რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება10330 2014.06.02
რა შემთხვევაში ითვლება პირი ნასამართლევად და როგორ ხდება ნასამართლობის გაქარწყლება
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით,მსჯავრდებული ნასამართლევად ითვლება გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის დღიდან ნასამართლობის გაქარწყლების ან მოხსნის მომენტამდე. ნასამართლობა მხედველობაში მიიღება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის, დანაშაულის კვალიფიკაციისა და სისხლის-სამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტისას. იმ შემთხვევაში, თუ პირი გათავისუფლდება სასჯელისგან, ის ჩაითვლება ნასამართლობის არმქონედ. რაც შეეხება ნასამართლობის გაქარწყლებას, ნასამართლობა გაქარწყლებულად ჩაითვლება შემდეგ შემთხვევებში: ა) პირობით მსჯავრდებულისა _ გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ; ბ) თავისუფლების აღკვეთაზე უფრო მსუბუქი სასჯელით მსჯავრდებულისა _ სასჯელის მოხდიდან ერთი წლის შემდეგ; გ) ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულისა _ სასჯელის მოხდიდან სამი წლის შემდეგ; დ) მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულისა _ სასჯელის მოხდიდან ექვსი წლის შემდეგ; ე) განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდებულისა _ სასჯელის მოხდიდან რვა წლის შემდეგ. გათვალისწინებულია ისეთი შემთხვევაც, როდესაც სასამართლოს შეუძლია ნასამართლობის გაქარწყლების ვადის გასვლამდე მოუხსნას პირს ნასამართლეობა. ეს შესაძლებელია მოხდეს იმ შემთხვევაში, თუ სასჯელის მოხდის შემდეგ პირი იქცეოდა უმწიკვლოდ და სასამართლოს მიმართავს ნასამართლობის სტატუსის მოხსნის თხოვნით.

გაქარწყლებული ან მოხსნილი ნასამართლობა მხედველობაში არ მიიღება სისხლის-სამართლებრივი პასუხისმგებლობის, დანაშაულის კვალიფიკაციისა და სისხლის-სამართლებრივი ზემოქმედების ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტისას.

სხვა სიახლეები
03 აგვ

დაკავების შესახებ განჩინების გასაჩივრების შეუძლებლობა, როგორც საკანონმდებლო ხარვეზი

13 ივნ

თავისუფლება და პირველი კონსტიტუცია

16 მაი

ცილისწამების დეკრიმინალიზაციის მნიშვნელობა

10 მაი

სამართლისა და პოლიტიკის გამიჯვნა კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განხორციელებისას

04 მაი

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების პრიორიტეტულობის პრინციპის მნიშვნელობა იუვენალურ იუსტიციაში

04 მაი

ბავშვები ოჯახში ძალადობის პირისპირ

13 მარ

სამართლის ნორმის ინტერპრეტაცია

13 მარ

მორალური ზიანი და კომპენსაციის პრობლემა სამართალში

13 მარ

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები ქართული სამართლის ისტორიის მიხედვით

13 მარ

სასჯელის არსი და მიზნები საქართველოში