სამართალი და სამართლიანობა
სანამ დავიწყებდე მსჯელობას ზოგადად სამართლიანობასა და სამართალს შორის ურთიერკავშირზე, მინდა მოკლედ ვისაუბრო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე, რათა უკეთ მოვახდინოთ მისი ასოციაცია სამართლიანობის ფენომენთან. ალბათ, ბევრ ჩვენგანს აინტერსებს, თუ რაა სამართალი. პარადოქსია,  მაგრამ შეკითხვაზე:  რა არის სამართალი?” პასუხი ჯერ კიდ...
98 სრულად
გამოხატვის თავისუფლებისა და კერძო პირის ღირსების ურთიერთშებოჭვა
ადამიანის ღირსება,სხვა უფლებებთან ერთად, ერთ-ერთი ფუნდამენტური კონსტიტუციური უფლებაა,თუმცა შეიძლება ითქვას,რომ იგი არაა აბსოლუტური ხასიათის. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ის, რომ იგი შეიძლება შეიზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ხარჯზე,რომელიც აგრეთვე წარმოადგენს ერთ-ერთ კონსტიტუციურ ღირებულებას,მაგრამ შეზღუდვა ერთია და შეზღუდვი...
121 სრულად
ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ძირითადი გზავნილი/რეკომენდაციები
წლების განმავლობაში, აქტუალობას არ კარგავს ადრეულ ასაკში ქორწინებისსაკითხი, რადგან, რომ იგი უკავშირდება გარკვეული სახის ვალდებულებებისადა გამოწვევების წარმოშობას არასრულწლოვნების მიმართ. ოჯახი ეს არისუდიდესი პასუხისმგებლობა და ტვირთი, რომელსაც ორი მხარე ინაწილებს. იგიწარმოშობს თანაზიარ უფლებებსა და ვალდებულებებს. მთავარი პრობლემამაშინ წა...
396 სრულად
ოჯახური ძალადობის ფორმები
ოჯახური ძალადობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა. საადვოკატო ბიურო  „OK&CG“-ის იურისტებს ხშირად მიმართავენ აღნიშნული პრობლემით, ამიტომ გთავაზობთ მცირე საინტერესო ინფორმაციას, ოჯახური ძალადობის რაობისა და მისი აღმოფხვრის მექანიზმების შესახებ. ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი...
750 სრულად
ვინ არის მემკვიდრე?
საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის ხშირად მომართავენ მემკვიდრეობით სამართალთან დაკავშირებული კითხვებით. განსაკუთრებით აქტუალურია, თუ ვინ შეიძლება, იყვნენ მემკვიდრეები და როგორ ხდება მამკვიდრებლის საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა პირებზე, ანუ მემკვიდრეებზე გადასვლა.  არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვ...
969 სრულად
რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?
საქორწინო კონტრაქტი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამართლებრივი აქტია, რომელიც საშუალებას აძლევს მხარეებს - მომავალ მეუღლეებს, აწონ-დაწონონ ყველა თავისი მოთხოვნა/ სურვილი და ლოგიკური სისტემის სახით ჩამოაყალიბონ მათი მატერიალური თუ მორალური ვალდებულებები.  საქართველოს კანონმდებლობა მეუღლეებს შესაძლებლობას აძლევს, ...
942 სრულად
როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?
         სააპელაციო საჩივრის ობიექტია პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება. სააპელაციო საჩივრის შემტან პირს ეწოდება აპელანტი. მან უნდა შეიტანოს, სააპელაციო საჩივარი, წერილობითი ფორმით იმ სასამართლოში, რომლის გადაწყვეტილებასაც ასაჩივრებს. საჩივრის შეტანის ვადა არის 14 დღე. ამ ვადის გაგრძელება, აღდგენა...
1009 სრულად
როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით  მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
ალბათ ნებისმიერ ადამიანს დასჭირვებია სამედიცინო დაწესებულებაში მისვლა მაგრამ უმეტესობა მათგანმა არ იცის რა უფლებები და მოვალეობები გააჩნია. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს მიიღოს მომსახურება სამედიცინო დაწესებულებისგან (რომელიც ოფიციალურად აღიარებულია); პაციენტს შეუძლია მეორე აზრის მოსასმენად მიმართოს სხვა სამედიცინო დაწეს...
994 სრულად
აგედევნენ? ეს დასჯადია!
ეს ქმედება გათვალისწინებულია სტამბოლის კონვენციით, საქართველომ კი, სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, ადევნების კირიმინალიზება შედარებით გვიან მოახდინა.   რა არის ადევნება ? სისხლის სამართლის კოდექსისი 1511 მუხლში გათვალისწინებულია ადევნება, იგი დასჯადი ქმედებაა და გულისხმობს პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით, მისი ოჯახის წევრ...
980 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“