სუროგატი დედა ქართული სამართალის ჭრილში
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სუროგაციის მეთოდით სარგებლობა შეუძლია წყვილს(“ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის 143-ე მუხლი). სუროგატი დედა, ეს არის ქალი, რომლის საშვილოსნოშიც ათავსებენ წყვილის განაყოფიერებულ კვერცხუჯრედს. ანუ სუროგატი დედა ბილოგიურად და გენეტიკურად არ არის დაკავშირებული ბავშვთან.მას მხოლოდ ორსულ ...
618 სრულად
არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ
საქართველოს კანონმდებლობა მოიცავს საქართველოს მოქალაქეთა მიერ სამხედრო ვალდებულების არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის ფორმით მოხდასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხს. აღნიშნული რეგულირდება „არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, კონსტიტუციისა და სხვა ნორმატიული აქტებით. აღნიშნული კან ...
1047 სრულად
საქართველოს კანონმდებლობა აივ ინფექციის/ შიდსის შესახებ
შეძენილი იმუნური დეფიციტის სინდრომიარის დაავადება, რომელიც ვითარდებააივ-ინფექციის (ინგ.Acquired Immune Deficiency Syndrome,AIDS) ფონზე და ხასიათდება CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობის კლებით, მრავალი ოპორტუნისტული ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებით. არსებითად არისაივ-ინფექციის ბოლო სტადია. შიდსი რეგისტრირებულია მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტის 20 ...
1001 სრულად
2012 წლის პირველი მარტიდან საქართველოში სამედიცინო მედიაციის სამსახური ამოქმედდა
2012წლის 01მარტიდან „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილიცვლილებების მიხედვით, საქართველოში სამედიცინი მედიაციის სამსახური ამოქმედდა. სამედიცინო მედიაციის სამსახური წარმოადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპეტენტურ სამსახურთან არსებული დავების განმხილველი ორგანოს, რომლის ფ ...
501 სრულად
ახალი კანონპროექტი “საპენსიო პაკეტი”-ს შესახებ
2012 წლის 07 მარტს გაიმართა საქართველოს პარლამენტში, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, სადაც პირველი მოსმენით განხილულ იქნა კანონპროექტი იმის შესახებ, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში შეიძლება შემოვიდეს ცნება “საპენსიო პაკეტი” რაც პენსიონერებისთვის გასაცემ ყველა ფულად და არაფულად ბენეფიტს გააერთიანებს. კანონ ...
674 სრულად
პრივატიზაციის საკითხის მიმოხილვა
პრივატიზებაანპრივატიზაცია, ასევედენაციონალიზაციაარის საკუთრების სახალხო საკუთრებიდან კერძო მფლობელობაში ტრანსფორმაციის პროცესი, ან რაიმე სამსახურის ან სერვისის მართვის სახელმწიფოდან კერძო სექტორში გადაყვანა. საწინააღმდეგო პროცესსნაციონალიზება ან მუნიციპალიზაცია ჰქვია. „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით პრივატი ...
1066 სრულად
შრომითი ხელშეკრულების მოშლა
ვაქვეყნებთივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტის, თამარ სურმავას ნაშრომს თემაზე: “შრომითი ხელშეკრულების მოშლა” თემა ეხებასაქართველოს შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის “დ” ქვეპუნქტს. მასში მიმოხილულია აღნიშნულ მუხლთან მიმართებითსაქართველოში არსებული პრაქტიკა და გამოკვეთილია მისი ხარვეზები. ნაშ ...
589 სრულად
ალიმენტის თავისებურებანი საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს ალიმენტის დაკისრების და მისი გადახდევინების ვალდებულების არსებობას. ალიმენტი ლათინული სიტყვაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. იურიდიულად ესაა ხარჯი, რომელსაც ოჯახს მოშორებული პირი კანონის ძალით სარჩენად უხდის თავისი ოჯახის შრომისუუნარო ანარასრულწლოვან წევრებს (შვილებს, მშობლებს, მეუღლეს). სა ...
1254 სრულად
სტატისტიკური მონაცემები დავების კატეგორიის მიხედვით
თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამოაქვეყნა 2011 წელს სასამართლოში განხილულ დავათა კატეგორიის სტატისტიკა. ადმინისტრაციულმა კოლეგიამ გამოავლინა 7335 სამართალდარღვევა; 7278 პირის მიმართ გამოტანილია დადგენილება/განჩინება. 2011 წლის მონაცემებით, ადმინისტრაციული კოლეგიის მეშვეობით დაკისრებულ იქნა 2933477,40 ლარი, საიდანაც ამოღებულია 938549,80 ლარი. ...
496 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

17 ოქტ

რა არის კანონი?

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ