სქესის ნიშნით დიფერენციისა და დისკრიმინაციის რეგულირების  კონსტიიტუციური სტანდარტები
  გენდერული თანასწორობა,  ,,ქალის საქმე“ , ,,კაცის პროფესია“ და სხვა მრავალი მსგავსი სიტყვათა კომბინაცია საკმაოდ ნაცნობია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ერთი შეხედვით, მართლაც გაცვეთილი , კარგად დატკეპნილი თემაა, თითქოს სოციუმისთვის საკმაოდ ნაცნობი, მაგრამ ვიყოთ გულწრფელები,  ნუთუ  არის ეს საკითხი, რო...
54 სრულად
მოვალის გარანტია-როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი ფორმა
  სტატიის მიზანია ინფორმაციის მიწოდება მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებათა ზოგად საფუძვლებსა და მოვალის გარანტიის არსის განსაზღვრაზე.  ვალდებულებით-სამართლებრივი ხელშეკრულებების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ამ უკანასკნელის ერთ-ერთი დამახასიათებელ კრიტერიუმს მისი სინალაგმატურობა წარმოადგენს, რაც გულისხმობს სამართლებრივ...
61 სრულად
ალიმენტის გადახდისთვის ჯიუტად თავის არიდება
სტატიის მიზანია ალიმენტის სამართლებრივი მოწესრიგების არსის შემეცნება და მისი რეგულირების განხილვა სისხლის სამართალში.  სიტყვა ალიმენტი ლათინური წარმოშობისაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. რაც შეეხება იურიდიულ შესატყვისს, ის უნდა განიმარტოს როგორც ხარჯი,  რომლის გადახდის ვალდებულებაც ეკისრება ოჯახისგან განცალკევები...
48 სრულად
სქესის ნიშნით დიფერენციისა და დისკრიმინაციის რეგულირების  კონსტიტუციური სტანდარტები
დისკრიმინაცია თავისი არსით თანამედროვე სამყაროს საკმაოდ აქტუალური და საინტერესო თემაა საზოგადოებრივ დღის წესრიგში.  პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ითქვას თუ რას გულისხმობს თავის თავში და როგორ განიმარტება ზოგადად დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია გულისხმობს ადამიანების უთანასწორო, უსამართლო მოპყრობას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ეს მიმართუ...
36 სრულად
ბუნებითი სამართლის საკითხი პირველი ქართველი პროკურორის სამართალშემოქმედებაში
XIX საუკუნემ მრავალი გამოჩენილი ქართველი მოღვაწე და მოაზროვნე მოგვცა გვაჩუქა. ამ მოღვაწეთა დიდი რიგის დასაწყისში სათავეში კი მკვეთრად გამოირჩევა იაგორ ჭილაშვილის უაღრესად კოლორიტული ფიგურა.  ამდენად მიმაჩნია, რომ ჩვენთვის, მომავალი თაობისათვის, მისი ცხოვრება, შემოქმედება საინტერესოა წმინდა სამართლებრივი თვალსაზრისით, ვინაიდან...
56 სრულად
საარჩევნო ცენზები
 დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, რადგან სწორედ აღნიშნული წარმოადგენს ხელისუფლების ცვლილების დემოკრატიულ საშუალებას. შესაბამისად მეტად მნიშვნელოვამნია, რომ არჩევნების ჩატარების დროს დაცული იყოს მთელი რიგი საკითხები  და პრინციპები. ზოგადად არსებობს ორი ტიპი...
34 სრულად
სამოსამართლო სამართალი, როგორც სამართლის წყარო
 სამართლის წყარო მეტად ფართო ცნებაა. ჩემი აზრით, არასწორი იქნება თუ სამართლის წყაროს ერთგვაროვან დატვირთვას მივანიჭებთ, რადგან იგი თავის თავში გულისხმობს,როგორც იმ მატერიალურ მდგომარეობას ,რომელიც საფუძვლად უდევს კანონმდებლობას, ასევე იმ ძალას რომლის მეშვეობითაც ყალიბდება სამართალი. საინტერესოა საკთხი შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ სამოს...
37 სრულად
დავალების ხელშეკრულება და ურთიერთობის მხარეები
  ადამიანები ვურთიერთობთ, ვამყარებთ კომუნიკაციას ერთმანეთთან ყოველდღიურად და ვდებთ ხელშეკრულებებს. ზოგჯერ ისე ხდება, რომ ზემოაღნიშნულ ფაქტს არც/ვერც კი ვიაზრებთ. არადა მნიშვნელოვანია, რომ გათვითცნობიერებულები ვიყოთ იმ საკითხებში, რომელთა ნაწილი თავად ვართ და რომელნიც ჩვენთან სამართლებრივად უშუალო კავშირშია. ინფორმირებულობა გვ...
30 სრულად
სამართალი და თავისუფლება , ზღუდავს თუ არა სამართალი თავისუფლებას?
მსოფლიოში ბოლო ათწლეულის მანძილზე სწრაფად განვითარდა საზოგადოების მსოფლმხედველობა სამართლიანობასთან დაკავშირებით  და სწორედ ამიტომაა , რომ დღევანდელ რეალობაში სამართლიანობის მრავალნაირი გაგება არსებობს . აქედან გამომდინარე , შეკითხვას - რა არის სამართლიანობა არ შეიძლება ერთი , უნივერსალური პასუხი ჰქონდეს.  ინტერესი სამართლის მი...
154 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“