რა არის დელიქტი და რა წინაპირობები აქვს?
დელიქტის ცნება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლის მიხედვით: პირი, რომელიც სხვა პირს მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, ვალდებულია აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი.   დელიქტური ვალდებულება დელიქტური ვალდებულება წარმოიშობა დელიქტიდან (სამართალდარღვევიდან). დელიქტური სამართლის...
1107 ვრცლად ნახვა
უძრავი ქონების ადვოკატის როლი კალიფორნიაში
კალიფორნიაში უძრავი ქონების ტრანზაქციების ჩახლართულ სამყაროში გზის გაკვლევა მოითხოვს მცოდნე მეგზურს. იყოლიეთ უძრავი ქონების ადვოკატი, პროფესიონალი იურისტი, რომელსაც აქვს სპეციალიზებული გამოცდილება საკუთრების სამართლის სირთულეების მართვაში. ჩავუღრმავდეთ სხვადასხვა როლებსა და სერვისებს, რომლებსაც ის სთავაზობს კალიფორნიის მაცხოვრებლებს. ...
1147 ვრცლად ნახვა
"ბავშვი სათავეა, დასაწყისია დიდის ადამიანისა"
საოჯახო სამართალი დათოს და ქეთის ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე, თითქმის ერთი წელია, რაც დავშორდით. არ აეწყო ჩვენი ურთიერთობა და ნუ… ასე მოხდა. ერთი შვილი გვყავს, ლუკა. უკვე 6 წლის ხდება, იზრდება და სკოლაში წასასვლელად ემზადება, მაგრამ...   მხოლოდ ჩემთან ერთად... ლამისაა მამამისი გადაავიწყდეს სულ. თვეებია არც გამოჩე...
846 ვრცლად ნახვა
სანამ ხელშეკრულებას ხელს მოაწერთ...
ხელშეკრულების არსი პირველ რიგში, გავიხსენოთ, რას გულისხმობს ხელშეკრულების ცნება: ხელშეკრულება არის მხარეთა ურთიერთმფარავი ნების გამოვლენის შედეგად დადებული გარიგება.  მარტივად წარმოდგენისათვის, ის შედგება ოფერტისგან, ანუ შეთავაზებისგან და აქცეპტისგან, ანუ თანხმობისგან.   ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც ზეპი...
803 ვრცლად ნახვა
რა არის ქონება? მოძრავი და უძრავი ნივთი?
ქონების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 147-ე მუხლის მუხლის მიხედვით: ქონება არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობრივ ნორმებს.   ქონები...
1008 ვრცლად ნახვა
"სიყვარული თუ გაქრება, მზე იტირებს და..."
საოჯახო სამართალი ლევანისა და ლილიანას ამბავი: - მე და ჩემი მეუღლე, ლილიანა უკვე რამდენიმე წელია ქორწინებაში ვიმყოფებით. თავიდან ყველაფერი ძალიან კარგად იყო, თუმცა ჩვენი პროფესიებიდან გამომდინარე, ერთმანეთის მიმართ საკმარის ყურადღებას ვეღარ ვიჩენდით და ურთიერთობა დაგვეძაბა.   პროფესიით ექიმი ვარ, კერძოდ, ქირურგი და ალბათ...
1337 ვრცლად ნახვა
რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება?
ქირავნობის ცნება სამოქალაქო კოდექსის 531-ე მუხლის მიხედვით: ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული ქირა.   ქირავნობის ხელშეკრულების განმარტება ქირავნობის ხელშეკრულება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...
1770 ვრცლად ნახვა
მეგობარს ფულს რომ ასესხებ, გამორთმევა უხერხულიაო...
სახელშეკრულებო სამართალი აკაკისა და ელიზბარის ამბავი: - სამსახურიდან ახლადწამოსულ აკაკის ბოლო პერიოდში ფინანსურად ძალიან გაუჭირდა. ახალი სამსახურის მოძიებაც არ აღმოჩნდა მარტივი. ამასობაში, დაუგროვდა გადასახადები - ბავშვების სკოლის, მათი წრეების, კომუნალურების...   გადაწყვიტა თავისი მეგობრისთვის, ელიზბარისთვის დაერეკა და ...
1539 ვრცლად ნახვა
რა არის სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება?
სამიდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების ცნება სამოქალაქო კოდექსის 941-ე მუხლის მიხედვით: პირი, რომელიც კისრულობს სამისდღეშიო სარჩოს გადახდას (მარჩენალი), მოვალეა გადაუხადოს იგი სარჩოს მიმღებს (სარჩენს) მთელი სიცოცხლის მანძილზე, თუ ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს. სამისდღეშიო სარჩო შეიძლება დადგინდეს ფულადი ან ნატურალური სახით (ბინ...
1768 ვრცლად ნახვა