სიურპრიზი ავტომობილის შეძენისას...
გსმენიათ რაიმე საცილო გარიგების შესახებ? ლევანისა და ირაკლის ამბავი - ლევანს სურდა ახალი მანქანის შეძენა და გადაწყვიტა მისვლა ქალაქში სახელგანთქმულ მეორადი ავტომობილებით მოვაჭრე ირაკლისთან. დაუსრულებელი საცობებიდან გამომდინარე, ლევანს უნდოდა ეკონომიური მანქანის ყიდვა.   ირაკლის ავტოპარკის დათვალიერების შემდგომ, მან არჩე...
519 ვრცლად ნახვა
რას არის პერსონალური მონაცემი?
საქართველოს კანონის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ მე-3 მუხლის მიხედვით: პერსონალური მონაცემი არის - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს უკავშირდება.   როდის არის პირი იდენტიფიცირებადი? ფიზიკური პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირე...
584 ვრცლად ნახვა
როგორ ხდება საკუთრების შეძენა მოძრავ ნივთებზე?
სამოქალაქო კოდექსის 186-ე მუხლის მიხედვით: - მოძრავ ნივთზე საკუთრების გადასაცემად აუცილებელია, რომ მესაკუთრემ ნამდვილი უფლების საფუძველზე გადასცეს შემძენს ნივთი.   - ნივთის გადაცემად ითვლება:  • შემძენისათვის ნივთის ჩაბარება პირდაპირ მფლობელობაში; • არაპირდაპირი მფლობელობის გადაცემა ხელშეკრულებით, რომლი...
625 ვრცლად ნახვა
რა არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი?
რა არის ე.წ. ინდ.აქტი? ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მიხედვით, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის: ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებ...
615 ვრცლად ნახვა
იურიდიული პირის ცნება და ნიშნები
სამოქალაქო კოდექსის 24-ე მუხლის მიხედვით: იურიდიული პირი არის განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე, ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. &nb...
518 ვრცლად ნახვა
რას მოიცავს ქორწინების პირობები?
სამოქალაქო კოდექსის 1107-ე მუხლის მიხედვით: დაქორწინებისათვის აუცილებელია: • საქორწინო ასაკი • დასაქორწინებელ პირთა თანხმობა   რა იგულისხმება ქორწინების ცნებაში? სამოქალაქო კოდექსის 1106-ე მუხლის მიხედვით: ქორწინება არის ოჯახის შექმნის მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირი, რომელიც...
888 ვრცლად ნახვა
მფლობელობა VS საკუთრება - რა განსხვავებაა მათ შორის?
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა - რა სხვაობაა მათ შორის? საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 155-ე მუხლის მიხედვით: -  მფლობელობა წარმოიშობა ნივთზე ფაქტობრივი ბატონობის ნებითი მოპოვებით.   - მფლობელად არ ითვლება ის პირი, რომელიც, თუმცა ახორციელებს ფაქტობრივ ბატონობას ნივთზე, მაგრამ სხვა პირის სასარგებლოდ, და რომელსაც ნივთის ფლობ...
1072 ვრცლად ნახვა
როდიდან ითვლება პირი უფლებაუნარიანად? ქმედუნარიანად?
ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა იცით, რას მოიცავს უფლებაუნარიანობისა და ქმედუნარიანობის ცნება? პირველ რიგში, გავიხსენოთ თითოეულის განმარტება სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით. უფლებაუნარიანობის ცნებას განსაზღვრავს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-11 მუხლი, რომლის მიხედვით: - ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა &nda...
926 ვრცლად ნახვა
რომელია ქურდობა? ძარცვა? ყაჩაღობა?
შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა - რამდენად ზუსტად გესმით მათი მნიშვნელობა? სანამ მათ შორის განსხვავებაზე ვისაუბრებდეთ, გავიხსენოთ ქურდობის, ძარცვისა და ყაჩაღობის სისხლის სამართლის კოდექსისეული განსაზღვრება. სისხლის სამართლის კოდექსის 177-ე მუხლის მიხედვით: ქურდობა არის სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების...
1175 ვრცლად ნახვა