კონსტიტუციის გადასინჯვა თანამედროვე დემოკრატიებში და საქართველოს კოსნტიტუციის გადასინჯვის წესი
   კონსტიტუცია სახელმწიფოებრიობის აუცილებელი ნიშანია, იგი ქვეყნის ძირითად კანონს წარმოადგენს. კონსტიტუციას, როგორც სახელმწიფოს მთავარ კანონს, უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია მართლწესრიგსა და საზოგადოებრივ ცნობიერებაში.  "კონსტიტუცია იწერება დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში, ჩვეულებრივ მაშინ, როდესაც საზ...
1528 სრულად
სამართლიანობის თეორიების გამოვლინება პრაკტიკაში
რა არის სამართალი? სამართლის უნივერსალური ცნება არ არსებობს, თუმცა  სამართლის ამოსავალ წერტილს სამართლიანობა წარმოადგენს. სამართლიანობის  500-მდე თეორია არსებობს, მათ შორის უტილიტარიზმი, ლიბერტარიანიზმი და ტელეოლოგიური თეორია. თუმცა ამ თეორიათა პრაკტიკული გამოყენება, შესაძლოა იმაზე რთული აღმოჩნდეს, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ...
862 სრულად
სასამართლოს დამოუკიდებლობა, როგორც სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპის გარანტია
 სასამართლოს დამოუკიდებლობა დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნდამენტია. ქვეყანაში ძლიერი სასამართლოს არსებობა განაპირობებს ხალხის ნდობისა და დაცულობის შეგრძნებას, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს არსებობისათვის. აუცილებელია, აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით ხაზი გაესვას იმ საერთაშორისო აქტებს, რომლებშიც ნათლადაა წარმოჩენილი...
679 სრულად
აზრის თავისუფლების შედარებით-სამართლებრივი მიმოხილვა
 აზრის თავისუფლება, რომელიც ასევე ცნობილია გამოხატვის თავისუფლების სახელით, ყველა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების საყრდენი ძირითადი უფლებაა. აზრის თავისუფლების გარეშე წარმოუდგენელია პლურალისტული საზოგადოების არსებობა.  აღნიშნული უფლების განსაკუთრებულ მნიშველობაზე მსჯელობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის გად...
1017 სრულად
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი როგორც სამართლის წყარო
  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის პირველივე მუხლში შემდეგია განმტკიცებული, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი წარმოადგენს კერძო სამართლის ნაწილს და აწესრიგებს პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს. საქართველოს პარლამენტმა 1997 წლის 26 ივნისს ერთხმად მიიღო დამოუკიდებელი საქართველ...
1406 სრულად
გენდერული თანასწორობა, როგორც თანასწორობის კონსტიტუციური პრინციპი
გენდერული თანასწორობა ნიშნავს ქალისა და კაცის, გოგოსა და ბიჭის თანაბარ უფლებებს, პასუხისმგებლობებსა და შესაძლებლობებს. თანასწორობა არ გულისხმობს, რომ ქალი და კაცი იდენტურნი უნდა გახდნენ, თანასწორობა გულისხმობს იმას, რომ ადამიანის სქესი არ უნდა განსაზღვრავდეს მის უფლებებს, პასუხისმგებლობასა და შესაძლებლობებს. გენდერული თანასწორობა გულისხმ...
1830 სრულად
რელიგიური სიმბოლოების გამოყენება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ევროპული სასამართლო პრაქტიკის მიხედვით
რელიგია ლათინური სიტყვაა და თაყვანისცემას, მორწმუნეობას ნიშნავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ცნების ჩამოყალიბება მეორე საუკუნეს (და ამ პერიოდში მოღვაწე ორატორს - ციცერონს) უკავშირდება, იგი დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს პიროვნული განვითარების ხელშეწყობაში. მისი განსაკუთრებული მნიშვნელობა ხაზგასმულია თუნდაც იმი...
602 სრულად
„საქართველოში მოქმედი საკონტროლო მექანიზმები ოპერატიულ საქმიანობაზე და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა“
 ბუნებრივია რომ, ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის დიდი ნაწილი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე   შეუმჩნეველი რჩება  საზოგადოებისთვის,  რაც თითქმნის გამორიცხავს მასზე საზოგადოების კონტროლის შესაძლებლობას. კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე კონტროლის სამ სახეს ითვალისწინებს, ესენია უწყებრივი, საპროკურორო და სასამართლო ...
424 სრულად
   ადევნების დასჯადობა- ნოვაცია ქართულ სისხლის  სამართლის კანონმდებლობაში
 თანამედროვე სამყაროს განვითარების ეტაპზე სულ უფრო და უფრო წინ წამოიწია ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებმა. ძალადობა ადამიანის უფლებების ერთ-ერთ სერიოზულ დარღვევად მიიჩნევა. ,,ადევნება არის ქალთა მიმართ ძალადობის ფორმა“. იგი არც თუ ისე ახალი მოვლენაა, თუმცა სახელმწიფოთა მხრიდან მისი კრიმინალიზაციის საკითხი თანდათან იზრდება, რ...
1112 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები