ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო შესაძლოა 1000დან 1500 ლარამდე ჯარიმა დაგეკისროთ938 2020.11.30
ნაფიც მსაჯულად მონაწილეობაზე უარის თქმის გამო შესაძლოა 1000დან 1500 ლარამდე ჯარიმა დაგეკისროთ

ერთ დღეს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტი შე­იძ­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ჩვენ­გა­ნი გახ­დეს, თუ კა­ნო­ნით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ მო­თხოვ­ნებს ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ.

ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს სა­ბო­ლოო ვერ­დიქ­ტი არა­ერთ გახ­მა­უ­რე­ბულ საქ­მე­ზე გა­მო­უ­ტა­ნი­ათ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის მი­მართ იმ­დე­ნად მა­ღა­ლი ინ­ტე­რე­სი არ­სე­ბობს, რომ ერთ-ერ­თმა ქარ­თულ­მა კომ­პა­ნი­ამ წლე­ბის წინ მას ფილ­მიც კი მი­უ­ძღვნა, რო­მელ­შიც ჩანს, რა ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა­ზე თი­თო­ე­უ­ლი მსა­ჯუ­ლის ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა და სამ­სა­ხუ­რი, თუმ­ცა ჩვენ­თან ეს სა­კი­თხი აქ­ტუ­ა­ლუ­რი მხო­ლოდ 2010-იან წლებ­ში გახ­და.

წაიკითხეთ: ambebi.ge https://bit.ly/33rtw9h 

ამა­ვე თე­მა­ზე მთე­ლი მსოფ­ლიო იც­ნობს 1957 წლის სიდ­ნეი ლუ­მე­ტის შე­დევ­რს - „12 გან­რის­ხე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცი“, რო­მე­ლიც დღე­საც ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რულ შავ-თეთრ ფილ­მად მი­იჩ­ნე­ვა.

ფილ­მი მოგ­ვი­თხრობს, თუ რო­გორ წყვეტს 12 ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი - „12 გან­რის­ხე­ბუ­ლი მა­მა­კა­ცი“ 18 წლის ბი­ჭის ბედს, რო­მელ­საც მა­მის მკვლე­ლო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ. სას­ჯე­ლის ფორ­მა - სიკ­ვდი­ლია, ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს კი გა­ნა­ჩე­ნის გა­მო­სა­ტა­ნად უდი­დე­სი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ეკის­რე­ბათ. რის­კი დი­დია - შე­იძ­ლე­ბა, უდა­ნა­შა­უ­ლო ადა­მი­ა­ნი ელექტროს­კამ­ზე აღ­მოჩ­ნდეს ან მკვლე­ლი და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სა­ში­ში პი­როვ­ნე­ბა გა­მარ­თლდეს.

ეს არის მა­გა­ლი­თი იმი­სა, თუ რამ­ხე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს ამ პრო­ცეს­ში ერთი ადა­მი­ა­ნის აზ­რსაც კი და რო­გორ შე­უძ­ლია ერთ ადა­მი­ანს, ერთ ნა­ფიც მსა­ჯულს უდა­ნა­შა­უ­ლობ­რალ­დე­ბუ­ლი სიკ­ვდი­ლის­გან იხ­სნას. 1957 წელს გა­და­ღე­ბუ­ლი მარ­თლაც უნი­კა­ლუ­რი ეკ­რა­ნი­ზა­ცია ასა­ხავს, რას ნიშ­ნავს, როცა ნა­ფი­ცი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას ბო­ლომ­დე იაზ­რებს, მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, რა პრო­ფე­სი­ი­საა ის.

მა­შინ, როცა სა­ქარ­თვე­ლო ჯერ კი­დევ საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის ნა­წი­ლი იყო, როცა სტა­ლი­ნის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მე-5 წლის­თა­ვი სრულ­დე­ბო­და, აშშ-ში ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა­ზე ფილ­მებს იღებ­დნენ. კონ­ტრას­ტი მარ­თლაც თვალ­სა­ჩი­ნოა. ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში მძი­მე კა­ტე­გო­რი­ის საქ­მე­ე­ბის­თვის ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სა­სა­მარ­თლო 2010 წლი­დან დამ­კვიდ­რდა, თუმ­ცა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნა­წილს მის შე­სა­ხებ ამომ­წუ­რა­ვი ინ­ფორ­მა­ცია ჯერ კი­დევ არ აქვს. სწო­რედ ამი­ტომ,ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის ინ­სტი­ტუტ­თან და­კავ­ში­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დე­ტა­ლე­ბის შე­სა­ხებ იუ­რი­დი­უ­ლი კომ­პა­ნია OK&CG-ის ად­ვო­კა­ტი თა­მუ­ნა ხა­ჩი­რაშ­ვი­ლი გვე­სა­უბ­რე­ბა:

 

ვის შე­უძ­ლია გახ­დეს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი და რა კონ­კრე­ტულ მო­თხოვ­ნებს უნდა აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დეს ის?

 

ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს პირი თუ იგი 18 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლია, ფლობს ქარ­თულ ენას და­ცხოვ­რობს იმ რე­გი­ონ­ში, რომ­ლის სა­სა­მარ­თლოც გა­ნი­ხი­ლავს და­ნა­შა­ულს. ნა­ფიც მსა­ჯულს არ უნდა ჰქონ­დეს შე­ზღუ­დუ­ლი ფი­ზი­კუ­რი ან ფსი­ქი­კუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. პირი ვერ მი­ი­ღებს მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლად სის­ხლის სა­მარ­თლის პრო­ცეს­ში, თუ იგი გა­მომ­ძი­ე­ბე­ლი, პო­ლი­ცი­ე­ლი, ბრალ­დე­ბუ­ლი, ნა­სა­მარ­თლე­ვი, ფსი­ქო­ლო­გი, სა­სუ­ლი­ე­რო ან სა­ხელ­მწი­ფო პო­ლი­ტი­კუ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რია. ასე­ვე, თუ იგი მო­ნა­წი­ლე­ობს გან­სა­ხილ­ველ სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე­ში.ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის აცი­ლე­ბის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ფუძ­ვე­ლიც. მა­გა­ლი­თად, რო­დე­საც პი­რის მიერ გა­მოთ­ქმუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბის ან მისი პი­რა­დი გა­მოც­დი­ლე­ბის გამო, მისი ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა აშ­კა­რად უსა­მარ­თლო იქ­ნე­ბო­და.

 

სა­ინ­ტე­რე­სოა, ვინ ად­გენს ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სიას?

ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სიას ად­გენს თა­ვად კონ­კრე­ტუ­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მის­გან­მხილ­ვე­ლი მო­სა­მარ­თლე.მო­სა­მარ­თლე 50 პი­რის­გან შემ­დგარ ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტე­ბის სიას აკე­თებ­სმხა­რე­თა მო­საზ­რე­ბე­ბის მოს­მე­ნის შემ­დეგ, სა­მო­ქა­ლა­ქო რე­ესტრის მო­ნა­ცემ­თა ბა­ზა­ზე დაყ­რდნო­ბით .

 

და­ნა­შა­უ­ლის სიმ­ძი­მის მი­ხედ­ვით ირ­ჩე­ვა ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბაც. ჩვე­უ­ლე­ბი­სა­მებრ, საქ­მის გან­ხილ­ვი­სათ­ვის შე­ირ­ჩე­ვა 12 ძი­რი­თა­დი და ორი სა­თა­და­რი­გო მსა­ჯუ­ლი. ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სა­სა­მარ­თლო­ში არ უნდა იყოს ექ­ვსზე ნაკ­ლე­ბი მსა­ჯუ­ლი; ნაკ­ლე­ბად მძი­მე კა­ტე­გო­რი­ის და­ნა­შა­ულ­თა საქ­მე­ებ­ზე რვა­ზე ნაკ­ლე­ბი, ხოლო მძი­მე და­ნა­შა­ულ­თა კა­ტე­გო­რი­ის საქ­მე­ებ­ზე, ათზე ნაკ­ლე­ბი.

 

სა­ინ­ტე­რე­სოა, ვინ არის სა­თა­და­რი­გო ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი და რა ფუნ­ქცი­ას ას­რუ­ლებს ის?

სა­თა­და­რი­გო ნა­ფიც მსა­ჯულს საქ­მის ხე­ლა­ხა­ლი გან­ხილ­ვის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად ირ­ჩე­ვენ. მა­გა­ლი­თად, თუ რო­მე­ლი­მე ნა­ფიც მსა­ჯულს გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლი რამ შე­ემ­თხვე­ვა, მა­გა­ლი­თად, ავად­მყო­ფო­ბა, მას სა­თა­და­რი­გო მსა­ჯუ­ლი ჩა­ა­ნაც­ვლებს.

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სა­თა­და­რი­გო ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ეს­წროს რო­გორც სა­სა­მარ­თლო სხდო­მას, ისე სა­სა­მარ­თლო თათ­ბირს, თუმ­ცა მას უფ­ლე­ბა არ აქვს, სა­კუ­თა­რი აზრი გა­მო­ხა­ტოს, კენ­ჭისყრა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღოს ან ძი­რი­თად ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებ­ზე გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნოს.

თუ შერ­ჩე­ულ კან­დი­დატს არ სურს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის სტა­ტუ­სით სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა, შე­უძ­ლია თუ არა მას უა­რის თქმა?

 

დიახ, მას შე­უძ­ლია, გა­ნა­ცხა­დოს თვი­თა­ცი­ლე­ბის შე­სა­ხებ და მი­უ­თი­თოს იმ გა­რე­მო­ე­ბა­ზე, რაც ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში ხელს შე­უშ­ლის.

პირს უფ­ლე­ბა აქვს, უარი გა­ნა­ცხა­დოს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის ფუნ­ქცი­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე თუ იგი 70 წელს არის მიღ­წე­უ­ლი, უკა­ნას­კნე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში უკვე იყო ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი; ხან­გრძლი­ვი ვა­დით იმ­ყო­ფე­ბა ან მი­ემ­გზავ­რე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს ფარ­გლებს გა­რეთ; ას­რუ­ლებს ისეთ სა­მუ­შა­ოს, რო­მელ­შიც მისი შეც­ვლა გა­მო­იწ­ვევს მნიშ­ვნე­ლო­ვან ზი­ანს.

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ გარ­და თვი­თა­ცი­ლე­ბი­სა, მხა­რე­ებ­საც აქვთ უფ­ლე­ბა, მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტის აცი­ლე­ბის შე­სა­ხებ იშუ­ამ­დგომ­ლონ. საქ­მე­ში მო­ნა­წი­ლე მხა­რე­ებს უფ­ლე­ბა აქვთ, მო­სა­მარ­თლეს სთხო­ვონ ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის რამ­დე­ნი­მე კან­დი­და­ტის აცი­ლე­ბა და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი მი­ზე­ზით, რომ მას არ შე­უძ­ლია იყოს კომ­პე­ტენ­ტუ­რი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი, ან იმოქ­მე­დოს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის ფი­ცის შე­სა­ბა­მი­სად. და­სა­ბუ­თე­ბუ­ლი მი­ზე­ზით ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტის აცი­ლე­ბის გარ­და, მხა­რე­ებს უფ­ლე­ბა აქვთ ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის­კან­დი­და­ტი აი­ცი­ლონ კონ­კრე­ტუ­ლი მი­ზე­ზის და­სა­ხე­ლე­ბის გა­რე­შეც. ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­და­ტის აცი­ლე­ბის თა­ო­ბა­ზე მხა­რის მო­თხოვ­ნის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა ან უკუგ­დე­ბა მთლი­ა­ნად მო­სა­მარ­თლე­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

იღე­ბენ თუ არა ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლე­ბი ანა­ზღა­უ­რე­ბას მათ­ზე და­კის­რე­ბუ­ლი მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბის­თვის?

 

ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი ხელ­ფა­სის სა­ხით ანა­ზღა­უ­რე­ბას არ იღებს, თუმ­ცა მას უნარ­ჩუნ­დე­ბა ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლად არ­ჩე­ვამ­დე და­კა­ვე­ბუ­ლი სამ­სა­ხუ­რი და შე­სა­ბა­მის შე­მო­სა­ვა­ლი.

გარ­და ამი­სა ნა­ფიც მსა­ჯულს ან მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­დატს სა­ხელ­მწი­ფო უნა­ზღა­უ­რებს ყვე­ლა იმ ხარჯს რაც პირ­და­პირ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მის მიერ სა­კუ­თა­რი მო­ვა­ლე­ო­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას­თან.სა­სა­მარ­თლო ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლე­ბის თან­ხმო­ბით უზ­რუნ­ველ­ყოფს მათ ტრან­სპორ­ტი­რე­ბას სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლი­დან სა­სა­მარ­თლომ­დე და უკან.

რა ვა­დით ირ­ჩე­ვენ ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს?

 

ეს ვადა წი­ნას­წარ გან­სა­ზღვრუ­ლი არ არის. ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია გაგ­რძელ­დეს იმ დრო­ით, რაც სა­ჭი­როა იმ საქ­მის გან­ხილ­ვის­თვის, რომ­ლის­თვი­საც ის ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლად არის შერ­ჩე­უ­ლი.

სა­ნამ სა­სა­მარ­თლოს მიერ საქ­მის გან­ხილ­ვის პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ობს, მოქ­მე­დებს თუ არა რა­ი­მე სა­ხის აკ­რძალ­ვე­ბი ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებ­ზე?

 

ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს მთე­ლი რიგი მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი აკის­რი­ათ, რო­მე­ლიც გარ­კვე­ულ აკ­რძალ­ვებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი. გარ­და იმი­სა, რომ ისი­ნი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბი არი­ან,

სხდო­მის თავ­მჯდო­მა­რის შე­სა­ბა­მი­სი მი­თი­თე­ბე­ბის შე­ას­რუ­ლონ, მათ ეკ­რძა­ლე­ბათ:

 

● სხდო­მის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას სა­სა­მარ­თლო სხდო­მის დარ­ბა­ზის და­ტო­ვე­ბა;

 

● ვერ­დიქ­ტის გა­მო­ტა­ნამ­დე საქ­მის გან­ხილ­ვი­სას მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამ­ჟღავ­ნე­ბა ან სა­კუ­თა­რი აზ­რის გა­მოთ­ქმა გან­სა­ხილ­ველ საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით;

 

● საქ­მის გა­რე­მო­ე­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით სხდო­მის თავ­მჯდო­მა­რის გარ­და სხვა პი­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა;

 

● გან­სა­ხილ­ველ საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით ინ­ფორ­მა­ცი­ის მო­ძი­ე­ბა სა­სა­მარ­თლო სხდო­მის ფარ­გლებს გა­რეთ;

 

● ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სა­სა­მარ­თლოს თათ­ბი­რი­სა და კენ­ჭისყ­რის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბის დარ­ღვე­ვა.

 

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სა­სა­მარ­თლოს თათ­ბი­რი­სა და კენ­ჭისყ­რის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბის დარ­ღვე­ვა, ის­ჯე­ბა ჯა­რი­მით ან ორ წლამ­დე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით.

ასე­ვე, იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლო­ბის კან­დი­დატს აღ­ნიშ­ნუ­ლი მო­ვა­ლე­ო­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა უნდა, ვალ­დე­ბუ­ლია და­ა­სა­ბუ­თოს ამის სა­ჭი­რო­ე­ბა. მსგავ­სი და­სა­ბუ­თე­ბის ვერ წარ­დგე­ნის, ან მცდა­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ის ის­ჯე­ბა ჯა­რი­მით ან თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თით ორ წლამ­დე ვა­დით .

 

ამას­თან, თუ სა­სა­მარ­თლო გან­ხილ­ვას მსა­ჯუ­ლი სა­პა­ტიო მი­ზე­ზის გა­რე­შე გა­აც­დენს ან მას­ზე და­კის­რე­ბულ მო­ვა­ლე­ო­ბას არა­ჯე­როვ­ნად შე­ას­რუ­ლებს, 1 000-დან 1500 ლა­რამ­დე თან­ხით და­ჯა­რიმ­დე­ბა.

 

რო­გორ ამ­ზა­დე­ბენ უკვე შერ­ჩე­ულ ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს?

 

ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა მომ­ზა­დე­ბა ძი­რი­თად გუ­ლის­ხმობს მათ­თვის მა­თი­ვე უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლე­ბის გან­მარ­ტე­ბა­სა და იმ წე­სე­ბი­სა თუ პრინ­ცი­პე­ბის გაც­ნო­ბას რო­მელ­თა დაც­ვაც გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის პრო­ცეს­ში სა­ვალ­დე­ბუ­ლო იქ­ნე­ბა მათ­თვის.

სხდო­მის გახ­სნი­სას და სა­თათ­ბი­რო ოთახ­ში გას­ვლამ­დე სხდო­მის თავ­მჯდო­მა­რე ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა სა­სა­მარ­თლოს გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლი კა­ნო­ნის თა­ო­ბა­ზე გან­მარ­ტე­ბებს აძ­ლევს. ეს გან­მარ­ტე­ბე­ბი ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს წე­რი­ლო­ბი­თაც გა­და­ე­ცე­მათ.

სხდო­მის თავ­მჯდო­მა­რემ სა­თათ­ბი­რო ოთახ­ში გას­ვლის წინ ნა­ფიც მსა­ჯუ­ლებს მოკ­ლედ უნდა გა­ნუ­მარ­ტოს სხდო­მა­ზე გან­ხი­ლუ­ლი ყვე­ლა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბის შე­ფა­სე­ბის წესი.

 

რო­გორ მიმ­დი­ნა­რე­ობს ვერ­დიქ­ტის გა­მო­ტა­ნის პრო­ცე­სი? რო­გორ იღე­ბენ ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლე­ბი მას?

ბრალ­დე­ბუ­ლის სა­ბო­ლოო სი­ტყვის მოს­მე­ნის შემ­დეგ, ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლე­ბი გა­დი­ან სა­თათ­ბი­რო ოთახ­ში და გა­ნი­ხი­ლა­ვენ ფაქ­ტებს. საქ­მის გან­ხილ­ვის შემ­დეგ უფ­რო­სი მსა­ჯუ­ლი თი­თო­ე­ულ სა­კითხს ღია კენ­ჭისყრა­ზე აყე­ნებს. თავ­და­პირ­ვე­ლად, ყვე­ლა წარ­დგე­ნილ ბრალ­დე­ბა­ზე გა­მა­მარ­თლე­ბელ ვერ­დიქტს ეყ­რე­ბა კენ­ჭი. თუ მსა­ჯუ­ლებ­მა გა­მა­მარ­თლე­ბე­ლი ვერ­დიქ­ტი არ გა­მო­ი­ტა­ნეს, მა­შინ იწყე­ბა გა­მამ­ტყუ­ნებ­ლის მი­სა­ღე­ბად კენ­ჭისყრა და აღ­ნიშ­ნუ­ლის­თვის მათ შე­სა­ბა­მი­სი დრო ეძ­ლე­ვათ. ეს პრო­ცე­სი ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლოა.

კენ­ჭისყ­რის პრო­ცეს­ში თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი სა­კი­თხი­სად­მი თა­ვის და­დე­ბით და უარ­ყო­ფით და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას გა­მო­ა­ტავს, მხარს უჭერს ან უარ­ყოფს მას.

მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ნა­ფიც მსა­ჯულს უფ­ლე­ბა არ აქვს, ხმის მი­ცე­მის­გან თავი შე­ი­კა­ვოს.

 

შე­უძ­ლია თუ არა მო­სა­მარ­თლეს, ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა ვერ­დიქ­ტი გა­ა­უქ­მოს?

 

დიახ, თუმ­ცა მას მხო­ლოდ გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი ვერ­დიქ­ტის გა­უქ­მე­ბა შე­უძ­ლია. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, მო­სა­მარ­თლემ ნა­ფიც მსა­ჯულ­თა ახა­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბის შერ­ჩე­ვის თა­რი­ღი უნდა და­ნიშ­ნოს.

 

მო­სა­მარ­თლეს შე­უძ­ლია, გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი ვერ­დიქ­ტი გა­ა­უქ­მოს იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ის აშ­კა­ა­რად ეწი­ნა­აღ­მდე­გე­ბა მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბა­თა ერ­თობ­ლი­ო­ბას, უსა­ფუძ­ვლოა ან გა­მამ­ტყუ­ნე­ბე­ლი ვერ­დიქ­ტის გა­უქ­მე­ბა მარ­თლმსა­ჯუ­ლე­ბის აღ­სრუ­ლე­ბის ერ­თა­დერ­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბაა.

 

და ბო­ლოს, მინ­და გკი­თხოთ მსა­ჯუ­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. რამ­დე­ნად და­ცუ­ლია ის სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან?

 

კა­ნო­ნი მსა­ჯუ­ლის უსაფრ­თხო­ე­ბის დაც­ვას ით­ვა­ლის­წი­ნებს და ამი­სათ­ვის სპე­ცი­ა­ლურ ზო­მებს იღე­ბენ. ამას­თან, თუ მას სა­სა­მარ­თლო გან­ხილ­ვის გა­რეთ ვინ­მე ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­წო­დე­ბის, ზე­წო­ლი­სა თუ სხვა მიზ­ნით და­უ­კავ­შირ­დე­ბა, ამის შე­სა­ხებ და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ უნდა აც­ნო­ბოს სა­სა­მარ­თლოს და შე­სა­ბა­მი­სი ზო­მე­ბი გა­ტარ­დე­ბა.

სხვა სიახლეები
10 მაი

გაიგეთ მეტი ჯარიმის შესახებ

08 მაი

იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის გადაცემა იპოთეკარისთვის

04 მაი

სამისდღეშიო რჩენა

24 ნოე

რა იწვევს დანაშაულის რომანტიზებას?

17 ნოე

სექსუალური შევიწროება - რა უნდა ვიცოდეთ საკუთარი უფლებების დასაცავად?

17 ნოე

რა ბედი ელის ფინანსურ ვალდებულებებს კომპანიის ლიკვიდაციის დროს – ადვოკატი ანა გორდეზიანი

17 ნოე

რითი განსხვავდება სამეწარმეო საქმიანობის ფორმები და როგორ ავარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი

02 ნოე

იყო თუ არა საქართველოს ბანკზე მომხდარი შეიარაღებული თავდასხმა ტერორისტული აქტი?

30 ოქტ

უწყინარი კომპლიმენტი თუ პერსონალური მონაცემების დარღვევა?

28 ოქტ

რა შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოთ ნაჩუქარი უძრავი ქონება ან სხვა ნივთი