დამქირავებლის მიერ ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლება და მისი სამართლებრივი საფუძვლები
ქირავნობა წარმოადგენს შეთანხმებას ნივთის გამქირავებელსა და დამქირავებელს შორის, რომლის საფუძველზეც ხელშეკრულების ერთი მხარე - გამქირავებელი კისრულობს ვალდებულებას, ხელშეკრულების მეორე მხარეს - დამქირავებელს დროებით სარგებლობაში გადასცეს განსაზღვრული ნივთი დანიშნულებისამებრ სარგებლობის უფლებით. ქირავნობის ხელშეკრულებით დამქირავებელს ნივთი...
827 სრულად
კერძო და საჯარო სამართალი და მათი გამიჯვნა
  სამართლის განხრების გამორკვევა და მათი გამიჯვნა ერთმანეთისგან მუდამ წარმოადგენდა და წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს სტუდენტებისა თუ სამართლით დაინტერესებული პირებისათვის. კერძო და საჯარო სამართლის ერთმანეთისაგან გამიჯვნა ერთგვარ პრობლემასაც კი წარმოადგენს და ამისათვის რამდენიმე თეორიაც კი არსებობს. აღნიშნული თეორიებიდა...
3160 სრულად
მოტყუებით დადებული გარიგებები და ჩვენი უფლება
  საზოგადოებაში თითქმის ყოველდღე იდება სხვადასხვა ტიპის გარიგება. გარიგება, ზოგადად, ეწოდება პირთა ნების გამოვლენას, რათა დაიწყოს, შეწყდეს ან შეიცვალოს სამართლებრივი ურთიერთობა. ეს შეიძლება იყოს დაწერილი ან ზეპირი ხელშეკრულება (ხელშეკრულების ზეპირი ფორმაა, მაგალითად, როდესაც სურსათის მაღაზიაში შეიძენთ პროდუქტს). სამწუხაროდ ხშირად...
698 სრულად
კიბერუსაფრთხოების ნაციონალური და საერთაშორისო მიდგომები
მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული ტექნოლოგიურმა განვითარებამ და აღმოჩენებმა ელექტრონიკაში საზოგადოებას საშუალება მისცა ცხოვრება ახალ ეტაპზე გადაეყვანა. ცხოვრება ბერვად მარტივი გახდა, გამარტივდა ადამიანებს შორის ურთიერთობებიც. თუმცა ყოველივე ამ სიმარტივისა და კომფორტულობის უკან დიდი რისკი დგას. რისკ ქვეშაა ჩვენი პირადი ინფორმაცია, შემოსავლები დ...
526 სრულად
ჯგუფური დანაშაული და მასთან დაკავშირებული ქმედების კვალიფიკაციის პრობლემური საკითხები
საქართველოში სისხლის სამართლის პრობლემების კვლევის დაწყების დროიდან დღემდე მნიშვნელოვანია  ჯგუფური დანაშაულისა და მასთან დაკავშირებული ქმედების კვალიფიკაციის პრობლემური საკითხების განხილვა და მათი გადაწყვეტა. მიუხედავად მისი შესწავლისა, კვლავაც  ბუნდოვანია  გადაჭრის გზა.  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ჯ...
965 სრულად
     ევთანაზიის შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა
თითოეულ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, რომელიც კონსტიტუციით გამტკიცებული ძირითადი უფლებებიდან ერთ-ერთი უმთავრესია. საქართველოს კონსტიტუციის მე-10 მუხლი აწესრიგებს სიცოცხლის უფლებას: „ადამიანის სიცოცხლე დაცულია“. იბადება კითხვა: თუ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, აქვს თუ არა მას სიკვდილის უფლება? ამ კითხვას მივყავართ ევთანაზი...
558 სრულად
შეცდომა დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებაში
დისკრეციული უფლებამოსილება ადმინისტრაციული სამართლის მეტად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ინსტიტუტის კომპლექსურობას ასევე ამტკიცებს იმ შეცდომათა ნაირსახეობა, რომლებიც შეიძლება იყოს დაშვებული დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი დისკრეციული უფლებამოსილების შემდეგნაირ განმარტე...
457 სრულად
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული რისკები - უცხოური და ეროვნული გამოცდილება
ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, სულ უფრო აქტუალური ხდება საკითხი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით. თანამედროვე სამყაროში, ფაქტობრივად, შესასრულებელ ოპერაციათა უდიდესი ნაწილი დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა გაზიარებასა და დამუშავებასთან. აღნიშნულის საფუძველზე, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, იზრდება პირ...
311 სრულად
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაციის დროს
  ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე საკმაოდ პრობლემურია, ვინაიდან სშკ არ მოიცავს დისკრიმინირებული კანდიდატის მოთხოვნის საშუალებებს, ამიტომაც ვიყენებთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თავს სამართალწარმოება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეზე და საქართველოს კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესა...
396 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

01 ივნ

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

03 ოქტ

გამოსყიდვის უფლებით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“