ვის აქვს ნებართვა შეიძინოს, შეინახოს ან ატაროს ცეცხლსასროლი იარაღი
იარაღად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ტექნიკური თუ სხვა საშუალება, ხელსაწყო, მოწყობილობა, რომელიც განსაზღვრულია შეტევითი სროლის, თავდაცვის, სპორტისა და ნადირობისათვის, აგრეთვე ჭურვი და სხვა სახის ტყვია-წამალი, რომლის გამოყენება შეიძლება საბრძოლო მასალად. საქართველოს იარაღის შესახებ კანონში განსაზღვრულია იარაღის სახეობები: სამხედრო-საბრძო...
456 სრულად
რა არის ბინადრობის ნებართვა და როგორ მოვიპოვოთ ის
ბინადრობის ნებართვა არის უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქართველოში შემოსვლისა და ლეგალურად ყოფნის ერთ-ერთ საფუძველი, იგი გაიცემა დროებითი ან მუდმივი ცხოვრების უფლებით. შესაძლებელია მიიღოთ სხვადასხვა სახის ბინადრობის ნებართვები: შრომითი; სასწავლო; ოჯახის გაერთიანების მიზნით; საქართველოს ყოფილი მოქალაქის; მოქალაქეობის არმქონე პირის; მუდმივი ...
615 სრულად
შეიძლება თუ არა იურიდიული პირი სისხლის სამართლებრივი წესით დაისაჯოს?
იურიდიული პირი, საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში, 2006 წლიდან უკვე წარმოადგენს ჩადენილი დანაშულის გამო დასჯის სუბიექტს. მას პასუხისმგებლობა ეკისრება სსკ-ით გათვალისწინებული იმ დანაშაულისთვის, რომელიც ჩადენილია მისი სახელით პასუხისმგებელი პირის მიერ; პასუხისმგებელ პირად ითვლება ხელმძღვანელობაზე, წარმომადგენლობაზე მისი სახელით...
418 სრულად
რას ნიშნავს და როდის ხდება სარჩელის უზრუნველყოფა?
                   სარჩელის უზრუნველყოფა არის გადაწყვეტილების რელურად აღსრულებისთვის მოსალოდნელი დაბრკოლების თავიდან აცილება, მოპასუხისთვის ქონების ან ფულადი სახსრების განკარგვის უფლების შეზღუდვით. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 198 მუხლში გათვალისწინებულია სარჩელის უზრუნველყოფ...
566 სრულად
რა  სამართლებრივი რისკებია ქირავნობის ხელშეკრულების დადებისას?
რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება ქირავნობა სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით წარმოადგენს გრძელვადიან ორმხრივ სასყიდლიან ხელშეკრულებას, სადაც ერთი მხარე, გამქირავებელი კისრულობს ვალდებულებას დამქირავებელს დროებით სარგებლობაში გადასცეს განსაზღვრული ნივთი ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადით. ქირავნობა შეიძლება დაიდოს როგორც ზეპირი ასევე წ...
357 სრულად
რა სახეები არსებობს სასჯელისგან გათავისუფლების, შეცვლის ან შეჩერების
სასჯელისგან გათავისუფლების, შეცვლის ან შეჩერების რამდენიმე სახე არსებობს ესენია: პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლება; უვადო თავისუფლების აღკვეთის გადასინჯვა; სასჯელის მოუხდელი ნაწილის შეცვლა უფრო მსუბუქი სასჯელით; მსჯავრდებულის გამოძიებასთან თანამშრომლობის შედეგად; ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის ასაკის გამო; სასჯელის მოხდის გადავადება...
454 სრულად
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები
გაეროს 2006 წლის კონვენციის თანახმად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირად ითვლება ადამიანი, ვისაც აქვს ხანგრძლივი ფიზიკური, გონებრივი, ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევა. საქართველო ამ კონვენციას მიერთებულია 2014 წლიდან და წევრ სახელმწიფოებს UNCRPD აკისრებს ვალდებულებას ხელი შეუწყონ, უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლ...
311 სრულად
თაღლითობა სოციალური ქსელის საშუალებით
ბოლო დროს ინტერნეტში საკმაოდ გავრცელდა სოციალური ქსელის საშუალებით ჩადენილი დანაშაულები. მათ შორის ერთ-ერთი „ჰაკინგი“ (გატეხვა) ანდა თაღლითობაა. იურისტები ხშირად აწყდებიან სოციალურ ქსელში ონლაინ მაღაზიით ან სხვა საშუალებით მოტყუებულ ადამიანებს რომელთაც ჰგონიათ რომ მათ მიმართ ჩადენილია თაღლითობა. რა არის თაღლითობა სისხლი...
661 სრულად
შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო და მისი შემცირება სასამართლოს მიერ
რა შემთხვევაში ხდება სასამართლოს მიერ პირგასამტეხლოს შემცირება რომანულ-გერმანული სამართლის სისტემაში პირგასამტეხლოს, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის ვალდებულებით სამართლებრივ საშუალებას, საკმაოდ დიდი ხნის ისტორია გააჩნია. სათავეს იღებს რომის სამართლიდან, სადაც იხსენიებდნენ „stipilatio poenae”. პირგასამტეხლო არის მხარეთა შე...
331 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 თებ

"თოვდა და თბილისს ებურა თალხი" -1921 წლის 25 თებერვალი!

17 ოქტ

რა არის კანონი?

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

02 ივნ

რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“