ჩუქების ხელშეკრულება
გსმენიათ  ჩუქების ხელშეკრულების შესახებ? რა თქმა უნდა, კი; ყოველ შემთხვევაში, თქვენს ირგვლივ მაინც ყოფილა შემთხვევა, როცა ქონება ერთმა ადამიანმა მეორეს უსასყიდლოდ გადასცა საკუთრებად; სამართლებრივადაც  სწორედ ეს არის ჩუქების ხელშეკრულება, როცა მჩუქებელი უსასყიდლოდ გადასცემს დასაჩუქრებულს ქონებას საკუთრებად მისი თანხმობით. თუმცა, ...
2253 სრულად
სასჯელი - კანონის რეაქცია დანაშაულზე
სამართლის სამყაროში ნებისმიერ კანონზომიერებას თავისი სახელი/განმარტება აქვს. მაგალითისთვის, სასჯელი- სამართლებრივად ეს არის კანონის რეაქცია დანაშაულზე. ანდაც, სახელმწიფოს მიერ გამოყენებული იძულებითი ღონისძიება, რომელიც შეეფარდება დამნაშავეს. სასჯელი გულისხმობს დამნაშავისთვის უსიამოვნების მიყენებას, თუმცა მისი გამოყენება ყოველთვის გარკვეუ ...
1569 სრულად
ბრალის გამომრიცხველი გარემოებები
  მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენა რომ ქმედუნარიან პირსაც შეუძლია და ქმედუუნაროსაც, ეს ფაქტია. თუმცა, მაშინ როდესაც ბრალის შეფასება ხდება, გასათვალისწინებელია გარემოება - ბატონობდა თუ არა პირი თავის ნებაზე; ასეთ გარემოებას სამართლის ენაში შერაცხადობა ეწოდება და ჩაითვლება როგორც ბრალის გამომრიცხველი გარემოება.     ...
3278 სრულად
რა შემთვევაში ითვლება არასრულწლოვნის მიერ დადებული ხელშეკრულება ნამდვილად?
 საქართველოს კანონმდებლობით, სრულწლოვანია პირი, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს.  არასრულწლოვანი 7-დან 18 წლამდე შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონეა, რაც გულისხმობს იმას, რომ არასრულწლოვნის ნების გამოვლენა და მის მიერ გარიგებების/ხელშეკრულებების დადება დაკავშირებულია გარკვეულ შეზღუდვებთან.    კანონმდებლობა არასრულწლ ...
1894 სრულად
„კანონმდებლობა სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლებას იძლევა“
 პირის გარდაცვალების შემდეგ მისი ქონების განაწილება-განკარგვა- ეს არის საკითხი, რომლითაც მოქალაქეები საადვოკატო ბიურო „Ok&CG“-ს ყოველდღიურად აკითხავენ; ინტერესს ძირითადად იწვევს ის, ანიჭებს თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა პირებს სავალდებულო წილის მოთხოვნის უფლებას, იმის მიუხედავად, არსებობს თუ არა ანდერძი.  ...
3221 სრულად
რა შემთხვევაში არ ჩაითვლება თქვენი ქმედება მართლსაწინააღმდეგოდ?
 იურიდიულ კომპანია „OK&CG“-ს მოქალაქეები ხშირად აკითხავენ სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხზე ინფორმაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევის თხოვნით; ხშირია შეკითხვები სამოქალაქო, ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის მიმართულებით. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც საზოგადოებაში აქტუალურია, არის ის, თუ  რა შემთხვევაში შეიძლ ...
2085 სრულად
რა სახის ქონება ითვლება მეუღლეთა თანასაკუთრებად?
 ქორწინება მეუღლეთა შორის მნიშვნელოვან უფლება-მოვალეობებს წარმოშობს, რომელიც ზოგჯერ განქორწინების შემთხვევაში დავის საგანი ხდება. როდესაც მეუღლეები ვერ თანხმდებიან თანასაკუთრებს გაყოფაზე დავას წყვეტს სასამართლო ერთ-ერთი მათგანის სარჩელის საფუძველზე.     საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის იურისტის, ანა გ ...
4507 სრულად
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ (PPP) კანონის დეტალები
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის (PPP) შესახებ კანონი ადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის შემუშავებასა და განხორციელებასთან დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პრინციპებს, შესაბამის ინსტიტუციურ სისტემას.  კანონის მიხედვით, ...
1333 სრულად
რა უფლებებით სარგებლობს პატენტის მფლობელი საკუთარი გამოგონების მიმართ?
  მოქალაქეების ნაწილს პატენტის შესახებ მცდარი ან არაზუსტი წარმოდგენა აქვთ. ზოგს პატენტი არაორიგინალი ნივთი ჰგონია და ხშირად ამბობენ, რომ ესა თუ ის სუნამო ან რომელიმე ბრენდის სამოსი „პატენტია“. არა და რეალურად, პატენტი სრულიად სხვა რამეა. უფრო ზუსტად პატენტის შესახებ „OK&CG“-ს ადვოკატი, ქეთევან ქავთარ ...
1470 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

23 ოქტ

ნივთები, რომლებზეც ყადაღის დადება დაუშვებელია

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ