საზღვარგარეთ ჩადენილი დანაშაული
დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ საზღვარგარეთ ჩადენილ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, თუ როგორდა რა წესით ხდება ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულების განხორციელება. საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ეფუძნება რა საერთაშორისოდ აღიარებულ სამართლის პრინციპებს ადგენს, რომ საქართველოს მოქალაქეს, აგრეთვე საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეობის ...
1291 სრულად
სვანური სამართალი და ტრადიციები
საქართველოს მთაში ძველთაგანვე არსებობდა თემის ინსტიტუტი, რომელსაც ხევისბერი მეთაურობდა. ხევისბერს ხევსურეთში ხუცს უწოდებდნენ, თუშეთში – დეკანოზს, სვანეთში – მახვშს. სვანეთში დამკვიდრებული იყო თემის მმართველობის მეტად დემოკრატიული ფორმა: მახვშს, ანუ თემის მეთაურს თემის საერთო კრება ირჩევდა. კრებაში მონაწილეობის მიღების უფლება ჰქონდა ...
1372 სრულად
ექიმებისთვის!!!
დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ სამედიცინო წარმომადგენლების უფლებებზე, თუ როგორ და რა წესით შეუძლიათ განახორციელოთ საექიმო საქმიანობა. საექიმო საქმიანობა ეს არის მედიცინაში განსწავლული, სათანადო უნარ-ჩვევებისა და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პირის პროფესიული საქმიანობა, რომლის მიზანია ქვეყანაში აღიარებული სამედიცინო სტანდარტებისა და ეთიკურ ...
1263 სრულად
პარლამენტის ბიუროს სხდომა კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების თაობაზე
2012 წლის 23 აპრილის გაიმართა საქართველოს პარლამენტის ბიუროს სხდომა, რომელიც 2012 წლის 27 აპრილამდე გასტანს. მესამე მოსმენით კენჭი ეყრება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, კერძოდ, საუბარია სსკ-ს 55-ე მუხლზე. კანონპროექტის მიხედვით, სამოქალაქო კოდექსიდან შეიძლება ამოღებულ იქნესაღნიშნული მუხლი, რომელიც არეგულირებს ძალაუფლების ბო ...
470 სრულად
კიბერუსაფრთხოება, კომპიუტერული დანაშაული და ქართული სამართლის გამოწვევები
იმის ფონზე, რომ დღესდღეობით ჩვენი პლანეტა ტექნიკური განვითარების ფონზე ჯერ დაუპყრობელ მწვერვალებს აღწევს, საკმაოდ აქტუალურ თემად იქცა კიბერსფეროს დაცვის საკითხი. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ის ფაქტი, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არსებობს ჩანაწერები კომპიუტერული სისტემების და ქსელების დაცვის თაობაზე. სისხლის სამართლის კოდექსის 35-ე თავის მიხედვი ...
1120 სრულად
განქორწინების თავისებურებანი
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ქორწინება წყდება ა) ერთერთი მეუღლის გარდაცვალებით; ბ) კანონით დადგენილი წესით ერთერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადებით; გ)განქორწინებით; განქორწინების საკითხზე რუბრიკის მომზადება ამ თემის აქტუალობამ განაპირობა. განქორწინება ხდება სასამართლოს წესით, თუ მეუღლეებს შორის არსებობს დავა საერთო არასრულწლოვანი შვილ ...
518 სრულად
ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა
განქორწინების შემთხვევაში არასრულწლოვანი ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა პრობლემატურ საკითხად რჩება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მშობლებს შვილების მიმართ თანაბარი უფლება-მოვალეობები ეკისრებათ, ისინი თავად განსაზღვრავენ ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს და თუ მათ შორის წარმოიშვება დავა აღნიშნულ საკითხზე, ამ შემთხვევაში ბავშვის საცხ ...
1686 სრულად
პატოგენური ბიოლოგიური უსაფრთხოების მონიტორინგი
21-ე საუკუნეში ტექნოლოგიური თუ სხვა ნებისმიერი პროგრესი გარკვეულწილად ზიანს აყენებს ბიოსფეროს, მაღალია ბუნების დაბინძურების სტატისტიკა, მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც ხორციელდება ბიოუსაფრთხოების პროექტები და ქმედითი ნაბიჯები იდგმება კანონმდებლობაშიც. საქართველოს მასშტაბით ბიოლოგიური უსაფრთხოების მონიტორინგს ახორციელებს ყველა სახელმწიფ ...
844 სრულად
პაციენტის მკურნალობა და მოვლის უფლება
დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ პაციენტის მკურნალობისა და მოვლის უფლების შესახებ. ძირითადად, აღნიშნული სფერო რეგულირდება ”პაციენტის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნორმებით. კანონის მიხედვით, სამედიცინო მომსახურება საქართველოს მასშტაბით თანაბრად ხელმისაწვდომია და ხორციელდებასამედიცინო პროგრამების მეშვეობით. პაციენტ ...
650 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ