შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
გაეროს 2006 წლის კონვენციის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად ითვლება ადამიანი, ვისაც აქვს ხანგრძლივი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევა. საქართველო ამ კონვენციას მიერთებულია 2014 წლიდან და წევრ სახელმწიფოებს UNCRPD აკისრებს ვალდებულებას ხელი შეუწყონ, უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლ...
437 სრულად
თაღლითობა სოციალური ქსელის საშუალებით
ბოლო დროს ინტერნეტში საკმაოდ გავრცელდა სოციალური ქსელის საშუალებით ჩადენილი დანაშაულები. მათ შორის ერთ-ერთი „ჰაკინგი“ (გატეხვა) ანდა თაღლითობაა. იურისტები ხშირად აწყდებიან სოციალურ ქსელში ონლაინ მაღაზიით ან სხვა საშუალებით მოტყუებულ ადამიანებს რომელთაც ჰგონიათ რომ მათ მიმართ ჩადენილია თაღლითობა. რა არის თაღლითობა სისხლი...
814 სრულად
შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო და მისი შემცირება სასამართლოს მიერ
რა შემთხვევაში ხდება სასამართლოს მიერ პირგასამტეხლოს შემცირება რომანულ-გერმანული სამართლის სისტემაში პირგასამტეხლოს, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის ვალდებულებით სამართლებრივ საშუალებას, საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. სათავეს იღებს რომის სამართლიდან, სადაც იხსენიებდნენ „stipilatio poenae”. პირგასამტეხლო არის მხარეთა შე...
477 სრულად
რა უფლებებით სარგებლობს დაზარალებული
ვინ არის დაზარალებული? დაზარალებულად ითვლება პირი, რომელსაც დანაშაულის შედეგად მიადგა ფიზიკური, ემოციური, ქონებრივი ზიანი ან ეკონომიკური ზარალი.მაგალითად კანადაში თუ დაზარალებული გარდაიცვალა ან თავისი სახელით მოქმედება არ შეუძლია, მისი სახელით მოქმედების უფლება აქვს დაზარალებულის მეუღლეს; ახლო ნათესავს; მეურვეობის მქონე პირს. საქართველოს...
655 სრულად
სისხლის სამართლის საქმის  წარმოებისას გასაჩივრების წესი და ვადები
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, გაუქმების ან შეცვლის შესახებ განჩინება ერთჯერადად შეიძლება გაასაჩივროს ბრალდებულმა, მისმა ადვოკატმა, პროკურორმა მისი გამოტანიდან 48 საათის განმავლობაში. აქ საინტერესო საკითხია მოსამართლის მერ ამ განჩინების ჩაბარების დრო იურისტებისთვის, რადგან ხშირად ძალიან ცოტა დრო რჩება მხარეს გასაჩივრებისთვის. ეს ...
400 სრულად
გაიგეთ მეტი ჯარიმის შესახებ
ჯარიმა ფულადი გადასახდელია, რომელიც შეიძლება დაენიშნოს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს. მოქალაქე შეიძლება დაჯარიმდეს როგორც ადმინისტრაციული ასევე სისხლის სამართლებრივი წესით (სასამართლოს მიერ). სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს ჯარიმის სხვადასხვა ოდენობა იგი განსაზღვრულია ქვეყნის კანონდებლობით. კემბრიჯის იურიდიული ლექსიკონის მიხედვით ჯარიმა უნდა და...
659 სრულად
იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის
როგორ ხდება იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის? სანამ იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემაზე ვისაუბრებთ, განვმარტოთ, რა არის თავად იპოთეკა: ეს არის კრედიტორის (გამსესხებლის) მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება. იმ შემთხვევაში, თუ არ შესრულდება ვალდებულება დროულად და ჯეროვნად, კრედიტორს შეუძლია იპოთეკით დატვი...
389 სრულად
სამისდღეშიო რჩენა
რა არის სამისდღეშიო რჩენა? სამიდსღეშიო რჩენა იურისტებისთვის კარგად ცნობილი ხელშეკრულებაა, თუმცა ბევრისთვის გაუგებარია, რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება. სამისდღეშიო რჩენა გათვალისწინებულია სამოქალაქო კოდექსით, პირი რომელიც ამ ხელშეკრულებით კისრულობს სამისდღეშიო რჩენის ვალდებულებას, მოვალეა, უხადოს სარჩოს მიმღებს მთელი სიცოცხლის...
413 სრულად
ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო შესაძლოა 1000დან 1500 ლარამდე ჯარიმა დაგეკისროთ
ერთ დღეს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტი შე­იძ­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ჩვენ­გა­ნი გახ­დეს, თუ კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ მო­თხოვ­ნებს ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ. ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს სა­ბო­ლოო ვერ&s...
1728 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“