კიბერუსაფრთხოება, კომპიუტერული დანაშაული და ქართული სამართლის გამოწვევები
იმის ფონზე, რომ დღესდღეობით ჩვენი პლანეტა ტექნიკური განვითარების ფონზე ჯერ დაუპყრობელ მწვერვალებს აღწევს, საკმაოდ აქტუალურ თემად იქცა კიბერსფეროს დაცვის საკითხი. ალბათ ბევრისთვის უცნობია ის ფაქტი, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში არსებობს ჩანაწერები კომპიუტერული სისტემების და ქსელების დაცვის თაობაზე. სისხლის სამართლის კოდექსის 35-ე თავის მიხედვი ...
1155 სრულად
განქორწინების თავისებურებანი
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ქორწინება წყდება ა) ერთერთი მეუღლის გარდაცვალებით; ბ) კანონით დადგენილი წესით ერთერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადებით; გ)განქორწინებით; განქორწინების საკითხზე რუბრიკის მომზადება ამ თემის აქტუალობამ განაპირობა. განქორწინება ხდება სასამართლოს წესით, თუ მეუღლეებს შორის არსებობს დავა საერთო არასრულწლოვანი შვილ ...
538 სრულად
ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა
განქორწინების შემთხვევაში არასრულწლოვანი ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა პრობლემატურ საკითხად რჩება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით მშობლებს შვილების მიმართ თანაბარი უფლება-მოვალეობები ეკისრებათ, ისინი თავად განსაზღვრავენ ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს და თუ მათ შორის წარმოიშვება დავა აღნიშნულ საკითხზე, ამ შემთხვევაში ბავშვის საცხ ...
1785 სრულად
პატოგენური ბიოლოგიური უსაფრთხოების მონიტორინგი
21-ე საუკუნეში ტექნოლოგიური თუ სხვა ნებისმიერი პროგრესი გარკვეულწილად ზიანს აყენებს ბიოსფეროს, მაღალია ბუნების დაბინძურების სტატისტიკა, მთელს მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც ხორციელდება ბიოუსაფრთხოების პროექტები და ქმედითი ნაბიჯები იდგმება კანონმდებლობაშიც. საქართველოს მასშტაბით ბიოლოგიური უსაფრთხოების მონიტორინგს ახორციელებს ყველა სახელმწიფ ...
890 სრულად
პაციენტის მკურნალობა და მოვლის უფლება
დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ პაციენტის მკურნალობისა და მოვლის უფლების შესახებ. ძირითადად, აღნიშნული სფერო რეგულირდება ”პაციენტის შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნორმებით. კანონის მიხედვით, სამედიცინო მომსახურება საქართველოს მასშტაბით თანაბრად ხელმისაწვდომია და ხორციელდებასამედიცინო პროგრამების მეშვეობით. პაციენტ ...
674 სრულად
ტერორიზმი გუშინ და დღეს
ტერორიზმი- ეს არის ცნება, რომლის ზუსტი დეფინიცია არ არსებობს, თუმცა ყოველთვის არსებობს ზუსტი და დამანგრეველი შედეგები და ტრაგედიად ქცეული მოვლენები, სახელად ”ტერორიზმი” .ერთერთი მოსაზრებით ,,ტერორიზმი არის გლობალურისაფრთხე, გლობალური ეფექტებით… თავისი ბუნებიდან გამომდინარე ეს არის თავდასხმა სამართლის, წესრიგის და ადამიანის უფ ...
1488 სრულად
პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანა იგეგმება
საქართველოს პარლამენტში საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტმა პარლამენტის რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები მეორე მოსმენით განიხილა, რომლის თანახმად,საქართველოს პარლამენტისა და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების საკანონმდებლო პროცესების კოორდინაციის მიზნით საქართველოს პარლამენტის, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიურ ...
546 სრულად
სახალხო დამცველის 2011 წლის ანგარიში
საპარლამენტო კომიტეტებმა გაერთიანებულ სხდომაზე სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი “2011 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ” ანგარიში მოისმინეს. ომბუდსმენის ანგარიში ეხებაუფლებათა და თავისუფლებათა ფართო სპექტრს და მიმოიხილავს სამოქალაქო–პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ ...
527 სრულად
არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურება
დღეს მინდა გესაუბროთ არასრულწლოვნის სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურების შესახებ. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას არასრულწლოვნად ითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა თოთხმეტი წელი, მაგრამ არ შესრულებია თვრამეტი წელი. არასრუ ...
1097 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ