გადასახადის ცნება, არსი და სახეები
გადასახადის ცნება საგადასახადო კოდექსის მე-6 მუხლის მიხედვით: გადასახადი არის სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე. გადასახადი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნიშანია. გადასახადის მეშვეობით სახელმწიფო ...
261 ვრცლად ნახვა
რას მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი?
საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლის მიხედვით: ინტელექტუალური საკუთრების უფლება დაცულია. ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, სახელის მიხედვითაც რომ ვიმსჯელოთ, მარტივი მისახვედრია, რომ დაკავშირებულია გონებასთან/ინტელექტთან და არა ცოდნასთან, გამოცდილებასთან... რა არის ინტელექტუალური საკუთრე...
472 ვრცლად ნახვა
რას მოიცავს საჯარო რეესტრის უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია?
რა დანიშნულება აქვს საჯარო რეესტრს? სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის მიხედვით: საჯარო რეესტრი არის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის წარმოშობის, მათში ცვლილების და მათი შეწყვეტის, ასევე უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვების წარმოშობის და მასში ცვლილების შესახებ მონა...
576 ვრცლად ნახვა
სიურპრიზი ავტომობილის შეძენისას...
გსმენიათ რაიმე საცილო გარიგების შესახებ? ლევანისა და ირაკლის ამბავი - ლევანს სურდა ახალი მანქანის შეძენა და გადაწყვიტა მისვლა ქალაქში სახელგანთქმულ მეორადი ავტომობილებით მოვაჭრე ირაკლისთან. დაუსრულებელი საცობებიდან გამომდინარე, ლევანს უნდოდა ეკონომიური მანქანის ყიდვა.   ირაკლის ავტოპარკის დათვალიერების შემდგომ, მან არჩე...
733 ვრცლად ნახვა
რას არის პერსონალური მონაცემი?
საქართველოს კანონის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ მე-3 მუხლის მიხედვით: პერსონალური მონაცემი არის - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს უკავშირდება.   როდის არის პირი იდენტიფიცირებადი? ფიზიკური პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირე...
753 ვრცლად ნახვა
როგორ ხდება საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე?
სამოქალაქო კოდექსის 186-ე მუხლის მიხედვით: - მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი.   - ნივთის გადაცემად ითვლება:  • შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში; • არაპირდაპირი მფლობელობის გადაცემა ხელშეკრულებით, რომლი...
800 ვრცლად ნახვა
რა არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი?
რა არის ე.წ. ინდ.აქტი? ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის: ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებ...
807 ვრცლად ნახვა
იურიდიული პირის ცნება და ნიშნები
სამოქალაქო კოდექსის 24-ე მუხლის მიხედვით: იურიდიული პირი არის განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე, ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. &nb...
664 ვრცლად ნახვა
რას მოიცავს ქორწინების პირობები?
სამოქალაქო კოდექსის 1107-ე მუხლის მიხედვით: დაქორწინებისათვის აუცილებელია: • საქორწინო ასაკი • დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა   რა იგულისხმება ქორწინების ცნებაში? სამოქალაქო კოდექსის 1106-ე მუხლის მიხედვით: ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც...
996 ვრცლად ნახვა