სისხლის სამართლის ზოგადი მიმოხილვა
სისხლის სამართალიარის სამართლისერთ-ერთი დარგი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რომელი ქმედება ითვლებადანაშაულად. ასევე თითოეული დანაშაულისათვის აწესებს შესაბამისსასჯელს. როგორც პრაქტიკაში, ასევე დოქტრინაში განასხვავებენ მატერიალურ და პროცესუალურ სისხლის სამართალს. ძველი ცივილიზაციები ერთმანეთისგან არ ასხვავებდნენ სისხლისა და სამოქალაქო სამართალს. პირვ ...
3144 სრულად
ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი
ვაქვეყნებთიურისტების,ნანატოგონიძის,თამარჭიპაშვილის,ქეთევანხაჩიძის, დავითმუმლაძის,გიორგიბატონისაშვილისადაქეთევანგაჩეჩილაძისმიერ მოწოდებულნაშრომს,თემაზე:“ნაფიცმსაჯულთაინსტიტუტი” ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს>>>ნაფიც-მსაჯულთა-ინსიტუტი ...
607 სრულად
საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის შესახებ
საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტიქართულ სამართალში ჯერ კიდევ 2004 წლის მარტიდან იქნა შემოტანილი და დღესდღეობით მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის XXI თავში (საპროცესო შეთანხმება), დეტალურადაა განხილული საპროცესო შეთანხმების ყველა თავისებურება. საპროცესო შეთანხმებაარისგარიგებაპროკურორსა და ბრალდებულს შორის, რომლითაცპროკურორი, თავის დამნა ...
1103 სრულად
პარლამენტის წევრის თავისუფალი მანდატი,ხალხის უზენაესობის შეზღუდვა
ვაქვეყნებთსტუდენტის,ნინომუზაშვილისმიერმოწოდებულნაშრომს,თემაზე: “პარლამენტის წევრის თავისუფალი მანდატი,ხალხის უზენაესობის შეზღუდვა” ნაშრომისსანახავადმიყევითბმულს>>>პარლამენტის-წევრის-თავისუფალი-მანდატიხალხის-უზენაესობის-შეზღუდვა ...
1053 სრულად
დაზღვევის შინაარსის შესახებ
დღევანდელ სტატიაში მინდა გესაუბროთ სამოქალაქო სამართლის ერთ ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან საკითხზე, დაზღვევის ინსტიტუტზე. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით, დაზღვევის ხელშეკრულება ორმხრივი, სასყიდლიანი, რეალური ხელშეკრულებაა. ამ ხელშეკრულების მხარეებია ერთის მხრივ,დამზღვევი და მეორეს მხრივ, მზღვეველი. კლიენტსა (დამზღვევი) და სადაზღვევო საზო ...
1151 სრულად
კიბერდანაშაული და საქართველო
ვაქვეყნებთსაქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტის – მაგდა შეყელაძის მოწოდებულ სტატიას კიბერდანაშაულის თემაზე.ნაშრომში განხილულიადანაშაულის აქტუალობა, მასთან ბრძოლოს სირთულე და შემუშავებული მექანიზმები, კომპიუტერული დანაშაულის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, კანონმდებლობაში შესული ...
767 სრულად
საქორწინო კონტრაქტი
ზოგადადკანონმდებლობაშექმნილიასამართლებრივიურთიერთობისმოგვარების საფუძვლით, თუმცა არსებობს საკითხები,რასაცკანონივერდაარეგულირებს, მაგალითად ადამიანის გრძნობები…. ალბათ აღნიშნული მსჯელობარამდენიმე ათეული წლის წინ ლოგიკური იქნებოდა,თუმცადღესდღეობით “გრძნობების”ნაწილიმაინცსამართლებრივიკუთხით “რეგულირებული”გახდა.მინდა ...
2618 სრულად
ნაშრომი თემაზე: “გირავნობა”
ვაქვეყნებთ პრაქტიკოსი იურისტის,ნატო ნადირაძის მიერ მოწოდებულ ნაშრომს, თემაზე: “გირავნობა როგორცმოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით” ნაშრომის სანახავად მიყევით ბმულს>>>გირავნობა ...
1392 სრულად
ოჯახური ძალადობა
ვაქვეყნებთსაქართველოსსაზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) საერთაშორისო სამართლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების,მაგდა შეყელაძისდააზა მეძმარიაშვილის მიერწარმოდგენილ ნაშრომს ოჯახური ძალადობის თემაზე,რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ოჯახურიძალადობისზოგადიმიმოხილვა; საქართველოდაოჯახშიძალადობა; მარეგულირებელიკანონმდებლობა; ოჯახშიძაალდო ...
644 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

17 ოქტ

რა არის კანონი?

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ