როგორ გავიფორმოთ თვითნებურად და არათვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი?1010 2021.06.24
როგორ გავიფორმოთ თვითნებურად და არათვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი?

მიწის ნაკვეთი არსებობს როგორც სასოფლო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო. სასოფლო- სამეურნეოს მიეკუთვნება ამ სახელით საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, რომელიც გამოიყენება მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოებისთვის მასზე არსებული ნაგებობებით ან მის გარეშე. ასევე კომლის (ოჯახის) საკუთრების წილი, სოფლის , თემის, იურიდიული პირის საძოვრის, სათიბის, ტყის ტერიტორია, მიწის ის ნაწილი რომელიც შეიძლება იყოს ცალკე უფლების ობიექტი. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთში ასევე შედის საკარმიდამოც, რომელზე უფლების დამდგენი დოკუმენტის მიხედვით, გაიცემა ცნობა საკარმიდამო ან/და საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად, მასზე განთავსებული ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლით (აშენებული, მშენებარე ან დანგრეული); სამეურნეო ნაგებობით, დამხმარე ნაგებობით ან მის გარეშე; მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი არ იძებნება (არ გაცემულა ან დაკარგულია); მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული ცნობით დასტურდება, რომ ეს მიწის ნაკვეთი გაცემულია საკარმიდამო, საოჯახო მეურნეობის მოსაწყობად და მისი ფართობი ბარში არ აღემატება 1.25 ჰა-ს, ხოლო „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ მაღალმთიან დასახლებაში − 5 ჰა-ს; არასასოფლო - სამეურნეოა მიწის ნაკვეთი რომელიც არ გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობისთვის. მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით რჩევების მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ ადვოკატს.

მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

რეგისტრაცია წარმოებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ორი სახით, სპორადული და სისტემური. დაინტერესებული პირის განცხადების, სარეგისტრაციო დოკუმენტის და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი გეგმისა და ნახაზის საფუძველზე. განსაზღვრულ გეოგრაფიულ არეალში სისტემური რეგისტრაციის სამუშაოების შესრულების ვადები განისაზღვრება მინისტრის ბრძანებით. მიწის რეგისტრაციის სახელწიფო რეფორმის ფარგლებში დაინერგა გამარტივებული წესი რომელიც ხელს უწყობს რეგისტრაციის პროცესის სწრაფ დასრულებას. სპორადულ რეგისტრაციაში იგულისხმება დაინტერესებული პირის განცხადების და მის მიერ ან მისი ადვოკატის მიერ წარმოდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტების საფუძველზე მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების და ცვლილების რეგისტრაციას. ხოლო სისტემური ხორციელდება იუსტიციის მინისტრის მიერ საჭიროების შეთხვევაში გაცემული ბრძანებით განსაზღვრულ გეოგრაფიულ არეალში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე ან განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტის ფარგლებში.

 

რა არის თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი და როგორ უნდა დავირეგისტრიროთ?

თვითნებურად დაკავებული მიწა არის "საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ" კანონის ამოქმედებამდე ფიზიკური პირის მიერ დაკავებული სახელმწიფო საკუთრების სასოფლო ან არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც განთავსებულია საცხოვრებელი სახლი ან არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა, ასევე დაინტერესებული ფიზიკური პირის საკუთრებაში ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე, თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი შენობით ან მის გარეშე, რომლის ფართობიც ნაკლებია საკუთრებაში ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ფართობზე; კერძო სამართლის იურიდიული პირის საკუთრებაში ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე, თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც განთავსებულია არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა, რომლის ფართობიც ნაკლებია საკუთრებაში ან მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ფართობზე და რომელიც საკუთრების უფლების აღიარების მოთხოვნის მომენტისათვის სახელმწიფოს მიერ არ არის განკარგული. ასეთი ნაკვეთის საკუთრების უფლების აღიარებაზე უფლებამოსილია შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, რომელიც თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს აღიარებითი კომისიის მეშვეობით, შეისწავლის ვითარებას და გასცემს ან არ გასცემს საკუთრების უფლების მოწმობას. უკვე აღიარებული მიწის საკუთრების რეგისტრაცია შესაძლებელია იუსტიციის სახლში და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში, სადაც უნდა წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები: განცხადება; პირადობის მოწმობა; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების უფლების მოწმობა, კომისიის მიერ დამოწმებული საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და მისი ელექტრონული ვერსია, ადვოკატის ყოლის შემთხვევაში სათანადო წესით დამოწმებული წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გაგაცნობთ საქართველოს უზენაესი სასმართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის პრაქტიკას საქმეზე: #ბს-367-363(კ-12) ხ.მ-ემ მიმართა განცხადებით საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურს და მოითხოვა მის საკუთრებაში არსებულ უძრავ ნივთზე საკუთრების რეგისტრაცია დაზუსტებული სახით. სარეგისტრაციო სამსახურმა შეაჩერა საქმის წარმოება, რადგან მოსარჩელის მიერ წარდგენილ ნახაზზე მითითებული საკადასტრო მონაცემები არ შეესაბამებოდა მომიჯნავე მიწის ნაკვეთის საკადასტრო მონაცემებს. მოსარჩელის განმარტებით, სარეგისტრაციო სამსახურში წარდგენილი ნახაზი ასახავდა მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის ზუსტ მონაცემებს, რომელიც გადაეცა მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მან განცხადებით მიმართა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და მოითხოვა გადაწყვეტილების გადმოცემა იმ მიწის ნაკვეთის საკუთრების უფლების რეგისტრაციის თაობაზე, რომელშიც იჭრებოდა მის მიერ წარდგენილ საკადასტრო-აზომვით ნახაზში მითითებული უძრავი ქონება. სააგენტომ გადმოუგზავნა გადაწყვეტილება რეგისტრაციის შესახებ, რომლითაც მოსარჩელის ნაკვეთზე დარეგისტრირდა თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უფლება, რომლის რეგისტრაციის საფუძველი არის ქონების მართვის სააგენტოს წერილი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 31.10.11 წ. გადაწყვეტილებით ხ. მ-ის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 08.02.12 წ. განჩინებით ხ. მ-ის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის გადაწყვეტილება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრა ხ. მ-ემ, რომელმაც გასაჩივრებული განჩინების გაუქმება და სასარჩელო მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოითხოვა. საკასაციო სასამართლომ საქმის მასალების შესწავლის, მხარეთა ახსნა-განმარტებების მოსმენის, გასაჩივრებული განჩინებისა და საკასაციო საჩივრის საფუძვლიანობის შესწავლის შედეგად ჩათვალა, რომ საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ, სადავო საკითხის გადაუწყვეტლად ბათილად სცნო ქ. თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს N06-8/1578 წერილი და საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის N882011078803-03 გადაწყვეტილება. ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს დაევალა საქმის გარემოებების გამოკვლევის საფუძველზე გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 1 თვის ვადაში გამოეცა ახალი ინდ. აქტი.

©ლიკა ნახუცრიშვილი

მსგავსი სტატიები: მიწის რეგისტრაცია მარტივდება;  ხარვეზიანი დოკუმენტები მიწის რეგისტრაციისას დაბრკოლებას აღარ წარმოადგენს

სხვა სიახლეები
05 აგვ

რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?

26 ივლ

როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?

23 ივლ

როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

19 ივლ

აგედევნენ? ეს დასჯადია!

16 ივლ

რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული

12 ივლ

ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?

11 ივლ

რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?

05 ივლ

დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?

03 ივლ

დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება

28 ივნ

რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?