წამება და არაადამიანური მოპყრობა კვლავ აქტუალური გამოწვევაა
  საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევის მიუხედავად, წამების აღმოფხვრა რჩება მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში, სახელმწიფოებში ფიქსირდება მისი მრავალი ფაქტი. წამება მხოლოდ არ უნდა გავიგოთ, როგორც კონკრეტული ადამიანის ქმედება სხვა პირთა მიმართ ანგარიშსწორების, ინფორმაციის მიღების ან აღიარებით ჩვენების მოპოვების მიზნით. მას იყენებენ ს...
81 სრულად
დამთავრებული და დაუმთავრებელი მომზადება სისხლის სამართალში
  პირველ რიგში დავიწყოთ იმის გარკვევა,თუ რას გულისხმობს დანაშაულის მოზმადება  შემდეგ ერთმანეთისაგ გავმიჯნოთ დამთავრებული და დაუმთავრებელი მოზმადება. დავიწყოთ იმით,რომ დაუმთავრებელი დანაშაულის ერთ-ერთ სახეს მომზადება წარმოადგენს. სისხლის სამართლის კოდექსის მე-18 მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად: „დანაშაულის მომზადება...
77 სრულად
სსკ-ის 108-ე (განზრახ მკვლელობა) და 115-ე (თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა) მუხლებით გათვალისწინებული შემადგენლობები.
სისხლის სამართალში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება დანასაულთა შემადგენლობებს,რადგან მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის კვალიფიკაციისათვის,ამდენად აუცილებელია,რომ ვიცოდეთ თუ რით განსხვავდება სსკ-ის 108-ე (განზრახ მკვლელობა) და 115-ე (თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე მიყვანა) მუხლები ერთნამენითსგან. პირველ რიგში განვმარტოთ...
88 სრულად
ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა
 დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება და ამოსავალი წერტილი ადამიანი და მისი უფლებების სრულფასოვნად დაცვაა. ამ ორი სახელმწიფოს პრინციპიდან გამომდინარეობს  , რომ ერთი პირის მიერ მეორესთვის ზიანის მიყენებისას , აუცილებლად უნდა აანაზღაუროს მიყენებული ზიანი. სამართლებრივ სახელმწიფოში ადმინისტრაციულ ორგანოს დი...
219 სრულად
საკასაციო საჩივარი ადმინისტრაციულ სამართლის პროცესში
ჩვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ძალაში შევიდა და ამოქმედდა 2000 წლის 1 იანვარს , რის შემდგომაც მან რამდენჯერმე განიცადა ცვლილება . ამ ცვლილებათაგან ერთ-ერთი გახლდათ საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის საკითხი ადმინისტრაციულ პროცესში . საკასაციო საჩივარი გავრცელებული სამართლებრივი ინსტიტუტია როგორც საქ...
69 სრულად
პროპორციული საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო ბარიერი
  პროპორციული სისტემის პირობებში საარჩევნო ოლქი ყოველთვის მრავალმანდატიანია და პარტიებს შორის მანდატები ნაწილდება მათ მიერ მიღებული ხმების პროპორციულად. არჩევნებში კენჭი ეყრება არა ცალკეულ კანდიდატებს, არამედ პარტიულ სიებს. პროპორციული საარჩევნო სისტემა პირველად 1889 წელს ბელგიაში გამოიყენეს. საქართველოშიც 1919 წლის 14-16 თებ...
71 სრულად
 ტურიზმის  სამართლებრივი მნიშვნელობა და ტურისტული ხელშეკრულების  მხარეები
შესავალი  დღითიდღე იზრდება მოსახლეობის ინტერესი დასვენების მიზნით გადააადგილდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში და აღმოაჩინონ რაიმე განსხვავებული, განსაკუთრებული. XXI საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა სწორედ ტურიზმი და მისი განვითარებაა მსოფლიოს მასშტაბით. ამა თუ იმ სფეროს წინსვლისათვის კი აუცილებელია მთელი რიგი ღონისძიებების გა...
308 სრულად
ადამიანის ძირითადი უფლებები, როგორც სახელმწიფოსადმი და კერძო პირებისადმი დადგენილი მორალური იმპერატივები (ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ეფექტი)
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების საყოველთაო აღიარება კაცობრიობის ერთ-ერთი უძვირფასესი მონაპოვარია. სახელმწიფოსა და სამართლის მიზანს თავისუფალი და ღირსებადაცული პიროვნება წარმოადგენს, რომლისთვისაც გარანტირებულია ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით სრულყოფილად სარგებლობის გზით თავისუფალი თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. 1...
233 სრულად
თანასწორობა და დისკრიმინაცია
 საზოგადოდ ცნობილია,რომ საჯარო ხელისუფლება და ზოგადად სახელმწიფო შეზღუდულია თანასწორობის უფლებით , როგორც უშუაალოდ მოქმედი სამართლით. თანასწორუფლებიანობა არის ადამიანთა მიმართ თანაბარი მოპყრობა და ადამიანებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.  თანასწორობა სამართლებრივი დაცვის თანაბარი პირობების გარანტირებას ემსახურე...
85 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“