ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაციის დროს
  ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე საკმაოდ პრობლემურია, ვინაიდან სშკ არ მოიცავს დისკრიმინირებული კანდიდატის მოთხოვნის საშუალებებს, ამიტომაც ვიყენებთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თავს სამართალწარმოება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეზე და საქართველოს კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესა...
721 ვრცლად ნახვა
სამართალი და სამართლიანობა
  ცელსუსი  იუსტინიანეს დიგესტებში აღნიშნავს: ,,სამართალი არის სიკეთისა და სამართლიანობის ხელოვნება’’ - რომაელის ეს სიტყვები იმ სახელმწიფოში, სადაც სამართალი სამართლიანობის შვილად და, იმავდროულად, მის სინონიმად განიხილებოდა, თავის დროზე დიდ ჭეშმარიტებად აღიარეს, მაგრამ საკითხავია, დღეს თუ არის შესაძლებელი აღნიშნულის ...
2983 ვრცლად ნახვა
თანაზიარ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების განკარგვა ერთ-ერთი მეუღლის მიერ და ამ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები
პირველ რიგში, აღვნიშნავ იმას, რომ ქორწინება წარმოადგენს ოჯახის შექმნის უძველეს და ყველაზე გავრცელებულ საფუძველს. თავის მხრივ, ქორწინება მეუღლეებს შორის წარმოშობს საკმაოდ რთულ და მრავალმხრივ ურთიერთობებს. ქორწინების ცნება მოცემულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1106-ე მუხლში, რომლის თანახმად ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა დ...
1178 ვრცლად ნახვა
თმენის ვალდებულება–სად გადის ზღვარი?!
„შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც ჩემი იწყება.“ ეს სიტყვები მნიშვნელოვანია იმით, რომ იგი აწესებს გარკვეულ ზღვარს და გვეუბნება, რომ არაფერია აბსოლუტურად შეუზღუდავი, მათ შორის არც თავისუფლება. კონსტიტუციის 44–ე მუხლის მე–2 პუნქტშიც ეს აზრია გატარებული: „ადამიანის უფლებათა და თავისუფებათა განხორციელებამ არ ...
2720 ვრცლად ნახვა
ოჯახში ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმები
 ოჯახში ძალადობა რომ კვლავ აქტუალური თემაა, ამაზე არავინ დაობს. მასმედიის საშუალებით ხშირად ვისმენთ ოჯახში ძალადობის გამაოგნებელ ისტორიებს. უპირველესი პრობლება, ჩემი აზრით, იმაშია, რომ ადამიანები გულგრილად ეკიდებიან ამ საკითხს და მას „ოჯახურ“ პრობლემად თვლიან, ამიტომაც ხშირად თავს იკავებენ მასში ჩარევისაგან. ვფიქრობ, ძალ...
726 ვრცლად ნახვა
ევენტუალური განზრახვა და მისი შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა
ევენტუალური განზრახვის ცნება და ზოგადი მიმოხილვა:  დღესდღეობით ევენტუალური განზრახვის საკითხი საკმაოდ პრობლემატური და აქტუალურია. ამ საკითხზე განსახვავებული მიდგომა არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის სამართალში. ქართული სამართალი განიხილავს მას განზრახვის სახედ, ისევე, როგორც სხვა მრავალი ქვეყანა, ამერიკული, ინგლისური, ფრანგული სამართალ...
3414 ვრცლად ნახვა
სამართლიანობა - შეფასებითი მოცემულობა თუ განსაზღვრული ცნება?
  იურისპრუდენცია ვითარდება, უამრავი სამართლებრივი მექანიზმი განიცდის ევოლუციას, იცვლება ადამიანთა ცნობიერებაც, ,,ადამიანის ბიოფსიქიკური ასიმეტრიულობა, მისი სისტემურად მაძიებელი ბუნება ახალ-ახალ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისა, საზღვრავს სამართლის იდეის მუდმივ სიახლესა და ნოვატორულობას.’’ ადამიანია სამართლის შემოქმე...
1333 ვრცლად ნახვა
ახალი გამოწვევა საქართველოს საპარლამენტო სისტემაში - ბიკამერალიზმი
  მსოფლიო საზოგადოება არაერთხელ დამდგარა დიდი არჩევანის წინაშე, კერძოდ ამ დილემად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ორ და ერთ პალატიან პარლამენტთა შორის უპირატესობის განსაზღვრა. თანამედროვე სახელმწიფოებში პარლამენტთა ნაწილი მონოკამერულია (ერთი პალატისგან შედგება) ნაწილი კი – ბიკამერული. ბიკამერალიზმი ჩვენს რეალობაში ფართოდ გავრცელ...
1210 ვრცლად ნახვა
პირადი ცხოვრების საიდუმლოების არსი
  პირადი ცხოვრების საიდუმლოების დაცვას დიდი ისტორია აქვს. მის საწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ ძველი ბერძნული და რომაული პოლიტიკური ფილოსოფიისთვის მნიშვნელოვანი, კერძო და საჯარო სფეროების ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხი. ამაზე მიანიშნებს არისტოტელეს და სოკრატეს შეხედულებები, პიროვნებისა და სახელმწიფოს როლის შესახებ.    ...
1089 ვრცლად ნახვა