სავალდებულო ვაქცინაციისა და რელიგიის თავისუფლების ურთიერთმიმართება
სახელმწიფოთა ნაწილი სავალდებულო ბავშვთა პროფილაქტიკურ ვაქცინაციაზე უარის თქმის მიზედად უშვებს რელიგიასთან დაკავშირებულ გამონაკლისს. საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, ყველა ადამიანს აქვს რწმენის თავისუფლება. ადამიანის სიცოცხლე ყველა რელიგიაში უპირატესი მნიშვნელობის მქონეა, ამის მიუხედავად, არსებობს რელიგიები, რო...
322 სრულად
თვითმკვლელობაში დახმარებისა და ევთანაზიის ურთიერთმიმართება
თვითმკვლელობაში დახმარება ქართული კანონმდებლობით დასჯად ქმედებას არ წარმოადგენს. თვითმკვლელობაში დახმარება შესაძლოა გაგებულ იქნას, როგორც თვითმკვლელობისთვის რაიმე საშუალების, იარაღის გადაცემა იმ პირისთვის, რომელიც მას გამოიყენებს თვითმკვლელობისთვის. ცხადია, ინიციატივა დახმარებაზე უნდა მოდიოდეს თვითმკვლელობის სურვილის მქონე პირისგან. საქა...
502 სრულად
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ეტაპები საქართველოში
თანამედროვე სახელმწიფოების მმართველობაში ადგილობრივი თვითმმართველობა მიიჩნევა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად, რომლის საფუძვლები განმტკიცებულია კონსტიტუციით. იგი ასევე განიხილება, როგორც ხალხის მიერ ხელისუფლების ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი. საქართველოში ადგილობრივ თვითმმართველობას განსაკუთრებული ...
1043 სრულად
ჩვეულებითი სამართალი, როგორც სამართლის წყარო
 სამართლის წარმოშობის საკითხის კვლევისას აუცილებლად წავაწყდებით ტერმინს „სამართლის წყარო“, შესაბამისად იბადება კითხვა, თუ რა არის სამართლის წყარო?მსგავსად სამართლისა , სამართლის წყაროს მრავალაზრობრივი მნიშვნელობა აქვს , შესაძლოა სამართლის წყაროს გაგება ,როგორც ძალების, რომლებიც ქმნიან სამართალს (სახელმწიფო ხელისუფლება , ...
3226 სრულად
სოციალური სახელმწიფოს პრინციპი
ადამიანისა და სახელმწიფოს მიზნობრივი ქმედობა აყალიბებს სწორედ ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც მაქსიმალურადაა მორგებული ადამიანების ინტერესებზე. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, შესაბამისად თითოეული ხელისუფლება მიმართული უნდა იყოს იქითკენ, რომ დააკმაყოფილოს საკუთარი მოსახლეობის ნება და კოლექტიური სიკეთის განაწილება არ მ...
1110 სრულად
ლეგალური მკვლელობა თუ სიცოცხლის უფლების დაცვა?
  საერთაშორისო საზოგადოება ეფექტიანი მექანიზმებით ცდილობს ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლების დაცვას, რისი მაგალითიცაა მაგალითად ადამინის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სხვა არაერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება, მაგრამ საინტერესოა დღევანდელი სამედიცინო სფეროს მიღწევების დროს რამდენად არის დაცული ფეტუსის უფლებები. ამ საკ...
840 სრულად
კანონიერი ნდობის პრინციპი ადმინისტრაციულ სამართალში
  კანონიერი ნდობის პრინციპი, ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია ადმინისტრაციულ სამართალში, რამეთუ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ურთიერთობა, თავისი არსით, სუბორდინაციული ხასიათისაა. კანონიერი ნდობის უფლება იცავს პირს, ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი შეცდომისა და მომავალში განსახორციელებელი მოქმედების შეუსრულებლობისაგან. კან...
3627 სრულად
გაყინული ემბრიონის სამართლებრივი სტატუსი საოჯახო სამართალში
  ემბრიონის გაყინვა არის ემბრიონის გარკვეულ ტემპერატურაზე შენახვის პროცესი, კერძოდ, განაყოფიერება მიმდინარეობს ადამიანის სხეულის გარეთ, როგორც ეს ხდება ინვიტრო განაყოფირებისას. პირველად მსოფლიოს ისტორიაში 1984 წელს ავსტრალიაში დაიბადა ბავშვი, რომელიც გაყინული ემბრიონის განვითარების შედეგად იშვა, ხოლო საქართველოში  2006 წ...
583 სრულად
  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
   ნებისმიერი ადამიანი კანონის წინაშე თანასწორია . აკრძალულია დისკრიმინაცია კანის ფერის, რასის, წარმოშობის ან გასხვავებული ნიშნის მიუხედავად,  მათ შორის მათი შესაძლებლობებისა და ფსიქიკური  თუ ფიზიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით.  სახელმწიფოსათვის ერთ-ერთი   უმნიშვნელოვანესი   „მიმართულ...
935 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

17 ოქტ

რა არის კანონი?

01 ივნ

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

03 ოქტ

გამოსყიდვის უფლებით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ოქტ

ვანდალიზმი