ითანამშრომლე გამოძიებასთან
სავსებით შესაძლებელია, ადრე თუ გვიან თითოეულ თქვენთაგანს მოუწიოს გამოძიებასთან თანამშრომლობა და სასამართლოში მოწმის სტატუსით მონაწილეობის მიღება. ხდება ისეც, რომ ადამიანები უარს აცხადებენ არა მხოლოდ სასამართლოში წარდგომაზე, არამედ ჩვენების მიცემაზეც კი. ზოგჯერ ამის მიზეზი შიშია, ზოგჯერ მათ არ გააჩნიათ სათანადო ინფორმაცია, თუ როგორ განმარტავს კა ...
578 სრულად
ნოვაცია – სასამართლოს მეგობარი
ყველსთვის ცნობილია, რომ ქართული კანონმდებლობა ნელ–ნელა გადადის ევროპულ სტანდარტებზე და ამკვიდრებს ახალ, საინტერესო ნოვაციებს. ერთ–ერთი ასეთი სიახლეა „სასამართლოს მეგობარი“ რომელიც აქტიურად მკვიდრდება საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში. ეს ინსტიტუტი იურიდიულ საზოგადოებაში ცნობილია ლათინური ტერმინით Amicus Curiae. „სა ...
1115 სრულად
გილოცავთ ქუთაისობას!!!
2 მაისი ქუთაისისთვის და ქუთაისელებისთვის განსაკუთრებულად ძვირფასი დღეა,2 მაისს ქალაქი ქუთაისობას აღნიშნავს. ტრადიციულად ქალაქის ცენტრალურ ბაღში გამოდიან ქუთაისელი ჩოხოსნები და პატარებთან ერთად და გამვლელებს ულოცავენ ქუთისობას. ქალაქ ქუთაისის მერიაში საზღვარგარეთიდან ჩამოდიან სტუმრები სპეციალურად ამ დღეზე და ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგ ...
848 სრულად
საკუთრების უფლების ჩამორთმევის დასაშვებობა
ექსპროპრიაცია, საქართველოს კანონმდებლოსბის მიხედვით, არის მესაკუთრისთვის ქონების ჩამორთმევა განსაკუთრებული საზოგადოებრივი საჭიროებისას. საქართველოს კონსტიტუციის 21–ე მუხლის მიედვით – „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია კანონით პირდაპირ დადგენილ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ა ...
1052 სრულად
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაარსებულია 1950წლის 4 ნოემბერს, რომში ხელმოწერილი „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ საფუძველზე. სასამართლო მდებარეობს ქალაქ სტრასბურგში. სასამართლოში სულ 47 მოსამართლეა. ისინი საქმიანობას ინდივიდუალური უფლებამოსილებით ახორციელებენ და არ არიან არც ერთი სახელმწიფოს ...
627 სრულად
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია 1948 წლის 10 დეკემბერს მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლიამ. მან მოიცვა ადამიანის უფლების ფუნდამენტური პრინციპები და გარკვეულწილად ამ თემაზე შემდეგ შექმნილი დეკლარაციების საძირკვლადაც შეიძლება იქნეს მიჩნეული. დეკლარაცია შედგება 30 მუხლისგან, თუმცა მიუხედავად მოცულობის სიმცირისა იგი გვევლინება ადამიანის ყვე ...
1129 სრულად
სოციალური დახმარების თავისებურებანი
დღესდღეობით საქართველოში სოციალური დახმარების თემა საკმაოდ აქტუალურია. ამიტომაც საჭიროდ ჩავთვალე ამ საკითხზე საუბარი. ამ რუბრიკით მსურს გაგაცნოთ საქართველოს კანონის – სოციალური დახმარების შესახებ – ძირითადი მიზნები და პრინციპები. აღნიშნული კანონის მიზანია საქართველოს მოსახლეობის სამართლიანი, მიზნობრივი და ეფექტიანი დახმარების უზრუნვ ...
1275 სრულად
ლიცენზიები და ნებართვები
დღევანდელ რუბრიკაში მინდა გესაუბროთ ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონზე. აღნიშნული კანონი არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტე ...
1550 სრულად
პრაქტიკანტების დაჯილდოვება
საადვოკატო ბიურო სპს ”ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფში” 2012 წლის 28 აპრილს გაიმართა პრაქტიკანტების დაჯილდოვება. პრაქტიკანტებმა თეორიული და პრაქტიკული კურსი გაიარეს ჩვენი ბიუროს მიერ ორგანიზებულ პროექტში”სასამართლოში საქმისწარმოების შესწავლის ასპექტები”. აღნიშნული პროექტი გათვლილი იყო სამართლის ფაკულტეტის დამამთა ...
543 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ