სამართლიანობა - შეფასებითი მოცემულობა თუ განსაზღვრული ცნება?
  იურისპრუდენცია ვითარდება, უამრავი სამართლებრივი მექანიზმი განიცდის ევოლუციას, იცვლება ადამიანთა ცნობიერებაც, ,,ადამიანის ბიოფსიქიკური ასიმეტრიულობა, მისი სისტემურად მაძიებელი ბუნება ახალ-ახალ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისა, საზღვრავს სამართლის იდეის მუდმივ სიახლესა და ნოვატორულობას.’’ ადამიანია სამართლის შემოქმე...
858 სრულად
ახალი გამოწვევა საქართველოს საპარლამენტო სისტემაში - ბიკამერალიზმი
  მსოფლიო საზოგადოება არაერთხელ დამდგარა დიდი არჩევანის წინაშე, კერძოდ ამ დილემად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ორ და ერთ პალატიან პარლამენტთა შორის უპირატესობის განსაზღვრა. თანამედროვე სახელმწიფოებში პარლამენტთა ნაწილი მონოკამერულია (ერთი პალატისგან შედგება) ნაწილი კი – ბიკამერული. ბიკამერალიზმი ჩვენს რეალობაში ფართოდ გავრცელ...
733 სრულად
პირადი ცხოვრების საიდუმლოების არსი
  პირადი ცხოვრების საიდუმლოების დაცვას დიდი ისტორია აქვს. მის საწყისად შეიძლება მივიჩნიოთ ძველი ბერძნული და რომაული პოლიტიკური ფილოსოფიისთვის მნიშვნელოვანი, კერძო და საჯარო სფეროების ერთმანეთისგან გამიჯვნის საკითხი. ამაზე მიანიშნებს არისტოტელეს და სოკრატეს შეხედულებები, პიროვნებისა და სახელმწიფოს როლის შესახებ.    ...
479 სრულად
სამართალი და სამართლიანობა
ძველად აღიქმებოდა, რომ სამართალსა და სამართლიანობას ერთი და იგივე მნიშვნელობა ჰქონდა. როგორ შეიძლება არ გავიზიარო დიგესტებში გაჟღერებული აზრი:,,სამართალი დასაბამს ღებულობს სამართლიანობისგან, როგორც დედისაგან. მაშასადამე, სამართლის წინ იყო სამართლიანობა.’’ სწორედაც რომ ადამიანს მასში გაჩენილი უსამართლობის შინაგანი გრძნობა მიიყ...
753 სრულად
    კონფიდენციალურობა  ციფრულ ეპოქაში
მსოფლიო საზოგადოება სულ უფრო და უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული ციფრულ სამყაროზე. ასეთი ცვლილებების ფონზე, ტექნოლოგიური განვითარების ტემპი და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ფორმები თითოეულ ჩვენგანზე ყოველდღიურად ახდენს გავლენას სხვადასხვა სახით. ცოტა ხნის წინათ გადაიხედა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს სამართლებრივი ჩარჩო პირადი ცხოვ...
504 სრულად
ზნეობის აბსტრაქტულ ნორმათა მბოჭავი ეფექტი გარიგებებზე
სამართალწარმოების პროცესში შეიმჩნევა გარიგებები, რომელთა დადება დაუშვებელია, შესაბამისად, მათ დაუშვებელი გარიგებების სახელწოდებით ვხვდებით. ასეთი გარიგებების ჩამონათვალში ფიქსირდება ზნეობის წინააღმდეგ დადებული – ამორალური გარიგებები. საინტერესოა, შესაძლოა თუ არა და რა როლი შეიძლება იქონიოს მორალურმა ნორმამ პირთა კერძო ავტონომიის შე...
1965 სრულად
კონტრაჰენტის მხრიდან მოტყუების საფუძველზე დადებული გარიგება
  სამოქალაქო სამართლის სუბიექტი ყოველთვის ცდილობს, სხვადასხვა სახის ურთიერთობებში შევიდეს და ამგვარი გზით შეძლოს საკუთარი თავის განვითარება. სამოქალაქოსამართლებრივ სივრცეში მყოფ ადამიანებს ასეთ უნიკალურ შესაძლებლობას აძლევს გარიგებები, რომელთა დახმარებითაც პირს შეუძლია საკუთარი სამართლებრივი მდგომარეობა გაიუმჯობესოს. მიუხედავად ამ ნ...
1944 სრულად
საკუთრების უფლების შეზღუდვის კონსტიტუციურ–სამართლებრივი გამართლება
 საკუთრების უფლება განმტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციის მე–19 მუხლით, რომლის პირველი პუნქტის თანახმად: „საკუთრებისა და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია.“ სანამ უშუალოდ ამ უფლებაში ჩარევის საფუძვლებს განვიხილავდე, საჭიროდ მიმაჩნია რამდენიმე წინადადებით ხაზი გავუსვა საკუთრების უდიდეს მნიშვნელობას...
919 სრულად
შრომითი ხელშეკრულების მოშლის სამართლებრივი და ეკონომიკური საფუძვლები
  ადამიანი თავისი ცხოვრების  მნიშვნელოვან ნაწილს უშუალოდ შრომით პროცესში ან მისთვის მზადებაში ატარებს.სამართლებრივი  სიკეთეები არ მოიცავს მხოლოდ ადამინისთვის ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მოსახმარ სიკეთეს,არამედ ამით იკვრება წრე ადამიანსა და სამყაროსთან კავშირი.ამიტომაცაა საინტერესო შრომის სფეროსა და პროცესის  შესწ...
926 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

17 ოქტ

რა არის კანონი?

01 ივნ

ბავშვთა უფლებები საქართველოში

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

03 ოქტ

გამოსყიდვის უფლებით დადებული ნასყიდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ოქტ

ვანდალიზმი