საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ8480 2018.10.16
საქმიანობები, რომელთა დაურეგისტრირებლად ჯარიმა დაგეკისრებათ

რამდენიმე დღის წინ  საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ს მომართა მოქალაქემ, რომელიც, იმის გამო, რომ ეკონომიკური საქმიანობა შესაბამის რეესტრში დარეგისტრირებული არ ჰქონდა, სახელმწიფოს მხრიდან 500 ლარით დაჯარიმდა. რატომ? როგორც აღმოჩნდა, მას არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ საქმიანობა, რომელსაც იგი ახორციელებდა, ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში სავალდებულო რეგისტრაციას საჭიროებდა.  აღნიშნული მაგალითიდან გამომდინარე, საადვოკატო ბიურო „OK&CG“ განგიმარტავთ, რა არის ეკონომიკური საქმიანობა ? რა საჭიროა საქმიანობის „ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში“ დარეგისტრირება? რომელი საქმიანობის რეგისტრაციაა სავალდებულო და რომელი ნებაყოფლობითი და ა.შ.

 

 იქამდე, ვიდრე უშუალოდ ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრზე გადავიდოდეთ, განვამრტოთ უშუალოდ ეკონომიკური საქმიანობის შესახებ...

 

ეკონომიკური საქმიანობის მცნება მოიცავს ყველა იმ საქმიანობას, რომელიც ხორციელდება მოგების, შემოსავლის ან კომპენსაციის მიღებისთვის, მიუხედავად ასეთი საქმიანობის შედეგებისა.

 

 ეკონომიკურ საქმიანობათა სახეები და ჩამონათვალი აღწერილია საქართველოს ეროვნულ კლასიფიკატორში, რომელიც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ არის შემუშავებული და დამტკიცებული. აღნიშული კლასიფიკატორის თანახმად ეკონომიკური საქმიანობა არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც მიიღება პროდუქცია (საქონელი ან მომსახურება). ეკონომიკურ საქმიანობას ადგილი აქვს მხოლოდ მაშინ, როცა გაერთიანებულია რესურსები (მოწყობილობები, სამუშაო ძალა, ტექნიკური საშუალებები, ნედლეული) კონკრეტული პროდუქციის შესაქმნელად.

 

სად შეიძლება მოვიძიოთ საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი?

 

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი შედგება 21 სექციისა და 99 განყოფილებისაგან. თითოეული მათგანი შეიცავს საქმიანობის სახეს, რომელსაც შეიძლება ახორციელებდეს მეწარმე სუბიექტი.

 

აღნიშნული საქმიანობის სახეებია:

 

 • სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა;
 • სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერის დამუშავება;
 • დამამუშავებელი მრეწველობა;
 • ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება;
 • წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები;
 • მშენებლობა;
 • საბითუმო და საცალო ვაჭრობა, ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი;
 • ტრანსპორტირება და დასაწყობება;
 • განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფისა და საკვების მიწოდების საქმიანობები;
 • ინფორმაცია და კომუნიკაცია;
 • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები;
 • უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები;
 • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები;
 • ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები;
 • სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა, სავალდებულო სოციალური უსაფრთხოება;
 • განათლება;
 • ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები;
 • ხელოვნება, გართობა, დასვენება;
 • სხვა სახის მომსახურება;
 • შინამეურნეობების, როგორც დამქირავებლის საქმიანობები, არადიფერენცირებული საქონლის  მომსახურების წარმოება შინამეურნეობების მიერ საკუთარი მოხმარებისათვის;
 • ექსტერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები;

 

 

ახლა რაც შეეხება უშუალოდ რეესტრს; 2016 წლის 2 სექტემბრიდან  საჯარო რეესტრის სისტემაში შეიქმნა ახალი რეესტრი, რომელიც ახდენს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეგისტრაციას.

 

 

რა არის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეგისტრაციის მიზანი?

 

 ეკონომიკურ საქმიანობათა რეგისტრაციის მიზანს წარმოადგენს ქვეყანაში ერთიანი საქმიანობის რეესტრის ფორმირება, რომელიც თავის მხრივ ხელს უწყობს ეკონომიკური საქმიანობის ბაზრის კვლევას, ეფექტური პოლიტიკის დაგეგმვას, უზრუნველყოფს უტყუარი სტატისტიკის წარმოებას ქვეყანაში.

 

სავალდებულოა თუ არა მეწარმე სუბიექტმა თავისი საქმიანობა დაარეგისტრიროს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში?

ეკონომიკურ საქმიანობათა სახეები იყოფა ორ კატეგორიად:

 

 1. სავალდებულო სარეგისტრაციო - საქმიანობათა ის სახეები, რომელიც კანონმდებლობის თანახმად ექვემდებარება სავალდებულო რეგისტრაციას.

სავალდებულო სარეგისტრაციო საქმიანობის კატეორიაში შედის:

 • -  სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით გათვალისწინებული საქმიანობა, რომელიც უკავშირდება სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, მცენარის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების, ვეტერინარული პრეპარატის, პესტიციდის, აგროქიმიკატის წარმოებას, პირველად წარმოებას, გადამუშავებას, დისტრიბუციას, აგრეთვე ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში მომსახურებას.
 • - „შრომითი მიგრაციის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს ფარგლების გარეთ შრომით მოწყობასთან ან/და შრომით მოწყობაში დახმარებასთან
 • - „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების საქმიანობა, სადაც ხორციელდება ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურები.

 

 1. - ნებაყოფლობითი - საქმიანობათა სახეები, რომლის რეგისტრაცია სავალდებულო არ არის.

 

 

როგორ ხდება ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაცია?

 

 

 სუბიექტის ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციისათვის, სააგენტოში წარდგენილ უნდა იქნას უფლებამოსილი პირის განცხადება ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციის შესახებ  ინფორმაცია საქმიანობის კონკრეტულის სახეებისა და საქმიანობის ადგილის (მისამართის) შესახებ ელექტრონული ფორმით.

 

 ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური საქმიანობის რეგისტრაციის ვადაა 1 წელი რეგისტრაციის მომენტიდან. ამ ვადის გასვლა იწვევს რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების ძალადაკარგულობას, თუ დაინტერესებული პირი არ წარმოადგენს მოთხოვნას რეგისტრაციის ვადის გაგრძელების შესახებ. ამგვარი რეგულირება მიზნად ისახავს უზრუნველყოს მონაცემთა განახლება და რეგისტრირებული სუბიექტის მიერ რეალურად განხორციელებული საქმიანობის შესახებ რეესტრში ზუსტი, სანდო მონაცემების ასახვა მესამე პირებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიზნით.

 

სხვა სიახლეები
03 აგვ

დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი

13 ივნ

თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია

16 მაი

ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა

10 მაი

სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას

04 მაი

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მნიშვნელობა იუვენალურ იუსტიციაში

04 მაი

ბავშვები ოჯახში ძალადობის პირისპირ

13 მარ

სამართლის ნორმის ინტერპრეტაცია

13 მარ

მორალური ზიანი და კომპენსაციის პრობლემა სამართალში

13 მარ

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები ქართული სამართლის ისტორიის მიხედვით

13 მარ

სასჯელის არსი და მიზნები საქართველოში