რა შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოთ ნაჩუქარი უძრავი ქონება ან სხვა ნივთი  825 2020.10.28
რა შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოთ ნაჩუქარი უძრავი ქონება ან სხვა ნივთი  

ჩუ­ქე­ბის სა­კი­თხზე წარ­მო­შო­ბი­ლი და­ვე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში საკ­მა­ოდ ხში­რია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ კა­ნო­ნი ნათ­ლად გან­სა­ზღვრავს ამ პრო­ცე­სის დე­ტა­ლებს, მა­ინც ხში­რია გა­ურ­კვევ­ლო­ბე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სად, სა­სა­მარ­თლო და­ვე­ბი. ქვე­ყა­ნა­ში გან­სხვავ­დე­ბა მოძ­რავ და უძ­რავ ნივ­თებ­ზე ჩუ­ქე­ბის წესი. მოძ­რავ ნივთზე ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და­დე­ბუ­ლად ით­ვლე­ბა ქო­ნე­ბის გა­და­ცე­მის მო­მენ­ტი­დან, ხოლო თუ საქ­მე ეხე­ბა უძ­რავ ნივთს, იგი და­დე­ბუ­ლად ით­ვლე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით გან­სა­ზღვრუ­ლი სა­კუთ­რე­ბის უფ­ლე­ბის სა­ჯა­რო რე­ესტრში რე­გის­ტრა­ცი­ის მო­მენ­ტი­დან. ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია, და­ი­დოს რო­გორც სა­ნო­ტა­რო წე­სით, ასე­ვე მარ­ტი­ვი წე­რი­ლო­ბი­თი ფორ­მით. ამ უკა­ნას­კნელ შემ­თხვე­ვა­ში, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზე მხა­რე­თა ხელ­მო­წე­რა მოწ­მდე­ბა სა­ჯა­რო რე­ესტრის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლი პი­რის მიერ.

ჩუ­ქე­ბის პრო­ცეს­ზე, ნა­ჩუ­ქა­რის უკან დაბ­რუ­ნე­ბა­სა და ამ სა­კი­თხზე წარ­მო­ე­ბულ სა­სა­მარ­თლო და­ვებ­ზე იუ­ი­რი­დი­უ­ლი კომ­პა­ნია OK&CG–ის სა­სა­მარ­თლოს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი/ად­ვო­კა­ტი ანა გორ­დე­ზი­ა­ნი სა­უბ­რობს.

 

წაიკითხეთ: Ambebi.ge - https://bit.ly/3jy8xH5

რა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ნამ­დვი­ლო­ბა ? 

მხა­რე­ებს შე­უძ­ლი­ათ, და­ად­გი­ნონ, რომ ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ნამ­დვი­ლო­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლია ამა თუ იმ პი­რო­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე ან გან­სა­ზღვრუ­ლი მიზ­ნის მიღ­წე­ვა­ზე. ეს მი­ზა­ნი შე­იძ­ლე­ბა, იყოს სა­ერ­თო-სა­სარ­გებ­ლოც (შე­წი­რუ­ლო­ბა). თუ და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლი პი­რო­ბას არ შე­ას­რუ­ლებს, მა­შინ მჩუ­ქე­ბელს შე­უძ­ლია, უარი თქვას ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზე.

რა შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა, გა­უქ­მდეს ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა?

რაც შე­ე­ხე­ბა ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­უქ­მე­ბას, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით დად­გე­ნი­ლი წე­სით შე­იძ­ლე­ბა გა­უქ­მდეს, თუ და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლი მძი­მე შე­უ­რა­ცხყო­ფას მი­ა­ყე­ნებს ან დიდ უმა­დუ­რო­ბას გა­მო­ი­ჩენს მჩუ­ქებ­ლის ან მისი ახლო ნა­თე­სა­ვის მი­მართ.

ამას­თან, კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა მჩუ­ქე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, მო­ი­თხო­ვოს და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლის­გან ნივ­თის უკან დაბ­რუ­ნე­ბა, თუ ჩუ­ქე­ბის შემ­დეგ მჩუ­ქე­ბე­ლი მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბა და არ შე­ეძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის ან მის კმა­ყო­ფა­ზე მყო­ფი პი­რე­ბის რჩე­ნა. თუმ­ცა, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა ად­გენს გა­მო­ნაკ­ლისს, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც გა­ჩუ­ქე­ბუ­ლი ნივ­თის გა­მო­თხო­ვა არ შე­იძ­ლე­ბა, თუ გამ­ჩუ­ქე­ბელ­მა გან­ზრახ ან უხე­ში გა­უფრ­თხი­ლებ­ლო­ბით ჩა­იგ­დო თავი მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

რო­გორ გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა­ში შე­უ­რა­ცხყო­ფა ან უმა­დუ­რო­ბა, რომ­ლის დრო­საც უქ­მდე­ბა ჩუ­ქე­ბა?

კა­ნო­ნი პირ­და­პირ არ გან­სა­ზღვრავს, თუ რა შე­იძ­ლე­ბა, ჩა­ით­ვა­ლოს მძი­მე შე­უ­რა­ცხყო­ფად, ან დიდ უმა­დუ­რო­ბად, რომ­ლის გა­მოც შე­იძ­ლე­ბა, გა­უქ­მდეს ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­სა­მარ­თლო, ყო­ველ კონ­კრე­ტულ შემ­თხვე­ვა­ში, ვალ­დე­ბუ­ლია, გან­სა­ზღვროს და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლის უმა­დუ­რო­ბის ხა­რის­ხი და მან­ვე უნდა გა­და­წყვი­ტოს სა­კი­თხი იმის შე­სა­ხებ, წარ­მო­ად­გენს თუ არა და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლის ქმე­დე­ბა არაზ­ნე­ობ­რივ, საქ­ცი­ელს, რაც, შე­იძ­ლე­ბა, შე­ფას­დეს მძი­მე შე­უ­რა­ცხყო­ფად ან უმა­დუ­რო­ბის გა­მოვ­ლე­ნად, შე­სა­ბა­მი­სად, წარ­მო­იშ­ვას ჩუ­ქე­ბის გა­უქ­მე­ბის სა­ფუძ­ვე­ლი. თა­ვის­თა­ვად, „მძი­მე შე­უ­რა­ცხყო­ფა“ და „დიდი უმა­დუ­რო­ბა“, ანუ უმა­დუ­რად ქცე­ვა, შე­ფა­სე­ბი­თი კა­ტე­გო­რი­აა, რა­საც გან­სა­ზღვრავს სა­სა­მარ­თლო, გა­რე­მო­ე­ბა­თა ურ­თი­ერ­თშე­ჯე­რე­ბის შე­დე­გად.

ერ­თგვა­რო­ვა­ნი პრაქ­ტი­კით დად­გე­ნი­ლია, რომ სა­სა­მარ­თლოს და არა თა­ვად მო­სარ­ჩე­ლის შე­ფა­სე­ბის სა­გა­ნია, წარ­მო­ად­გენს თუ არა კონ­კრე­ტუ­ლი ფაქ­ტი ისე­თი სა­ხის შე­უ­რა­ცხყო­ფას ან უმა­დუ­რო­ბას, რაც ჩუ­ქე­ბის გა­უქ­მე­ბას შე­იძ­ლე­ბა, და­ე­დოს სა­ფუძ­ვლად.

სა­სა­მარ­თლომ მხა­რე­თა ურ­თი­ერ­თდა­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის, მათი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბის, თა­ვად ქმე­დე­ბის შე­ფა­სე­ბის, ასე­ვე კონ­კრე­ტულ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი წეს-ჩვე­უ­ლე­ბე­ბი­სა და დამ­კვიდ­რე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით უნდა გან­სა­ზღვროს, იჩენს თუ არა და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლი უმა­დუ­რო­ბას გამ­ჩუ­ქებ­ლის მი­მართ, ან არის თუ არა მისი ქმე­დე­ბა შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი.

ბუ­ნებ­რი­ვია, ამ შემ­თხვე­ვა­ში, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, თა­ვად მხა­რის სუ­ბი­ექ­ტუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაც კონ­კრე­ტუ­ლი ქმე­დე­ბის მი­მართ, მაგ­რამ გა­დამ­წყვე­ტია ამ ქმე­დე­ბის იმ თვალ­საზ­რი­სით შე­ფა­სე­ბა, ობი­ექ­ტუ­რად არის თუ არა მიჩ­ნე­უ­ლი უმა­დუ­რო­ბად ან შე­უ­რა­ცხყო­ფად ეს ქმე­დე­ბა. მით უფრო, რომ სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­დექ­სის 529-ე მუხ­ლი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლის არა ყო­ველ­გვა­რი გა­სა­კი­ცხი ქმე­დე­ბა იძ­ლე­ვა ჩუ­ქე­ბის გა­უქ­მე­ბის სა­ფუძ­ველს, არა­მედ მხო­ლოდ მძი­მე შე­უ­რა­ცხყო­ფა და დიდი უმა­დუ­რო­ბა.

ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა, გა­უქ­მდეს ერთი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მას შემ­დეგ, რაც მჩუ­ქე­ბე­ლი შე­ი­ტყობს იმ გა­რე­მო­ე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მე­ლიც მას ჩუ­ქე­ბის გა­უქ­მე­ბის უფ­ლე­ბას აძ­ლევს.

რამ­დე­ნად ხში­რია აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა ?

ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­უქ­მე­ბის მიზ­ნით ხში­რია მო­ქა­ლა­ქე­თა მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში დავა ეხე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებს შო­რის წარ­მო­შო­ბილ კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ას, რო­დე­საც გამ­ჩუ­ქე­ბელს, ჩუ­ქე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბის შემ­დგომ და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რი ზღუ­დავს და არ აძ­ლევს რო­გორც ამ ქო­ნე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის უფ­ლე­ბას, ასე­ვე მის მი­მართ იჩენს მის­თვის შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი სა­ხის მოქ­მე­დე­ბებს. გარ­და ამი­სა, სამ­წუ­ხა­როდ ხში­რად მო­ქა­ლა­ქე­ებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ჩუ­ქე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში მათ კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად შე­უძ­ლი­ათ ისარ­გებ­ლონ ნივ­თით და უფრო მე­ტიც და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლი მათი ნე­ბის გა­რე­შე ვერ გან­კარ­გავს აღ­ნიშ­ნულ ქო­ნე­ბას, რაც არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა მოქ­მედ რე­გუ­ლა­ცი­ებს, კერ­ძოდ

რე­ა­ლუ­რად კი ჩუ­ქე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და­სა­ჩუქ­რე­ბუ­ლი ხდე­ბა ნივ­თის ერ­თპი­როვ­ნუ­ლი მე­სა­კუთ­რე, შე­სა­ბა­მი­სად ჩუ­ქე­ბის ძა­ლა­ში ყოფ­ნის პე­რი­ოდ­ში იგი უფ­ლე­ბა­მო­სი­ლია სა­კუ­თა­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბით გან­კარ­გოს სა­ჩუქ­რის სა­ხით მი­ღე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვი და გან­სა­ზღვროს მი­თი­თე­ბუ­ლი ქო­ნე­ბით მო­სარ­გებ­ლე პირ­თა წრე.

 

 

სხვა სიახლეები
05 აგვ

რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?

26 ივლ

როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?

23 ივლ

როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

19 ივლ

აგედევნენ? ეს დასჯადია!

16 ივლ

რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული

12 ივლ

ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?

11 ივლ

რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?

05 ივლ

დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?

03 ივლ

დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება

28 ივნ

რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?