რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიხედვით მოწმე ის პირია, ვინც შეიძლება იცოდეს სისხლი სამართლის საქმეზე გარემოებათა დასადგენად საჭირო ინფორმაცია. პირი მოწმის ამ სტატუსსა და უფლება-მოვალეობებს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ გაფრთხილებისა და ფიცის (რელიგიური და არარელიგიური) დადების შემდეგ იძენს. მხარეს უფლება აქვს სასა...
1155 სრულად
ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?
ნაფიც მსაჯულთა სასმართლო შედგება 12 ძირითადი და ორი სათადარიგო მსაჯულისგან. მათ შემადგენლობაში, ნაკლებად მძიმე კატეგორიის საქმეზე, არ უნდა იყოს ექვსზე ნაკლები წევრი; მძიმე კატეგორიის საქმეზე - რვაზე ნაკლები, ხოლო განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულთა განხილვისას მათი რიცხვი არ უნდა იყოს ათზე ნაკლები. მსაჯულებს უფლება აქვთ სახელმწიფოს...
745 სრულად
რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?
საქართველოს მოქალაქეს ან იმ პირს, ვინც არის მოქალაქეობის არმქონე, მაგრამ მისი დაბადება რეგისტრირებულია საქართველოში, შეუძლია შეიცვალოს გვარი. 16 იდან 18 წლამდე არასრულწლოვანისთვის სახელის/გვარის შეცვლა დასაშვებია მშობლის(ების) თანხმობით, ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის დახმარებით. სრულწლოვან პირს მხოლოდ ერთხელ შეუძლია შეიცვალოს სახელი/გ...
1195 სრულად
დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?
იმ შემთხვევაში თუ უკანონოდ გაგათავისუფლეს სამსახურიდან, შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს, სამსახურში აღდგენის და განაცდურის ანაზღაურების სარჩლით. საქართველოს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 118-ე მუხლის მესამე ნაწილში გათვალისწინებულია რომ თუ სასამართლო ან ზემდგომი ორგანო მიიღებს გადაწყვეტილებას საჯარო მოხელის სამსახურში აღდგენის შესახებ...
847 სრულად
დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება
გამოძიება არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი განხორციელებულ მოქმედებათა ერთობლიობა რომლის მიზანია დანაშაულთან დაკავშირებული მტკიცებულებების შეგროვება. გამომძიებელი - სახელმწიფო მოსამსახურე, ან მოხელე რომელიც ვალდებულია მისი უფლებამოსილების ფარგლებში ჩაატაროს სრული, ყოველმხრივი და ობიექტური გამოძიება. გამოძიების დაწყებ...
744 სრულად
რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?
პირის სამართლებრივი კავშირი ჩვენს ქვეყანასთან არის საქართველოს მოქალაქეობა. იგი მოიპოვება დაბადებიდან ან ნატურალიზაციით (საქართველოს პრეზიდენტის მიერ). მოქალაქეობის მინიჭების რამდენიმე წესი არსებობს: ესენია გამარტივებული (საქართველოს მოქალაქეზე დაქორწინებულ პირს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის ...
1070 სრულად
როგორ გავიფორმოთ თვითნებურად და არათვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი?
მიწის ნაკვეთი არსებობს როგორც სასოფლო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო. სასოფლო- სამეურნეოს მიეკუთვნება ამ სახელით საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოიყენება მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოებისთვის მასზე არსებული ნაგებობებით ან მის გარეშე. ასევე კომლის (ოჯახის) საკუთრების წილი, სოფლის , თემის, იურიდიული პ...
1365 სრულად
ვის აქვს ნებართვა შეიძინოს, შეინახოს ან ატაროს ცეცხლსასროლი იარაღი
იარაღად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ტექნიკური თუ სხვა საშუალება, ხელსაწყო, მოწყობილობა, რომელიც განსაზღვრულია შეტევითი სროლის, თავდაცვის, სპორტისა და ნადირობისათვის, აგრეთვე ჭურვი და სხვა სახის ტყვია-წამალი, რომლის გამოყენება შეიძლება საბრძოლო მასალად. საქართველოს იარაღის შესახებ კანონში განსაზღვრულია იარაღის სახეობები: სამხედრო-საბრძო...
885 სრულად
რა არის ბინადრობის ნებართვა და როგორ მოვიპოვოთ ის
ბინადრობის ნებართვა არის უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქართველოში შემოსვლისა და ლეგალურად ყოფნის ერთ-ერთ საფუძველი, იგი გაიცემა დროებითი ან მუდმივი ცხოვრების უფლებით. შესაძლებელია მიიღოთ სხვადასხვა სახის ბინადრობის ნებართვები: შრომითი; სასწავლო; ოჯახის გაერთიანების მიზნით; საქართველოს ყოფილი მოქალაქის; მოქალაქეობის არმქონე პირის; მუდმივი ...
1078 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“