როგორ ხდება მშობლის უფლების ჩამორთმევა ან აღდგენა?!
საქართველოს კანონმდებლობაში საოჯახო დავები არცთუ ისე მარტივად მიიჩნევა, მითუმეტეს, თუ ეს დავა ბავშვებს ეხება, რადგან მშობელს არასრულწლოვანი შვილის მიმართ არაერთი უფლება-მოვალეობა ეკისრება - მშობლები ვალდებულნი არიან ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე იზრუნონ მის ნორმალურ რჩენა-აღზრდაზე და შექმნან საამისოდ საჭირო პირობები. წინააღმდ ...
2106 სრულად
 რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება?
თანამედროვე ეპოქაში მოქალაქეები ნაკლებად არიან ინფორმირებულნი სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების, მისი არსისა და სამართლებრივი ბუნების შესახებ. საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ს ხშირად შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეები შესაბამისი სამართლებრივი შედეგების წარმოშობისთვის დებენ ჩუქების ხელშეკრულებას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს მათ მიერ დას ...
2359 სრულად
დონაცია საქართველოში - რა პროცედურებთან არის დაკავშირებული ორგანოთა გადანერგვა
 ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ოპერაციები უკვე წლებია, რაც წარმატებით ხორციელდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. იმ ქვეყნების ჩამონათვალს, რომლებშიც ორგანოთა გადანერგვაა შესაძლებელი, სამი ათეული წელია, საქართველოც შეემატა. ტრანსპლანტაციის მიზანი ავადმყოფი ორგანოს ჯანმრთელით ჩანაცვლებაა. საქართველოში, გადანერგილი ორგანოებით, სიცოცხლე ...
1260 სრულად
რა არის აუცილებელი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრებისათვის?
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ზიანის მიმყენებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს დაზარალებულს მისი ქმედებით მიყენებული ზიანი. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრებისათვის აუცილებელია: არსებობდეს ზიანი, ზიანი მიყენებული უნდა  იყოს მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებით, ზიანი გამოწვეული იყოს ზიანის მიმყენებლის ქმედებით და ზია ...
1210 სრულად
არბიტრაჟი - დავა სასამართლოს გარეშე
შესაძლოა, ბევრმა თქვენგანმა არ იცის, რომ კერძო დავის გადასაწყვეტად ყოველთვის სასამართლოში წასვლა საჭირო არ არის. უკვე რვა წელია, საქართველოში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება, კერძო არბიტრაჟი  მოქმედებს და მას, სასამართლოსთან შედარებით რამდენიმე დადებითი მხარე აქვს, თუმცა დაბალი ნდობისა და არბიტრთა მწირი გამოცდილების გამო, ...
1217 სრულად
რა შემთხვევაში გაუქმდება ჩუქების ხელშეკრულება?
გსმენიათ  ჩუქების ხელშეკრულების შესახებ? რა თქმა უნდა, კი; ყოველ შემთხვევაში, თქვენს ირგვლივ მაინც ყოფილა შემთხვევა, როცა ქონება ერთმა ადამიანმა მეორეს უსასყიდლოდ გადასცა საკუთრებად; სამართლებრივადაც  სწორედ ეს არის ჩუქების ხელშეკრულება, როცა მჩუქებელი უსასყიდლოდ გადასცემს დასაჩუქრებულს ქონებას საკუთრებად მისი თანხმობით. თუმცა, ...
3454 სრულად
რა პროცედურებს ითვალისწინებს შვილად აყვანა?
საქართველოში შვილად აყვანა და მისი პროცედურები საოჯახო სამართლის სფეროს განეკუთვნება და მას სამოქალაქო კოდექსი არეგულირებს. გამოვყოფთ შვილად აყვანის პროცედურების მთავარ ასპექტებს. როგორც სხვა დროს, აქაც პირველ ადგილს ბავშვის ინტერესები იკავებს და შესაბამისად, სახელმწიფო კერძო ურთიერთობაში უფრო მეტად ერევა. ვინ შეიძლება ვიშვილოთ? ...
1693 სრულად
„კანონმდებლობით გათვალისწინებული შვებულების ხანგრძლივობა ხშირად ირღვევა“
 საქართველოში შრომითი უფლებებისა და დასაქმებულთა უფლება-მოვალეობების შესახებ და დასაქმებულის უფლებას კუთვნილი შვებულებით სარგებლობის თაობაზე საქართველოს შრომის კოდექსი ადგენს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ირღვევა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შვებულების ხანგრძლივობა ან/და დასაქმებულს საერთოდ არ ეძლევა მისით სარგებლობის შე ...
2409 სრულად
როგორ მოქმედებს კანონი დანაშაულის შეუტყობინებლობაზე?
დამნაშავეობასთან ბრძოლა წარმატებული ვერ იქნება თუ მოქალაქეები არ დაეხმარებიან სამართალდამცავ ორგანოებს. ბევრი ადამიანი ამას თავის მოქალაქეობრივ  მოვალეობად და მორალურ ვალდებულებად აღიქვამს, ნაწილი კი ამ მოვალეობის შეუსრულებობით ხელს უშლის სამართალდამცავო ორგანოების ნორმალურ ფუნქციონირებას, ვინაიდან დანაშაულის შეუტყობინებლობა, ისე რო ...
1076 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

23 ოქტ

ნივთები, რომლებზეც ყადაღის დადება დაუშვებელია

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“