სამოსამართლო სამართალი, როგორც სამართლის წყარო
 სამართლის წყარო მეტად ფართო ცნებაა. ჩემი აზრით, არასწორი იქნება თუ სამართლის წყაროს ერთგვაროვან დატვირთვას მივანიჭებთ, რადგან იგი თავის თავში გულისხმობს,როგორც იმ მატერიალურ მდგომარეობას ,რომელიც საფუძვლად უდევს კანონმდებლობას, ასევე იმ ძალას რომლის მეშვეობითაც ყალიბდება სამართალი. საინტერესოა საკთხი შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ სამოს...
1594 სრულად
დავალების ხელშეკრულება და ურთიერთობის მხარეები
  ადამიანები ვურთიერთობთ, ვამყარებთ კომუნიკაციას ერთმანეთთან ყოველდღიურად და ვდებთ ხელშეკრულებებს. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ზემოაღნიშნულ ფაქტს არც/ვერც კი ვიაზრებთ. არადა მნიშვნელოვანია, რომ გათვითცნობიერებულები ვიყოთ იმ საკითხებში, რომელთა ნაწილი თავად ვართ და რომელნიც ჩვენთან სამართლებრივად უშუალო კავშირშია. ინფორმირებულობა გვ...
1356 სრულად
სამართალი და თავისუფლება , ზღუდავს თუ არა სამართალი თავისუფლებას?
მსოფლიოში ბოლო ათწლეულის მანძილზე სწრაფად განვითარდა საზოგადოების მსოფლმხედველობა სამართლიანობასთან დაკავშირებით  და სწორედ ამიტომაა , რომ დღევანდელ რეალობაში სამართლიანობის მრავალნაირი გაგება არსებობს . აქედან გამომდინარე , შეკითხვას - რა არის სამართლიანობა არ შეიძლება ერთი , უნივერსალური პასუხი ჰქონდეს.  ინტერესი სამართლის მი...
885 სრულად
წამება და არაადამიანური მოპყრობა კვლავ აქტუალური გამოწვევაა
  საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მიუხედავად, წამების აღმოფხვრა რჩება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში, სახელმწიფოებში ფიქსირდება მისი მრავალი ფაქტი. წამება მხოლოდ არ უნდა გავიგოთ, როგორც კონკრეტული ადამიანის ქმედება სხვა პირთა მიმართ ანგარიშსწორების, ინფორმაციის მიღების ან აღიარებით ჩვენების მოპოვების მიზნით. მას იყენებენ ს...
1087 სრულად
დამთავრებული და დაუმთავრებელი მომზადება სისხლის სამართალში
  პირველ რიგში დავიწყოთ იმის გარკვევა,თუ რას გულისხმობს დანაშაულის მოზმადება  შემდეგ ერთმანეთისაგ გავმიჯნოთ დამთავრებული და დაუმთავრებელი მოზმადება. დავიწყოთ იმით,რომ დაუმთავრებელი დანაშაულის ერთ-ერთ სახეს მომზადება წარმოადგენს. სისხლის სამართლის კოდექსის მე-18 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად: „დანაშაულის მომზადება...
714 სრულად
სსკ-ის 108-ე (განზრახ მკვლელობა) და 115-ე (თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა) მუხლებით გათვალისწინებული შემადგენლობები.
სისხლის სამართალში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დანასაულთა შემადგენლობებს,რადგან მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის კვალიფიკაციისათვის,ამდენად აუცილებელია,რომ ვიცოდეთ თუ რით განსხვავდება სსკ-ის 108-ე (განზრახ მკვლელობა) და 115-ე (თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა) მუხლები ერთნამენითსგან. პირველ რიგში განვმარტოთ...
2325 სრულად
ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა
 დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება და ამოსავალი წერტილი ადამიანი და მისი უფლებების სრულფასოვნად დაცვაა. ამ ორი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარეობს  , რომ ერთი პირის მიერ მეორესთვის ზიანის მიყენებისას , აუცილებლად უნდა აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. სამართლებრივ სახელმწიფოში ადმინისტრაციულ ორგანოს დი...
1050 სრულად
საკასაციო საჩივარი ადმინისტრაციულ სამართლის პროცესში
ჩვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ძალაში შევიდა და ამოქმედდა 2000 წლის 1 იანვარს , რის შემდგომაც მან რამდენჯერმე განიცადა ცვლილება . ამ ცვლილებათაგან ერთ-ერთი გახლდათ საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საკითხი ადმინისტრაციულ პროცესში . საკასაციო საჩივარი გავრცელებული სამართლებრივი ინსტიტუტია როგორც საქ...
703 სრულად
პროპორციული საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო ბარიერი
  პროპორციული სისტემის პირობებში საარჩევნო ოლქი ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის მანდატები ნაწილდება მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად. არჩევნებში კენჭი ეყრება არა ცალკეულ კანდიდატებს, არამედ პარტიულ სიებს. პროპორციული საარჩევნო სისტემა პირველად 1889 წელს ბელგიაში გამოიყენეს. საქართველოშიც 1919 წლის 14-16 თებ...
592 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები