ყადაღა1453 2012.12.05
ყადაღა

მესაკუთრის ან მფლობელისათვის ქონების განკარგვის ან ქონებით სარგებლობის უფლების აკრძალვა. სისხლის სამართლის პროცესში სამოქალაქო სარჩელის, სხვა ქონებრივი სახდელის უზრუნველსაყოფად სასამართლოს შეუძლია ყადაღა დაადოს ეჭვმიტანილის, ბრალდებულისა თუ განსასჯელის, აგრეთვე, მათი მოქმედებისათვის მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის ქონებას, მათ შორის, საბანკო ანგარიშებს, თუ არის მონაცემები, რომ ქონებას გადამალავენ ან დახარჯავენ. სამოქალაქო პროცესში ქონებაზე, ფასიან ქაღალდებსა თუ ფულად სახსრებზე ყადაღის დადება წარმოადგენს სარჩელის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ღონისძიებას. სისხლის სამართლის საქმეზე ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება მოსამართლის ბრძანებით, რომელიც გაიცემა მომკვლევის, გამომძიებლის ან პროკურორის დასაბუთებული შუამდგომლობის საფუძველზე. ყადაღის დადება არ შეიძლება საჭირო კვების პროდუქტებზე, სათბობზე, პროფესიული საქმიანობის ინვენტარსა და სხვა საგნებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადამიანის ნორმალურ სასიცოცხლო პირობებს. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ დგება ოქმი კანონით დადგენილი წესით. ყადაღადადებული ქონების ბედი გადაწყდება სასამართლოს განჩინებით ან საქმის შეწყვეტის დადგენილებით. ეს ღონისძიება შეიძლება გაუქმდეს უფრო ადრეც, თუ მოისპო მისი გამოყენების საფუძველი (საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლი 190-199).

სხვა სიახლეები
21 ივნ

ვის აქვს ნებართვა შეიძინოს, შეინახოს ან ატაროს ცეცხლსასროლი იარაღი

18 ივნ

რა არის ბინადრობის ნებართვა და როგორ მოვიპოვოთ ის

14 ივნ

შეიძლება თუ არა იურიდიული პირი სისხლის სამართლებრივი წესით დაისაჯოს?

09 ივნ

რას ნიშნავს და როდის ხდება სარჩელის უზრუნველყოფა?

04 ივნ

რა სამართლებრივი რისკებია ქირავნობის ხელშეკრულების დადებისას?

31 მაი

რა სახეები არსებობს სასჯელისგან გათავისუფლების, შეცვლის ან შეჩერების

28 მაი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

24 მაი

თაღლითობა სოციალური ქსელის საშუალებით

21 მაი

შეუსაბამოდ მაღალი პირგასამტეხლო და მისი შემცირება სასამართლოს მიერ

17 მაი

რა უფლებებით სარგებლობს დაზარალებული