ბავშვების მეურვე დედას  ქონების ნახევარზე მეტის მიღება შეუძლია - იურისტი ოთარ კაჭკაჭაშვილი განქორწინებასთან დაკავშირებულ დეტალებზე, რომელიც უნდა იცოდეთ428 2020.10.16
ბავშვების მეურვე დედას ქონების ნახევარზე მეტის მიღება შეუძლია - იურისტი ოთარ კაჭკაჭაშვილი განქორწინებასთან დაკავშირებულ დეტალებზე, რომელიც უნდა იცოდეთ

სა­ქარ­თვე­ლოს სტა­ტის­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის მო­ნა­ცე­მე­ბის თა­ნახ­მად, 2019 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ქორ­წი­ნე­ბის 11 205 ფაქ­ტი და­ფიქ­სირ­და. ამ მაჩ­ვე­ნებ­ლის მი­ხედ­ვით გან­ქორ­წი­ნე­ბის კო­ე­ფი­ცინ­ტი 1000 კაც­ზე არის 3.0. უკან­სას­კნელ წლებს თუ გა­დავ­ხე­დავთ, გან­ქორ­წი­ნე­ბის რი­ცხვი წლი­დან წლამ­დე მზარ­დია. მა­გა­ლი­თად, 5 წლის წინ ეს ციფ­რი 9 112 იყო, კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტი – 2.4. 10 წლის წინ კი კო­ე­ფი­ცი­ენ­ტი მხო­ლოდ 1.1–ს უდ­რი­და.

 

წაიკითხეთ: ambebi.ge - https://bit.ly/34alSRJ

 

2019 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით გან­ქორ­წი­ნე­ბის ყვე­ლა­ზე დიდი მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 0–4 წლამ­დე ხან­გრძლი­ვო­ბის ოჯა­ხებ­ში იყო. მა­ღა­ლია მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 20 და მეტი წლის ხან­გრძლი­ვო­ბის ოჯა­ხებ­შიც, ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი კი 15–19 წლი­ან ოჯა­ხებ­ში ფიქ­სირ­დე­ბა.

გან­ქორ­წი­ნე­ბის რი­ცხვის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, იზ­რდე­ბა გან­ქორ­წი­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­სა­მარ­თლო და­ვე­ბიც. ამ დროს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მა­ღალკ­ვა­ლი­ფი­ცუ­რი იუ­რის­ტის ჩარ­თუ­ლო­ბა, რომ სწო­რად მოხ­დეს საქ­მის გა­და­წყვე­ტა, ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფა, მე­ურ­ვე­ო­ბის და­კის­რე­ბა და სხვა სა­კი­თხე­ბი. თე­მებ­ზე, თუ რო­გორ იყო­ფა ქო­ნე­ბა გან­ქორ­წი­ნე­ბის შემ­დეგ და რას ნიშ­ნავს თა­ნა­მე­სა­კუთ­რე­ო­ბა, სა­ად­ვო­კა­ტო ბი­უ­რო OK&CG-ის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ოთარ კა­ჭ­კა­ჭაშ­ვი­ლი სა­უბ­რობს.

ზო­გა­დად, რო­გორ ხდე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ქორ­წი­ნე­ბის გა­ფორ­მე­ბა?

სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ქორ­წი­ნე­ბის ორი ფორ­მა არ­სე­ბობს. ერთი, რო­დე­საც მხა­რე­ებს შო­რის არის შე­თან­ხმე­ბა, მათ არ აქვთ დავა ბავ­შვებ­თან ან ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ყვე­ლა­ფერ­ზე შე­თან­ხმე­ბუ­ლი არი­ან. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ისი­ნი იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლში მი­დი­ან და გან­ქორ­წი­ნე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას აფორ­მე­ბენ. ეს ისე­ვე ხდე­ბა, რო­გორც ქორ­წი­ნე­ბის გა­ფორ­მე­ბა.

თუმ­ცა არის მე­ო­რე ვა­რი­ან­ტიც, რო­დე­საც მხა­რე­ე­ბი ვერ თან­ხმდე­ბი­ან გარ­კვე­ულ სა­კი­თხებ­ზე და გან­ქორ­წი­ნე­ბის­თვის სა­სა­მარ­თლოს მი­მარ­თა­ვენ. ამ და­ვას, რო­გორც წესი, 4 კომ­პო­ნენ­ტი ახ­ლავს თან: ქორ­წი­ნე­ბის შე­წყვე­ტა ანუ რე­გის­ტრა­ცი­ის გა­უქ­მე­ბა, ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფა, შვი­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მზრუნ­ვე­ლო­ბის წე­სის გან­სა­ზღვრა და სა­ა­ლი­მენ­ტო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის გან­სა­ზღვრა. სწო­რედ ამ 4 სა­კითხს წყვეტს სა­სა­მარ­თლო. თუმ­ცა, ყვე­ლა­ზე პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი, რო­გორც წესი, ორი სა­კი­თხია ხოლ­მე. ეს არის ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფა და ბავ­შვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის წე­სის გან­სა­ზღვრა.

რო­გორ ხდე­ბა ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფა გან­ქორ­წი­ნე­ბის შემ­დეგ?

სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფის კლა­სი­კუ­რი წესი არის ქორ­წი­ნე­ბის გა­მავ­ლო­ბა­ში შე­ძე­ნი­ლი ქო­ნე­ბის ორ თა­ნა­ბარ ნა­წი­ლად გა­ყო­ფა. ამ შემ­თხვე­ვა­ში გა­დამ­წყვე­ტი მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს იმ ფაქტს, თუ რამ­დე­ნი შე­მო­სა­ვა­ლი ჰქონ­და თი­თო­ე­ულ მე­უღ­ლეს ცალ–ცალ­კე და რო­მე­ლი იყო მე­ტად და­კა­ვე­ბუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბით. სა­სა­მარ­თლო ყვე­ლა­ფერს ჰყოფს ორად, თუ ამის შე­სა­ხებ მხა­რე­ე­ბი პრე­ტენ­ზი­ას არ აცხა­დე­ბენ. აქ სა­უ­ბა­რია რო­გორც უძა­რავ ქო­ნე­ბა­ზე, მა­გა­ლი­თად, სახ­ლსა და მი­წა­ზე, ისე მოძ­რავ ქო­ნე­ბა­ზე, ავ­ტო­მო­ბილ­სა და სა­ო­ჯა­ხო ძვირ­ფას ნივ­თებ­ზე. რისი გა­ყო­ფაც ვერ ხერ­ხდე­ბა, მას სა­სა­მარ­თლო ფუ­ლა­დი სა­ხით აკომ­პენ­სი­რებს.

რას ნიშ­ნავს თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბა და რა ით­ვლე­ბა მე­უღ­ლე­ე­ბის თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბად?

თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბის მცნე­ბა წარ­მო­იშ­ვე­ბა იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მე­უღ­ლე­ებს შო­რის არ­სე­ბობს რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი ქორ­წი­ნე­ბა. ამი­ტომ ჩვენ ყვე­ლას ვურ­ჩევთ ქორ­წი­ნე­ბის დროს აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ა­ფორ­მონ სა­მო­ქა­ლა­ქო რე­გის­ტრა­ცი­აც, რომ მათ შო­რის წარ­მო­იშ­ვას თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბის ფორ­მა. არას­დროს ვი­ცით, რა მოხ­დე­ბა მო­მა­ვალ­ში, ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვი­დან­ვე დო­კუ­მენ­ტუ­რად გა­მარ­თუ­ლი იყოს.

ჩვენს პრაქ­ტი­კა­ში ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მე­უღ­ლე­ებს შო­რის არ არის სა­მო­ქა­ლა­ქო ქორ­წი­ნე­ბა, მაგ­რამ ისი­ნი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ერ­თად ცხოვ­რო­ბენ, ერ­თად ეწე­ვი­ან სა­ო­ჯა­ხო მე­ურ­ნე­ო­ბას, ჰყავთ შვი­ლე­ბი. თი­თო­ე­უ­ლი ამ ფაქ­ტო­რის მი­უ­ხე­და­ვად, მათ შო­რის თა­ნა­მე­სა­კუთ­რე­ო­ბა არ წარ­მო­იშ­ვე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, გან­ქორ­წი­ნე­ბის დროს ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფა პრობ­ლე­მუ­რი და სა­და­ვოა. სა­მო­ქა­ლა­ქო რე­გის­ტრა­ცა ერ­თა­დერ­თი სა­ფუძ­ვე­ლია იმი­სა, რომ ორ ადა­მი­ანს შო­რის წარ­მო­იშ­ვას თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბა.

სა­მო­ქა­ლა­ქო ქორ­წი­ნე­ბის დროს შე­ძე­ნი­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი ქო­ნე­ბა არის თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბა და მას­ზე უფ­ლე­ბა ორი­ვე მხა­რეს თა­ნაბ­რად აქვს მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, თუ ქო­ნე­ბა ერთ მე­უღ­ლე­ზე ფორმ­დე­ბა. მის თა­ნა­მე­სა­კუთ­რედ მე­ო­რე მე­უღ­ლეც თა­ნაბ­რად ით­ვლე­ბა და ამის პრე­ზუმ­ცია გვაქვს.

რა ხდე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც მე­უღ­ლე­ე­ბი­დან მხო­ლოდ ერ­თია და­საქ­მე­ბუ­ლი? ამ შემ­თხვე­ვა­ში ქო­ნე­ბა რო­გორ იყო­ფა?

სა­მო­ქა­ლა­ქო რე­გის­ტრა­ცი­ის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა და­საქ­მე­ბუ­ლია თუ არა ორი­ვე მე­უღ­ლე ან რამ­დე­ნად თა­ნა­ბა­რი შე­მო­სა­ვა­ლი აქვთ. მათი ქო­ნე­ბა ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში თა­ნაბ­რად იყო­ფა. შე­მო­სავ­ლის არ მქო­ნე მე­უღ­ლეც კი, რო­მე­ლიც სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებს უძღვე­ბა, სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ან თა­ნა­მე­სა­კუთ­რედ ით­ვლე­ბა. სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბით, ქო­ნე­ბის თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბა­ზე ამ მი­ზე­ზით გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბი არ და­იშ­ვე­ბა.

რამ­დე­ნად ხში­რია სა­სა­მარ­თლო და­ვე­ბი ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფის საქ­მე­ზე? რო­გორ სრულ­დე­ბა ხოლ­მე მათი უმე­ტე­სო­ბა?

სამ­წუ­ხა­როდ, ძა­ლი­ან ხში­რია ასე­თი და­ვე­ბი. რო­დე­საც მე­უღ­ლე­ე­ბი ვერ ახერ­ხე­ბენ თა­ნა­სა­კუთ­რე­ბის გა­ყო­ფას, მათ სა­სა­მარ­თლოს­თვის მი­მარ­თვა უწევთ. სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბის უმე­ტე­სო­ბა სრულ­დე­ბა ისე, რომ მე­უღ­ლე­ე­ბი ქო­ნე­ბის ½–ს იღე­ბენ.

თუმ­ცა კა­ნონ­ში გვაქვს ერთი გა­მო­ნაკ­ლი­სი ნორ­მა, რო­მელ­საც მხა­რე­ე­ბი ხში­რად არ ით­ვა­ლი­სი­წი­ნე­ბენმ, რად­გან მის შე­სა­ხებ არ იცი­ან. რე­ა­ლუ­რად კი ძა­ლი­ან სა­ჭი­რო დე­ბუ­ლე­ბაა. სა­სა­მარ­თლოს შე­უძ­ლია გა­და­უხ­ვი­ოს მე­უღ­ლე­თა წი­ლის თა­ნა­ბა­რო­ბის პრინ­ციპს და ერთ–ერთ მე­უღ­ლეს მი­კა­უთ­ვნოს მეტი იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, თუ რო­მელ მშო­ბელ­თან რჩე­ბი­ან არას­რულ­წლო­ვა­ნი შვი­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლა, ყუ­რა­დღე­ბა და ფი­ნან­სუ­რი რე­სურ­სი სჭირ­დე­ბათ. ეს ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლო გა­მო­ნაკ­ლი­სი ფორ­მაა. რო­გორც წესი, ეს მხა­რე არის ხოლ­მე დედა, რო­მელ­საც მი­ე­კუთ­ვნე­ბა ბავ­შვე­ბის მე­ურ­ვე­ო­ბა და მოვ­ლა. ჩვენ არა­ერ­თხელ მიგ­ვი­მარ­თავს სა­სა­მარ­თლოს­თვის ამ მო­თხოვ­ნით, რად­გან სა­ა­ლი­მენ­ტო და­ნა­კის­რი, რო­მე­ლიც მა­მას ეკის­რე­ბა, ხში­რად არა­საკ­მა­რი­სია ბავ­შვე­ბის მოვ­ლის­თვის და ამი­ტომ ვცდი­ლობთ, მისი კომ­პენ­სი­რე­ბა ქო­ნე­ბით მო­ვახ­დი­ნოთ. სა­სა­მარ­თლო, რო­გორც წესი, ამ მო­თხოვ­ნას გვიკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის ხოლ­მე, რად­გან მისი სწო­რი არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბა ხდე­ბა.

რამ­დე­ნად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­ქორ­წი­ნო ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და რამ­დე­ნად ცვლის საქ­მის ვი­თა­რე­ბას ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფის დროს?

სა­ქორ­წი­ნო კონ­ტრაქ­ტი მი­უ­ხე­და­ვავდ იმი­სა, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მო­ქა­ლა­ქო კო­დექ­სის შე­მო­ღე­ბის­თა­ნა­ვე იუ­რი­დი­უ­ლი ძა­ლის მქო­ნეა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ძა­ლი­ან არა­პო­პუ­ლა­რუ­ლია. მე ვფიქ­რობ, ეს კარ­გი არ არის. ამ დრო­ის­თვის, სა­ქორ­წი­ნო კონ­ტრაქტს ძი­რი­თად ისე­თი მე­უღ­ლე­ე­ბი აფორ­მე­ბენ ხოლ­მე, რო­მელ­თა­გა­ნაც ერთ–ერთი უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქეა და ამის კულ­ტუ­რა თა­ვი­სი ქვეყ­ნი­დან მოს­დევს.

სა­სა­მარ­თლო და­ვე­ბის დროს სა­ქორ­წი­ნო კონ­ტრაქ­ტის არ­სე­ბო­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად ცვლის საქ­მის ვი­თა­რე­ბას და ამ დროს სა­სა­მარ­თლო ყვე­ლა­ფერს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი პი­რო­ბე­ბის მი­ხედ­ვით წყვეტს. სწო­რედ ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია, რომ პრაქ­ტი­კა­ში სა­ქორ­წი­ნო კონ­ტრაქ­ტი ხში­რად გვხვდე­ბო­დეს. ამ დროს წყვი­ლი ქო­ნე­ბის გა­ყო­ფი­სას უსი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბი­სა და გა­ურ­კვევ­ლო­ბის­გან და­ცუ­ლი იქ­ნე­ბი­ან.

 

წყარო: Ambebi.ge

სხვა სიახლეები
05 აგვ

რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?

26 ივლ

როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?

23 ივლ

როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

19 ივლ

აგედევნენ? ეს დასჯადია!

16 ივლ

რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული

12 ივლ

ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?

11 ივლ

რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?

05 ივლ

დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?

03 ივლ

დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება

28 ივნ

რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?