სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიში
საპარლამენტო კომიტეტებმა გაერთიანებულ სხდომაზე სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი “2011 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ” ანგარიში მოისმინეს. ომბუდსმენის ანგარიში ეხებაუფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრს და მიმოიხილავს სამოქალაქო–პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ...
586 სრულად
არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურება
დღეს მინდა გესაუბროთ არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურების შესახებ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას არასრულწლოვნად ითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა თოთხმეტი წელი, მაგრამ არ შესრულებია თვრამეტი წელი. არასრუ ...
1220 სრულად
სისხლის სამართლის ზოგადი მიმოხილვა
სისხლის სამართალიარის სამართლისერთ-ერთი დარგი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედება ითვლებადანაშაულად. ასევე თითოეული დანაშაულისათვის აწესებს შესაბამისსასჯელს. როგორც პრაქტიკაში, ასევე დოქტრინაში განასხვავებენ მატერიალურ და პროცესუალურ სისხლის სამართალს. ძველი ცივილიზაციები ერთმანეთისგან არ ასხვავებდნენ სისხლისა და სამოქალაქო სამართალს. პირვ ...
3511 სრულად
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი
ვაქვეყნებთიურისტების,ნანატოგონიძის,თამარჭიპაშვილის,ქეთევანხაჩიძის, დავითმუმლაძის,გიორგიბატონისაშვილისადაქეთევანგაჩეჩილაძისმიერ მოწოდებულნაშრომს,თემაზე:“ნაფიცმსაჯულთაინსტიტუტი” ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს>>>ნაფიც-მსაჯულთა-ინსიტუტი ...
665 სრულად
საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შესახებ
საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტიქართულ სამართალში ჯერ კიდევ 2004 წლის მარტიდან იქნა შემოტანილი და დღესდღეობით მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XXI თავში (საპროცესო შეთანხმება), დეტალურადაა განხილული საპროცესო შეთანხმების ყველა თავისებურება. საპროცესო შეთანხმებაარისგარიგებაპროკურორსა და ბრალდებულს შორის, რომლითაცპროკურორი, თავის დამნა ...
1198 სრულად
პარლამენტის წევრის თავისუფალი მანდატი,ხალხის უზენაესობის შეზღუდვა
ვაქვეყნებთსტუდენტის,ნინომუზაშვილისმიერმოწოდებულნაშრომს,თემაზე: “პარლამენტის წევრის თავისუფალი მანდატი,ხალხის უზენაესობის შეზღუდვა” ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს>>>პარლამენტის-წევრის-თავისუფალი-მანდატიხალხის-უზენაესობის-შეზღუდვა ...
1157 სრულად
დაზღვევის შინაარსის შესახებ
დღევანდელ სტატიაში მინდა გესაუბროთ სამოქალაქო სამართლის ერთ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან საკითხზე, დაზღვევის ინსტიტუტზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, დაზღვევის ხელშეკრულება ორმხრივი, სასყიდლიანი, რეალური ხელშეკრულებაა. ამ ხელშეკრულების მხარეებია ერთის მხრივ,დამზღვევი და მეორეს მხრივ, მზღვეველი. კლიენტსა (დამზღვევი) და სადაზღვევო საზო ...
1230 სრულად
კიბერდანაშაული და საქართველო
ვაქვეყნებთსაქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის – მაგდა შეყელაძის მოწოდებულ სტატიას კიბერდანაშაულის თემაზე.ნაშრომში განხილულიადანაშაულის აქტუალობა, მასთან ბრძოლოს სირთულე და შემუშავებული მექანიზმები, კომპიუტერული დანაშაულის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, კანონმდებლობაში შესული ...
855 სრულად
საქორწინო კონტრაქტი
ზოგადადკანონმდებლობაშექმნილიასამართლებრივიურთიერთობისმოგვარების საფუძვლით, თუმცა არსებობს საკითხები,რასაცკანონივერდაარეგულირებს, მაგალითად ადამიანის გრძნობები…. ალბათ აღნიშნული მსჯელობარამდენიმე ათეული წლის წინ ლოგიკური იქნებოდა,თუმცადღესდღეობით “გრძნობების”ნაწილიმაინცსამართლებრივიკუთხით “რეგულირებული”გახდა.მინდა ...
2812 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ