დისკრეციული უფლებამოსილება
დისკრეციული უფლებამოსილება ადმინისტრაციული სამართლის მეტად მნიშვნელოვან,თუმცა ამავდროულად ძალზე საკამათო საკითხს წარმოადგენს. დისკრეციული უფლებამოსილების ინსტიტუტთან დაკავშირებით, პირველად მეცხრამეტე საუკუნეში დაიწყო მსჯელობა და მიუხედავად მრავალი გამოჩენილი პირის მოსაზრებისა და დასკვნისა აღნიშნულ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მის სიღრმე...
1876 სრულად
საჯარო რეესტრი და უტყუარობის პრეზუმცია
საჯარო რეესტრი სანივთო სამართლის ფინალური ნაწილია. მისი მნიშვნელობა იმაშია, რომ იგი წარმოადგენს უფლებაშემქმნელ ინსტიტუტს. მართალია, მანამდე უფლების აღმოცენების პროცესი ბევრ გზას გაივლის, მაგრამ მისი გაფორმების ფინალი მაინც საჯარო რეესტრშია.  სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის მიხედვით, საჯარო რეესტრი არის ნივთისა და არამატერიალურ ქონე...
720 სრულად
მფლობელის მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია
  მფლობელობა თანამედროვე სანივთო სამართალში საჯაროობის პრინციპის გამოხატვის ფუნქციას ითავსებს, რომლის გამოვლინებადაც გვევლინება მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია, რომელიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 158-ე მუხლში ჰპოვებს ასახვას. სამოქალაქო კოდექსით განმრტკიცების მიუხედავად, დასახელებული პრეზუმფციის ქმედითობა თანამედროვე ეკონომ...
523 სრულად
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტები და პრაქტიკის ანალიზი
  ადამიანებით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) ადამიანთა უფლებების ძალიან უხეში და სერიოზული დარღვევაა. ეს ტერმინი გულისხმობს პირის ან გარკვეული პირთა წრის მიერ ადამიანთა დამონებას გარკვეული მიზნებისთვის. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება იძულებითი შრომის, კომერციული მიზნების ან პროსტიტუციის მიზნით. ამ დანაშაულის მსხვერპლი ხშირ შემთხვევაში ქალ...
767 სრულად
საერთაშორისო სამართლებრივი მიდგომები შპიონაჟთან მიმართებაში
ერთი შეხედვით მოცემული ტერმინი, შპიონაჟი, მარტივი გასაგებია და  მასთან მიმართებით წარმოშობილი სამართლებრივი პროცედურებიც შეიძლება მარტივად მოსაგვარებლად მოგვეჩვენოს, თუმცა არსებობს მთელი რიგი გარემოებებისა, რომელთა დადგენაც არის საჭირო ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების განამახორციელებელი ინიდვიდისათვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად...
308 სრულად
გენდერული თანასწორობა, როგორც თანასწორობის კონსტიტუციური პრინციპის გამოვლინება
21-ე საუკუნე ქალების საუკუნეა. ეს იმას გულისხმობს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს აქვთ თანაბარი კარიერული შესაძლებლობები. ისინი სწავლობენ, როგორ დააკავშირონ წარმატებული პროფესიული ცხოვრება სრულყოფილ პირად ცხოვრებასთან. ქალები ამტკიცებენ, რომ არ იმსახურებენ, იწოდებოდნენ სუსტ სქესად. მართლაც, 21-ე საუკუნეში ქალებს ისე როგორც არასდროს აქვთ შესაძ...
3199 სრულად
კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებში
დემოკრატიულ ქვეყნებში კონტრასიგანციის ინსტიტუტის ოთხი ძირითადი ვარიაციის განსხვავება შეგვიძლია: ხელს აწერს ექსკლუზიურად პრემიერ-მინისტრი (პოლონეთის 1997 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი და უფლებამოსილი მინისტრი (უკრაინის 1996 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ან უფლებამოსილი მინისტრი (პოლ...
529 სრულად
გენდერული კვოტირება საქართველოში
„მეტი ქალი პარლამენტში”, – ეს არის გზავნილი, რომელიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საზოგადოებაში ხშირად განხილვადი საკითხი გახდა.  ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად იქმნება ქალთა მოძრაობები, რომლებიც მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა როლის ზრდას. ამაზე საუბრისას არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, რომ ეს ტენდენცი...
858 სრულად
„შრომის  სამართალი  და შრომითი ურთიერთობების შინაარსობრივი ანალიზი“
შრომის სამართალი, როგორც სამართლის დარგი, წარმოიშვა დასაქმებულის სპეციალური მდგომარეობიდან და დაცვის საჭიროებიდან გამომდინარე. ისტორიულად  შრომის სამართლის წარმოშობის წინაპირობა იყო 2 მხარეს შორის არსებული აშკარა ეკონომიკური უთანასწორობა ასახული შრომით ხელშეკრულებაში.    შრომის სამართალი დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონო...
612 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

17 ოქტ

რა არის კანონი?

01 ივნ

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

03 ოქტ

გამოსყიდვის უფლებით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“