მედიაციის ან კერძო მედიაციის დაწყებამდე ან/და მედიაციის პროცესში მიმართოს სასამართლოს სამედიაციო მორიგების უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ განცხადებით.   2. თუ სამედიაციო მორიგების უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ განცხადების დაკმაყოფილებიდან 10 დღის ვადაში აღნიშნული...
ვრცლად ნახვა
იტალიის მთავრობა მარიხუანას სახლში ზრდას ლეგალურს ხდის.  იტალიის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მცირე რაოდენობით კანაფის მოშენება ადამიანთა საცხოვრებელ სახლებში დანაშაულად აღარ მიიჩნევა.   იტალიის უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ კანონიერი იყო მცირე რაოდენობით მარიხუანის მოხმარება სახლში პირადი მოხმარებისთვის.    Independent- ის ცნობით, განჩინება 19 დეკ...
ვრცლად ნახვა
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მიწოდებული სერვისების ტარიფების გათანაბრების #520 დადგენილება უკვე ამოქმედდა.   მთავრობის მიერ მიღებული ცვლილებით სამედიცინო დაწესებულებები, რომლებიც ჩართულნი იქნებიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, იღებენ ვალდებულებას, პაციენტებს სერვისები სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ერთიანი ტარიფით მიაწოდონ.    დადგენილების ამოქმედებისთანავე, ტარიფების ...
ვრცლად ნახვა
ახალი თურქული კანონი საშუალებას მისცემს მამაკაცებს "ლეგალურად გააუპატიურონ" ახალგაზრდა გოგონები - თუ დანაშაულის შემდეგ ისინი დაქორწინდებიან მათზე. ახალი კანონპროექტი დეპუტატებმა იანვრის ბოლოს უნდა წარადგინონ.  ანალოგიური კანონპროექტი 2016 წელს, ეროვნული და გლობალური პროტესტის ფონზე, ჩავარდა.   აღნიშნულ კანონპროექტს თურქი მოსახლეობის ნაწილი წარსულშიც აპროტესტებდ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG"-მ კიდევ ერთი ადმინისტრაციული დავა წარმატებით დაასრულა.    იურიდიული კომპანიის ადვოკატის, სალომე მაისურაძეს, წარმომადგენლობით განხორციელებულ საქმეზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ უნდა გაუქმდეს შსს-ს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის  მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერი.   ჩვენი მარწმუნებლის&...
ვრცლად ნახვა
ბიზნესის რეგისტრაციის ელექტრონულ სერვისებს ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული მომსახურებები დაემატა.  www.my.gov.ge პორტალზე მეწარმეებს უკვე ონლაინ  რეჟიმში, მარტივად  შეუძლიათ  განაცხადების გაკეთება  ეკონომიკური საქმიანობის დარეგისტრირების, ვადის გაგრძელების, რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების, რეგისტრაციის გაუქმების, ამონაწერის განახლების, ინფორმაციი...
ვრცლად ნახვა
2020 წლის 10 იანვარს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ მოსარჩელეების ჯ. სა და დ. დ-ს სარჩელი, მოპასუხეების ქ. ხ-სა და პ. კ-ს მიმართ წილის ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობის, საჯარო რეესტრში წილის რეგისტრაციის გაუქმებისა და შპს-ს წილის მესაკუთრედ ცნობის მოთხოვნის თაობაზე განუხილველად დატოვა. სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა საქმის მასალები და მ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისთვის სანქციების გამკაცრება იგეგმება.   გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში" და „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ" კანონში შესატან ცვლილებებზე მუშაობა უკვე დაასრულა.   ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურებისთვის ჯარიმები 5 ათასიდან 45 ათას ლარამდე იქნ...
ვრცლად ნახვა
მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-40 მუხლის თანახმად თუ ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ ქონებრივი ზიანი მიაყენა მოქალაქეს, საწარმოს, დაწესებულებას, ორგანიზაციას ან სახელმწიფოს, მაშინ მოსამართლე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის სახდელის დადების საკითხის გადაწყვეტისას ვალდებულია სამართალდამრღვევს იმავდროულად ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ გთავაზობთ იურიდიულ კონსულტაციას სამართლის სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენთან იურიდიული კონსულტაცია უფასოა; კონსულტაციაზე ჩასაწერად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე:  032 2 47 67 67; 032 2 47 87 87 ;  Info@myadvokat.ge  ან გვეწვიოთ ოფისში - მიცკევიჩის N11   საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ - ოთარ კაჭკაჭაშ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო OK & CG დამწყები ადვოკატებისათვის აცხადებს ვაკანსიას, სისხლის სამართლის ადვოკატის პოზიციაზე!   კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:   არგუმენტირებული წერის უნარი საოფისე პროგრამების ცოდნა სასურველია ინგლისური და რუსული ენების საოფისე დონეზე ცოდნა ** ადვოკატის ლიცენზია (სისხლის სამართლის ან საერთო სპეციალიზაციის მიმართულებით);   გან...
ვრცლად ნახვა
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი   მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი არის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა, ასევე უცხო ქვეყნის საწარმოს და არსამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალის რეგისტრაციის შესახებ მონაცემთა ერთობლიობა.   მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პ...
ვრცლად ნახვა
საომარი მდგომარეობა გულისხმობს საქართველოზე შეიარაღებული თავდასხმის ან მისი უშუალო საფრთხის შემთხვევაში განსაკუთრებული წესების გამოცხადებას, რაც შეესაბამება ქვეყნის თავდაცვის ინტერესებს.    გადაწყვეტილებას საომარი მდგომარეობის დროს თავდაცვის ძალების გამოყენების შესახებ იღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ეს გადაწყვეტილება არ საჭიროებს დამტკიცებას საქართველოს პარლამენტის მიერ. საომ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG" აქციის ფარგლებში უფასო კონსულტაციას დეკემბრის თვეშიც უწევდა მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაში ეხმარებოდა.   კონსულტაციები წარმოებდა როგორც უშუალოდ იურიდიულ კომპანიაში, ასევე ონლაინ რეჟიმითაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით.    გასულ თვეში, კომპანიისგან, სოციალური ქსელების მეშვეობით, ორასმა ადამიანმ...
ვრცლად ნახვა
 კლიენტის ინტერესების დაცვისას საადვოკატო საქმიანობის ქვაკუთხედს კლიენტისა და ადვოკატის ნდობა და მათი კომუნიკაციის კონფიდენციალობა წარმოადგენს. პროფესიული საიდუმლოების დაცვა ადვოკატის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება და ვალდებულებაა, რაც გარანტირებულია როგორც საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე მრავალი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით. ადვოკატი საჯარო ფუნქციის მატარებელი სუბიექტია, რომელსაც განსაკუთრებ...
ვრცლად ნახვა
ნაშრომების მიღება ჟურნალ „თანამედროვე შრომის სამართლის მიმოხილვის“ 2020 წლის გამოცემისთვის გაცნობებთ, რომ გამოცხადებულია ნაშრომების მიღება ა(ა)იპ − თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის პერიოდული გამოცემის, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის − „თანამედროვე შრომის სამართლის მიმოხილვის” (CONTEMPORARY LABOUR LAW REVIEW) 2020 წლის გამოცემისთვის.   სასურველია, ნაშ...
ვრცლად ნახვა
20 დეკემბერს ეროვნული სასახლის თბილისის ამერიკულ კუთხეში ჩატარდა კონფერენცია პროექტის - ''Democracy - the Most Valuable Thing for the Country'' ფარგლებში. მონაწილეებმა კონფერენციისათვის წარმოადგინეს აქტუალური და საინტერესო ნაშრომები მოწვეული ჟიურის წინაშე.   ჟიურის შემადგენლობაში შედიოდნენ: საადვოკატო ბიურო "OK&CG"-s დამფუძნებელი ოთარ კაჭკაჭაშვილი, ილიაუნის ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა პლენუმის სხდომა გაიმართა.  სხდომას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, სამოქალაქო საქმეთა პალატის თავმჯდომარე მზია თოდუა უძღვებოდა.    პლენუმის სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო საორგანიზაციო საკითხების განხილვა, კერძოდ, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა საკასაციო პალატებში განაწილების ს...
ვრცლად ნახვა
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, საქართველოში საშუალო თვიური ხელფასი 1217 ლარია.   მონაცემები 2019 წლის მესამე კვარტალის შედეგებს ასახავს. საქსტატის მიხედვით, ამ პერიოდისთვის საქართველოში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 91,6 ლარითაა გაზრდილი.   საქსტატის მონაცემებით, ხელფასის მაჩვენებელი გაზრდილია თითქმის ყველა სექტორში. შედარებით მაღალი ხელფა...
ვრცლად ნახვა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 2019 წლის 2 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი ძველი მოწმობის მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2021 წლის 1-ელ იანვრამდე. 

ვრცლად ნახვა
  უზენაესი სასამართლოს ახლადარჩეული მოსამართლეები არიან:   მერაბ გაბინაშვილი მირანდა ერემაძე მამუკა ვასაძე მაია ვაჩაძე თამარ ზამბახიძე შალვა თადუმაძე ვლადიმერ კაკაბაძე ლევან მიქაბერიძე გიორგი მიქაუტაძე ნუგზარ სხირტლაძე ლალი ფაფიაშვილი ნინო ქადაგიძე ქეთევან ცინცაძე ალექსანდრე წულაძე  ...
ვრცლად ნახვა
სიჩქარის გადაჭარბებაზე სანქციები მკაცრდება.   მედიასაშუალებებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შსს-ს საკანონმდებლო ინიციატივა სიჩქარის გადაჭარბებაზე ჯარიმების გაორმაგებას ითვალისწინებს. ამის შესახებ შს მინისტრის მოადგილემ, ნინო ჯავახაძემ განაცხადა.  ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს ე.წ. ჭკვიან კამერებზე ქულათა სისტემის მიბმას - თუ მძღოლი სიჩქარეს გადააჭარბებს, მას ქულაც დააკლდება ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, არასრულწლოვნებით ვაჭრობისა და მათი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების უკანონოდ დამზადება-გასაღების ბრალდებით, დანაშაულებრივი ჯგუფის კიდევ 11 წევრი - არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები და პედაგოგი დააკავეს.   ბრალდებულების მიერ ჩადენილი და...
ვრცლად ნახვა
თბილისში, მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობებისა და ხაზოვანი ნაგებობებისთვის საჯარო რეესტრი 3D კადასტრს ქმნის. პროექტის ფარგლებში, საჯარო რეესტრი დედაქალაქის 10-ვე რაიონში, მიწის ნაკვეთებს აღრიცხავს, ფოტოსურათებს , მათ შორის, 360° პანორამული ფოტოებს გადაუღებს და sketchUp ფორმატში ობიექტების 3D გამოსახულებებს მოამზადებს. ამასთანავე, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ყველა რეგისტრირებული შე...
ვრცლად ნახვა
2019 წელს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი სამთავრობო კამპანიის მთავარ თემად განისაზღვრა - სექსუალური შევიწროება.   ► სექსუალური შევიწროება ადამიანის უფლებების დარღვევაა და 2019 წლის მაისიდან კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად ისჯება კანონით.   ► კამპანიის მიზანია საქართველოში მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა სექსუალური შევიწროების ფენომენისა და კანონმდებლობის ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG" აქციის ფარგლებში უფასო კონსულტაციას ნოემბრის თვეშიც უწევდა მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაში ეხმარებოდა.   კონსულტაციები წარმოებდა როგორც უშუალოდ იურიდიულ კომპანიაში, ასევე ონლაინ რეჟიმითაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით.    გასულ თვეში, კომპანიისგან, სოციალური ქსელების მეშვეობით, 250-ზე მეტმა ადამიანმ...
ვრცლად ნახვა
2019 წლის ნოემბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.9 პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 7.0 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში თამბაქოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელმა1 წინა თვესთან შედარებით 0.8 პროცენტი შეადგინა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სახეზე გვაქვს სამომხმარებლო ფასების 6.3 პროცენტიანი ზრდა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას2, აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2019 წლის ნოემბ...
ვრცლად ნახვა
დღეს, 3 დეკემბერს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღეა.   შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დაცვის საერთაშორისო დღე  1992 წელს, გაეროს მიერ დაარსდა და მისი მიზანია, მუდმივად გაამახვილოს საზოგადოების ყურადღება იმ  დისკრიმინაციასა და პრობლემატიკაზე, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები განიცდიან ყოველდღიურად.   მიუხედავად იმისა, რომ ამ მიმარ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK&CG"-ის დირექტორმა დავით მუმლაძემ და თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის დამფუძნებელმა გიორგი ამირანაშვილმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს და შრომის სამართლის აქტუალური საკითხები მიმოიხილეს.    სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თანამედროვე შრომის სამართლის მიმოხილვა“  თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის პერიოდული გამოცემა ი...
ვრცლად ნახვა
  ახალციხეში ადვოკატის უფლებათა დაცვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული კომიტეტი დაარსდა ადვოკატთა პროფესიული უფლებების ეფექტიანი დაცვისა და შემდგომი გაძლიერების მიზნით, 2019 წლის 24 ნოემბერს, ახალციხეში, ადვოკატის უფლებათა დაცვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული კომიტეტი დაარსდა.   სხდომა ასოციაციის თავმჯდომარემ, დავით ასათიანმა გახსნა და კომიტეტის წევრები წარადგინა. სხდომის ფარგლებში ასოციაციის...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ შეკრებებისა და მანიფესტაციების ჩატარების წესს განსაზღვრავს.    კანონი აწესრიგებს პირების მიერ საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული უფლების განხორციელებას − წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბონ საჯაროდ და უიარაღოდ, როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ.   შეკრების ან მანიფესტაციის ორგანიზატორები და სამართალდამცავი ორგანოების წარმო...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK&CG" მხარს უჭერს კამპანიას ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით.    აღნიშნული კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანიაა, რომელიც  1990-იანი წლების დასაწყისიდან აღინიშნება. იგი 25 ნოემბერს იწყება და მიზნად საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებასა და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა მიმართ სოლიდარობის დემონსტრირებას...
ვრცლად ნახვა
 ადვოკატი ვალდებულია კლიენტის მიერ მინდობილი თანხები ცალკე აღრიცხოს. მინდობილი თანხები კლიენტის საკუთრებაა და მხოლოდ საქმიდან გამომდინარე შეიძლება მათი განკარგვა, რასაც აუცილებლად თან უნდა სდევდეს სათანადო მტკიცებულებებით გამყარებული ხარჯთაღრიცხვა.     ადვოკატმა არ უნდა დაუშვას იმ ფულადი სახსრების დაყოვნება, რაიმე სახით საკუთარ ანგარიშზე თუ პირად სალაროში შენახვა, რომელიც მის ქონე...
ვრცლად ნახვა
მიხეილ ჯავახიშვილი 20 ნოემბერს, სოფელ წერაქვში დაიბადა. მისი შემოქმედება, ისევე როგორც მწერლის ბიოგრაფია მრავალი ასპექტით არის საინტერესო. მათ შორისაა სამართლის, კანონიერებისა და შინაგანი მორალის საკითხები. ბევრი იურისტისათვის ჯავახიშვილის ნაწარმოებები, მათში გავლებული მიჯნა კანონსა და სამართლიანობას შორის და მწერლის მიერ გამოქვეყნებული პუბლიკაციები სასამართლო სისტემაზე სამაგალითოა, პროფე...
ვრცლად ნახვა
ეთიკის კომისიამ ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნასა და განკარგვასთან დაკაშირებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის 2018 წლის 7 დეკემბრის N267/04 ბრძანების თანახმად, მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია მიიღო. ეთიკის კომისია რეკომენდაციაში, საქართველოს ეროვნული ბანკის, 2018 წლის 7 დეკემბრის N267/04 ბრძანების საფუძველზე მიერ გახსნილი  ადვოკატის ნომინალური მფლობელობის ერთობლივი ანგარიშ...
ვრცლად ნახვა
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.   მემორანდუმის მიზანია, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების მომზადების მიზნით ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK&CG", ოთარ კაჭკაჭაშვილი და საკონსულტაციო ჯგუფი საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქის, ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავების ფაქტს ეხმიანება.   2019 წლის 13 ნოემბერს ცნობილი გახდა ინფორმაცია საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქის, ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო დაკავების თაობაზე. მის წინააღმდეგ დე ფაქტო უშიშროების კომიტეტმა სისხლის სამა...
ვრცლად ნახვა
2019 წლის 29 ნოემბერს, 18:00 საათზე, გაიმართება ა(ა)იპ − თანამედროვე შრომის სამართლის ცენტრის პერიოდული გამოცემის, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის − „თანამედროვე შრომის სამართლის მიმოხილვის” დაფუძნების ღონისძიება. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია საადვოკატო ბიურო “OK & CG” (ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი). ამავე ღონისძიების ფარგლებში, ხელი მოეწერება ურთი...
ვრცლად ნახვა
2019 წლის 14 ნოემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №879 კონსტიტუციური სარჩელი („ზურაბ სვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.   სადავო ნორმის თანახმად, იძულებითი აღსრულების პროცესში გამართული აუქციონი (პირველი აუქციონი და ორი განმეორებითი აუქციონი) უშედეგო აღმოჩნდა და მოვალის ქონება არ გაიყიდა, იგი თავისუფლდება კრედიტორის სასარგებლოდ დადებულ...
ვრცლად ნახვა
   დღეს, პრო ბონო პროგრამის დანერგვის შესახებ სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციისა და ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ინიციატივითა და ორგანიზებით ჩატარდა. პრეზენტაცია  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1-ელ კორპუსში, აუდიტორია 107-ში იმართება და მას საადვოკატო ბიურო OK&CG-ის დირექტორი, ოთარ კაჭკაჭაშვი...
ვრცლად ნახვა
პარლამენტმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით, ნულოვანი ბარიერის პირობებში, ჩატარებასთან დაკავშირებით მომზადებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირა. 101 დეპუტატი მომხრე, 3- წინააღმდეგი.  იმისთვის, რომ ცვლილებები დამტკიცებულიყო 113 დეპუტატის ხმა იყო საჭირო.  სხდომას 141 დეპუტატი ესწრებოდა.       მომზადებული კანონპროექტი 2020 ...
ვრცლად ნახვა
მიწის რეგისტრაციას მოქალაქეები უფრო მარტივად შეძლებენ. მთავრობამ იუსტიციის სამინისტროს კანონპროექტი დაამტკიცა.   საკანონმდებლო ინიციატივის თანახმად, მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული წესი, რომელიც 2020 წლის 1 იანვრამდე მოქმედებს გახდება უვადო და იქნება მიწის ნაკვეთზე საკუთრების რეგისტრაციის ზოგადი წესი.   აღნიშნულ საკითხზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, ადმინისტრაცი...
ვრცლად ნახვა
აზარტული თამაშების მიმართ ადამიანის დამოკიდებულებაზე და ამ დამოკიდებულებისაგან გამოწვეულ შედეგებზე ყოველთვის ბევრი იწერებოდა.    დოსტოევსკის  საკულტო რომანი "მოთამაშე", რომელიც გარკვეულწილად ავტობიოგრაფიულია, აზარტის, მასზე დამოკიდებულების და მისით შეპყრობილი ადამიანის შინაგან სამყაროს, მის არსს აღწერს.   „ზოგჯერ ყოვლად გიჟური და ერთი შეხედვით ყოვლად გან...
ვრცლად ნახვა
სახალხო დამცველი უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვს.   სახალხო დამცველმა საკონსტიტუციო სარჩელით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესის არაკონსტიტუციურად ცნობა მოითხოვა. ...
ვრცლად ნახვა
დღეს, ადვოკატთა პროფესიულ დღეს, თბილისში, სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში, ადვოკატთა მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართა.   კონფერენცია სამ სესიად ჩატარდა და მას საადვოკატო ბიურო OK&CG-ს დირექტორი ოთარ კაჭკაჭაშვილი დაესწრო.    კონფერენციაზე ადვოკატთა ასოციაციის წევრებმა, უცხოელ კოლეგებთან ერთად სამართლის აქტუალური საკითხები განიხილეს.   მათ შორის: -ადვოკატები...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ინიციატივით უკვე რამდენიმე წელია საქართველოში, 8 ნოემბერს, ადვოკატთა პროფესიული დღე აღინიშნება.   ადვოკატთა პროფესიული დღის აღსანიშნავი თარიღი სიმბოლურად საზოგადო მოღვაწისა და იურისტის ილია ჭავჭავაძის დაბადების დღეს დაუკავშირდა.   კომპანია OK&CG-ს დირექტორები ოთარ კაჭკაჭაშვილი და დავით მუმლაძე საკუთარ გუნდთან ერთად ყველა მოქმედ და მომავალ ადვო...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - ანგარიშის წარდგენა და გამოქვეყნება საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ყოველი წლის 10 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს პრეზიდენტსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წარუდგინოს, აგრეთვე „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“ გამოაქვეყნოს ანგარიში: ა) საჯარო დაწესებულებაში შესული საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნათა რა...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - პერსონალური მონაცემების საიდუმლოება საჯარო დაწესებულება ვალდებულია არ გაახმაუროს პირის პერსონალური მონაცემები თვით ამ პირის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, საჯარო ინტერესების, ჯანმრთელობის ან სხვათა უფლებების დასაცავად. თანამდებობის პირის, აგრეთვე თანამდებობაზე წარდ...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - ინფორმაცია, რომლის გასაიდუმლოება დაუშვებელია ყველას აქვს უფლება იცოდეს: ა) ინფორმაცია გარემოს შესახებ, აგრეთვე მონაცემები იმ საშიშროების თაობაზე, რომელიც ემუქრება მათ სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას; ბ) საჯარო დაწესებულების საქმიანობის ძირითადი პრინციპები და მიმართულებები; გ) საჯარო დაწესებულების სტრუქტურის აღწერა, მოსამსახურეთა ფუნქციების განსაზღვრისა და განაწილების, აგრეთვე გადა...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - საჯარო ინფორმაციის გაცემა 1. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს: ა) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას;...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - საჯარო დაწესებულებისათვის პერსონალური მონაცემებისა და კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 1. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე სხვა საჯარო დაწესებულებაზე ცნობის სახით გასცეს მასთან დაცული პერსონალური მონაცემები ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია საჯარო დაწესებულებისათვის საკითხის...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა 1. ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში. თუ არსებობს დედნის დაზიანების საფრთხე, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობის ქვეშ მისი გაცნობის შესაძლებლობ...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - საჯარო რეესტრი საჯარო დაწესებულება ვალდებულია შეიტანოს ამ დაწესებულებაში არსებული საჯარო ინფორმაცია საჯარო რეესტრში. საჯარო რეესტრში შეტანილი უნდა იქნეს საჯარო ინფორმაციაზე მითითება მისი მიღებიდან, შექმნიდან, დამუშავებიდან ან გამოცემიდან 2 დღის ვადაში საჯარო ინფორმაციის დასახელების, მიღების, შექმნის, დამუშავების, გამოცემის თარიღის, იმ ფიზიკური ან იურიდიული პირის, საჯარო მოსამს...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - სხდომათა საჯაროობა თითოეული კოლეგიური საჯარო დაწესებულება ვალდებულია ღიად და საჯაროდ წარმართოს თავისი სხდომები, გარდა ამ კოდექსის 28-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. საიდუმლო ინფორმაციის გამოქვეყნების წესი საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის ამოღების შემდეგ საიდუმლო საჯარო ინფორმაციის, აგრეთვე კოლეგიური საჯარო დაწესებულების დახურული სხდომის ოქმის გონივრულ ფარგლე...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - აღმასრულებელი პრივილეგია თანამდებობის პირის მიერ გადაწყვეტილებათა მომზადების პროცესში მონაწილე სხვა საჯარო მოსამსახურეთა (გარდა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა) ვინაობა დაცულია გამხელისაგან აღმასრულებელი პრივილეგიით. გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ გადაწყვეტილება საჯარო ინფორმაციის გასაიდუმლოების შესახებ შეიძლება მიღებულ იქნეს იმ შემ...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - პროფესიული საიდუმლოება პროფესიულ საიდუმლოებას მიეკუთვნება ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს სხვის პერსონალურ მონაცემებს ან კომერციულ საიდუმლოებას და პირისათვის ცნობილი გახდა პროფესიული მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებით. პროფესიული საიდუმლოება არ შეიძლება იყოს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არ წარმოადგენს სხვა პირის პერსონალურ მონაცემებს ან კომერციულ საიდუმლოებას. სახელმწიფო სა...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - კომერციული საიდუმლოება 1. კომერციული საიდუმლოება – ინფორმაცია კომერციული ფასეულობის მქონე გეგმის, ფორმულის, პროცესის, საშუალების თაობაზე ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც გამოიყენება საქონლის საწარმოებლად, მოსამზადებლად, გადასამუშავებლად ან მომსახურების გასაწევად, ან/და რომელიც წარმოადგენს სიახლეს ან ტექნიკური შემოქმედების მნიშვნელოვან შედეგს, აგრეთვე სხვა ინფორმაცია...
ვრცლად ნახვა
ინფორმაციის თავისუფლება - ტერმინთა განმარტება ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს ამ თავის მიზნებისათვის აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: ა) საჯარო დაწესებულება – ადმინისტრაციული ორგანო, სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებიდან დაფინანსებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი ასეთი დაფინანსების ფარგლებში; ბ) კოლეგიური საჯარო დაწესებულება – საჯარო დაწესებულება, რომლის ხელმძღვანელი ან სათათბი...
ვრცლად ნახვა
ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის დებულებანი - საზოგადოებრივი ექსპერტის მიერ დასკვნის წარდგენა  1. საზოგადოებრივი ექსპერტი ვალდებულია მიუკერძოებლად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობა. 2. საზოგადოებრივი ექსპერტი თავისი მოვალეობის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის პასუხს აგებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა საზოგადოებრივი ექსპერ...
ვრცლად ნახვა
ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის დებულებანი - საზოგადოებრივი ექსპერტი 1. საზოგადოებრივ ექსპერტად ჩაითვლება ფიზიკური ან იურიდიული პირი, აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით შექმნილი სამეცნიერო-საკონსულტაციო (საექსპერტო) ორგანოები. ექსპერტად ჩაითვლება აგრეთვე საზოგადოებრივი საექსპერტო დაწესებულების წევრი. 2. კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანო ვა...
ვრცლად ნახვა
ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის დებულებანი - დოკუმენტის ოფიციალური დამოწმების უფლება  1. ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია დაამოწმოს მის მიერ ან მისი ქვემდგომი ორგანოს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციული აქტების ან სხვა დოკუმენტების ასლები, თუ დედანის და ასლის შინაარსი შეესაბამება ერთმანეთს. 2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სათანადო წესით დამოწმებული და გამოცემული დოკუმენტების ასლებს აქვთ ოფიც...
ვრცლად ნახვა
ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის დებულებანი - უარის თქმა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენაზე 1. ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია არ აღმოუჩინოს სამართლებრივი დახმარება, თუ: ა) ეს სცილდება მისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებს; ბ) სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენა ზიანს აყენებს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ინტერესებს ანდა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ კანონით დაკი...
ვრცლად ნახვა
ადმინისტრაციულ ორგანოთა საქმიანობის დებულებანი - ადმინისტრაციული ორგანოების ურთიერთდახმარების ვალდებულება 1. ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში და მის ხელთ არსებული საშუალებებით აღმოუჩინოს აუცილებელი სამართლებრივი დახმარება სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს შესაბამისი წერილობითი თხოვნის საფუძველზე. 2. სამართლებრივ დახმარებად არ ჩაითვლება: ა) ზემდგომი ან ქვემდგომი ორგანო...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG"-მ საოჯახო სამართლებრივი დავა, მეუღლეთა შორის ქონების გაყოფასთან დაკავშირებით, წარმატებით დაასრულა.    აღნიშნული დავა სამართლებრივად საინტერესო და მნიშვნელოვანია იმ გარემოებიდან გამომდინარე, რომ სადავო ქონება ქორწინების ფაქტის რეგისტრაციამდე  უკვე შეძენილი და დარეგისტრირებული იყო ერთ-ერთი მეუღლის სახელზე.   &nb...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ -  საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა სახელმწიფოთაშორისი ან შიდა სახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნით ან ფიზიკური დასახიჩრებით მოწინააღმდეგე მხარის ხელისუფლების დაცვით მოსარგებლე დაკავებული ან სხვაგვარად თავისუფლებააღკვეთილი პირის მიმართ ისეთი სამედიცინო პროცედურის ჩატარება, რომელსაც არ მოითხოვ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ -  საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა შეიარაღებული კონფლიქტის დროს 1. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა სახელმწიფოთაშორისი ან შიდასახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, კერძოდ: ა) სამოქალაქო მოსახლეობაზე ან სამოქალაქო პირებზე თავდასხმა; ბ) სამოქალაქო მოსახლეობაზე ან სამოქალაქო ობიექტებზე განურჩეველი თა...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ -  ეკოციდი 1. ეკოციდი, ესე იგი ატმოსფეროს, მიწის, წყლის რესურსის მოწამვლა, ცხოველთა ან მცენარეული სამყაროს მასობრივი განადგურება, ანდა სხვა ქმედება, რასაც შეეძლო ეკოლოგიური კატასტროფა გამოეწვია, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თოთხმ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ -  გენოციდი გენოციდი, ესე იგი ქმედება, ჩადენილი შეთანხმებული გეგმის განსახორციელებლად რომელიმე ეროვნული, ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური ანდა რაიმე სხვა ნიშნით გაერთიანებული ჯგუფის მთლიანად ან ნაწილობრივ მოსასპობად, რაც გამოიხატა ასეთი ჯგუფის წევრთა მკვლელობით, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით, მათთვის ცხოვრების მძიმე პირობის განზრახ შექმნით, შობადობის ძალით შემცირებით ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ -  აგრესიის აქტის დაგეგმვა, მომზადება, დაწყება ან წარმოება 1. აგრესიის აქტის დაგეგმვა ან მომზადება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე. 2. აგრესიის აქტის დაწყება ან წარმოება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თხუთმეტიდან ოც წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით. შენიშვნა: 1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის სის...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ - მანქანის მართვის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა 1. საბრძოლო, სპეციალური ან სატრანსპორტო მანქანის მართვის ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო ქონების შენახვის ან ექსპლუატაციის წესის წინააღმდეგ - სამხედრო ქონების განზრახ დაზიანება ან განადგურება 1. იარაღის, საბრძოლო მასალის, სატრანსპორტო საშუალების, სამხედრო ტექნიკის ან სხვა სამხედრო ქონების განზრახ დაზიანება ან განადგურება, – ისჯება ჯარიმით ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, რამა...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დროს სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა 1. სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველი ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი სამხედრო განაწესის შემადგენლობაში შედის, რამაც გამოიწვია პირის უფლების ან კანონიერი ინტერესის დარღვევა, &ndas...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა 1. სასაზღვრო სამსახურის შესრულების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც სასაზღვრო განაწესის შემადგენლობაში შედის ან ასრულებს სასაზღვრო სამსახურის სხვა მოვალეობას, რამაც გამოიწვია ან შეეძლო გამოეწვია სახელმწიფო უშიშროების ინტერესის ხელყოფა, – ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - დასაღუპად განწირული სამხედრო ხომალდის დატოვება  დასაღუპად განწირული სამხედრო ხომალდის დატოვება იმ მეთაურის მიერ, რომელსაც ბოლომდე არ შეუსრულებია სამსახურებრივი მოვალეობა, ან ეკიპაჟის წევრის მიერ მეთაურის სათანადო განკარგულების გარეშე, – ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - დეზერტირობა  1. დეზერტირობა, ესე იგი სამხედრო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურის მოსამსახურის მიერ სამხედრო ნაწილის ან სხვა ადგილის თვითნებურად დატოვება სამხედრო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურისთვის თავის არიდების მიზნით ანდა ამავე მიზნით სამსახურში გამოუცხადებლობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - სამხედრო ნაწილის ან სამსახურის სხვა ადგილის თვითნებურად დატოვება 1. სამხედრო სამსახურში მყოფის მიერ სამხედრო ნაწილის ან სამსახურის სხვა ადგილის თვითნებურად დატოვება, აგრეთვე სამსახურში (ნაწილში) საპატიო მიზეზის გარეშე დროულად გამოუცხადებლობა ორ დღე-ღამეზე მეტი ხანგრძლივობით, მაგრამ არა უმეტეს ათი დღე-ღამისა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე...
ვრცლად ნახვა
ურთიერთდაუქვემდებარებელ სამხედრო მოსამსახურეთა შორის დამოკიდებულების წესის დარღვევა 1. ურთიერთდაუქვემდებარებელ სამხედრო მოსამსახურეთა შორის დამოკიდებულების წესის დარღვევა, რასაც თან ახლდა დაზარალებულის პატივის ან ღირსების დამცირება ანდა მისი იძულება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) ჯგუფურად; ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ; გ) არაერთგზის; დ) იარაღის გამოყენები...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - უფროსისადმი წინააღმდეგობა ან მისი იძულება, დაარღვიოს სამსახურებრივი მოვალეობა 1. ძალადობით ან ძალადობის მუქარით წინააღმდეგობის გაწევა უფროსისათვის ან იმისთვის, ვინც ასრულებს სამხედრო სამსახურის მოვალეობას, ანდა მისი იძულება, დაარღვიოს ეს მოვალეობა, – ისჯება სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვით ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ - დანაშაული დაქვემდებარების წესისა და სამხედრო ღირსების დაცვის წინააღმდეგ სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულის ცნება 1. სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულად ითვლება ამ კარით გათვალისწინებული ქმედება, მიმართული სამხედრო სამსახურის წესის წინააღმდეგ, ჩადენილი სამხედრო მოსამსახურის მიერ ან რეზერვისტის მიერ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის გ...
ვრცლად ნახვა
 საადვოკატო ბიურო "OK & CG" აქციის ფარგლებში უფასო კონსულტაციას უწევდა მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაში ეხმარებოდა.   კონსულტაციები წარმოებდა როგორც უშუალოდ იურიდიულ კომპანიაში, ასევე ონლაინ რეჟიმითაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით.    გასულ თვეში, კომპანიისგან, სოციალური ქსელების მეშვეობით, 400-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლ...
ვრცლად ნახვა
 საბერძნეთი უახლესი საკანონმდებლო ინიციატივით სწრაფი დეპორტაციის პოლიტიკას ახორციელებს და ამკაცრებს თავშესაფრის მიღების შესახებ კანონს.    ორ საათიანი დისკუსიის  შემდეგ, საბერძნეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით მიიღო გადაწყვეტილება თავშესაფრის შესახებ კანონის გასამკაცრებლად.    აღნიშნული კანონის მიხედვით, სასამართლო პროცესები და დეპო...
ვრცლად ნახვა
 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 30 ოქტომბრის  №446 ბრძანებით,  ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა დაინიშნა. გამოცდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრში 4-იდან 18 დეკემბრამდე ორ ეტაპად ჩატარდება.   I ეტაპი -  ზოგადი უნარ-ჩვევები, 5 დეკემბერი, 2019 წ.  II ეტაპი - პროფესიული ტესტი, გამოცდა ჩაინიშნება 2019 წლის 18 დეკემბრამდე (ინფორმაცია ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ - შემაკავებელი ან დამცავი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა. არასრულწლოვნის განცალკევების შესახებ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებისადმი დაუმორჩილებლობა 1. შემაკავებელი ან დამცავი ორდერით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა, − ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ა...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ - სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის მოხდისათვის თავის არიდება იმ მსჯავრდებულის მიერ სასჯელის მოხდისათვის თავის არიდება, რომელსაც პენიტენციური დაწესებულებიდან მოკლევადიანი გასვლის ნებართვა აქვს, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვს წლამდე. შენიშვნა: ამ მუხლის მიზნებისათვის სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის მოხდისათვის თავის არიდებად მ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ - პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მოთავსების სხვა ადგილას, გაყვანისას/გადაყვანისას ან ექსტრადიციისას ბრალდებულის/ მსჯავრდებულის მიერ, აგრეთვე დროებითი ყოფნის იზოლატორში ან ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირის მიერ აკრძალული საგნის შეძენა, შენახვა, ტარება, მოხმარება ან/და ამ საგნით სარგებლობა 1. პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მოთავსების სხვა ადგილას, გაყვანისას/ გ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ - პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მოთავსების სხვა ადგილას, გაყვანისას/გადაყვანისას ან ექსტრადიციისას ბრალდებულისათვის/ მსჯავრდებულისათვის, აგრეთვე დროებითი ყოფნის იზოლატორში ან ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირისათვის აკრძალული საგნის გადაცემა 1. პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მოთავსების სხვა ადგილას, გაყვანისას/ გადაყვანისას ან ექსტრადიციისას ბრალდებულისათვის/ ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ - პენიტენციური დაწესებულების საქმიანობისათვის ხელის შეშლა ან/და ამ საქმიანობის დეზორგანიზაცია 1. პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა, რასაც თან ახლავს მისი ან/და მისი ახლო ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის ან ქონების დაზიანების მუქარა პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის სამსახურებრივ საქმია...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ - აღწერილ, დაყადაღებულ ან ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ ქონებასთან დაკავშირებული უკანონო ქმედება 1. აღწერილი ან დაყადაღებული ქონების გაფლანგვა, გასხვისება, დამალვა ან უკანონოდ გადაცემა იმის მიერ, ვისაც ეს ქონება მინდობილი ჰქონდა, ანდა დაყადაღებული ფულადი საშუალებით (ანაბრით, ანგარიშით) საბანკო ოპერაციის განხორციელება საკრედიტო ორგანიზაციის მოსამსახურის მი...
ვრცლად ნახვა
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება - დანაშაულის დაფარვა    1. ამ კოდექსის 182-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 186-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 194​1 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 202-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 221-ე მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით, 332-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 339-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 339​1 მუხლის პირველი...
ვრცლად ნახვა
დანაშაულის დროულად აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ მიმართული ქმედება - გამოძიების მონაცემის გახმაურება ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის მასალების ან გამოძიების მონაცემის გახმაურება იმის მიერ, ვინც კანონით დადგენილი წესით გაფრთხილებული იყო მისი გახმაურების აკრძალვის შესახებ, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. საბანკო ანგარიშის მ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ - ზემოქმედების განხორციელება გამოსაკითხ პირზე, მოწმეზე, დაზარალებულზე, ექსპერტზე ან თარჯიმანზე 1. გამოსაკითხი პირისადმი, მოწმისადმი, დაზარალებულისადმი, ექსპერტისადმი ან თარჯიმნისადმი მიმართვა ან მისი დაყოლიება, შესაბამისად, ცრუ ინფორმაციის მიწოდებისათვის ან ცრუ ჩვენების მიცემისათვის, ან ყალბი დასკვნის მიცემისათვის, ან ინფორმაციის მიწოდებაზე ან...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ - ცრუ ინფორმაცია, ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობა ან არასწორი თარგმანი 1. მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლა, რაც გამოიხატა გამოსაკითხი პირის, მოწმის ან დაზარალებულის მიერ ცრუ ინფორმაციის მიწოდებით ან ცრუ ჩვენების მიცემით, ექსპერტის მიერ ყალბი დასკვნის ან ჩვენების მიცემით, ექსპერტის მიერ განზრახ ან გაუფრთხილებლ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის წინააღმდეგ - მტკიცებულების განადგურება მტკიცებულების განადგურება სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. მტკიცებულების ფალსიფიკაცია სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული საქმის მონაწილის ან მ...
ვრცლად ნახვა
საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის, სამართალწარმოების ანდა სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილის უსაფრთხოების დაცვის საიდუმლოების გახმაურება 1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან სამართალწარმოების სხვა მონაწილის, აღმასრულებლის, დაზარალებულის, მოწმის ან სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილის ანდა მისი ახლო ნათესავის უსაფრთხოების დაცვის საიდუმლოების გახმ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ -  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა თანამდებობაზე 3 წლის ვადით გამწესებული მოსამართლის საქმიანობის შეფასების განმახორციელებელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა − ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას ორმოც საათა...
ვრცლად ნახვა
 მუქარა ან ძალადობა სამართალწარმოების განხორციელებასთან, გამოძიებასთან ან დაცვის განხორციელებასთან დაკავშირებით 1. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის, მოსამართლის, მსაჯულის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ სიცოცხლის მოსპობის, ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების განადგურების ან დაზიანების მუქარა სასამართლოში საქმის ან მასალის განხილვასთან დაკავშირებით, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვად...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ -  სამართალწარმოების განხორციელებისთვის, გამოძიებისთვის ან დაცვის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა 1. საქმის ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოძიებისთვის ხელის შეშლის მიზნით პროკურორის ან გამომძიებლის საქმიანობაში, აგრეთვე დაცვის განხორციელებისთვის ხელის შეშლის მიზნით ადვოკატის საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით უკანონო ჩარევა, – ისჯება ჯარიმით ან საზო...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება 1. ყალბი პირადობის მოწმობის ან სხვა ოფიციალური დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების ან გამოყენების მიზნით, გასაღება ან გამოყენება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი არაერთგზის; ბ) რ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ -  ომიანობის დროს ბეგრის შესრულებისათვის ან გადასახადის გადახდისათვის თავის არიდება ომიანობის დროს შრომითი მობილიზაციისათვის ან სხვა ბეგრის შესრულებისათვის ანდა გადასახადის გადახდისათვის თავის არიდება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. თვითნებობა 1. თვითნებობა, ესე იგი ნ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - წვევამდელის მიერ სამხედრო ან ალტერნატიული შრომითი სამსახურისათვის თავის არიდება 1. წვევამდელის მიერ სამხედრო სამსახურისათვის თავის არიდება, მათ შორის, ავადმყოფობის სიმულაციით, სხეულის თვითდაზიანებით, ყალბი დოკუმენტის გამოყენებით ან სხვაგვარად მოტყუებით, − ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. წვევამდელის მიერ ალტერნატიული შრომითი ...
ვრცლად ნახვა
 დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - სამართალდამცავი ან მაკონტროლებელი ორგანოს მოხელის მიმართ გამოყენებული დაცვის ზომის შესახებ მონაცემის გახმაურება 1. სამსახურებრივი საქმიანობისათვის ხელის შეშლის მიზნით სამართალდამცავი ან მაკონტროლებელი ორგანოს მოხელის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ გამოყენებული დაცვის ზომის შესახებ მონაცემის გახმაურება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - პოლიციელზე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე ანდა საჯარო დაწესებულებაზე თავდასხმა 1. პოლიციელზე, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეზე ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენელზე, ანდა მის სამსახურებრივ ან საცხოვრებელ შენობაზე, ან მის სატრანსპორტო საშუალებაზე, ანდა მისი ოჯახის წევრზე თავდასხმა პოლიციელის,...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - საქართველოს სახალხო დამცველზე ზემოქმედება 1. საქართველოს სახალხო დამცველზე ნებისმიერი ფორმით ზემოქმედება მისი სამსახურებრივი საქმიანობისათვის ხელის შეშლის მიზნით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, &ndas...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მოთხოვნის შეუსრულებლობა საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. საქართველოს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისი...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - გაფიცვის წესის დარღვევა გაფიცვის წესის დარღვევა ამ აქციის ორგანიზატორის მიერ, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე.    ადმინისტრაციულ წარმოებაში ცრუ ჩვენების, ყალბი დასკვნის ან ჩვენების მიცემა ანდა განზრახ არასწორად თარგმნა ადმინისტრაციულ წა...
ვრცლად ნახვა
 დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ შეცვლა 1. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ შეცვლა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) ჯგუფურად; ბ) ძალადობით ან ძალადობის მუქარით; გ) არაერთგზის; დ) რამაც გამოიწვია მძიმე შედეგი, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. საქართველოს ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - პირის მიერ საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონოდ დარჩენისთვის შესაბამისი პირობების შექმნა/ორგანიზების გაწევა ან/და პირის მიერ უცხო ქვეყანაში საერთაშორისო დაცვის მისაღებად საქართველოს მოქალაქის მიერ მისი უფლებების ან თავისუფლებების დარღვევის თაობაზე მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელშეწყობა/ორგანიზება 1. პირის მიერ ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის მი...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანა ან/და მისთვის საქართველოში უკანონოდ ყოფნისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა 1. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანა ან/და მისთვის საქართველოში ყოფნისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა (ხელის შეწყობა) კანონმდებლობის დადგენილი წესების დარღვევით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ - საქართველოს სახელმწიფო გერბის ან დროშის შებღალვა საქართველოს სახელმწიფო გერბის ან დროშის შებღალვა, –ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა 1. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკ...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული - სამსახურებრივი გულგრილობა 1. სამსახურებრივი გულგრილობა, ესე იგი მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება მისდამი დაუდევარი დამოკიდებულების გამო, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესების არსებითი დარღვევა გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობ...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული - კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება 1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ასიდან სამას საათამდე ან თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. იგივე...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული - ზეგავლენით ვაჭრობა   1. იმ პირისათვის, რომელიც ამტკიცებს ან ადასტურებს, რომ მას შეუძლია არამართლზომიერი ზეგავლენის მოხდენა მოხელის ან მოხელესთან გათანაბრებული პირის მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მის ან სხვა პირის სასარგებლოდ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის დაპირება, შეთავაზება ა...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული - ქრთამის მიცემა 1. მოხელისათვის ან მასთან გათანაბრებული პირისათვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მის ან სხვა პირის სასარგებლოდ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის დაპირება, შეთავაზება ან მინიჭება, რათა მან თანამდებობრივი უფლებების განხორციელებისას და მოვალეობების შესრულებისას ქრთამის მიმცემის ან სხვა პირის სასარგებლოდ...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული -  ქრთამის აღება  1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ პირდაპირ ან არაპირდაპირ, ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის მიღება ან მოთხოვნა, ასევე ასეთის თაობაზე შეთავაზების ან დაპირების მიღება თავის ან სხვა პირის სასარგებლოდ, რათა ამ მოხელემ ან მასთან გათანაბრებულმა პირმა თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობე...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული - განმარტების, ჩვენების ან დასკვნის მიცემის იძულება 1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ მუქარით, მოტყუებით, შანტაჟით ან სხვა უკანონო ქმედებით პირის იძულება განმარტების ან ჩვენების მიცემისათვის ანდა ექსპერტისა – დასკვნის მიცემისათვის, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით ხუთ ...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული -  სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება 1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის...
ვრცლად ნახვა
სამოხელეო დანაშაული - სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 1. მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება საჯარო ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის ან სხვისთვის რაიმე გამორჩენის ან უპირატესობის მისაღებად, რამაც ფიზიკური ან იურიდიული პირის უფლების, საზოგადოების ან სახელმწიფოს კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, – ისჯებ...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - ტერორიზმის დაფინანსება, ტერორისტული საქმიანობის სხვაგვარი მატერიალური მხარდაჭერა ან რესურსებით უზრუნველყოფა 1. ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების შეგროვება ან მიწოდება იმის წინასწარი შეცნობით, რომ ისინი/იგი მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენებული იქნება ან შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ტერორისტის ან ტერორისტული ორგანიზაციის მიერ ან/და ტერორისტული საქმიანობის განსახორციელებლად ან/და ამ კოდექსი...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება 1. ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინება, − ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) ჩადენილი არაერთგზის; გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდ...
ვრცლად ნახვა
ქურდობა ამ თავით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დანაშაულის ჩადენის მიზნით ქურდობა ამ თავით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დანაშაულის ჩადენის მიზნით, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით და ჯარიმით.   გამოძალვა ამ თავით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დანაშაულის ...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - წვრთნის ჩატარება და ინსტრუქტაჟის გაწევა ტერორისტულისაქმიანობის განხორციელებისათვის 1. ინსტრუქტაჟის გაწევა ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების ან მისი ხელშეწყობის მიზნით ან ასეთი საქმიანობის გამოვლენისათვის დაბრკოლების შესაქმნელად, ან/და ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების ან მისი ხელშეწყობის მიზნით ინსტრუქტაჟის გაწევა ასაფეთქებელი, ცეცხლსასროლი ან სხვა სახის იარაღის გამოყენების ან დამზ...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება ტერორისტული მიზნით 1. სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება ტერორისტული მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი გამოიწვია, &nda...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - საჰაერო ან წყლის ხომალდის, რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის ან სხვა საზოგადოებრივი ან სატვირთო ტრანსპორტის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება ტერორისტული მიზნით 1. საჰაერო ან წყლის ხომალდის, რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის ან სხვა საზოგადოებრივი ან სატვირთო ტრანსპორტის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება, ჩადენილი ტერორისტული მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან ცხრა წლამდე. 2. ამ მ...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთისკონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარება უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში ან უცხოეთის კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება ან ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან ჩვიდმეტ წლამდე. შენიშვნ...
ვრცლად ნახვა
ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა, ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობაში მონაწილეობა, ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნა ან ხელმძღვანელობა   1. ტერორისტული ორგანიზაციის წევრობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თორმეტ წლამდე. 2. ტერორისტული ორგანიზაციის წევრის მიერ ამ ორგანიზაციის საქმიანობაში მონაწილეობა ან აღნიშნული ორგანიზაციის სახელით ან მისი საქმიანობის ხელშეწყობის ან წახ...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - საქართველოს სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირზე თავდასხმა 1. საქართველოს პრეზიდენტის, სხვა სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან საკუთრების ხელყოფა ამ თანამდებობის პირის სახელმწიფოებრივ მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ოც წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთით. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწი...
ვრცლად ნახვა
ტექნოლოგიური ტერორიზმი 1. ბირთვული, რადიოლოგიური, ქიმიური ან ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) იარაღის ან მისი კომპონენტის, პათოგენური მიკროორგანიზმის, რადიაქტიური ან/და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის მავნე სხვა ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება ანდა ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის კვლევა და განვითარება, ჩადენილი ტერორისტული მიზნით, – ისჯება...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - საერთაშორისო ტერორიზმში მონაწილეობა 1. საერთაშორისო ტერორიზმში მონაწილეობა, ან/და უცხო ქვეყნის ან მისი ორგანოს, პირთა ჯგუფის ან სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის სამხედრო ხასიათის მხარდაჭერა, ჩადენილი ტერორისტული მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ჩვიდმეტ წლამდე. 1​1. ტერორისტული საქმიანობის განხორციელების, მომზადების ან ამგვარ საქმიანობაში ან ტერორისტულ  წვრთ...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა, გასაღება ან გამოყენება ტერორისტული მიზნით 1. ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება,...
ვრცლად ნახვა
ტერორიზმი - ტერორისტული აქტი 1. ტერორისტული აქტი, ესე იგი აფეთქება, ცეცხლის წაკიდება, ადამიანზე თავდასხმა, იარაღის გამოყენება ან სხვა ქმედება, რომელიც ქმნის ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის, მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის ან სხვა მძიმე შედეგის განხორციელების საშიშროებას, ჩადენილი ტერორისტული მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 1​1. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინე...
ვრცლად ნახვა
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა - ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აკრძალული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება 1. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით აკრძალული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; ...
ვრცლად ნახვა
ოკუპირებული ტერიტორიების სამართლებრივი რეჟიმის დარღვევა - ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის წესის დარღვევა 1. უცხო ქვეყნის მოქალაქის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის დარღვევით, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ -  საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსება ან ამგვარი საქმიანობის სხვაგვარი მატერიალური მხარდაჭერა 1. ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების ან/და მატერიალური რესურსების შეგროვება ან მიწოდება იმის წინასწარი შეცნობით, რომ ისინი/იგი მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენებული იქნება ან შესაძლებელია გა...
ვრცლად ნახვა
უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის მტრულ საქმიანობაში დახმარება უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისათვის დახმარება ისეთ საქმიანობაში, რომლის მიზანია საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესის ხელყოფა, თუ არ არის ამ კოდექსის 308-ე, 310-ე–314-ე, 318-ე, 322-ე–325-ე და 329...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ - საბოტაჟი 1. საქართველოს დასუსტების მიზნით სახელმწიფო ან სხვა საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. საქართველოს დასუსტების მიზნით საწარმოს, სატრანსპორტო, კავშირგაბმულობის ან მასობრივი მაუწყებლობის საშუალების, გზის, ნაგებობის, ტექნიკის, დოკ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ - სამხედრო ხელმძღვანელობის უკანონოდ ხელში ჩაგდება ან კანონიერი ხელისუფლებისადმი დაუმორჩილებლობა 1. სამხედრო ხელმძღვანელობის უკანონოდ ხელში ჩაგდება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 2. სამხედრო ხელმძღვანელის მიერ უკანონოდ სამხედრო ძალის ან ტექნიკის გადაადგილება, თავმოყრა ან დისლოკაციის ადგილის შეცვლა, ანდა კანონიერი ხელისუფლებისადმი ს...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ - ჯაშუშობა 1. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი წარმომადგენლისათვის საქართველოს სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნივთის, დოკუმენტის, ცნობის ან სხვაგვარი მონაცემის შეგროვება, შენახვა ან გადაცემა ანდა გამოძალვა ან გატაცება მათთვის გადაცემის მიზნით, აგრეთვე საქართველოს ინტერესის საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის  დავალებით სხვა ინფორმაციის შეგროვ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ - საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის ხელყოფა 1. უცხო ქვეყნისათვის, უცხოეთის ორგანიზაციისათვის ან მათი წარმომადგენლისათვის საქართველოს სამხედრო ნაწილის, ტექნიკის ან თავდაცვის სხვა საშუალების უკანონოდ გადაცემა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 2. საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის საზიანოდ საქართველოს სამხედრო ტექნიკის ან სამხედრო ობიექტის...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ - საქართველოს საგარეო უშიშროების ხელყოფა 1. საქართველოს საგარეო უშიშროების საზიანოდ უცხო ქვეყნის ან უცხოეთის ორგანიზაციის სამხედრო სამსახურში შესვლა, აგრეთვე ასეთი ქმედების ჩასადენად სხვისი დაყოლიება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 2. უცხო ქვეყანასთან ან უცხოეთის ორგანიზაციასთან ისეთი ურთიერთობის დამყარება, რომლის მიზანია საქართველ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ - საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევა 1. საქართველოს საწინააღმდეგო მოქმედება, მიმართული უცხო ქვეყნისათვის საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისაკენ ანდა საქართველოს ტერიტორიიდან მისი ნაწილის გამოყოფისაკენ, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ათიდან თხუთმეტ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, რამაც საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  დაცული ტერიტორიის რეჟიმის დარღვევა სახელმწიფო ნაკრძალის, აღკვეთილის, ეროვნული პარკის, ბუნების ძეგლის, დაცული ლანდშაფტის ან სხვა დაცული ტერიტორიის რეჟიმის დარღვევა, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩა...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  ტყის ან ნარგავის დაზიანება ან განადგურება 1. ტყის ან ნარგავის დაზიანება ან განადგურება ცეცხლთან ან მომეტებული საფრთხის წყაროსთან გაუფრთხილებელი მოპყრობით, ანდა მისი დაბინძურება მავნე ნივთიერებით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 2. ტყის ან ნარგავის დაზიანება ან განადგურება ცეცხლ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა 1. ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 64​1 მუხლის პირველი ნაწილით, 66-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 151-ე მუხლის მე-2 ნაწილით ან 151​1 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ, ან ხე-ბუჩქნარის უკანონო...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  უკანონო ნადირობა 1. ნადირობა სათანადო ნებართვის გარეშე, ანდა აკრძალულ ადგილას ან აკრძალულ დროს, ან აკრძალული იარაღით ან საშუალებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  უკანონო თევზჭერა 1. თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, ან 100 ტონის ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის ან 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის წყლის სატრანსპორტო საშუალებიდან თ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  წიაღისეულის გამოყენების ან დაცვის წესის დარღვევა სამთომოპოვებითი საწარმოს ან მიწისქვეშა ნაგებობის დაპროექტების, განლაგების, რეკონსტრუქციის, ლიკვიდაციის, საექსპლუატაციოდ გადაცემის ან ექსპლუატაციის დროს წიაღისეულის გამოყენების ან დაცვის წესის დარღვევა, აგრეთვე თვითნებური მშენებლობა სასარგებლო წიაღისეულის განლაგების ადგილას, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  საქართველოს კონტინენტური შელფის, ტერიტორიული წყლების ან განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის კანონმდებლობის დარღვევა 1. საქართველოს კონტინენტურ შელფზე, ტერიტორიულ წყლებში ან მიმდებარე ზონაში ნაგებობის უკანონოდ აღმართვა, მის გარშემო ან განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში ხელოვნური კუნძულის, ნაგებობის ან მოწყობილობის ირგვლივ უსაფრთხოების ზონის უკანონოდ დაწესება, ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ -  ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერების ანდა სხვა ნარჩენის ან მასალის ზღვაში ჩაყრის შესახებ შეუტყობინებლობა იმ თანამდებობის პირის მიერ, რომელსაც ეს ევალება   გემის, სხვა მცურავი საშუალების, საჰაერო ხომალდის, პლატფორმის ან ზღვაში ხელოვნურად აგებული სხვა კონსტრუქციის სათანადო პასუხისმგებელი თანამდებობის პირის ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ - ზღვის დაბინძურება    1. გემიდან, სხვა მცურავი საშუალებიდან, პლატფორმიდან ან ზღვაში ხელოვნურად აგებული სხვა კონსტრუქციიდან ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ან ზღვის ცოცხალი ორგანიზმისათვის მავნე ნივთიერებების, სხვა ნარჩენის ანდა მასალის ზღვაში უკანონოდ ჩაყრა (ჩაშვება), აგრეთვე მათი ჩამარხვის წესის დარღვევით ზღვის დაბინძურება, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიან...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ - წყლით სარგებლობის წესის დარღვევა წყლის თვითნებური მიტაცება ან ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა თვითნებური წარმოება საერთო სარგებლობის ქსელზე, აგრეთვე წყლით სარგებლობის წესის სხვა დარღვევა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ - ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების გამოყენების სფეროში საქმიანობის წესების დარღვევა 1. ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების ტრანსპორტირების უსაფრთხოების პირობების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება ან/და გარემოსა და ბიომრავალფეროვნებისათვის მძიმე შედეგი, − ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, საქმიანობი...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ - გარემოსათვის საშიში ნივთიერებისადმი ან ნარჩენისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა 1. ტოქსიკური, ბაქტერიოლოგიური, ქიმიური ან გარემოსათვის საშიში სხვა ნივთიერებისადმი ან ნარჩენისადმი მოპყრობის წესის დარღვევა მისი წარმოების, ტრანსპორტირების, განთავსების, შენახვის, ჩამარხვის ან გამოყენების დროს, რასაც შეეძლო გამოეწვია ადამიანის ჯანმრთელობის ან გარემოს არსებითი დაზიანე...
ვრცლად ნახვა
დანაშაული გარემოს დაცვის წესის წინააღმდეგ - სამუშაოს წარმოებისას გარემოს დაცვის წესის დარღვევა სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო, სამეცნიერო ან სხვა ობიექტის დაპროექტების, განლაგების, რეკონსტრუქციის, მშენებლობის, საექსპლუატაციოდ გადაცემის ან ექსპლუატაციის დროს გარემოს დაცვის წესის დარღვევა, რამაც გამოიწვია რადიაციული ფონის არსებითი გაუარესება, ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება, ცხოველთა ან მცენარეული სამყარ...
ვრცლად ნახვა
თბილისის მთავრობის სხდომაზე, პარკირების სისტემაში შეტანილ ცვლილებებზე ისაუბრეს.    პარლამენტმა მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის თანახმადაც პარკირების წესის დარღვევაზე ჯარიმა 10 ლარიდან 50 ლარამდე გაიზრდება.    ახალი რეფორმის თანახმად ქუჩაში მანქანის გაჩერების საფასურიც გაიზრდება და ერთი საათის განმავლობაში ერთი ლარი ეღირება.    ასევე, იცვლებ...
ვრცლად ნახვა
 კიბერდანაშაული -კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფა   1. კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო დაზიანება, წაშლა, შეცვლა ან დაფარვა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით.  2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, აგრეთვე კომპიუტერული მონაცემის უნებართვო ჩასმა ან გადაცემა, რამაც კომპი...
ვრცლად ნახვა
 კიბერდანაშაული - კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის უკანონოდ გამოყენება  1. კომპიუტერული პროგრამის ან/და სხვა მოწყობილობის, აგრეთვე კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევისათვის საჭირო პაროლის, დაშვების კოდის ან სხვა მსგავსი მონაცემის უნებართვო დამზადება, შენახვა, გაყიდვა, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა ამ თავითა და ამ კოდექსის 158-ე ან 159-ე მუხლით გათვალისწ...
ვრცლად ნახვა
კიბერდანაშაული  - კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა    1. კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 2. იგივე ქმედება: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; გ) არაერთგზის; დ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, &n...
ვრცლად ნახვა
 გემის კაპიტნის მიერ განსაცდელში მიტოვება   გემის კაპიტნის მიერ განსაცდელში მიტოვება იმისა, ვინც ზღვაში ან სხვა წყალსავალ გზაზე იღუპებოდა, თუ კაპიტანს შეეძლო მისი დახმარება გემისთვის, ეკიპაჟისთვის ან მგზავრისთვის სერიოზული საფრთხის შექმნის გარეშე, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან სა...
ვრცლად ნახვა
სატრანსპორტო დანაშაული - სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისათვის გაუვარგისება 1. სატრანსპორტო საშუალების, გზის, სიგნალიზაციის, კავშირგაბმულობის საშუალების ან სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობის დაზიანება, განადგურება ან ექსპლუატაციისათვის სხვაგვარად გაუვარგისება, აგრეთვე სატრანსპორტო კომუნიკაციის ბლოკირება, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება, – ისჯება ჯარიმით ან თავ...
ვრცლად ნახვა
სატრანსპორტო დანაშაული - სატრანსპორტო საშუალების უხარისხო რემონტი, ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის საექსპლუატაციოდ გაშვება 1. სატრანსპორტო საშუალების, გზის, სიგნალიზაციის, კავშირგაბმულობის საშუალების ან სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობის უხარისხო რემონტი, აგრეთვე ტექნიკურად გაუმართავი ტრანსპორტის საექსპლუატაციოდ გაშვება, ჩადენილი სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მდგომარეობისათვის პასუხისმგებელი პირის მი...
ვრცლად ნახვა
სატრანსპორტო დანაშაული - ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა 1. ავტომობილის, ტრამვაის, ტროლეიბუსის, ტრაქტორის ან სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მართვა – ისჯება ჯარიმით ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 2. ავტომობილის, ტრამვაის, ტროლეიბუსის, ტრაქტორის ან სხვა მექა...
ვრცლად ნახვა
 სატრანსპორტო დანაშაული - რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა     1. რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ტრანსპორტის ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მართვა – ისჯება ჯარიმით ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 2. რკინიგზის, წყლის, საჰაერო ან საბაგირო ...
ვრცლად ნახვა
1. მცენარე კანაფის ან მარიხუანის მცირე ოდენობით უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან/და გადაგზავნა, ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 45​1 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის ადმინისტრაციულსახდელშეფარდებული ან ამ დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის მიერ, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვად...
ვრცლად ნახვა
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის მოხმარებაზე დაყოლიება 1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის მოხმარებაზე დაყოლიება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, – ისჯება თავისუფლ...
ვრცლად ნახვა
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონოდ მოხმარებისათვის ბინის ან სხვა სადგომის დათმობა 1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონოდ მოხმარებისათვის ბინის ან სხვა სადგომის დათმობა, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდ...
ვრცლად ნახვა
ნარკოტიკული საშუალების ან პეკურრსორის დამზადების, წარმოების, მიღების, აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის დარღვევა 1. ნარკოტიკული საშუალების ან პრეკურსორის დამზადების, წარმოების, მიღების, აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის დარღვევა, რამაც მისი უკანონო ბრუნვაში მოქცევა გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ...
ვრცლად ნახვა
ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება   1. ფსიქოტროპული ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის ან სხვისთვის მომსახურების...
ვრცლად ნახვა
 ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება   1. ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 2. ი...
ვრცლად ნახვა
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონო წარმოებისათვის ფარული ლაბორატორიის მოწყობა ან შენახვა    1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონო წარმოებისათვის ფარული ლაბორატორიის მოწყობა ან შენახვა, – ის...
ვრცლად ნახვა
1. ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. (არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი პირველი ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის დანართი №2-ის 73-...
ვრცლად ნახვა
 ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა   1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის, ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების, ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვ...
ვრცლად ნახვა
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების საქართველოში უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვა     1. საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექ...
ვრცლად ნახვა
ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერმოქმედი ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება 1. ფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. ძლიერმოქმედი ნი...
ვრცლად ნახვა
ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება 1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვს წლამდე. (ძალადაკარგულია პირველი ნაწილის ის ნორმატიული შინაარსი, რო...
ვრცლად ნახვა
შეიარაღებული კონფლიქტების დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის  საერთაშორისო წესების დარღვევა სახელმწიფოთაშორისი და შიდასახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტების დროს გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფ კულტურულ ფასეულობათა დაცვის საერთაშორისო წესების განზრახ დარღვევა, კერძოდ: ა) გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფი მოძრავი ძეგლის დაზიანება ან განადგურება, ქურდობა, ძარცვა ან მითვისება; ბ) გაძლიერებული დაცვ...
ვრცლად ნახვა
უკანონო არქეოლოგიური სამუშაოები, არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანება 1. არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება არქეოლოგიური სამუშაოების ნებართვის გარეშე, ან არქეოლოგიურ ობიექტზე განზრახ ზემოქმედება, რამაც მისი დაზიანება ან განადგურება გამოიწვია ან რის შედეგადაც ვერ ხერხდება მისი დათარიღება, იდენტიფიცირება და მასთან დაკავშირებული სხვა მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ინფორმაციის მოპოვება, &ndash...
ვრცლად ნახვა
ცხოველის წამება ან მისდამი სასტიკი მოპყრობა  1. ცხოველის წამება ან მისდამი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, − ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ორას ორმოც საათამდე, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე, ჯარიმით, ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) მცი...
ვრცლად ნახვა
1. ცხედრის ან საფლავის წაბილწვა, აგრეთვე საფლავის ძეგლის ან მისი სხვა მიწისზედა ნაგებობის დანგრევა ან დაზიანება, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 2. საფლავში ჩატანებული ან საფლავზე არსებული ნივთის მართლ...
ვრცლად ნახვა
1. ბუნების ძეგლის განზრახ დაზიანება ან განადგურება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, რამაც განსაკუთრებული ღირებულების ობიექტის დაზიანება ან განადგურება გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თორმეტ წლამდე. 3. ბუნების ძეგლის დაზიანება ან განადგურება გაუფრთხილებლობით, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღ...
ვრცლად ნახვა
არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებასა და გასაღებაში 1. არასრულწლოვნის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებაში, ასეთი მასალის გავრცელებაში, რეკლამირებაში ან მისით ვაჭრობაში, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, − ის...
ვრცლად ნახვა
1. პორნოგრაფიული ნაწარმოების, ნაბეჭდი გამოცემის, გამოსახულების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადება, გავრცელება ან რეკლამირება, აგრეთვე ასეთი საგნით ვაჭრობა ანდა მისი შენახვა გაყიდვის ან გავრცელების მიზნით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით იმავე ვადით. 2. წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფი...
ვრცლად ნახვა
უკანონო გაერთიანების შექმნა ან ხელმძღვანელობა ანდა მასში მონაწილეობა 1. ისეთი რელიგიური, პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი გაერთიანების შექმნა, რომლის საქმიანობას თან ერთვის ძალადობა ადამიანის მიმართ, ანდა ასეთი გაერთიანების ხელმძღვანელობა, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ გაერთიანებაში მონაწილეობა, – ისჯება ჯარიმით ან თავ...
ვრცლად ნახვა
უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შეუსაბამო, უხარისხო საქონლის გამოშვება ან გაყიდვა ანდა უხარისხო სამუშაოს შესრულება ან უხარისხო მომსახურების გაწევა 1. უხარისხო საქონლის გამოშვება ან გაყიდვა ანდა უხარისხო სამუშაოს შესრულება ან უხარისხო მომსახურების გაწევა, რაც არ შეესაბამება მომხმარებლის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის უსაფრთხოების მოთხოვნებს, აგრეთვე ისეთი ოფიციალური დოკუმენტის უკანონოდ გაცემა ან გამოყენება, რომელიც...
ვრცლად ნახვა
შხამის ბრუნვის წესის დარღვევა 1. გასაღების მიზნით შხამის უკანონოდ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გასაღება, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ჯგუფურად; ბ) არაერთგზის; გ) დიდი ოდენობით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ექვს წლამდე. 3. შხამის წარმოების,...
ვრცლად ნახვა
უკანონო საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა  1. უკანონო საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა, რამაც ჯანმრთელობის დაზიანება გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ ...
ვრცლად ნახვა
ფეთქებადი, ადვილად აალებადი, მწვავე ნივთიერების ან პიროტექნიკური ნაკეთობის აღრიცხვის, შენახვის, გადაზიდვის, გამოყენების ან გადაგზავნის წესის დარღვევა ფეთქებადი, ადვილად აალებადი, მწვავე ნივთიერების ან პიროტექნიკური ნაკეთობის აღრიცხვის, შენახვის, გადაზიდვის ან გამოყენების წესის დარღვევა, აგრეთვე მისი უკანონო გადაგზავნა ფოსტით ან ბარგით, რამაც მძიმე შედეგი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრო...
ვრცლად ნახვა
სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა 1. სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვისაც ამ წესის დაცვა ევალებოდა, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება...
ვრცლად ნახვა
აფეთქება საშიშ საწარმოში ან საამქროში უსაფრთხოების წესის დარღვევა 1. აფეთქებასაშიშ საწარმოში ან საამქროში საწარმოო-ტექნიკური უსაფრთხოების წესის დარღვევა, რასაც გაუფრთხილებლობით შეეძლო გამოეწვია მძიმე შედეგი, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამი...
ვრცლად ნახვა
სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა 1. უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან ...
ვრცლად ნახვა
1. ხულიგნობა, ესე იგი ქმედება, რომელიც უხეშად არღვევს საზოგადოებრივ წესრიგს და გამოხატავს საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამ...
ვრცლად ნახვა
1. ცივი იარაღის ტარებისთვის განმეორებით ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის, ნარკოტიკების მოხმარებისთვის ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის ანდა იმ პირის მიერ, რომლის მიმართაც გამოცემულია დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი (ამ ორდერის მოქმედების პერიოდში), ან განზრახი ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის ნასამართლევი პირის მიერ ცივი იარაღის ტარება – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდ...
ვრცლად ნახვა
იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება მისაკუთრების მიზნით ან გამოძალვა   1. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღისა (თოფისა)), მისი მაკომპლექტებელი დეტალის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება მისაკუთრების მიზნით ან გამოძალვა, – ...
ვრცლად ნახვა
ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღისა (თოფისა)), საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება 1. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ან სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ანდა ასეთი იარაღისთვის განკუთვნილი საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა ან შენახვა, – ის...
ვრცლად ნახვა
„ქიმიური იარაღის შესახებ“ კონვენციით განსაზღვრული ტოქსიკური ქიმიკატის ან მისი პრეკურსორის უკანონო დამზადება, შეძენა, შენახვა, ფლობა, განკარგვა, გამოყენება, გადამუშავება, გამოცდა, გადაცემა, გადაზიდვა, ექსპორტი, იმპორტი, ვაჭრობა ან მისდამი სხვა უკანონო მოპყრობა, აგრეთვე მასთან დაკავშირებული სხვა უკანონო გარიგება, მათ შორის, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბრუნვის წესების დ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს ტერიტორიაზე რადიაქტიური, სახიფათო ნარჩენების ტრანზიტი ან იმპორტი, ან არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი განთავსების მიზნით, ან  სახიფათო ნარჩენების უკანონო ექსპორტი 1. საქართველოს ტერიტორიაზე რადიოაქტიური, სახიფათო ნარჩენების ტრანზიტი ან იმპორტი, ან არასახიფათო ნარჩენების იმპორტი განთავსების მიზნით, ან სახიფათო ნარჩენების უკანონო ექსპორტი – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადი...
ვრცლად ნახვა
ბირთვული ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგოდ მოთხოვნა ძალადობის გამოყენებით ან ძალადობის მუქარით ბირთვული ნივთიერების მოთხოვნა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან რვა წლამდე. შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით. ბირთვული ნივთიერების მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლების ან გამოყენების მუქარა ...
ვრცლად ნახვა
ენერგორესურსით სარგებლობის წესების დარღვევა 1. ელექტროენერგიით ან თბოენერგიით, გაზით, ნავთობით ან ნავთობპროდუქტებით სარგებლობის წესების დარღვევა, რასაც არსებითი ზიანი მოჰყვა, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) ისეთი საშუალების გამოყენებით, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას, – ისჯება თავისუფ...
ვრცლად ნახვა
მეკობრეობა 1. მეკობრეობა, ესე იგი წყლის ხომალდზე ან სხვა მცურავ საშუალებაზე თავდასხმა სხვისი ნივთის დასაუფლებლად, მისი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) არაერთგზის; ბ) რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – ისჯება თავისუფლები...
ვრცლად ნახვა
1. საჰაერო ხომალდისათვის განზრახ ცრუ ინფორმაციის გადაცემა, რითაც საშიშროება ექმნება საჰაერო ხომალდის უსაფრთხოებას ფრენის დროს, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ექვს წლამდე. 2. საჰაერო ხომალდზე მყოფი პირის წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობა ან ძალადობის მუქარა, რომლითაც შეიძლება საფრთხე შეექმნას საჰაერო ხომალდის უსაფრთხოებას, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან რვა ...
ვრცლად ნახვა
სტაციონარული პლატფორმის მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლება, განადგურება ან დაზიანება     1. სტაციონარული პლატფორმის (ხელოვნური კუნძული, დანადგარი ან ნაგებობა, რომელიც დამაგრებულია ზღვის ფსკერზე რესურსების დაზვერვის ან ათვისების, ან სხვა ეკონომიკური მიზნებისათვის) მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლება ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, აგრეთვე სტაციონარულ პლატფორმაზე მყოფი პირის მიმართ განხორციელებული ძალადობა, ...
ვრცლად ნახვა
საჰაერო ან წყლის ხომალდის ანდა რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება 1. საჰაერო ან წყლის ხომალდის ანდა რკინიგზის მოძრავი შემადგენლობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალად...
ვრცლად ნახვა
ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა ან მასში მონაწილეობა 1. ჯგუფური მოქმედების ორგანიზება ან ხელმძღვანელობა, რასაც თან ახლავს ძალადობა, რბევა, სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, იარაღის გამოყენება, იარაღის გამოყენებით ხელისუფლების წარმომადგენლისადმი წინააღმდეგობა ანდა მათზე თავდასხმა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალის...
ვრცლად ნახვა
ბანდიტიზმი 1. მყარი შეიარაღებული ჯგუფის (ბანდის) შექმნა ან ხელმძღვანელობა პირზე ან ორგანიზაციაზე თავდასხმის მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით თორმეტიდან ოც წლამდე. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ჯგუფში (ბანდაში) ან მის მიერ მოწყობილ თავდასხმაში მონაწილეობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.   რეკეტულ დაჯგუფებაში მონაწილეობ...
ვრცლად ნახვა
„ქურდული სამყაროს“ წევრისთვის/„კანონიერი ქურდისთვის“ მიმართვა ან ამ მიმართვის შედეგად მატერიალური სარგებლის ან მატერიალური უპირატესობის მიღება 1. პირის მიერ „ქურდული სამყაროს“ წევრისთვის/„კანონიერი ქურდისთვის“ მიმართვა „ქურდული გარჩევის“ განხორციელების ან თავისთვის ან/და სხვისთვის მატერიალური სარგებლის ან მატერიალური უპირატესობის მისაღებად ნები...
ვრცლად ნახვა
1. „ქურდული სამყაროს“ ან „ქურდული სამყაროს“ წევრის/„კანონიერი ქურდის“ ზეპირად, წერილობით ან გამოხატვის სხვა საშუალებით საჯაროდ მხარდაჭერა, თუ ეს ქმნის „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის განხორციელების აშკარა, პირდაპირ და არსებით საფრთხეს, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, ჯარიმით ან უამისოდ. 2. ნებისმიერი ქმედება (გარდა ამ მუხლის პირველ...
ვრცლად ნახვა
1. „ქურდული სამყაროს“ წევრობა – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, ჯარიმით ან უამისოდ. 2. „კანონიერი ქურდობა“ – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ცხრიდან თხუთმეტ წლამდე, ჯარიმით ან უამისოდ. შენიშვნა: სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდება ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩამდენი პირი, თუ მან ამის ...
ვრცლად ნახვა
უკანონო ფორმირების შექმნა, ხელმძღვანელობა, ასეთ ფორმირებაში გაწევრება, მონაწილეობა ან/და უკანონო ფორმირების სასარგებლოდ სხვა საქმიანობის განხორციელება   1. უკანონო ფორმირების (ლაშქრის, გაერთიანების, რაზმის ან სხვა ჯგუფის) შექმნა ან ხელმძღვანელობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თორმეტ წლამდე. 2. უკანონო ფორმირებაში გაწევრება ან/და მონაწილეობა, ასეთი ფორმირების მიერ ორგ...
ვრცლად ნახვა
ტელერადიომაუწყებლობის ან კავშირგაბმულობის დაწესებულების ანდა სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება 1. ტელერადიომაუწყებლობის ან კავშირგაბმულობის დაწესებულების ანდა სტრატეგიული ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდება ან ბლოკირება, რამაც შეაფერხა ან შეეძლო შეეფერხებინა ამ დაწესებულების ან ობიექტის ნორმალური მუშაობა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორე...
ვრცლად ნახვა
1. იმ პირისათვის, რომელიც საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ახორციელებს ხელმძღვანელობით, წარმომადგენლობით ან სხვა სპეციალურ უფლებამოსილებას, ან რომელიც მუშაობს ამ ორგანიზაციაში, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მის ან სხვა პირის სასარგებლოდ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების ან ქონებრივი მომსახურების ან/და სხვა არამართლზომიერი უპირატესობის დაპირება, შეთავაზება, გადაცემა ან გაწევა, რათა მან განახორციელოს რაიმე ქმე...
ვრცლად ნახვა
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების გამოყენება ამ ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ, თავისთვის ან სხვისთვის გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, − ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან...
ვრცლად ნახვა
1. დიდი ოდენობით გადასახადისათვის განზრახ თავის არიდება, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე. 3. ქონების ან მისი ნაწილის გასხვისება გადასახადისათვის თავის არიდების მიზნით, &nd...
ვრცლად ნახვა
საზღვარგარეთ გატანილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი კულტურის ძეგლის ან ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის საქართველოში დაუბრუნებლობა საზღვარგარეთ გატანილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი კულტურის ძეგლის ან ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტის დადგენილ ვადაში საქართველოში დაუბრუნებლობა, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.   საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში...
ვრცლად ნახვა
1. საქართველოს საბაჟო საზღვარზე დიდი ოდენობით მოძრავი ნივთის გადატანა ან გადმოტანა, ჩადენილი საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით ან მისგან მალულად, დოკუმენტის ან იდენტიფიკაციის საშუალების მოტყუებითი გამოყენებით, საბაჟო დეკლარაციაში ყალბი მონაცემების შეტანით, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი...
ვრცლად ნახვა
ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება 1. ყალბი საბანკო ბილეთის, ლითონის მონეტის, ფასიანი ქაღალდის ან ვალუტის დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების მიზნით ან გასაღება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) დიდი ოდენობით; ბ) ასეთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულის მიერ; გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, – ისჯება თავისუფლების ...
ვრცლად ნახვა
კრედიტის უკანონოდ მიღება 1. ბანკისათვის ან სხვა კრედიტორისათვის სამეურნეო ან ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ყალბი ცნობის მიწოდება კრედიტის მიღების ან მისი ოდენობის გაზრდის ანდა შეღავათიანი კრედიტის მიღების მიზნით, აგრეთვე მიზნობრივი კრედიტის არადანიშნულებისამებრ გამოყენება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე, თავისუფლების აღკვეთით ...
ვრცლად ნახვა
 ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური გარიგებით 1. საწარმოში ან სხვა ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სხვა სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიერ ქონების გადამალვა მოჩვენებითი ან/და თვალთმაქცური გარიგებით, ჩადენილი მოსალოდნელი ან/და უკვე არსებული ქონებრივი ვალდებულებისათვის თავის არიდების მიზნით, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადი...
ვრცლად ნახვა
ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დარღვევა 1. ბუღალტრული აღრიცხვის განმახორციელებელი პირის მიერ არასწორი ან არასრული ინფორმაციის შემცველი საბუღალტრო დოკუმენტის შექმნა, გამოყენება ან საგადასახადო დოკუმენტის აღრიცხვა, თავისთვის ან სხვისთვის რაიმე გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების, ზეგავლენით ვაჭრობის ან ასეთი საქმიანობის დაფარვის მიზნით, – ისჯება ჯარიმით. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი არაერთგზის;...
ვრცლად ნახვა
1. პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მონაწილის, მსაჯის, მწვრთნელის, გუნდის ხელმძღვანელის ან ორგანიზაციის, ანდა კომერციულ-სანახაობითი კონკურსის ორგანიზატორის ან ჟიურის წევრის მოსყიდვა შეჯიბრების ან კონკურსის შედეგზე ზეგავლენის მიზნით, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკ...
ვრცლად ნახვა
ყალბი რეკლამა რეკლამის დამკვეთის, მწარმოებლის ან გამავრცელებლის მიერ მომხმარებლის განზრახ შეცდომაში შეყვანა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. ინსაიდერული ინფორმაციის, კომერციული ან საბანკო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის უკანონოდ შეგროვება...
ვრცლად ნახვა
1. პირის მიერ  სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული  არააქციზური საქონლის მარკირების ნიშნის მეორადი გამოყენების მიზნით გასაღება, შეძენა და გამოყენება ან/და სხვა პირისათვის გადაცემა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სავალდებულო  მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის იმპორტიორის მიერ მარკირების ნიშანი საქონელზე დასატანად გადაეცემა იმპორტირებული საქონლის მწარმოებე...
ვრცლად ნახვა
1. სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის ყალბი მარკირების ნიშნის დამზადება, გასაღება ან/და გამოყენება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ; გ) დიდი ოდენობით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვ...
ვრცლად ნახვა
1. პირის მიერ აქციზური მარკების მეორადი გამოყენების მიზნით გასაღება, შეძენა და გამოყენება ან/და სხვა პირისათვის გადაცემა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აქციზური მარკებით ნიშანდებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის იმპორტიორის მიერ აქციზური მარკები საქონელზე დასატანად გადაეცემა იმპორტირებული აქციზური საქონლის მწარმოებელს,– ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 6 თვემდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენი...
ვრცლად ნახვა
1. ყალბი აქციზური მარკების დამზადება, გასაღება ან/და გამოყენება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) წინასწარი შეთანხმებით პირთა ჯგუფის მიერ; გ) დიდი ოდენობით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი მოხელის მიერ სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – ...
ვრცლად ნახვა
1. აქციზური მარკის სავალდებულო დართვას დაქვემდებარებული საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) დიდი ოდენობით; გ) პირთა ჯგუფის მიერ, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექ...
ვრცლად ნახვა
ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია 1. ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქციის დამზადება, შემოტანა ან რეალიზაცია, ანდა ასეთ პროდუქციაზე ეტიკეტის უკანონოდ გამოყენება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით სამ წლამდე, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდა...
ვრცლად ნახვა
1. ფალსიფიკაცია, ესე იგი მოტყუებით ნივთის თვისებრიობის შეცვლა მწარმოებლის ან გამსაღებლის მიერ, ჩადენილი ანგარებით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის...
ვრცლად ნახვა
1. დიდი ოდენობით სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნის, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელების ან გეოგრაფიული აღნიშვნის უკანონო დამზადება ან მათი სხვაგვარი უკანონო გამოყენება, აგრეთვე, სხვისი სასაქონლო (მომსახურების) ნიშნით, საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებით ან გეოგრაფიული აღნიშვნით, რეგისტრირებული საფირმო სახელწოდებით უკანონოდ ნიშანდებული (მარკირებული) საქონლის წარმოება ან სამოქალაქო ბრუნვაში შეტანა, რა...
ვრცლად ნახვა
 სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევა 1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ პროცედურებში მონაწილეობისას შესყიდვებში მონაწილე სუბიექტების მიერ წინასწარი შეთანხმება ან სხვა გარიგება თავისთვის ან სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, &n...
ვრცლად ნახვა
1. წინასწარი შეცნობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით მოპოვებული ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) დ...
ვრცლად ნახვა
 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება)   1. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ესე იგი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი ქონებისათვის კანონიერი სახის მიცემა (ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა, კონვერსია, გადაცემა ან სხვა მოქმედება) მისი უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი წარმოშობის დაფარვის ან/და სხვა პირისთვის პასუხისმგებლობისათვის თავის არიდებაში დახმარების გაწევის მიზნით, აგრეთვე მისი...
ვრცლად ნახვა
უკანონო სააღმზრდელო საქმიანობა სააღმზრდელო საქმიანობა „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზიის გარეშე ან იმავე კანონით განსაზღვრული ფილიალის სააღმზრდელო საქმიანობა „სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვის გარეშე, ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრ...
ვრცლად ნახვა
 უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა  1. სამეწარმეო საქმიანობა რეგისტრაციის, ნებართვის ან ლიცენზიის გარეშე ანდა სანებართვო ან სალიცენზიო პირობების დარღვევით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია ან რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა...
ვრცლად ნახვა
კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობისათვის ხელის შეშლა დაუსაბუთებლად უარის თქმა საწარმოს რეგისტრაციაზე, ნებართვის ან ლიცენზიის გაცემაზე, ანდა მისი ეკონომიკური საქმიანობის უფლების ან თავისუფლების შეზღუდვა, საწარმოს საქმიანობაზე კონტროლის საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით განხორციელება, აგრეთვე მის საქმიანობაში ჩარევა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგე...
ვრცლად ნახვა
მამობის დადგენის რეგისტრაციისას ხორციელდება კონკრეტული პირის ბავშვის მამად ცნობა (აღიარება), რითაც ბავშვი მოიპოვებს მამის მიმართ უფლება–მოვალეობებს. ბავშვს, რომლის წარმოშობა დადგენილია მშობელთა ერთობლივი განცხადებით ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მშობლებისა და ნათესაობის მიმართ აქვს ისეთივე უფლებები, როგორიც დაქორწინებულ პირთაგან წარმოშობილ ბავშვს.  მამობის დადგენის რეგისტრაცია ხორციელდებ...
ვრცლად ნახვა
19 ოქტომბერს, სასტუმრო თბილისი მერიოტში, მე-3 საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენცია "მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები" გაიმართა. ევროპის უნივერსიტეტის მოწვევით კონფერენციას საადვოკატო ბიურო "OK&CG"-ს წარმომადგენელიც დაესწრო.  კონფერენცია ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა და მოხსენებები როგორც ქართველმა, ისე უცხოელმა...
ვრცლად ნახვა
1. საავტორო უფლების ობიექტზე ავტორობის მითვისება ან თანაავტორობაზე იძულება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე. 2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, – ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 3. „საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონი...
ვრცლად ნახვა
ნივთის დაზიანება ან განადგურება   1. სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ასიდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ცეცხლის წაკ...
ვრცლად ნახვა
1. წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოთხმოციდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მ...
ვრცლად ნახვა
  1. ქონების მესაკუთრის ან მფლობელის ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით, თუ არ არის ამ კოდექსის 180-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა...
ვრცლად ნახვა
1. სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების მართლსაწინააღმდეგო მითვისება ან გაფლანგვა, თუ ეს ნივთი ან ქონებრივი უფლება მიმთვისებლის ან გამფლანგველის მართლზომიერ მფლობელობაში ან გამგებლობაში იმყოფებოდა, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) რ...
ვრცლად ნახვა
1. გამოძალვა, ესე იგი სხვისი ნივთის ან ქონებრივი უფლების გადაცემის ან ქონებრივი სარგებლობის მოთხოვნა, რასაც ერთვის დაზარალებულის ან მისი ახლო ნათესავის მიმართ ძალადობის გამოყენების ან მათი ნივთის განადგურების ან დაზიანების ანდა მათთვის სახელის გამტეხი ცნობის გახმაურების ან სხვა ისეთი ცნობის გავრცელების მუქარა, რომელმაც შეიძლება არსებითად დააზიანოს მათი უფლებები, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღ...
ვრცლად ნახვა
1. თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი წინასწარი შ...
ვრცლად ნახვა
  1. ყაჩაღობა, ესე იგი თავდასხმა სხვისი მოძრავი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ჩადენილი სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით; ბ) ჯგუფურად; გ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, – ისჯე...
ვრცლად ნახვა
1. ძარცვა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის აშკარა დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდ...
ვრცლად ნახვა
ქურდობა 1. ქურდობა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით, – ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ერთიდან ორ წლამდე ან თავისუ...
ვრცლად ნახვა
შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი შერჩევა და მშობიარობისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან ასეთ გაშვილებაში ხელის შეწყობა 1. შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი შერჩევა და მშობიარობისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან ასეთ გაშვილებაში ხელის შეწყობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 2....
ვრცლად ნახვა
დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ 1. არასრულწლოვნის დაყოლიება მათხოვრობაზე ან სხვა ანტისაზოგადოებრივ ქმედებაზე, – ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას სამოცდაათიდან ორას ორმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. არასრულწლოვნის გამაბრუებელ ან სამკურნალწამლო საშუალებათა არასამედიცინო მოხმარებაში ჩაბმა, &...
ვრცლად ნახვა
შრომის თავისუფლების ხელყოფა შრომის თავისუფლების ხელყოფა, ესე იგი ნებისმიერი სახის კანონიერ შრომით საქმიანობაში ხელის შეშლა ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.   შრომის კანონმდებლობის დარღვევა პირის იძულება, დაწეროს განცხადება საკუთარი ინიციატივით სამუშაოდან განთავისუფლების თაობაზე...
ვრცლად ნახვა
 გაფიცვის უფლების ხელყოფა   გაფიცვის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, ანდა მატერიალური, სამსახურებრივი ან სხვაგვარი დამოკიდებულების გამოყენებით პირის იძულება, თავი შეიკავოს გაფიცვისაგან, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ო...
ვრცლად ნახვა
არჩევნების გაყალბება არჩევნებთან დაკავშირებული დოკუმენტების: საარჩევნო სიების, ოქმების, ბიულეტენების, სარეგისტრაციო ჟურნალების და საკონტროლო ფურცლების განზრახ გაყალბება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.   ყალბი დოკუმენტის საფუძველზე არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში მონაწილეობის მიღება არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის დროს სხვისი პიროვნების დამადასტურებელი...
ვრცლად ნახვა
საარჩევნო მიზნით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის (მათ შორის, ფინანსური ინსტრუმენტის), სხვა ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან გაწევა, ან წინასწარი შეცნობით ასეთის მიღება, ანდა კანონით დადგენილი შეზღუდვებისათვის თავის არიდების მიზნით მოჩვენებითი, თვალთმაქცური ან სხვა გარიგების დადება − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვ...
ვრცლად ნახვა
საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლა საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლა, რამაც არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის ანდა საარჩევნო უბანში ხმის მიცემის პროცესის ჩაშლა გამოიწვია, – ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.   ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმების არასწორად დათვლა...
ვრცლად ნახვა
1. არჩევნების დანიშვნის დღიდან არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებამდე კენჭისყრის შენობაში, საარჩევნო კომისიის განთავსების ადგილას ან მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან წინასაარჩევნო აგიტაციის ან წინასაარჩევნო კამპანიის ღონისძიების დროს ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, რასაც არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი, ან ძალადობის მუქარა, − ისჯება ჯარიმით ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "ოქეი & სიჯი"-ს  წარმომადგენლობით განხორციელებულ სასამართლო საქმისწარმოებაში დავის საგანს თანხის დაკისრება წარმოადგენდა. შპს "აიპლიუს"-მა საკუთარ სარჩელში სადავოდ გახადა სატრანსპორტო ექსპედიციის გაწევის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. "აიპლიუსმა" მიუთითა, რომ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფმა მას გაუ...
ვრცლად ნახვა
კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ იმ ძირითად რეგულაციებს განსაზღვრავს, რომელიც მშობელმა და სახელმწიფომ ბავშვთან ურთიერთობაში უნდა გაითვალისწინონ. კონვენციის ძირითადი მუხლები ეხება ბავშვის სწორ განვითარებას და იმ საფრთხეებს რასაც ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაუცველობა შეიცავს. სახელმწიფო აღიარებს ბავშვის უფლებას, რომ მონაწილეობდეს თამაშებსა და გასართობ ღონისძიებებში, რომლებიც შეესაბამება მ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანულ ფონდთან (IRZ) ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში ასოციაციის წევრებისთვის აცხადებს კონკურსს. კონკურსში გამარჯვებულ ადვოკატს შესაძლებლობა ეძლევა გერმანიაში  გაიაროს ერთთვიანი პროფესიული სტაჟირება ბიზნეს სამართლის მიმართულებით. სტაჟირების პარალელურად, შერჩეული აპლიკანტი დაესწრება სემინარს ბიზნეს სამართალში. პ...
ვრცლად ნახვა
ავტომობილით 12 წლამდე ასაკის ბავშვის სავარძლის გარეშე მგზავრობა შესაძლოა აიკრძალოს. აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებაზე დამოუკიდებელი დეპუტატები საუბრობენ. დღეს მოქმედი კანონით, აკრძალვა მხოლოდ 3 წლამდე ბავშვის სავარძლის გარეშე გადაყვანას ეხება, თუმცა, საკმაოდ მძიმე სტატისტიკიდან გამომდინარე კანონმდებლების ნაწილი ასაკობრივი ზღვარის გაზრდას ითხოვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მხარს უჭერენ აღნიშნულ ...
ვრცლად ნახვა
ევროკავშირი საქართველოსთვის და GIZ-ის პარტნიორობით მოსამართლეებისა და ადვოკატების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სამეწარმეო სამართლის აქტუალურ საკითხებზე ბორჯომში, 11-12 ოქტომბერს იმართება. ადვოკატები და მოსამართლეები დირექტორთან დადებულ ხელშეკრულებას, შრომით კონტრაქტებს, დირექტორის პასუხისმგებლობას, კომპანიისთვის მიყენებულ ზიანს, გამჭოლ პასუხისმგებლობას და სასამართლო პრაქტიკას, დ...
ვრცლად ნახვა
10 ოქტომბერს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. წელს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე სუიციდის პრევენციას ეძღვნება. საქართველოს სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას განცხადებით: 2018 წელს სუიციდის 389 და სუიციდის მცდელობის 477 ფაქტი დაფიქსირდა, ხოლო 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში 219 ადამიანმა სცადა თვითმკვლელობა, 207-მა კი სიცოცხლე სუიციდით დაასრულა”. ფსიქიკური ჯ...
ვრცლად ნახვა
დასაქმების ადგილას სექსუალური შევიწროება რამდენადაც გავრცელებული და მწვავე პრობლემაა იმდენად დაფარულია, ამიტომ მასთან ბრძოლა საკმაოდ რთული და მნიშვნელოვანია. სექსუალური შევიწროების პრევენცია, მათ შორის დასაქმების ადგილას, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა, რაც შეიძლება კანონმდებლობამ შეითავსოს. სექსუალური შევიწროების ნეგატიური შედეგები აისახება არა მხოლოდ სამუშაო გარემოზე, არა...
ვრცლად ნახვა
 ნასყიდობის ხელშეკრულების ცნებიდან გამომდინარე გამყიდველი მოვალეა გადასცეს მყიდველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან დაკავშირებული საბუთები და მიაწოდოს საქონელი. მყიდველი მოვალეა გადაუხადოს გამყიდველს შეთანხმებული ფასი და მიიღოს ნაყიდი ქონება.  თუ ხელშეკრულებაში ფასი პირდაპირ არ არის მითითებული, მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ მისი განსაზღვრის საშუალებებზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდ...
ვრცლად ნახვა
შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანა იგეგმება. მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტის მეთექვსმეტე მუხლის მე-5-ე პუნქტის მიხედვით, მოქალაქეებს ეკრძალებათ ერთზე მეტ სამსახურში დასაქმება, თუ აღნიშნული სამსახურის შესრულებით დადგენილი საათები ჯამურად აჭარბებს შრომის კოდექსის მეხუთე თავში არსებულ დანაწესს. “აკრძალულია ერთზე მეტ სრულ და არასრულ სამუშაო განაკვეთზე პირის დასაქმება თუ დასაქმებულის მიერ მ...
ვრცლად ნახვა
  საადვოკატო ბიურო "ოქეი & სიჯის" კიდევ ერთი შრომითი დავა წარმატებით დასრულდა. იურიდიული კომპანიის ერთ-ერთი ადვოკატის ანა გორდეზიანის წარმომადგენლობით განხორციელებულ საქმეზე, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ სააქციო საზოგადოება "ნეო მედის", მოსარჩელე მ.კ-ს სასარგებლოდ 39 000 ლარის ხოლო მოსარჩელე ლ.პ-ს სასარგებლოდ 22 750 ლარის ანაზღაურება უნდა დაეკისროს...
ვრცლად ნახვა
დღეს საზოგადოებისათვის ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემას, სამშენებლო სამართალდარღვევასთან დაკავშირებული სანქციები წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, საადვოკატო ბიურო "ოქეი & სიჯის" მიზანშეწონილად მიაჩნია მოსახლეობისათვის სამართლებრივი კონსულტაციის გაწევა და ამ საკითხზე არსებითად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება.  სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი ელექტრონული მონიტორინგის სისტემას ნერგავს.  ახალი კანონპროექტის თანახმად, მოძალადეზე, რომლის მიმართაც გამოცემული იქნება შემაკავებელი ორდერი, განხორციელდება ელექტრონული მონიტორინგი. მონიტორინგს ასევე დაექვემდებარება მსხვერპლიც, რომელსაც ასევე დაუმაგრდება ელექტრონული სამაჯური. საადვოკატო ბიურო "ოქეი&სიჯი&q...
ვრცლად ნახვა
„კანონმდებლობით გათვალისწინებული შვებულების ხანგრძლივობა ხშირ შემთხვევაში ირღვევა ან/და დასაქმებულს საერთოდ არ ეძლევა მისით სარგებლობის შესაძლებლობა“, - ამის შესახებ საადვოკატო ბიურო myadvokat-ის იურისტები აცხადებენ.მათივე განმარტებით, საქართველოში შრომით უფლებებს, დასაქმებულთა უფლება-მოვალეობებსა და კუთვნილი შვებულებით სარგებლობაზე დასაქმებულის უფლებას, შრომის კოდექსი ადგენს და მისი დარღვევა დ...
ვრცლად ნახვა
დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება შესაძლოა, შეიცვალოს. ამის შესახებ შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტშია საუბარი. ცნობისთვის, კანონპროექტი, რომლის ერთ-ერთი ავტორი დეპუტატი დიმიტრი ცქიტიშვილია, პარლამენტს განსახილველად, დაახლოებით ერთ თვეში გადაეგზავნება. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებების თანახმად, დაგეგმილია სტაჟირების, ზეგანაკვეთური სამუშაო დროის ხანგრძლივობის, ასევე შრომითი ხელშეკრულებების და...
ვრცლად ნახვა
არასრულწლოვანთა პორნოგრაფიისა და ტრეფიკინგის ბრალდებით 11 პირი დააკავეს. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი რამდენიმე წუთის წინ გაიმართა. უწყებაში აცხადებენ, რომ დაკავებულთა შორის არიან პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადებაში ჩაბმული არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები, მათი ნათესავები და ახლობლები, ასევე, უკანონო ფოტოსალონის მფლობელები და თანამშრომლები. "გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკ...
ვრცლად ნახვა
2019 წლის იანვარ-ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, სამუშაოებზე უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტები 50.75%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში ქვეყანაში სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის 202 ფაქტი დაფიქსირდა, მაშინ როცა 2018 წლის ამავე პერიოდში 134 შემთხვევა იყო. რაც შეეხება გახსნი...
ვრცლად ნახვა
არასამთავრობოები ხელისუფლებას მოუწოდებენ შევიდეს ცვლილებები კანონში, რომლის თანახმადაც პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების არგავლის გამო მძღოლები 30 დღის ნაცვლად, ყოველ 72 საათში ერთხელ დაჯარიმდნენ. „ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის“ თავმჯდომარე, ეკა ლალიაშვილი ამბობს, რომ დახარვეზებული ავტომობილების მფლობელებს ურჩევნიათ ყოველ თვე ჯარიმა გადაიხადონ, ვიდრე ავტომობილი ტექნიკურად გამართონ. მისივე თ...
ვრცლად ნახვა
საფინანსო ორგანიზაციებს მომხმარებლის შევიწროება, ზეწოლა, შეურაცხყოფა აეკრძალებათ. ამის შესახებ, ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებულ "ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის/კრედიტის ამოღებასთან დაკავშირებულ ეთიკის კოდექსის" პროექტშია აღნიშნული. სებ-ის ცნობით, კოდექსის მიზანია ფინანსური ორგანიზაციების მიერ სესხის/კრედიტის ამოღებისას მომხმარებლებთან ურთიერთობის საერთაშორისო საბანკო პრაქტიკაში მიღებ...
ვრცლად ნახვა
  საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით, რეგულირება მკაცრდება. ამის შესახებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტშია აღნიშნული, რომელიც პარლამენტში სამთავრობო გეგმის ფარგლებშია წარდგენილი. მათ შორის ცვლილებები გულისხმობს სიმთვრალეზე პასუხისმგებლობის გამკაცრებას. „პროექტის თანახმად, საგზაო უსაფრთხოების სფეროში, პასუხისმგებლობა მკაცრდება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა...
ვრცლად ნახვა
 თანამედროვე საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დარღვევის ან მისი არ არსებობის შესახებ ბევრს საუბრობენ. როგორც წესი, მოქალაქეებმა თითქმის არასოდეს ვიცით არამხოლოდ ის, თუ რას ვყიდულობთ, არამედ ისიც კი, თუ რა უფლებები გვაქვს ამა თუ იმ პროდუქტზე ინფორმაციის მოძიებასთან დაკავშირებით. თითქმის არასოდეს ვიცით, როგორ დავიცვათ თავი არასასურველი, დაბალი ხარისხის პროდუქციის შეძენისგან, როგორ უნდა გავარჩიოთ პრო...
ვრცლად ნახვა
2019 წლის 1-ლი სექტემბრიდან რამ­დე­ნი­მე რე­გუ­ლა­ცია და ცვლი­ლე­ბა შე­ვიდა ძა­ლა­ში. გაეცანით იმ მთა­ვარ სი­ახ­ლე­ებს, რაც დღე­ი­დან ამოქ­მედ­და ქვე­ყა­ნა­ში. კომპანიებს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის დაქირავების ვალდებულება ეკისრებათ საქართველოს ორგანული კანონი "შრომის უსაფრთხოების შესახებ" 1-...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო OK & CG აცხადებს ვაკანსიასადვოკატის თანაშემწის (მწერალი თანაშემწე) პოზიციაზე! კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ასაკი 22- 30 წელი არგუმენტირებული წერის უნარი საოფისე პროგრამების ცოდნა სასურველია ინგლისური და რუსული ენების საოფისე დონეზე ცოდნა განათლება იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრ დამთავრებული ან მაგისტრატურის სტუდენტი. პერსონალური თვისებები: კ...
ვრცლად ნახვა
ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, შესაბამისი პორტალის გამოყენებით (იხ. ბმული).   გამოცდაზე დარეგისტრირების მსურველმა, განაცხადის ფორმას უნდა დაურთოს შემდეგი დოკუმენტები:  ► საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; ► უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დიპლომი ან კვალიფიკაციის არსებობის დამადასტურებელი ცნო...
ვრცლად ნახვა
2019 წლის 19 აგვისტოდან პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის გავლის მსურველთათვის დაიწყორეგისტაცია, რომელიც 2019 წლის 6 სექტემბერს 18:00 საათამდე გაგრძელდება. პროფესიულიადაპტაციის პროგრამის დებულების თანახმად, ადაპტაციის პროგრამაზე რეგისტრაცია ხორციელდებაელექტრონულად. პროფესიული ა...
ვრცლად ნახვა
 საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლა საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის მუშაობისათვის ხელის შეშლა, რამაც არჩევნების, რეფერენდუმის ან პლებისციტის ანდა საარჩევნო უბანში ხმის მიცემის პროცესის ჩაშლა გამოიწვია, – ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმების არასწორად დათვლა ან ...
ვრცლად ნახვა
არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა 1. არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში ნების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის ან იარაღის გამოყენებით; ბ) მოტყუებით; გ) ძალადობით ან ძა...
ვრცლად ნახვა
შეკრების ან მანიფესტაციის უფლების ხელყოფა 1. შეკრების ან მანიფესტაციის მოწყობის ანდა მასში მონაწილეობის უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სა...
ვრცლად ნახვა
ბინის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევა 1. პირადი მიმოწერის ან საფოსტო გზავნილის, ტელეფონით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით საუბრის ჩანაწერის ან ტელეგრაფით, კომპიუტერული სისტემით, ფაქსით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით მიღებული ან გადაცემული შეტყობინების უკანონოდ მოპოვება, გახსნა, შინაარსის გაცნობა ან შენახვა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკ...
ვრცლად ნახვა
1. პირადი მიმოწერის ან საფოსტო გზავნილის, ტელეფონით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით საუბრის ჩანაწერის ან ტელეგრაფით, კომპიუტერული სისტემით, ფაქსით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით მიღებული ან გადაცემული შეტყობინების უკანონოდ მოპოვება, გახსნა, შინაარსის გაცნობა ან შენახვა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. პირადი მიმოწერის ან საფ...
ვრცლად ნახვა
1. კერძო საუბრის უნებართვო ჩაწერა ან მიყურადება, აგრეთვე კომპიუტერულ სისტემაში ან სისტემიდან კერძო კომუნიკაციისას გადაცემული კომპიუტერული მონაცემის ან ამგვარი მონაცემის მატარებელი ელექტრომაგნიტური ტალღების უნებართვო მოპოვება ტექნიკური საშუალების გამოყენებით ან კერძო კომუნიკაციის ჩანაწერის, ტექნიკური საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციის ან კომპიუტერული მონაცემის უკანონოდ შენახვა, – ისჯება ჯარიმით ან თ...
ვრცლად ნახვა
1. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 2. პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება ან/და გავრცელება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებული ნაწარმოების, ინტერნეტის, მათ შორის, სოციალური ქსელის, მასობრივი მაუწყებლობის ან სხვა საჯარო გამოსვლის მეშვეობით, &min...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით, სასკოლო ექსკურსიებთან დაკავშირებით ორგანიზატორებისთვის რეგულაციები გამკაცრდა და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტით დარეგულირდა ექსკურსიებში მონაწილე მხარეების უფლება-მოვალეობები და პასუხისმგებლობები. ახალი მიდგომით, სკოლას დაევალა გადამყვანი კომპანიისგან/ფიზიკური პირისგან მოითხოვოს მძღოლის კვალიფიკაციისა და ავტომანქანის ...
ვრცლად ნახვა
  სასტუმრო „ჰოლიდეი ინში“ადვოკატთა ასოციაციის მიერ USAID-PROLoG-ის მხარდაჭერით, ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებული ღონისძიებების პრეზენტაცია იმართება. ღონისძიება  გახსნა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, დავით ასათიანმა და USAID-კავკასიის დემოკრატიისა და მმართველობის ოფისის კანონის უზენაესობის პროექტის მენეჯერმა, რუსუდან ტაბატაძემ. პრეზენტაციას ...
ვრცლად ნახვა
მცირე და საშუალო ბიზნესის მსხვილი მოთამაშეებისგან დასაცავად ანტიდემპინგურ კანონში ცვლილებებს ამზადებენ - კანონპროექტში, რომელიც პარლამენტში განსახილველად უკვე მზადდება, საუბარია მცირე და საშუალო ბიზნესის ინტერესების დაცვაზე, რომლითაც საჭიროების შემთხვევაში, კონკურენციის სააგენტო დაინტერესდება.      როგორც პარლამენტის წევრი, ბექა ნაცვლიშვილი განმარტავს, „ადგილობრივ ბაზარზე ხშირად ...
ვრცლად ნახვა
პარლამენტს საკანონმდებლო პაკეტი წარედგინა, რომლის მიხედვით, რამდენიმე კანონში სპეციალური ჩანაწერი კეთდება, რომ “სამედიცინო საქმიანობის დროს, დაუშვებელია ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისათვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლა, მისი პატივისა და ღირსების შელახვა“. ამასთან, ცვლილებები იგეგმება “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიც“ და ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალისათვის პროფესი...
ვრცლად ნახვა
ჩხუბი მოზარდებს შორის – 51-ე საჯარო სკოლაში, სადაც წელიწადნახევრის წინ არასრულწლოვანებს შორის დაწყებული დაპირისპირება ორი მოზარდის მკვლელობით დასრულდა, დღეს კიდევ ერთი დაპირისპირება მოხდა. ერთმანეთს დანებით მე-12 კლასელები დაუპირისპირდნენ. ინციდენტი დაახლოებით ერთი საათის წინ სკოლის ეზოში იმ დროს მოხდა, როცა მოსწავლეები სკოლის ბოლო ზარს აღნიშნავდნენ. რა გახდა კლასელებს შორის დაპირისპირების მიზეზი ...
ვრცლად ნახვა
ცივი იარაღის ტარებასთან დაკავშირებით სანქციები მკაცრდება. მთავრობამ პარლამენტს “ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებები წარუდგინა, რომლის მიხედვით, ქუჩაში, ეზოში, სტადიონზე, სკვერში, პარკში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სასამართლოში, აეროპორტში, კინოთეატრში, თეატრში, საკონცერტო დარბაზში, კაფეში, რესტორანში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ავტოსადგურში, რკინიგზის სადგურშ...
ვრცლად ნახვა
საქსტატის ინფორმაციით, 2019 წლის I კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 1.6 მილიონი შემოსვლა დაფიქსირდა, რაც 2.2 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1.7 პროცენტით არის გაზრდილი.  საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა, რომელმაც1.0 მილიონს მიაღწია. აქედან, საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 0....
ვრცლად ნახვა
 მეორე დღეა საქართველოს 2 ქალაქი მუშათა გაფიცვებმა მოიცვა. ჭიათურაში „ჯორჯიან მანგანეზისა“ და რუსთავში მეტალურგიული ქარხნის გაფიცულ მუშათა მთავარი მოთხოვნა ხელფასების გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაა.    ჭიათურის პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის ინფორმაციით, 15 მაისს ჭიათურაში შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში დაახლოე...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს პროკურატურა 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც 2018 წელს ოჯახში ჩადენილი დანაშაულის ბრალდებით დევნა 3955 პირის მიმართ დაიწყო, რაც გასულ წელთან შედარებით 99%-იანი ზრდის მაჩვენებელია.  პროკურატურის ინფორმაციით, ოჯახური დანაშაულის ჩამდენ პირთა მიმართ სასამართლოში წარდგენილი შუამდგომლობებიდან 2018 წელს პატიმრობა მოითხოვა 91%-ის მიმართ, რაც 2...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით, 2018 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა 220 მოხელის მიმართ დაიწყო. ამათგან დევნის დაწყების დროს თანამდებობაზე 177 პირი მუშაობდა, ხოლო 43 უკვე აღარ იკავებდა თანამდებობას. სამოხელეო დანაშაულის ყველაზე მეტი საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე მოდის. შსს-ში დასაქმებულ ადამიანებს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, საკრებულოს წევრები/თანამშრომლები და გარემოს დაცვის...
ვრცლად ნახვა
2018 წელს საქართველოში 389 ადამიანმა მოიკლა თავი, სიუციდის მცდელობა კი 477 ადამიანს ჰქონდა - ამის შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათგან, ვინც თავი მოიკლა, 319 კაცი იყო, 70 კი - ქალი. სიუციდის მცდელობა 166 ქალს და 311 კაცს ჰქონდა. სიუციდის 94 შემთხვევა თბილისში აღინიშნა, იმერეთში - 67, კახეთში - 49, აჭარაში - 22, გურიაში - 12, მცხეთა-მთიანეთში - 10; სამე...
ვრცლად ნახვა
პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა 1. პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარი უზრუნველყოფა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, − ისჯება ჯარიმით ანდა გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. პირადი ცხ...
ვრცლად ნახვა
 15 მაისს საქართველოში მოსამართლის პროფესიული დღე აღინიშნება. საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ მთელი საქართველოს მასშტაბით, უკლებლივ ყველა მოსამართლეს ულოცავს პროფესიულ დღეს.  თითოეულ მოსამართლეს ვუსურვებთ, ღირსეულად და წარმატებით ატარონ ის უდიდესი პასუხისმგებლობა, რომელსაც მოსამართლეობა ჰქვია.  ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო და საპასუხისმგებლო პროფესიაა, რომელიც დამოუკიდებ...
ვრცლად ნახვა
რელიგიური წესის აღსრულებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა   1. ღვთისმსახურების ან სხვა რელიგიური წესისა თუ ჩვეულების აღსრულებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, ანდა თუ მას ახლდა მორწმუნის ან ღვთისმსახურის რელიგიური გრძნობის შეურაცხყოფა, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლებ...
ვრცლად ნახვა
სიტყვის თავისუფლების ხელყოფა   სიტყვის თავისუფლების ანდა ინფორმაციის მიღების ან გავრცელების უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ანდა ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, თანამდ...
ვრცლად ნახვა
 ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ პარლამენტში გამოსვლისას სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო გააკრიტიკა და განმარტა, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსკლუზივი უნდა დასრულდეს, რადგან ხშირ შემთხვევაში გაურკვეველია, რის საფუძველზე და როგორ ხდება შეფასების გაკეთება.  მისი თქმით, ქონების შეფასების სისტემა უნდა გადაიხედოს და დამატებითი კომერციული შემფასებლის აკრედიტაცია უნდა დაიწ...
ვრცლად ნახვა
ადგილსამყოფლის თავისუფლად არჩევის უფლების ხელყოფა  1. საქართველოში კანონიერად მყოფისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების, საცხოვრებელი ადგილის თავისუფლად არჩევის ან საქართველოდან თავისუფლად გასვლის უფლების, აგრეთვე საქართველოს მოქალაქისათვის საქართველოში თავისუფლად შემოსვლის უფლების განხორციელებაში უკანონოდ ხელის შეშლა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, – ისჯება ჯარი...
ვრცლად ნახვა
1. პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით პირის, მისი ოჯახის წევრის ან ახლო ნათესავის უკანონო თვალთვალი, ან არასასურველი კომუნიკაციის დამყარება ტელეფონის, ელექტრონული ან სხვა საშუალებით, ან ნებისმიერი სხვა განზრახი ქმედება, რომელიც სისტემატურად ხორციელდება და იწვევს პირის ფსიქიკურ ტანჯვას ან/და პირის ან მისი ოჯახის წევრის ან ახლო ნათესავის მიმართ ძალადობის გამოყენების ან/და ქონების განადგურების საფუძვლიან შიშს,...
ვრცლად ნახვა
1. სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების ანდა ქონების განადგურების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, იარაღთან ...
ვრცლად ნახვა
ზოგადად, იძულება ადამიანისათვის ქმედების თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა, ესე იგი მისი ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის შესრულება ან რომლის შესრულებისაგან თავის შეკავება მისი უფლებაა, ანდა საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვი...
ვრცლად ნახვა
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად წარსადგენი კანდიდატების განაცხადების მიღება დაიწყო-აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაციას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ავრცელებს. განცხადებას საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ უცვლელად გთავაზობთ. შერჩევაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა უნდა შეავსოს განაცხადი ელექტრონული ფორმით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებ-გვერდის საშუალებით, კერძოდ, ...
ვრცლად ნახვა
1. ადამიანისათვის ქმედების თავისუფლების უკანონო შეზღუდვა, ესე იგი მისი ფიზიკური ან ფსიქიკური იძულება, შეასრულოს ან არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის შესრულება ან რომლის შესრულებისაგან თავის შეკავება მისი უფლებაა, ანდა საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაულის პროვოკაცია, ესე იგი სხვისი დაყოლიება დანაშაულის ჩასადენად მისი სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით, – ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან სამ წლამდე. უდანაშაულო პირის განზრახ მიცემა სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში 1. უდანაშაულო პირის განზრახ მიცემა სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში, – ისჯება თავისუფლების აღ...
ვრცლად ნახვა
„გადახდისუუნარობის შესახებ ახალი კანონპროექტი მზადაა და ის მთავრობაშია წარდგენილი“, - ამის შესახებ ბიზნესის რეაბილიტაციისა და გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნანა ამისულაშვილმა განაცხადა.  კანონპროექტის პირველად ვარიანტს მისი ავტორები ექსპერტებსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს აცნობენ.  "გადახდისუუნარობის რეფორმა დაახლოებით, 3 წლის წინ დაიწყო. მინდინარეო...
ვრცლად ნახვა
 საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ გთავაზობთ იურიდიულ კონსულტაციას თქვენთვის საინტერესო და მნიშვნელოვან, ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხში!  შეგახსენებთ, ჩვენთან იურიდიული კონსულტაცია ფასიანია;  კონსულტაციაზე ჩასაწერად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომრებზე:  032 2 47 67 67; 032 2 47 87 87 ;  Info@myadvokat.ge  ან გვეწვიეთ ოფისში - მიცკევიჩის N11  ს...
ვრცლად ნახვა
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებითა და ევროკავშირის მხარდაჭერით კაჭრეთში, სასტუმრო „ამბასადორში" ანტიდემპინგური ღონისძიებების შესახებ კანონპროექტის განხილვა გაიმართა, რომელსაც სამთავრობო უწყებების, პარლამენტის, ბიზნესის, ექსპერტული წრეებისა და დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ.  სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებს კანონპროექტის ძირითადი მიმართულებები ეკონ...
ვრცლად ნახვა
1. პირის დამცირება ან იძულება, არაადამიანურ, პატივისა და ღირსების შემლახავ მდგომარეობაში ჩაყენება, რაც მას ძლიერ ფიზიკურ, ფსიქიკურ ტკივილს ან მორალურ ტანჯვას აყენებს, – ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ; ბ) სამსახურებრივი მდგომარ...
ვრცლად ნახვა
1. წამება, ესე იგი პირისათვის ან მესამე პირისათვის ისეთი პირობების შექმნა ან ისეთი მოპყრობა, რომელიც თავისი ხასიათით, ინტენსივობით ან ხანგრძლივობით იწვევს ძლიერ ფიზიკურ ტკივილს ან ფსიქიკურ ან მორალურ ტანჯვას და რომლის მიზანია ინფორმაციის, მტკიცებულების ან აღიარების მიღება, პირის დაშინება ან იძულება ანდა პირის დასჯა მის ან მესამე პირის მიერ ჩადენილი ან სავარაუდოდ ჩადენილი ქმედებისათვის, − ისჯება თა...
ვრცლად ნახვა
მძევლად ხელში ჩაგდება  1. მძევლად ხელში ჩაგდება იმ მიზნით, რომ მძევლის გათავისუფლების პირობით აიძულონ ორგანიზაცია ან პირი, შეასრულოს ან არ შეასრულოს ესა თუ ის მოქმედება, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) ორი ან მეტი პი...
ვრცლად ნახვა
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის (დაზარალებულის) მომსახურებით სარგებლობა 1. წინასწარი შეცნობით ამ კოდექსის 143 ​1 და 143 ​2 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის მსხვერპლის ან დაზარალებულის ისეთი მომსახურებით სარგებლობა, რომელიც, ამავე კოდექსის 143 ​1 მუხლის თანახმად, არის ექსპლუატაცია, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ...
ვრცლად ნახვა
არასრულწლოვნით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1. არასრულწლოვნის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მისი გადაბირება, გადაყვანა, გადამალვა, დაქირავება, ტრანსპორტირება, გადაცემა, შეფარება ანდა მიღება ექსპლუატაციის მიზნით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქ...
ვრცლად ნახვა
ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1. ადამიანის ყიდვა ან გაყიდვა, ან მის მიმართ სხვა უკანონო გარიგების განხორციელება, აგრეთვე მუქარით, ძალადობით ან იძულების სხვა ფორმით, მოტაცებით, შანტაჟით, თაღლითობით, მოტყუებით, უმწეო მდგომარეობის ან ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებით, საზღაურის ანდა სარგებლის მიცემის ან მიღების გზით იმ პირის თანხმობის მისაღწევად, რომელსაც სხვა პირზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია, ადამიანის გად...
ვრცლად ნახვა
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა 1. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით; ბ) უცხოეთის ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო სამართლებრივ დაცვას დაქვემდებარებულის მიმართ; გ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების ...
ვრცლად ნახვა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის უფლებების შეზღუდვა 1. შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისათვის კანონით ან/და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლების განხორციელებაზე უარის თქმა, რამაც არსებითად ხელყო მისი უფლება, − ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩ...
ვრცლად ნახვა
რასობრივი დისკრიმინაცია 1. რასობრივი დისკრიმინაცია, ესე იგი ქმედება, ჩადენილი ეროვნული ან რასობრივი მტრობის ან განხეთქილების ჩამოგდების, ეროვნული პატივისა და ღირსების დამცირების მიზნით, აგრეთვე რასის, კანის ფერის, ეროვნული ან ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით ადამიანის უფლებების პირდაპირი ან არაპირდაპირი შეზღუდვა ანდა იმავე ნიშნით ადამიანისათვის უპირატესობის მინიჭება, რამაც არსებითად ხელყო მისი უფლება, &minus...
ვრცლად ნახვა
 ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა 1. ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა მათი ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შე...
ვრცლად ნახვა
სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში 1. სრულწლოვნის სექსუალური ხასიათის შეღწევა დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ცხრა წლამდე. 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან ორსული ქალის მიმართ; ბ) ჯგუფურად; გ) ორი ან მე...
ვრცლად ნახვა
პირის სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულება 1. პირის სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულება, ჩადენილი ქონებრივი დაზიანების, სახელის გამტეხი ინფორმაციის, პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან ისეთი ცნობის გახმაურების მუქარით, რომელმაც შეიძლება არსებითად დააზიანოს ამ პირის უფლება, ანდა დაზარალებულის უმწეობ...
ვრცლად ნახვა
სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება 1. სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება, რომელიც არ შეიცავს ამ კოდექსის 137-ე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს, ჩადენილი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი არაერთგზის; ბ) ჩ...
ვრცლად ნახვა
 გაუპატიურება 1. გაუპატიურება, ესე იგი პირის სხეულში ნებისმიერი ფორმით სექსუალური ხასიათის შეღწევა სხეულის ნებისმიერი ნაწილის ან ნებისმიერი საგნის გამოყენებით, ჩადენილი ძალადობით, ძალადობის მუქარით ან დაზარალებულის უმწეობის გამოყენებით, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან რვა წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 2. იგივე ქმედება: ა) ჩადენილი სამსახურებრ...
ვრცლად ნახვა
  სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაყენება სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში იმის ჩაყენება, ვისაც შესაძლებლობა არა აქვს, მიიღოს ზომები თავის დასაცავად, – ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.   განსაცდელში მიტოვება დაუხმარებლად იმის მიტოვება, ვინც სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და შესაძლებლობა ა...
ვრცლად ნახვა
ოჯახში ძალადობა   1. ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა, სისტემატური შეურაცხყოფა, შანტაჟი ან დამცირება, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა და რასაც არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 117-ე, 118-ე ან 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი, − ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ოთხმოციდან ას ორმოცდაათ საათამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე, იარაღთან...
ვრცლად ნახვა
1. ცემა ან სხვაგვარი ძალადობა, რამაც დაზარალებულის ფიზიკური ტკივილი გამოიწვია, მაგრამ არ მოჰყოლია ამ კოდექსის 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი, – ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 1​1. იგივე...
ვრცლად ნახვა
ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება 1. ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება, რამაც მისი ხანმოკლე მოშლა ან საერთო შრომისუნარიანობის უმნიშვნელო ან არამყარი დაკარგვა გამოიწვია, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. 2. იგივე...
ვრცლად ნახვა
ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება 1. ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანება, რაც სიცოცხლისათვის სახიფათო არ არის და არ გამოუწვევია ამ კოდექსის 117-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი, მაგრამ დაკავშირებულია ჯანმრთელობის ხანგრძლივ მოშლასთან ან საერთო შრომისუნარიანობის მყარ, ერთ მესამედზე ნაკლებად დაკარგვასთან, – ისჯება გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით თვრამეტ თვემდე ან შინაპატიმრობით ვ...
ვრცლად ნახვა
ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება 1. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, ესე იგი სხეულის დაზიანება, რომელიც სახიფათოა სიცოცხლისათვის ანდა რომელმაც გამოიწვია მხედველობის, სმენის, მეტყველების ან რომელიმე ორგანოს ან მისი ფუნქციის დაკარგვა, ფსიქიკური ავადმყოფობა, ორსულობის შეწყვეტა, სახის წარუშლელი დამახინჯება ან ჯანმრთელობის სხვაგვარი ისეთი დაზიანება, რომელიც სახიფათოა სიცოცხლისათვის და დაკავშირებული...
ვრცლად ნახვა
მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით მკვლელობა მსხვერპლის დაჟინებული თხოვნით და მისი ნამდვილი ნების შესაბამისად, ჩადენილი მომაკვდავის ძლიერი ფიზიკური ტკივილისაგან გათავისუფლების მიზნით, – ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში 1. განზრახ მკვლელობა უეცარი, ძლიერი სულიერი აღელ...
ვრცლად ნახვა
 განზრახ მკვლელობა განზრახ მკვლელობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თხუთმეტ წლამდე, იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვით ან უამისოდ. განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში 1. განზრახ მკვლელობა: ა) მძევლად ხელში ჩაგდებასთან დაკავშირებით; ბ) ისეთი საშუალებით, რომელიც განზრახ უქმნის საფრთხეს სხვათა სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას; გ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენი...
ვრცლად ნახვა
1. იურიდიული პირის სასჯელის სახეებია: ა) ლიკვიდაცია; ბ) საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა; გ) ჯარიმა; დ) ქონების ჩამორთმევა. 2. ლიკვიდაცია და საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ ძირითად სასჯელად. 3. ჯარიმა შეიძლება დაინიშნოს როგორც ძირითად, ისე დამატებით სასჯელად. 4. ქონების ჩამორთმევა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ დამატებით სასჯელად.   ლიკვიდაცია ...
ვრცლად ნახვა
  იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი 1. იურიდიულ პირზე ვრცელდება ამ კოდექსით დადგენილი ნორმები. ამ კოდექსის მიზნებისათვის, იურიდიული პირი ნიშნავს სამეწარმეო (კომერციულ) ან არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს (მის უფლებამონაცვლეს). 2. იურიდიულ პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ კოდექსით გათვალისწინებული იმ დანაშაულისათვის, რომელიც ჩადენილია...
ვრცლად ნახვა
 ამნისტია 1. ამნისტიას აცხადებს საქართველოს პარლამენტი ინდივიდუალურად განუსაზღვრელ პირთა მიმართ. 2. ამნისტიის აქტით დამნაშავე შეიძლება გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, ხოლო მსჯავრდებული შეიძლება გათავისუფლდეს სასჯელისაგან ანდა მისთვის დანიშნული სასჯელი შეიძლება შემცირდეს ან შეიცვალოს უფრო მსუბუქი სასჯელით. 3. სასჯელმოხდილს ამნისტიის აქტით შეიძლება მოეხსნას ნასამართლობ...
ვრცლად ნახვა
1. მსჯავრდებული თავისუფლდება სასჯელის მოხდისაგან, თუ კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებელი განაჩენი არ აღსრულებულა შემდეგ ვადებში: ა) ორ წელში იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება ორი წლით თავისუფლების აღკვეთას; ბ) ექვს წელში სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდების დროს; გ) ათ წელში მძიმე...
ვრცლად ნახვა
1. სასამართლო უფლებამოსილია სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან გაათავისუფლოს მსჯავრდებული, თუ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეუსაბამოა სასჯელის მოხდასთან და, ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, მსჯავრდებულის გამოჯანმრთელება ან/და ჯანმრთელობის მდგომარეობის არსებითი გაუმჯობესება მოსალოდნელი არ არის. 2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცი...
ვრცლად ნახვა
 სასჯელის გადახედვა თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობის შედეგად 1. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულის საგამოძიებო ორგანოებთან თანამშრომლობის შედეგად ირკვევა თანამდებობის პირის ან/და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა და მისი უშუალო ხელშეწყობით იქმნება ამ დანაშაულის გახსნისთვის არსებითი პირობები, საქართველოს გენერალურ...
ვრცლად ნახვა
1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს შეუძლია ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულს სასჯელის მოხდის დროს მისი ყოფაქცევის გათვალისწინებით შეუცვალოს სასჯელის მოუხდელი ნაწილი უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით. ამასთანავე, იგი შეიძლება მთლიანად ან ნაწილობრივ გათავისუფლდეს და...
ვრცლად ნახვა
სასჯელის სახით დანიშნული უვადო თავისუფლების აღკვეთის გადასინჯვა 1. თუ მსჯავრდებულმა, რომელსაც სასჯელის სახით დანიშნული აქვს უვადო თავისუფლების აღკვეთა, ფაქტობრივად მოიხადა თავისუფლების აღკვეთის ოცი წელი, სასამართლო უფლებამოსილია იგი პირობით გაათავისუფლოს სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან ამ კოდექსის 64-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული გამოსაცდელი ვადით. სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს დანაშაულის ხასია...
ვრცლად ნახვა
სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება 1. პირი, რომელსაც სასჯელის სახით დანიშნული აქვს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, გამასწორებელი სამუშაო, სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ან შინაპატიმრობა, შეიძლება პირობით ვადამდე გათავისუფლდეს სასჯელის მოხდისაგან, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ მისი გამოსწორებისათვის საჭირო აღარ არის დანიშნული სასჯელის მთლიანად მოხდა, ხოლო პირი, რომელსაც სასჯელის ...
ვრცლად ნახვა
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო   1. პირი თავისუფლდება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ გავიდა: ა) ორი წელი იმ დანაშაულის ჩადენიდან, რომლისთვისაც ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება ორი წლით თავისუფლების აღკვეთას; ბ) ექვსი წელი სხვა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულ...
ვრცლად ნახვა
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება ქმედითი მონანიების გამო 1. ის, ვინც პირველად ჩაიდინა დანაშაული, რომლისთვისაც ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატება სამი წლით თავისუფლების აღკვეთას, შეიძლება გათავისუფლდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან, თუ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ ნებაყოფლობით გამოცხადდა ბრალის აღიარებით, ხე...
ვრცლად ნახვა
1. პირობით მსჯავრდებულისათვის ამ კოდექსის 67-ე მუხლის პირველ ნაწილ ში მითითებული ორგანოს მიერ პირობითი მსჯავრის გაუქმება და ნასამართლობის მოხსნა შესაძლებელია გამოსაცდელი ვადის ნახევრის გასვლამდეც , თუ პირობით მსჯავრდებულთან პროკურორს გაფორმებული აქვს სამოქალაქო შეთანხმება და პირობით მსჯავრდებულმა ჯეროვნად შეასრულა სამოქალაქო შეთანხმებით განსაზღვრული მოვალეობები, აგრეთვე არ არსებობს ამ კოდექსის 67-ე მუხლის ...
ვრცლად ნახვა
1. თუ პირობით მსჯავრდებული გამოსაცდელი ვადის არანაკლებ ნახევრის გასვლის შემდეგ ყოფაქცევით დაამტკიცებს თავის გამოსწორებას, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს პირობითი მსჯავრის გაუქმების საკითხთა განმხილველი მუდმივმოქმედი კომისია მსჯავრდებულის მიმართ კონტროლისა და დახმარების ...
ვრცლად ნახვა
 გამოსაცდელი ვადა   1. ამ კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილითა და 63-ე მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას სასამართლო ადგენს გამოსაცდელ ვადას, რომლის განმავლობაშიც მსჯავრდებულმა არ უნდა ჩაიდინოს ახალი დანაშაული და უნდა შეასრულოს მისთვის დაკისრებული მოვალეობა. გამოსაცდელი ვადა თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სახის სასჯელის დანიშვნისას უნდა იყოს არანაკლებ ერთი და არაუმეტეს სამი წლი...
ვრცლად ნახვა
პირობითი მსჯავრის დანიშვნის საფუძველი 1. თუ მხარეებს შორის დადებულია საპროცესო შეთანხმება, სასამართლო უფლებამოსილია დაადგინოს, რომ დანიშნული სასჯელი ჩაითვალოს პირობითად. 2. თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განსაკუთრებით მძიმე ან განზრახი მძიმე დანაშაული, დანიშნული სასჯელის პირობითად ჩათვლა დაუშვებელია. 3. თუ მსჯავრდებულმა ჩაიდინა განზრახი ნაკლებად მძიმე ან გაუფრთხილებელი დანაშაული და იგი აღიარებს დანაშაუ...
ვრცლად ნახვა
სასჯელთა შეჯამება 1. დანაშაულთა ერთობლიობისა და განაჩენთა ერთობლიობის დროს სასჯელთა შეჯამებისას თავისუფლების აღკვეთის ერთ დღეს შეესაბამება: ა) შინაპატიმრობის ორი დღე; ბ) გამასწორებელი სამუშაოს ან სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვის სამი დღე; გ) საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხუთი საათი. 2. ჯარიმა ანდა თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შინაპატიმრობისთვის ან თავ...
ვრცლად ნახვა
1. დანაშაულთა ერთობლიობის დროს სასჯელი ინიშნება თითოეული დანა­შაუ­ლისათვის. 2. დანაშაულთა ერთობლიობის დროს საბოლოო სასჯელის დანიშვნისას უფრო მკაცრი სასჯელი შთანთქავს ნაკლებად მკაცრს, ხოლო თანაბარი სასჯელების დანიშვნისას ერთი სასჯელი შთანთქავს მეორეს. 3. დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში, დანაშაულთა ერთობლიობის დროს სა­ბოლოო სასჯელის დანიშვნისას უფრო მკა­ც­რი სასჯელი შთანთქავს ნაკლე...
ვრცლად ნახვა
სასჯელის დანიშვნა დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის და დანაშაულის ამსრულებლობისათვის 1. დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის და დანაშაულის ამსრულებლობისათვის სასჯელის დანიშვნის დროს მხედველობაში მიიღება პირის ფაქტობრივი მონაწილეობის ხასიათი და ხარისხი, ამ მონაწილეობის მნიშვნელობა დანაშაულის მიზნის მისაღწევად, მისი გავლენა გამოწვეული ან შესაძლებელი ზიანის ხასიათსა და ხარისხზე. 2. შემამსუბუქებელი ან დამამძი...
ვრცლად ნახვა
სასჯელის დანიშვნა შემამსუბუქებელ გარემოებათა არსებობისას თუ დანაშაულის ჩადენის შემდეგ დამნაშავე გამოცხადდა ბრალის აღიარებით, აქტიურად შეუწყო ხელი დანაშაულის გახსნას და არ არსებობს დამამძიმებელი გარემოებანი, სასჯელის ვადა ან ზომა არ უნდა აღემატებოდეს ამ კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული ყველაზე მკაცრი სახის სასჯელის მაქსიმალური ვადის ან ზომის სამ მეოთხედს. კან...
ვრცლად ნახვა
1. დანაშაულის ჩადენა რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერის, გენდერული იდენტობის, ასაკის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების, შეზღუდული შესაძლებლობის, მოქალაქეობის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან დისკრიმინაციის შემცველი სხვა ნიშნით შეუწყნარებლობის მოტივით არის პასუხისმგებლობის დამამძიმებ...
ვრცლად ნახვა
სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები 1. სასამართლო დამნაშავეს სამართლიან სასჯელს დაუნიშნავს ამ კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლით დადგენილ ფარგლებში და ამავე კოდექსის ზოგადი ნაწილის დებულებათა გათვალისწინებით. სასჯელის უფრო მკაცრი სახე შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ნაკლებად მკაცრი სახის სასჯელი ვერ უზრუნველყოფს სასჯელის მიზნის განხორციელებას. 2. ამ კოდექსის კერძო ნაწილის შესაბამისი მუხლი...
ვრცლად ნახვა
იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა 1. იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა ნიშნავს იარაღის დამზადების, შეძენის ან/და იარაღის (მათ შორის, სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის) შენახვის, ტარების ან/და გამოყენების შეზღუდვას ან/და აკრძალვას. 2. იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვა დამატებით სასჯელად შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი ჩადენილი დანაშაულისათვის სასჯელად არის გათ...
ვრცლად ნახვა
ქონების ჩამორთმევა 1. ქონების ჩამორთმევა ნიშნავს დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის, დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ნივთის ან/და დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების სახელმწიფოს სასარგებლოდ უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. 2. დანაშაულის საგნის ან/და იარაღის ან დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ნივთის ჩამორთმევა ნიშნავს ბრალდებულისთვის, მსჯავრდებულისთვის მის საკუთრებაში ან კანონიერ მფლობელობაში არსებული, განზრახი...
ვრცლად ნახვა
ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა 1. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ნიშნავს მსჯავრდებულის საზოგადოებისაგან იზოლაციას და კანონით განსაზღვრულ თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებას. 2. ვადიანი თავისუფლების აღკვეთა ინიშნება ექვსი თვიდან ოც წლამდე ვა­დით, გარდა ამ კოდექსის 59-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 2​1. სასამართლო უფლებამოსილია, დანიშნოს ამ მუხლის მე-2 ნაწილით დაწესებული სასჯელ...
ვრცლად ნახვა
შინაპატიმრობა 1. შინაპატიმრობა ნიშნავს მსჯავრდებულისათვის დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში თავის საცხოვრებელ ადგილას ყოფნის ვალდებულების დაკისრებას. 2. შინაპატიმრობა ენიშნება ნასამართლობის არმქონე პირს ექვსი თვიდან ორ წლამდე ვადით. 3. თავისუფლების აღკვეთის, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის, გამასწორებელი სამუშაოს ან ჯარიმის შინაპატიმრობით შეცვლის შემთხვევაში იგი შეიძლება დაინიშნოს ექვს თვეზე მცირ...
ვრცლად ნახვა
სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა 1. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ენიშნება სამხედრო მოსამსახურეს ამ კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებული სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაულის ჩადენისათვის, აგრეთვე სხვა დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ სამხედრო მოსამსახურეს ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული გამასწორებელი სამუშაოს ნაცვლად. 2. სამხედრო პირის სამსახურებრივი შეზღუდვა ინიშნ...
ვრცლად ნახვა
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა 1. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ნიშნავს მსჯავრდებულის უსასყიდლო შრომას, რომლის სახეს განსაზღვრავს პრობაციის ბიურო. 2. საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ინიშნება ორმოციდან რვაას საათამდე ვადით. ჯარიმის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეცვლის შემთხვევაში, ან ამ კოდექსის 73-ე მუხლის მე-3 და მე-7 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ანდა თუ მხარეთა შორის დ...
ვრცლად ნახვა
თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა 1. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ნიშნავს იმას, რომ მსჯავრდებულს ეკრძალება ეკავოს დანიშვნითი თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ანდა ეწეოდეს პროფესიულ ან სხვაგვარ საქმიანობას. 2. თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ძირითად სასჯელად ენიშნება ერთიდან ხუთ წლამ...
ვრცლად ნახვა
ჯარიმა  1. ჯარიმა არის ფულადი გადასახდელი. 2. ჯარიმის მინიმალური ოდენობაა 2000 ლარი. თუ ამ კოდექსის განსაკუთრებული ნაწილის შესაბამისი მუხლის სანქცია სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას სამ წლამდე ვადით, ჯარიმის მინიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 500 ლარზე ნაკლები. 3. ჯარიმის ოდენობას სასამართლო ადგენს ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმისა და მსჯავრდებულის მატერიალური მდგომარეობის გათვალის...
ვრცლად ნახვა
 სასჯელის მიზანი 1. სასჯელის მიზანია სამართლიანობის აღდგენა, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და დამნაშავის რესოციალიზაცია. 2. სასჯელის მიზანი ხორციელდება მსჯავრდებულსა და სხვა პირზე ზემოქმედებით, რათა ისინი განიმსჭვალონ მართლწესრიგის დაცვისა და კანონის წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობით. მსჯავრდებულზე ასეთი ზემოქმედების ფორმები და საშუალებები გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების შე...
ვრცლად ნახვა
შეცდომა 1. ის, ვინც არ იცის, რომ ქმედება, რომელსაც სჩადის, აკრძალულია, არ დაისჯება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შეცდომა მისატევებელია. 2. შეცდომა მისატევებელია, თუ შექმნილ ვითარებაში პირმა არ იცოდა და არც შეიძლებოდა სცოდნოდა, რომ სჩადიოდა აკრძალულ ქმედებას. 3. როცა შეცდომა მისატევებელი არ არის, პირს შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობა მხოლოდ გაუფრთხილებლობისათვის, თუ ამ ქმედების გაუფრთხილებლობით ჩა...
ვრცლად ნახვა
შეურაცხაობა ასაკის გამო ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თოთხმეტი წელი.   შეურაცხაობა ფსიქიკური დაავადების გამო 1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობის, ფსიქიკის დროებითი აშლილობის, ჭკუასუსტ...
ვრცლად ნახვა
  უკიდურესი აუცილებლობა მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას ჩაიდენს უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში, ესე იგი ვინც სხვას დააზიანებს იმ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, რომელიც ემუქრებოდა თვით დამზიანებლის ან სხვის სამართლებრივ სიკეთეს, თუ ამ საფრთხის თავიდან აცილება არ შეიძლებოდა სხვა საშუალებით და თუ დაზიანებული სიკეთე ნაკლებმნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე გადა...
ვრცლად ნახვა
  აუცილებელი მოგერიება 1. მართლსაწინააღმდეგოდ არ მოქმედებს ის, ვინც ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ქმედებას ჩაიდენს აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, ესე იგი ვინც მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისას დააზიანებს ხელმყოფს თავისი ან სხვისი სამართლებრივი სიკეთის დასაცავად. 2. აუცილებელი მოგერიების უფლება პირს აქვს იმის მიუხედავად, შეუძლია თუ არა მას თავიდან აიცილოს ხელყოფა ან საშველად მოუხმოს სხვას. 3. ...
ვრცლად ნახვა
1. დანაშაული ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ მის განხორციელებაში წინასწარ შეუთანხმებლად ერთობლივად მონაწილეობდა ორი ან მეტი ამსრულებელი. 2. დანაშაული ჯგუფის მიერ წინასწარი შეთანხმებითაა ჩადენილი, თუ მის განხორციელებაში მონაწილენი წინასწარ შეკავშირდნენ დანაშაულის ერთობლივად ჩასადენად. 3. დანაშაული ორგანიზებული ჯგუფის მიერაა ჩადენილი, თუ იგი განახორციელა დროის განსაზღვრულ პერიოდში არსებულმა, შეთანხმებულად მ...
ვრცლად ნახვა
1. ამსრულებელსა და თანამონაწილეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ მხოლოდ საკუთარი ბრალისათვის ერთიანი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების საფუძველზე, დანაშაულის ჩადენაში თითოეულის მონაწილეობის ხასიათისა და ხარისხის გათვალისწინებით. 2. თანაამსრულებლის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით, ამ მუხლზე მიუთითებლად. 3. ორგანიზატორის, წამქეზებლისა და დამხმ...
ვრცლად ნახვა
 დანაშაულის ამსრულებლობა ამსრულებელია ის, ვინც უშუალოდ ჩაიდინა დანაშაული ან სხვასთან (თანაამსრულებელთან) ერთად უშუალოდ მონაწილეობდა მის ჩადენაში, აგრეთვე ის, ვინც დანაშაული ჩაიდინა სხვა ისეთი პირის მეშვეობით, რომელსაც ამ კოდექსის მიხედვით ასაკის, შეურაცხაობის ან სხვა გარემოების გამო არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.   დანაშაულში თანამონაწილეობა დანაშაულში თანამონაწ...
ვრცლად ნახვა
1. პირს არ დაეკისრება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, თუ მან დანაშაულის დამთავრებაზე ნებაყოფლობით და საბოლოოდ აიღო ხელი. 2. პირს, რომელმაც ნებაყოფლობით აიღო ხელი დანაშაულის დამთავრებაზე, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაეკისრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მის მიერ ფაქტობრივად ჩადენილი ქმედება სხვა დანაშაულს წარმოადგენს. 3. დანაშაულის ორგანიზატორს, წამქეზებელსა და დამხმარეს არ დაეკისრებათ ს...
ვრცლად ნახვა
დანაშაულის მომზადება 1. დანაშაულის მომზადებად ითვლება დანაშაულის ჩადენისათვის პირობების განზრახ შექმნა. 2. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დაწესებულია მხოლოდ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების, აგრეთვე ამ კოდექსის 182-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 186-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 194​1 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 202-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 221-ე მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილ...
ვრცლად ნახვა
დანაშაულის რეციდივი 1. დანაშაულის რეციდივი ნიშნავს წინათ განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლევი პირის მიერ განზრახი დანაშაულის ჩადენას. 2. დანაშაულის რეციდივის დადგენისას მხედველობაში არ მიიღება ნასამართლობა თვრამეტ წლამდე ჩადენილი დანაშაულისათვის, აგრეთვე ნასამართლობა, რომელიც მოხსნილი ან გაქარწყლებულია ამ კოდექსის 79-ე მუხლით გათვალისწინებული წესით. 3. დანაშაულის რეციდივის შემთხვევაში ამ კოდექსით...
ვრცლად ნახვა
არაერთგზისი დანაშაული 1. არაერთგზისი დანაშაული ნიშნავს წინათ ნასამართლევი პირის მიერ ამ კოდექსის იმავე მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას. ამ კოდექსის სხვადასხვა მუხლით გათვალისწინებული ორი ან მეტი დანაშაული მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება არაერთგზის დანაშაულად, თუ ამის შესახებ მითითებულია ამ კოდექსის შესაბამის მუხლში. 2. დანაშაული არაერთგზის ჩადენილად არ ჩაითვლება, თუ კანონით დადგენილი წესით პირი წინ...
ვრცლად ნახვა
 დენადი დანაშაული 1. დენადია ამ კოდექსის ერთი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული, რომლის ჩადენა იწყება მოქმედებით ან უმოქმედობით და რომელიც შემდეგ უწყვეტად ხორციელდება. 2. დენადი დანაშაული დამთავრებულია ქმედების შეწყვეტის მომენტიდან.   განგრძობადი დანაშაული 1. განგრძობადია ამ კოდექსის ერთი მუხლით ან მუხლის ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაული, რომელიც მოიცავს ერთიან...
ვრცლად ნახვა
დანაშაულის კატეგორიები 1. ამ კოდექსის მუხლით ან მუხლის ნაწილით სასჯელად გათვალისწინებული თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადის მიხედვით დანაშაული სამი კატეგორიისაა: ა) ნაკლებად მძიმე დანაშაული; ბ) მძიმე დანაშაული; გ) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაული. 2. ნაკლებად მძიმეა ისეთი განზრახი ან გაუფრთხილებლობითი დანაშაული, რომლის ჩადენისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი არ აღემატ...
ვრცლად ნახვა
 პასუხისმგებლობა თანამდევი შედეგით კვალიფიცირებული განზრახი დანაშაულისათვის 1. თუ სისხლის სამართლის კანონი ითვალისწინებს სასჯელის გადიდებას იმ თანამდევი შედეგის დადგომის გამო, რომელსაც არ მოიცავდა დამნაშავის განზრახვა, მაშინ ასეთი გადიდება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირმა ეს შედეგი გაუფრთხილებლობით განახორციელა.