კანონიერი საგამოძიებო პროცესი
როგორც სამართლის ყველა სხვა დარგში, სისხლის სამართალშიც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გამოძიების სამართლიანად და კანონის ყველა წესის დაცვით ჩატარებას. აქ ყურადღება ექცევა უმცირეს დეტალებსაც კი. დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღებისას პროკურორი და გამომძიებელი ვალდებულნი არიან დაიწყონ საგამოძიებო მოქმედებები. აღნიშნული მოქმედებების ჩატარების შესახებ ...
555 სრულად
სამართლიანი ექსპერტიზის უფლება
სასამართლო ექსპერტიზა, როგორც მეცნიერება მოიცავს ფართო სპექტრს, რომელიც პასუხს სცემს სამართლებრივი სისტემის მიერ დასმულ კითხვებს როგორც კრიმინალურ, ასევე სამოქალაქო და სხვა სახის საქმესთან დაკავშირებით. ( Forensic science (often shortened to forensics) is the application of a broad spectrum of sciences to answer questions of interest toa legal ...
823 სრულად
ადამიანის უფლებათა მსოფლიო სტანდარტები
იმის გამორკვევა, თუ რა უფლებები და თავისუფლებები გააჩნია ადამიანს, ოდითგანვე აქტუალური თემაა. მიდგომა ამ საკითხისადმი ყოველდღიურად იხვეწება და ვითარდება. ამ უფლებების გამორკვევასა და დაცვაზე ზრუნავს მსოფლიოს მთელი საზოგადოება, როგორც სახელმწიფოს კანონმდებლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა სტრუქტურები. საზოგადოებაც აქტიურად არის ჩარ ...
465 სრულად
ითანამშრომლე გამოძიებასთან
სავსებით შესაძლებელია, ადრე თუ გვიან თითოეულ თქვენთაგანს მოუწიოს გამოძიებასთან თანამშრომლობა და სასამართლოში მოწმის სტატუსით მონაწილეობის მიღება. ხდება ისეც, რომ ადამიანები უარს აცხადებენ არა მხოლოდ სასამართლოში წარდგომაზე, არამედ ჩვენების მიცემაზეც კი. ზოგჯერ ამის მიზეზი შიშია, ზოგჯერ მათ არ გააჩნიათ სათანადო ინფორმაცია, თუ როგორ განმარტავს კა ...
522 სრულად
ნოვაცია – სასამართლოს მეგობარი
ყველსთვის ცნობილია, რომ ქართული კანონმდებლობა ნელ–ნელა გადადის ევროპულ სტანდარტებზე და ამკვიდრებს ახალ, საინტერესო ნოვაციებს. ერთ–ერთი ასეთი სიახლეა „სასამართლოს მეგობარი“ რომელიც აქტიურად მკვიდრდება საქართველოს სასამართლო პრაქტიკაში. ეს ინსტიტუტი იურიდიულ საზოგადოებაში ცნობილია ლათინური ტერმინით Amicus Curiae. „სა ...
949 სრულად
გილოცავთ ქუთაისობას!!!
2 მაისი ქუთაისისთვის და ქუთაისელებისთვის განსაკუთრებულად ძვირფასი დღეა,2 მაისს ქალაქი ქუთაისობას აღნიშნავს. ტრადიციულად ქალაქის ცენტრალურ ბაღში გამოდიან ქუთაისელი ჩოხოსნები და პატარებთან ერთად და გამვლელებს ულოცავენ ქუთისობას. ქალაქ ქუთაისის მერიაში საზღვარგარეთიდან ჩამოდიან სტუმრები სპეციალურად ამ დღეზე და ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგ ...
733 სრულად
საკუთრების უფლების ჩამორთმევის დასაშვებობა
ექსპროპრიაცია, საქართველოს კანონმდებლოსბის მიხედვით, არის მესაკუთრისთვის ქონების ჩამორთმევა განსაკუთრებული საზოგადოებრივი საჭიროებისას. საქართველოს კონსტიტუციის 21–ე მუხლის მიედვით – „აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევა დასაშვებია კანონით პირდაპირ დადგენილ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ა ...
889 სრულად
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაარსებულია 1950წლის 4 ნოემბერს, რომში ხელმოწერილი „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ საფუძველზე. სასამართლო მდებარეობს ქალაქ სტრასბურგში. სასამართლოში სულ 47 მოსამართლეა. ისინი საქმიანობას ინდივიდუალური უფლებამოსილებით ახორციელებენ და არ არიან არც ერთი სახელმწიფოს ...
584 სრულად
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია 1948 წლის 10 დეკემბერს მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლიამ. მან მოიცვა ადამიანის უფლების ფუნდამენტური პრინციპები და გარკვეულწილად ამ თემაზე შემდეგ შექმნილი დეკლარაციების საძირკვლადაც შეიძლება იქნეს მიჩნეული. დეკლარაცია შედგება 30 მუხლისგან, თუმცა მიუხედავად მოცულობის სიმცირისა იგი გვევლინება ადამიანის ყვე ...
959 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
25 სექ

„პრობლემური სესხების შესახებ ინფორმაციის მესამე პირებისთვის გამჟღავნება უკანონოა“

22 მარ

შპს - ყველაზე გავრცელებული ფორმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის

13 თებ

ქეთევან ქავთარაძე: „ჩხრეკის შემთხვევაში, მოითხოვეთ მისი კანონიერების დამადასტურებელი დოკუმენტი“

26 თებ

„ხანდაზმულობის ვადის გასვლით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გაქარწყლდება“

18 ნოე

შესაძლებელია თუ არა საპატრულო პოლიციის ჯარიმის გაუქმება?!

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

29 სექ

რა შემთხვევაში იღებს სასამართლო დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას?

02 ნოე

„ხანდაზმულობის გასვლით მოვალე ვალდებულებისგან თავისუფლდება“

16 ოქტ

საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ

23 ოქტ

ნივთები, რომლებზეც ყადაღის დადება დაუშვებელია