შრომითი ხელშეკრულების მოშლის სამართლებრივი და ეკონომიკური საფუძვლები
  ადამიანი თავისი ცხოვრების  მნიშვნელოვან ნაწილს უშუალოდ შრომით პროცესში ან მისთვის მზადებაში ატარებს.სამართლებრივი  სიკეთეები არ მოიცავს მხოლოდ ადამინისთვის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მოსახმარ სიკეთეს,არამედ ამით იკვრება წრე ადამიანსა და სამყაროსთან კავშირი.ამიტომაცაა საინტერესო შრომის სფეროსა და პროცესის  შესწ...
1193 სრულად
დისკრეციული უფლებამოსილება
დისკრეციული უფლებამოსილება ადმინისტრაციული სამართლის მეტად მნიშვნელოვან,თუმცა ამავდროულად ძალზე საკამათო საკითხს წარმოადგენს. დისკრეციული უფლებამოსილების ინსტიტუტთან დაკავშირებით, პირველად მეცხრამეტე საუკუნეში დაიწყო მსჯელობა და მიუხედავად მრავალი გამოჩენილი პირის მოსაზრებისა და დასკვნისა აღნიშნულ ინსტიტუტთან დაკავშირებით, მის სიღრმე...
2752 სრულად
საჯარო რეესტრი და უტყუარობის პრეზუმცია
საჯარო რეესტრი სანივთო სამართლის ფინალური ნაწილია. მისი მნიშვნელობა იმაშია, რომ იგი წარმოადგენს უფლებაშემქმნელ ინსტიტუტს. მართალია, მანამდე უფლების აღმოცენების პროცესი ბევრ გზას გაივლის, მაგრამ მისი გაფორმების ფინალი მაინც საჯარო რეესტრშია.  სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის მიხედვით, საჯარო რეესტრი არის ნივთისა და არამატერიალურ ქონე...
960 სრულად
მფლობელის მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია
  მფლობელობა თანამედროვე სანივთო სამართალში საჯაროობის პრინციპის გამოხატვის ფუნქციას ითავსებს, რომლის გამოვლინებადაც გვევლინება მესაკუთრედ ყოფნის პრეზუმფცია, რომელიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 158-ე მუხლში ჰპოვებს ასახვას. სამოქალაქო კოდექსით განმრტკიცების მიუხედავად, დასახელებული პრეზუმფციის ქმედითობა თანამედროვე ეკონომ...
686 სრულად
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტები და პრაქტიკის ანალიზი
  ადამიანებით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) ადამიანთა უფლებების ძალიან უხეში და სერიოზული დარღვევაა. ეს ტერმინი გულისხმობს პირის ან გარკვეული პირთა წრის მიერ ადამიანთა დამონებას გარკვეული მიზნებისთვის. უმეტეს შემთხვევაში ეს ხდება იძულებითი შრომის, კომერციული მიზნების ან პროსტიტუციის მიზნით. ამ დანაშაულის მსხვერპლი ხშირ შემთხვევაში ქალ...
992 სრულად
საერთაშორისო სამართლებრივი მიდგომები შპიონაჟთან მიმართებაში
ერთი შეხედვით მოცემული ტერმინი, შპიონაჟი, მარტივი გასაგებია და  მასთან მიმართებით წარმოშობილი სამართლებრივი პროცედურებიც შეიძლება მარტივად მოსაგვარებლად მოგვეჩვენოს, თუმცა არსებობს მთელი რიგი გარემოებებისა, რომელთა დადგენაც არის საჭირო ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების განამახორციელებელი ინიდვიდისათვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად...
380 სრულად
გენდერული თანასწორობა, როგორც თანასწორობის კონსტიტუციური პრინციპის გამოვლინება
21-ე საუკუნე ქალების საუკუნეა. ეს იმას გულისხმობს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს აქვთ თანაბარი კარიერული შესაძლებლობები. ისინი სწავლობენ, როგორ დააკავშირონ წარმატებული პროფესიული ცხოვრება სრულყოფილ პირად ცხოვრებასთან. ქალები ამტკიცებენ, რომ არ იმსახურებენ, იწოდებოდნენ სუსტ სქესად. მართლაც, 21-ე საუკუნეში ქალებს ისე როგორც არასდროს აქვთ შესაძ...
4200 სრულად
კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებში
დემოკრატიულ ქვეყნებში კონტრასიგანციის ინსტიტუტის ოთხი ძირითადი ვარიაციის განსხვავება შეგვიძლია: ხელს აწერს ექსკლუზიურად პრემიერ-მინისტრი (პოლონეთის 1997 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი და უფლებამოსილი მინისტრი (უკრაინის 1996 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ან უფლებამოსილი მინისტრი (პოლ...
687 სრულად
გენდერული კვოტირება საქართველოში
„მეტი ქალი პარლამენტში”, – ეს არის გზავნილი, რომელიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საზოგადოებაში ხშირად განხილვადი საკითხი გახდა.  ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად იქმნება ქალთა მოძრაობები, რომლებიც მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა როლის ზრდას. ამაზე საუბრისას არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, რომ ეს ტენდენცი...
1108 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები