კერძო და საჯარო სამართალი და მათი გამიჯვნა
  სამართლის განხრების გამორკვევა და მათი გამიჯვნა ერთმანეთისგან მუდამ წარმოადგენდა და წარმოადგენს ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს სტუდენტებისა თუ სამართლით დაინტერესებული პირებისათვის. კერძო და საჯარო სამართლის ერთმანეთისაგან გამიჯვნა ერთგვარ პრობლემასაც კი წარმოადგენს და ამისათვის რამდენიმე თეორიაც კი არსებობს. აღნიშნული თეორიებიდა...
534 სრულად
მოტყუებით დადებული გარიგებები და ჩვენი უფლება
  საზოგადოებაში თითქმის ყოველდღე იდება სხვადასხვა ტიპის გარიგება. გარიგება, ზოგადად, ეწოდება პირთა ნების გამოვლენას, რათა დაიწყოს, შეწყდეს ან შეიცვალოს სამართლებრივი ურთიერთობა. ეს შეიძლება იყოს დაწერილი ან ზეპირი ხელშეკრულება (ხელშეკრულების ზეპირი ფორმაა, მაგალითად, როდესაც სურსათის მაღაზიაში შეიძენთ პროდუქტს). სამწუხაროდ ხშირად...
337 სრულად
კიბერუსაფრთხოების ნაციონალური და საერთაშორისო მიდგომები
მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული ტექნოლოგიურმა განვითარებამ და აღმოჩენებმა ელექტრონიკაში საზოგადოებას საშუალება მისცა ცხოვრება ახალ ეტაპზე გადაეყვანა. ცხოვრება ბერვად მარტივი გახდა, გამარტივდა ადამიანებს შორის ურთიერთობებიც. თუმცა ყოველივე ამ სიმარტივისა და კომფორტულობის უკან დიდი რისკი დგას. რისკ ქვეშაა ჩვენი პირადი ინფორმაცია, შემოსავლები დ...
324 სრულად
ჯგუფური დანაშაული და მასთან დაკავშირებული ქმედების კვალიფიკაციის პრობლემური საკითხები
საქართველოში სისხლის სამართლის პრობლემების კვლევის დაწყების დროიდან დღემდე მნიშვნელოვანია  ჯგუფური დანაშაულისა და მასთან დაკავშირებული ქმედების კვალიფიკაციის პრობლემური საკითხების განხილვა და მათი გადაწყვეტა. მიუხედავად მისი შესწავლისა, კვლავაც  ბუნდოვანია  გადაჭრის გზა.  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი ჯ...
561 სრულად
     ევთანაზიის შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა
თითოეულ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, რომელიც კონსტიტუციით გამტკიცებული ძირითადი უფლებებიდან ერთ-ერთი უმთავრესია. საქართველოს კონსტიტუციის მე-10 მუხლი აწესრიგებს სიცოცხლის უფლებას: „ადამიანის სიცოცხლე დაცულია“. იბადება კითხვა: თუ ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, აქვს თუ არა მას სიკვდილის უფლება? ამ კითხვას მივყავართ ევთანაზი...
319 სრულად
შეცდომა დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებაში
დისკრეციული უფლებამოსილება ადმინისტრაციული სამართლის მეტად მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს. ინსტიტუტის კომპლექსურობას ასევე ამტკიცებს იმ შეცდომათა ნაირსახეობა, რომლებიც შეიძლება იყოს დაშვებული დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელებისას.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი დისკრეციული უფლებამოსილების შემდეგნაირ განმარტე...
240 სრულად
პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული რისკები - უცხოური და ეროვნული გამოცდილება
ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, სულ უფრო აქტუალური ხდება საკითხი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით. თანამედროვე სამყაროში, ფაქტობრივად, შესასრულებელ ოპერაციათა უდიდესი ნაწილი დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა გაზიარებასა და დამუშავებასთან. აღნიშნულის საფუძველზე, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, იზრდება პირ...
206 სრულად
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე დისკრიმინაციის დროს
  ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა წინასახელშეკრულებო ეტაპზე საკმაოდ პრობლემურია, ვინაიდან სშკ არ მოიცავს დისკრიმინირებული კანდიდატის მოთხოვნის საშუალებებს, ამიტომაც ვიყენებთ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თავს სამართალწარმოება დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საქმეზე და საქართველოს კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესა...
254 სრულად
სამართალი და სამართლიანობა
  ცელსუსი  იუსტინიანეს დიგესტებში აღნიშნავს: ,,სამართალი არის სიკეთისა და სამართლიანობის ხელოვნება’’ - რომაელის ეს სიტყვები იმ სახელმწიფოში, სადაც სამართალი სამართლიანობის შვილად და, იმავდროულად, მის სინონიმად განიხილებოდა, თავის დროზე დიდ ჭეშმარიტებად აღიარეს, მაგრამ საკითხავია, დღეს თუ არის შესაძლებელი აღნიშნულის ...
512 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

03 ოქტ

გამოსყიდვის უფლებით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!