ტურიზმის  სამართლებრივი მნიშვნელობა და ტურისტული ხელშეკრულების  მხარეები
შესავალი  დღითიდღე იზრდება მოსახლეობის ინტერესი დასვენების მიზნით გადააადგილდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და აღმოაჩინონ რაიმე განსხვავებული, განსაკუთრებული. XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა სწორედ ტურიზმი და მისი განვითარებაა მსოფლიოს მასშტაბით. ამა თუ იმ სფეროს წინსვლისათვის კი აუცილებელია მთელი რიგი ღონისძიებების გა...
931 სრულად
ადამიანის ძირითადი უფლებები, როგორც სახელმწიფოსადმი და კერძო პირებისადმი დადგენილი მორალური იმპერატივები (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ეფექტი)
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების საყოველთაო აღიარება კაცობრიობის ერთ-ერთი უძვირფასესი მონაპოვარია. სახელმწიფოსა და სამართლის მიზანს თავისუფალი და ღირსებადაცული პიროვნება წარმოადგენს, რომლისთვისაც გარანტირებულია ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით სრულყოფილად სარგებლობის გზით თავისუფალი თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. 1...
1047 სრულად
თანასწორობა და დისკრიმინაცია
 საზოგადოდ ცნობილია,რომ საჯარო ხელისუფლება და ზოგადად სახელმწიფო შეზღუდულია თანასწორობის უფლებით , როგორც უშუაალოდ მოქმედი სამართლით. თანასწორუფლებიანობა არის ადამიანთა მიმართ თანაბარი მოპყრობა და ადამიანებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.  თანასწორობა სამართლებრივი დაცვის თანაბარი პირობების გარანტირებას ემსახურე...
760 სრულად
სამართალი და სამართლიანობა
სანამ დავიწყებდე მსჯელობას ზოგადად სამართლიანობასა და სამართალს შორის ურთიერკავშირზე, მინდა მოკლედ ვისაუბრო სამართლის არსსა და მნიშვნელობაზე, რათა უკეთ მოვახდინოთ მისი ასოციაცია სამართლიანობის ფენომენთან. ალბათ, ბევრ ჩვენგანს აინტერსებს, თუ რაა სამართალი. პარადოქსია,  მაგრამ შეკითხვაზე:  რა არის სამართალი?” პასუხი ჯერ კიდ...
1701 სრულად
გამოხატვის თავისუფლებისა და კერძო პირის ღირსების ურთიერთშებოჭვა
ადამიანის ღირსება,სხვა უფლებებთან ერთად, ერთ-ერთი ფუნდამენტური კონსტიტუციური უფლებაა,თუმცა შეიძლება ითქვას,რომ იგი არაა აბსოლუტური ხასიათის. მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ ის, რომ იგი შეიძლება შეიზღუდოს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების ხარჯზე,რომელიც აგრეთვე წარმოადგენს ერთ-ერთ კონსტიტუციურ ღირებულებას,მაგრამ შეზღუდვა ერთია და შეზღუდვი...
698 სრულად
ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ძირითადი გზავნილი/რეკომენდაციები
წლების განმავლობაში, აქტუალობას არ კარგავს ადრეულ ასაკში ქორწინებისსაკითხი, რადგან, რომ იგი უკავშირდება გარკვეული სახის ვალდებულებებისადა გამოწვევების წარმოშობას არასრულწლოვნების მიმართ. ოჯახი ეს არისუდიდესი პასუხისმგებლობა და ტვირთი, რომელსაც ორი მხარე ინაწილებს. იგიწარმოშობს თანაზიარ უფლებებსა და ვალდებულებებს. მთავარი პრობლემამაშინ წა...
5367 სრულად
ოჯახური ძალადობის ფორმები
ოჯახური ძალადობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემაა. საადვოკატო ბიურო  „OK&CG“-ის იურისტებს ხშირად მიმართავენ აღნიშნული პრობლემით, ამიტომ გთავაზობთ მცირე საინტერესო ინფორმაციას, ოჯახური ძალადობის რაობისა და მისი აღმოფხვრის მექანიზმების შესახებ. ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი...
1724 სრულად
ვინ არის მემკვიდრე?
საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის ხშირად მომართავენ მემკვიდრეობით სამართალთან დაკავშირებული კითხვებით. განსაკუთრებით აქტუალურია, თუ ვინ შეიძლება, იყვნენ მემკვიდრეები და როგორ ხდება მამკვიდრებლის საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა პირებზე, ანუ მემკვიდრეებზე გადასვლა.  არსებობს მემკვიდრეობის მიღების ორი სახე: კანონით მემკვ...
3198 სრულად
რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?
საქორწინო კონტრაქტი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სამართლებრივი აქტია, რომელიც საშუალებას აძლევს მხარეებს - მომავალ მეუღლეებს, აწონ-დაწონონ ყველა თავისი მოთხოვნა/ სურვილი და ლოგიკური სისტემის სახით ჩამოაყალიბონ მათი მატერიალური თუ მორალური ვალდებულებები.  საქართველოს კანონმდებლობა მეუღლეებს შესაძლებლობას აძლევს, ...
1391 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები