საერთაშორისო სამართლებრივი მიდგომები შპიონაჟთან მიმართებაში
ერთი შეხედვით მოცემული ტერმინი, შპიონაჟი, მარტივი გასაგებია და  მასთან მიმართებით წარმოშობილი სამართლებრივი პროცედურებიც შეიძლება მარტივად მოსაგვარებლად მოგვეჩვენოს, თუმცა არსებობს მთელი რიგი გარემოებებისა, რომელთა დადგენაც არის საჭირო ანტისახელმწიფოებრივი ქმედების განამახორციელებელი ინიდვიდისათვის პასუხისმგებლობის დასაკისრებლად...
596 ვრცლად ნახვა
გენდერული თანასწორობა, როგორც თანასწორობის კონსტიტუციური პრინციპის გამოვლინება
21-ე საუკუნე ქალების საუკუნეა. ეს იმას გულისხმობს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს აქვთ თანაბარი კარიერული შესაძლებლობები. ისინი სწავლობენ, როგორ დააკავშირონ წარმატებული პროფესიული ცხოვრება სრულყოფილ პირად ცხოვრებასთან. ქალები ამტკიცებენ, რომ არ იმსახურებენ, იწოდებოდნენ სუსტ სქესად. მართლაც, 21-ე საუკუნეში ქალებს ისე როგორც არასდროს აქვთ შესაძ...
5494 ვრცლად ნახვა
კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციებში
დემოკრატიულ ქვეყნებში კონტრასიგანციის ინსტიტუტის ოთხი ძირითადი ვარიაციის განსხვავება შეგვიძლია: ხელს აწერს ექსკლუზიურად პრემიერ-მინისტრი (პოლონეთის 1997 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი და უფლებამოსილი მინისტრი (უკრაინის 1996 წლის კონსტიტუცია) ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი ან უფლებამოსილი მინისტრი (პოლ...
1118 ვრცლად ნახვა
გენდერული კვოტირება საქართველოში
„მეტი ქალი პარლამენტში”, – ეს არის გზავნილი, რომელიც უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საზოგადოებაში ხშირად განხილვადი საკითხი გახდა.  ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად იქმნება ქალთა მოძრაობები, რომლებიც მიზნად ისახავს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა როლის ზრდას. ამაზე საუბრისას არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ, რომ ეს ტენდენცი...
1499 ვრცლად ნახვა
„შრომის  სამართალი  და შრომითი ურთიერთობების შინაარსობრივი ანალიზი“
შრომის სამართალი, როგორც სამართლის დარგი, წარმოიშვა დასაქმებულის სპეციალური მდგომარეობიდან და დაცვის საჭიროებიდან გამომდინარე. ისტორიულად  შრომის სამართლის წარმოშობის წინაპირობა იყო 2 მხარეს შორის არსებული აშკარა ეკონომიკური უთანასწორობა ასახული შრომით ხელშეკრულებაში.    შრომის სამართალი დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონო...
1184 ვრცლად ნახვა
სავალდებულო ვაქცინაციისა და რელიგიის თავისუფლების ურთიერთმიმართება
სახელმწიფოთა ნაწილი სავალდებულო ბავშვთა პროფილაქტიკურ ვაქცინაციაზე უარის თქმის მიზედად უშვებს რელიგიასთან დაკავშირებულ გამონაკლისს. საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით, ყველა ადამიანს აქვს რწმენის თავისუფლება. ადამიანის სიცოცხლე ყველა რელიგიაში უპირატესი მნიშვნელობის მქონეა, ამის მიუხედავად, არსებობს რელიგიები, რო...
543 ვრცლად ნახვა
თვითმკვლელობაში დახმარებისა და ევთანაზიის ურთიერთმიმართება
თვითმკვლელობაში დახმარება ქართული კანონმდებლობით დასჯად ქმედებას არ წარმოადგენს. თვითმკვლელობაში დახმარება შესაძლოა გაგებულ იქნას, როგორც თვითმკვლელობისთვის რაიმე საშუალების, იარაღის გადაცემა იმ პირისთვის, რომელიც მას გამოიყენებს თვითმკვლელობისთვის. ცხადია, ინიციატივა დახმარებაზე უნდა მოდიოდეს თვითმკვლელობის სურვილის მქონე პირისგან. საქა...
1079 ვრცლად ნახვა
ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების ეტაპები საქართველოში
თანამედროვე სახელმწიფოების მმართველობაში ადგილობრივი თვითმმართველობა მიიჩნევა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად, რომლის საფუძვლები განმტკიცებულია კონსტიტუციით. იგი ასევე განიხილება, როგორც ხალხის მიერ ხელისუფლების ორგანიზაციის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი. საქართველოში ადგილობრივ თვითმმართველობას განსაკუთრებული ...
2136 ვრცლად ნახვა
ჩვეულებითი სამართალი, როგორც სამართლის წყარო
 სამართლის წარმოშობის საკითხის კვლევისას აუცილებლად წავაწყდებით ტერმინს „სამართლის წყარო“, შესაბამისად იბადება კითხვა, თუ რა არის სამართლის წყარო?მსგავსად სამართლისა , სამართლის წყაროს მრავალაზრობრივი მნიშვნელობა აქვს , შესაძლოა სამართლის წყაროს გაგება ,როგორც ძალების, რომლებიც ქმნიან სამართალს (სახელმწიფო ხელისუფლება , ...
6526 ვრცლად ნახვა