რა უფლებებები და მოვალეობები აქვთ მშობლებს? ეცადე, ყველა კითხვას გასცე პასუხი: მართალია, რომ:   • შვილების მიმართ მშობლებს თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ?   • მშობლებს არ აქვთ ბავშვის რჩენის ვალდებულება?   • შვილების აღზრდის ყველა საკითხი ერთ-ერთ მშობელს შეუძლია ცალმხრივად გადაწყვიტოს?   • თუკი მშობლები განქორწინებული არიან ან ცალ...
ვრცლად ნახვა
სტატიის მიზანია ალიმენტის სამართლებრივი მოწესრიგების არსის შემეცნება და მისი რეგულირების განხილვა სისხლის სამართალში.  სიტყვა ალიმენტი ლათინური წარმოშობისაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. რაც შეეხება იურიდიულ შესატყვისს, ის უნდა განიმარტოს როგორც ხარჯი,  რომლის გადახდის ვალდებულებაც ეკისრება ოჯახისგან განცალკევებით მყოფ, მოშორებულ პირს, ამ შესრულების ადრესატები კი შესაძლოა იყვნენ არ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG" აქციის ფარგლებში უფასო კონსულტაციას დეკემბრის თვეშიც უწევდა მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაში ეხმარებოდა.   კონსულტაციები წარმოებდა როგორც უშუალოდ იურიდიულ კომპანიაში, ასევე ონლაინ რეჟიმითაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით.    გასულ თვეში, კომპანიისგან, სოციალური ქსელების მეშვეობით, ორასმა ადამიანმ...
ვრცლად ნახვა
საადვოკატო ბიურო "OK & CG" აქციის ფარგლებში უფასო კონსულტაციას ნოემბრის თვეშიც უწევდა მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაში ეხმარებოდა.   კონსულტაციები წარმოებდა როგორც უშუალოდ იურიდიულ კომპანიაში, ასევე ონლაინ რეჟიმითაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით.    გასულ თვეში, კომპანიისგან, სოციალური ქსელების მეშვეობით, 250-ზე მეტმა ადამიანმ...
ვრცლად ნახვა
 საადვოკატო ბიურო "OK & CG" აქციის ფარგლებში უფასო კონსულტაციას უწევდა მოქალაქეებს და მათ სამართლებრივი საკითხების გადაჭრაში ეხმარებოდა.   კონსულტაციები წარმოებდა როგორც უშუალოდ იურიდიულ კომპანიაში, ასევე ონლაინ რეჟიმითაც სხვადასხვა სოციალური ქსელის საშუალებით.    გასულ თვეში, კომპანიისგან, სოციალური ქსელების მეშვეობით, 400-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლ...
ვრცლად ნახვა
შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი შერჩევა და მშობიარობისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან ასეთ გაშვილებაში ხელის შეწყობა 1. შვილად აყვანის მიზნით ფეხმძიმე ქალების წინასწარი შერჩევა და მშობიარობისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ გაყვანის შესაძლებლობის შექმნა ან ასეთ გაშვილებაში ხელის შეწყობა, – ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან შვიდ წლამდე. 2....
ვრცლად ნახვა
 რიგითობა კანონით მემკვიდრეობისას წინა რიგის თუნდაც ერთ-ერთი მემკვიდრის არსებობა გამორიცხავს შემდგომი რიგის მემკვიდრეობას.   არაშრომისუნარიან პირთა უფლებები მემკვიდრეობისას არაშრომისუნარიან პირებს, რომლებიც მამკვიდრებლის რჩენაზე იყვნენ და დამოუკიდებლად თავის შენახვა არ შეუძლიათ, თუ მათ შესახებ ანდერძში მითითებული არ არის, უფლება აქვთ მოითხოვონ სარჩო (ალიმენტი) სამკვიდროდან. თანხის ოდე...
ვრცლად ნახვა
 ალიმენტის დავალიანების გადახდევინება 1. სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით ალიმენტის დავალიანების გადახდევინება წარსული დროისათვის შეიძლება არა უმეტეს სამი წლისა სააღსრულებო ფურცლის გადასახდელად წარდგენამდე. 2. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვალის ძებნასთან დაკავშირებით ვერ მოხერხდა გადასახდელად წარდგენილი სააღსრულებო ფურცლის მიხედვით ალიმენტის დაკავება, ალიმენტის დავალიანებას ახდევინებენ მთელი გასული პე...
ვრცლად ნახვა
  ალიმენტის გადახდა ნებაყოფლობით 1. ის პირი, რომელიც მოვალეა ალიმენტი იხადოს, ნებაყოფლობითი წესით იხდის მას პირადად შემოსავლის მიღების ადგილის მიხედვით. 2. ალიმენტის ნებაყოფლობით გადახდის წესი არ გამორიცხავს ალიმენტის მიმღების უფლებას, ნებისმიერ დროს სარჩელით მიმართოს სასამართლოს ალიმენტის გადახდევინების შესახებ.   სამუშაოს მიმცემი ორგანიზაციის ადმინისტრაციის მოვალეობა ალიმენტის გადა...
ვრცლად ნახვა
 ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრის წესი 1. ამ თავში მოხსენიებულ პირთათვის გადასახდელი ალიმენტის ოდენობას, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში, განსაზღვრავს სასამართლო ყოველთვიურად გადასახდელი თანხის სახით, ალიმენტის გადამხდელისა და მიმღების მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის გათვალისწინებით. 2. თუ ოჯახის რჩენა ერთდროულად რამდენიმე პირის მოვალეობაა, სასამართლო მათი მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის გათვალი...
ვრცლად ნახვა
 სარჩელი ალიმენტის ოდენობის შემცირების შესახებ 1. მშობელს, რომელიც არასრულწლოვანი შვილის სასარგებლოდ იხდის ალიმენტს, უფლება აქვს აღძრას სარჩელი სასამართლოს მიერ დადგენილი ალიმენტის ოდენობის შემცირების შესახებ. 2. იმ მშობლების მატერიალური და ოჯახური მდგომარეობის შეცვლის შემთხვევაში, რომლებიც ალიმენტს იხდიან მტკიცე თანხის სახით, სასამართლოს უფლება აქვს, დაინტერესებული პირის მოთხოვნით, შეამციროს ან...
ვრცლად ნახვა
  შვილების მოვალეობა მშობლების მიმართ 1. შვილები მოვალენი არიან იზრუნონ მშობლებისათვის და დაეხმარონ მათ. 2. სრულწლოვანი შრომისუნარიანი შვილები მოვალენი არიან არჩინონ შრომისუუნარო მშობლები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ. 3. შვილები შეიძლება გათავისუფლდნენ მშობლების რჩენის მოვალეობისაგან, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ მშობლები თავს არიდებდნენ მშობლის მოვალეობის შესრულებას. 4. მშობელი, რომელსაც...
ვრცლად ნახვა
მშობლებისა და შვილების საალიმენტო მოვალეობანი შვილების რჩენის მოვალეობა მშობლები მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ.   ალიმენტის ოდენობის განსაზღვრა მშობლების მიერ არასრულწლოვანი ან სრულწლოვანი შრომისუუნარო შვილებისათვის გადასახდელი ალიმენტების ოდენობას განსაზღვრავენ მშობლები ურთიერთშეთანხმებით.   ...
ვრცლად ნახვა
  ქორწინების შეწყვეტის საფუძვლები ქორწინება წყდება: ა) ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალებით; ბ) კანონით დადგენილი წესით ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადებით; გ) განქორწინებით. ქორწინების შეწყვეტა ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალების ან გარდაცვლილად გამოცხადების შედეგად 1. ქორწინება შეწყვეტილად ითვლება ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალების თარიღიდან. 2. ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვლილად გამოცხადების შესახებ...
ვრცლად ნახვა
აღსრულების ეროვნული ბიურო 2019 წლის 3 თვის მორიგების მაჩვენებლის სტატისტიკას აქვეყნებს.  2019 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მხარეებს შორის მორიგებისა და განწილვადების მაჩვენებელმა 2 408 ერთეული შემთხვევა შეადგინა;  საანგარიშო პერიოდში უკანონო მფლობელობიდან ქონების გამოთხოვის საქმეებიდან მორიგებით დასრულდა 133 შემთხვევა და შესაბამისად, იძულებითი გამოსახლება არ განხ...
ვრცლად ნახვა
აღსრულების ეროვნული ბიურო 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშს აქვეყნებს.  როგორც  აღსრულების ეროვნული ბიუროში აცხადებენ, ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ბიუროს მთავარ სტრატეგიას კვლავ მხარეთა ინტერესების დაცვა და დავების მორიგებით დასრულება წარმოადგენდა.  მისვე ინფორმაციით, ბიუროს ფარგლებში შექმნილი მხარეთა ინტერესების დაცვის სამსახურისა და სოციალური მუშაკების ჩართულობით, 2018 წლის განმავლობ...
ვრცლად ნახვა
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისს ბავშვთა უფლებების კონვენციის თანახმად, ნებისმიერ  ბავშვს უფლება აქვს,  ფლობდეს ინფორმაციას მისი მშობლების შესახებ.  ამდენად, ბავშვის უფლებების დაცვის მიზნით დაბადების მოწმობაში მითითებული უნდა იყოს ბიოლოგიური მშობლების მონაცემები.  თუმცა, სამწუხაროდ, ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაბადების მოწმობაში მამის გრაფა ცარიელია, რაც არასრულწლოვანი ბავშვის ინტერე...
ვრცლად ნახვა
ალიმენტის ხსენებისას რატომღაც ყველას მხოლოდ ერთი ასოციაცია უჩნდება, რომ ალიმენტის გადახდის ვალდებულება მხოლოდ მშობლების ვალდებულებაა, რაც არასწორია.  საერთოდ, ალიმენტი  ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და გავრცელებული საკითხია, რომლითაც მოქალაქეები დახმარების მიზნით მიმართავენ იურისტებს, ამიტომ, უმჯობესია, თუ მასზე უფრო ზუსტი და საჭირო ინფორმაცია გვექნება. საადვოკტო ბიურო „OK&CG&ldquo...
ვრცლად ნახვა
მარტოხელა დედისა და მარტოხელა მამის სტატუსი შესაძლოა გაფართოვდეს. მარტოხელა მშობლის სტატუსის ისეთი პირებისთვის მინიჭება იგეგმება, რომლებიც მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ, შვილს 18 წლამდე მარტო ზრდიან.  სტატუსის გადახედვაზე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ფარგლებში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი მუშაობს, რომელიც დღეს აღნიშნულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ...
ვრცლად ნახვა
 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისს ბავშვთა უფლებების კონვენციის თანახმად, ნებისმიერ  ბავშვს უფლება აქვს,  ფლობდეს ინფორმაციას მისი მშობლების შესახებ.  ამდენად, ბავშვის უფლებების დაცვის მიზნით დაბადების მოწმობაში მითითებული უნდა იყოს ბიოლოგიური მშობლების მონაცემები.  თუმცა, სამწუხაროდ, ხშირია შემთხვევები, როდესაც დაბადების მოწმობაში მამის გრაფა ცარიელია, რაც არასრულწლოვანი ბავშვის ...
ვრცლად ნახვა
ალიმენტის ხსენებისას რატომღაც ყველას მხოლოდ ერთი ასოციაცია უჩნდება, რომ ალიმენტის გადახდის ვალდებულება მხოლოდ მშობლების ვალდებულებაა, რაც არასწორია.  საერთოდ, ალიმენტი  ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და გავრცელებული საკითხია, რომლითაც მოქალაქეები დახმარების მიზნით მიმართავენ იურისტებს, ამიტომ, უმჯობესია, თუ მასზე უფრო ზუსტი და საჭირო ინფორმაცია გვექნება. საადვოკტო ბიურო „OK&CG“-ს ა...
ვრცლად ნახვა
 ალიმენტი ლათინული სიტყვაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. იურიდიულად ესაა ხარჯი, რომელსაც ოჯახს მოშორებული პირი კანონის ძალით სარჩენად უხდის თავისი ოჯახის შრომისუუნარო ან არასრულწლოვან წევრებს (შვილებს, მშობლებს, მეუღლეს) განვიხილოთ არასრულწლოვანი შვილისთვის ალიმენტის გადახდის საკითხი:    საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, მშობლები მოვალენი არიან, არჩინონ თავიანთი არას...
ვრცლად ნახვა
 წარმატებული, ნაყოფიერი, საქმიანად დატვირთული, განვითარებისკენ მიდრეკილი - ამ და სხვა ეპითეტებით აფასებენ  საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ში 2017 წელს. 100-მდე სასამართლო საქმე და აქედან 90% წარმატებით დასრულებული, ასობით იურიდიული კონსულტაცია მოქალაქეებთან და  ამდენივე კმაყოფილი კლიენტი - ეს არის ზედაპირული სურათი „OK&CG“-ის გასული წლის შემაჯამებელი საქმიანობისა...
ვრცლად ნახვა
 სამოქალაქო სამართალი ეს არის სამართლის დარგი, რომელიც პირთა თანასწორობაზე დამყარებულ კერძო ხასიათის ქონებრივ, საოჯახო და პირად ურთიერთობებს აწესრიგებს.  საადვოკატო ბიურო, „OK&CG“ გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას სამოქალაქო სამართლის დარგში გაერთიანებულ ყველა სფეროში.          სახელშეკრულებო სამართალი   საადვოკატო ბიურო „OK &...
ვრცლად ნახვა
მშობლები მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ. მოქმედი კანონმდებლობით, ალიმენტის კონკრეტული ოდენობა განსაზღვრული არ არის, შესაბამისად მისი განსაზღვრა დამოკიდებულია სასამართლოს შეფასებაზე. ალიმენტის დანიშვნის ეტაპზე თანხის დაკისრებას განაპირობებს გარკვეული სახის გარემოებები როგორიცაა; (1) მოსარჩელისა და მოპასუხის მატერიალური მდგომარეობა...
ვრცლად ნახვა
დაშორდით მეუღლეს და გსურთ ყოფილ მეუღლეს ალიმენტი დააკისროთ? გაითვალისწინეთ, რომ ალიმენტის ოდენობა განსაზღვრული არაა და მოსამართლე ადგენს მხარეთა ეკონომიკური მდგომარეობისა და მოთხოვნის შესაბამისად. თუ თქვენს ყოფილ მეუღლეს სამსახური და სტაბილური შემოსავალი აქვს,მაშინ ალიმენტის ოდენობა მისი ხელფასის დაახლოებით 30-40% იქნება. თუ თქვენს ყოფილ მეუღლეს არ აქვს სამსახური და სტაბილური შემოსავალი - ეს არაფერს ცვლის. ალიმენტ...
ვრცლად ნახვა
ჩვეულებრისამებრ, ალიმენტის ოდენობა მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე დგინდება. იმ შემთხვევაში თუ ალიმენტის მომთხოვნსა და გადამხედლს შორის შეთანხმება ვერ შედგა ალიმენტის ოდენობას სასამართლო განსაზღვრავს. ხშირად ალიმენტვალდებული პირი თანხის გადახდას თავს არიდებს. სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, ალიმენტის მომთხოვნ პირს შეუძლია რამდენჯერმე მიმართოს სასამართლოს ალიმენტის გადახდევინების მოთხოვნით, მიუხედავად ვადისა,რო...
ვრცლად ნახვა
საქმეთა განხილვის სისწრაფე პირდაპირ აისახება მართლმსაჯულების ეფექტურობაზე. ეს დაკავშირებულია, ერთი მხრივ, საქმეთა განხილვის კანონით დადგენილ ვადებზე და მეორე მხრივ სასამართლოსა და მხარეთა მიერ ეფექტურად დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად ამ ვადების შემოკლებაზე. საქმეთა განხილვის კანონით დადგენილი ვადებია სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე: პირველი ინსტანციის სასამართლოში სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეები განი...
ვრცლად ნახვა
სასამართლოს მიერ ალიმენტის დაკისრება როგორც წესი, არ წარმოადგენს პრობლემას. პრობლემები იწყება შემდეგ ეტაპზე, როდესაც მოდის ალიმენტის გადახდის ვადა და არ ხდება დაკისრებული ვალდებულების შესრულება. პირველრიგშიგანვმარტოთალიმენტისცნება– იურიდიულადესაახარჯი, რომელსაცოჯახსმოშორებულიპირიკანონისძალითსარჩენადუხდისთავისიოჯახისშრომისუუნარო ანარასრულწლოვანწევრებს(შვილებს, მშობლებს, მეუღლეს) აქვეუნდააღინიშნოს,რომალიმენტის...
ვრცლად ნახვა
სახელშეკრულებოსამართალი: საადვოკატო ბიურო “OK & CG” გთავაზობთ უძრავ და მოძრავ ნივთებთან, ასევე უფლებებსა და მოთხოვნებთან დაკავშირებული ყველა სახის ხელშეკრულების მომზადებას, კერძოდ, სესხის, ნასყიდობის გაცვლის, ჩუქების, ქირავნობის, ლიზინგის, იჯარის, ფრენშაიზინგის, თხოვების, გირავნობის,იპოთეკის ნარდობის, დავალების, საშუამავლო, მიბარების, წილის დათმობის და სხვა ტიპის ხელშეკრულებების მომზადებას, შემოწმება...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ჯერ კიდევ 1997 წელს გაჩნდა ტერმინი საქორწინო ხელშეკრულება, თუმცა მისი გამოყენება მეუღლეთა შორის დღემდე საკმაოდ იშვიათია. მეუღლეებს საქართველოს კანონმდებლობა უფლებას აძლევს გააფორმონ საქორწინო ხელშეკრულება, რომლითაც განისაზღვრება მათი ქონებრივი უფლებები და მოვალეობები, როგორც ქორწინების განმავლობაში, ასევე განქორწინებისას. განვიხილოთ თუ რა არის საქორწინო ხელშეკრულება და რას ემსახურებ...
ვრცლად ნახვა
საშემოსავლო გადასახადისაგან თავის დაღწევას პირები სხვადასხვა გზებით ცდილობენ. თუმცა, კანონი მათ საშემოსავლო გადასახადისაგან მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ათავისუფლებს. აღნიშნულ სტატიაში გაგაცნობთ იმ შემთხვევებს, როდესაც პირები საშემოსავლო გადასახადისაგან თავისუფლდებიან. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელია რეზიდენტი ფიზიკური პირი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც შ...
ვრცლად ნახვა
ბოლო პერიოდის მსოფლიოში განქორწინებების რიცხვი საკმაოდ მაღალია და შესაბამისად აქტუალობას არ კარგავს ალიმენტის გადახდის საკითხიც. რა არის ალიმენტი? ალიმენტი ლათინური სიტყვაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. ალიმენტის დაკისრება ისევე როგორც მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, საქართველოშიც მეტად მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს. როდესაც გვესმის სიტყვა ალიმენტი, უმეტესად ასოციაცია გვიჩნდება მშობლის მიმართ, რომელიც განქორწ...
ვრცლად ნახვა
სისხლის სამართლის საქმეების შემთხვევაში ბრალდებულის პატიმრობის ვადა აითვლება მისი დაკავების მომენტიდან საქმის არსებითად განმხილველი პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანამდე. ბრალდებულის პატიმრობის ვადა წინასასამართლო სხდომამდე არ უნდა აღემატებოდეს მისი დაკავებიდან 60 დღეს, ხოლო პატიმრობის საერთო ვადა რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის ჩათვლით, განაჩენისგამოტანამდე _ 9 თვეს. საქა...
ვრცლად ნახვა
ნორმალური ურთიერთობის პირობებში მეუღლეები ვადლებულნი არიან მატერიალურად დაეხმარონ ერთმანეთს არა კანონის ძალით, არამედ იმ ზნეობრივი პრინციპების შესაბამისად, რასაც ზოგადად ემყარება ოჯახი. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთი მეუღლე უარს ამბობს სარჩოს ნებაყოფლობით გადახდაზე. ასეთ დროს მას შეიძლება იძულების წესით დაეკისროს სარჩოს (ალიმენტის) გადახდა მეორე მეუღლის სასარგებლოდ. მატერიალური დახმარების ვალდებულება ეკი...
ვრცლად ნახვა
სამუშაო კვირის ბოლოს საადვოკატო ბიურო OK & CG კიდევ ერთხელ მოგესალმებათ! ტრადიციულად, თქვენთან ერთად შევაჯამებთ განვლილ კვირას. ამ კვირის განმავლობაში, წინას მსგავსად, ჩვენს ადვოკატებს 5 სასამართლო პროცესი ჰქონდათ. მათგან ერთ–ერთი, რომელიც ალიმენტის მოთხოვნას ეხებოდა, მორიგებით დასრულდა. ერთ–ერთი დავის განხილვა გაიმართა ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში. განხილვის შედეგებს უახლოეს დღეებ...
ვრცლად ნახვა
მოგესალმებით, დღეს 2012 წლის 15 ნოემბერია. როგორც ყოველთვის ჩვენს ბიუროში უფასო იურიდიული კონსულტაციების მსურველები მრავლად გვსტუმრობენ, გვიკავშირდებოდნენ skype-ს, ელ-ფოსტის, სოც. ქსელების და ტელეფონის მეშვეობით. ჩვენმა ადვოკატებმა სასამართლო პროცესზე წარმოადგინეს ჩვენი მარწმუნებლები და მაქსიმალურად შეუწყვეს ხელი მათი ინტერესების დაცვას. გამონაკლისი არც დღევანდელი დღე იყო, თუმცაღა ყველაზე საინტერესო ჩვენი ბიუროსათვ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, არსებობს ქონებათა საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი, რომელთა მიმართაც ფიზიკური პირი არ იბეგრება. მათ შორის არის ისეთი შემოსავლები, როგორიცაა მიღებული გრანტი, სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია, მაგროვებადი და დაბრუნებადი ხასიათის არასახელმწიფო საპენსიო სქემიდან მიღებული პენსია განხორციელებული შენატანების ოდენობით, სახელმწიფოსტიპენდია, და...
ვრცლად ნახვა
ალიმენტი ის სამართლებრივი საკითხია რომელიც ხშირად გვხვდება სასამართლო პრაქტიკაში. იურიდიული განმარტებით, ალიმენტი არის ის ხარჯი, რომელსაც იხდის ოჯახს მოშორებული პირი, რათა არჩინოს ოჯახში დარჩენილი შრომისუუნარო ან არასრულწლოვანი წევრები. ალიმენტი ხშირა მხოლოდ მშობლის მიერ შვილისთვის გადახდილ თანხასთან ასოცირდება, თუმცა ეს ასე არ არის. ალიმენტს შეიძლება იღებდეს შვილიც, მშობლემიც და მეუღლეც თუ ამის საჭიროება შეიქმნე...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს ალიმენტის დაკისრების და მისი გადახდევინების ვალდებულების არსებობას. ალიმენტი ლათინული სიტყვაა და ქართულად საზრდოს, საკვებს ნიშნავს. იურიდიულად ესაა ხარჯი, რომელსაც ოჯახს მოშორებული პირი კანონის ძალით სარჩენად უხდის თავისი ოჯახის შრომისუუნარო ანარასრულწლოვან წევრებს (შვილებს, მშობლებს, მეუღლეს). საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ალიმენტის ოდენობა განსაზღვრება ...
ვრცლად ნახვა
საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირ მიუთითებს, რომ დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით. ისეთი ქმედებები, რომლებიც ბავშვის კანონმდებლობით აღიარებულ და გარანტირებულ უფლებებს ხელყოფს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადია. ბავშვთა მიმართ ძალადობის ფორმებია: ფიზიკური ძალადობა, ემოციური ძალადობა, სექსუალური ძლადობა, უგულებელყოფა. საქართველოს სამოქალქო კოდექსის მიხედვით ბავშვად ითვლება ყოველი ადამიანი დაბადების მომ...
ვრცლად ნახვა