საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი როგორც სამართლის წყარო
  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის პირველივე მუხლში შემდეგია განმტკიცებული, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი წარმოადგენს კერძო სამართლის ნაწილს და აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. საქართველოს პარლამენტმა 1997 წლის 26 ივნისს ერთხმად მიიღო დამოუკიდებელი საქართველ...
1938 ვრცლად ნახვა
გენდერული თანასწორობა, როგორც თანასწორობის კონსტიტუციური პრინციპი
გენდერული თანასწორობა ნიშნავს ქალისა და კაცის, გოგოსა და ბიჭის თანაბარ უფლებებს, პასუხისმგებლობებსა და შესაძლებლობებს. თანასწორობა არ გულისხმობს, რომ ქალი და კაცი იდენტურნი უნდა გახდნენ, თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის სქესი არ უნდა განსაზღვრავდეს მის უფლებებს, პასუხისმგებლობასა და შესაძლებლობებს. გენდერული თანასწორობა გულისხმ...
2205 ვრცლად ნახვა
რელიგიური სიმბოლოების გამოყენება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ევროპული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით
რელიგია ლათინური სიტყვაა და თაყვანისცემას, მორწმუნეობას ნიშნავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცნების ჩამოყალიბება მეორე საუკუნეს (და ამ პერიოდში მოღვაწე ორატორს - ციცერონს) უკავშირდება, იგი დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს პიროვნული განვითარების ხელშეწყობაში. მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ხაზგასმულია თუნდაც იმი...
853 ვრცლად ნახვა
„საქართველოში მოქმედი საკონტროლო მექანიზმები ოპერატიულ საქმიანობაზე და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა“
 ბუნებრივია რომ, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის დიდი ნაწილი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე   შეუმჩნეველი რჩება  საზოგადოებისთვის,  რაც თითქმნის გამორიცხავს მასზე საზოგადოების კონტროლის შესაძლებლობას. კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე კონტროლის სამ სახეს ითვალისწინებს, ესენია უწყებრივი, საპროკურორო და სასამართლო ...
613 ვრცლად ნახვა
   ადევნების დასჯადობა- ნოვაცია ქართულ სისხლის  სამართლის კანონმდებლობაში
 თანამედროვე სამყაროს განვითარების ეტაპზე სულ უფრო და უფრო წინ წამოიწია ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებმა. ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ სერიოზულ დარღვევად მიიჩნევა. ,,ადევნება არის ქალთა მიმართ ძალადობის ფორმა“. იგი არც თუ ისე ახალი მოვლენაა, თუმცა სახელმწიფოთა მხრიდან მისი კრიმინალიზაციის საკითხი თანდათან იზრდება, რ...
1845 ვრცლად ნახვა
ელექტრონული სამაჯური
  1 წელზე მეტი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ,,ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ’’ საქართველოს კანონში მე-101 მუხლის სახით ცვლილება განხორციელდა, რომელიც ინიცირებული იყო საქართველოს მთავრობის, კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ.  აღნი...
1581 ვრცლად ნახვა
გენდერული თანასწორობის ინსტიტუტი საქართველოში
 საქართველო მსგავსად სხვა ქვეყნებიც აწყდება ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა გენდერის ნიშნით დისკრიმინაცია. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ჩეხეთი, რომლის ხელისუფლებამაც საპენსიო ასაკი ჩვეულებრივზე კიდევ უფრო დაბლა დასწია ქალებისთვის, რომლებიც მარტოხელა დედები არიან, თუმცა მსგავსი მიდგომა არ გაითვალისწინა მარტოხელა მამებისთვის. ასეთი ...
696 ვრცლად ნახვა
კანონის უკუძალის აკრძალვა
  ცნობილია, რომ ნებისმიერი კანონი განსაზღვრულ დროსა და სივრცეში მოქმედებს. კანონის მოქმედება დროში გულისხმობს კანონის ძალაში შესვლასა და მის ძალდაკარგულად აღიარების დროებს შორის მონაკვეთს.  თანდათანობით, საზოგადოების ცნობიერების ცვლილებასთან ერთად იცვლება კანონმდებლობაც, ახალი კანონი ცვლის ძველს, თუკი ორივე მათგანი ერთსა...
1566 ვრცლად ნახვა
 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლება და მისი შეზღუდვის ფარგლები
დემოკრატიულ საზოგადოებაში ჩვენ, მოქალაქენი, აჭურვილნი ვართ ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრით,როგორც წარუვალი და უზენაესი ადამიანური ღირებულებებით. ადამიანის უფლებათა ამ „კატალოგიდან“ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება (ცხადია, ეს არ/ვერ გამორიცხავს სხვა უფლებათა მნიშვნელობას) პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება...
962 ვრცლად ნახვა