რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება?1578 2024.02.19
რა არის ქირავნობის ხელშეკრულება?

ქირავნობის ცნება

სამოქალაქო კოდექსის 531-ე მუხლის მიხედვით:

ქირავნობის ხელშეკრულებით გამქირავებელი მოვალეა დამქირავებელს სარგებლობაში გადასცეს ნივთი განსაზღვრული ვადით. დამქირავებელი მოვალეა გამქირავებელს გადაუხადოს დათქმული ქირა.

 

ქირავნობის ხელშეკრულების განმარტება

ქირავნობის ხელშეკრულება ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია ხელშეკრულებათა შორის, რომელიც ყოველდღიურად გვხვდება.

მისი შინაარსის უკეთ გასაგებად, უმჯობესია, გამოვყოთ მისი ძირითადი მახასიათებლები ნორმიდან გამომდინარე:

• ქირავნობის ხელშეკრულებაში მონაწილე სუბიქტები არიან - გამქირავებელი და დამქირავებელი;
 

ნივთის დროებითი გადაცემა - მოიაზრებს ერთი მხარის მიერ ნივთის დროებით სარგებლობაში გადაცემას მეორე მხარისათვის;
 

ქირავნობის საგანი - შეიძლება იყოს როგორც მოძრავი, ისე უძრავი ნივთი.

 

გამქირავებლის ვალდებულებაა:

გამქირავებელი მოვალეა გადასცეს დამქირავებელს გაქირავებული ნივთი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობისათვის ვარგის მდგომარეობაში და ქირავნობის მთელი დროის განმავლობაში შეინარჩუნოს ნივთის ეს მდგომარეობა.

 

თავის მხრივ, დამქირავებლის ვალდებულებაა:

• გადაიხადოს ხელშეკრულებით შეთანხმებული ქირა;

• გაუფრთხილდეს ხელშეკრულების საგანს.

 

ქირავნობის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ბევრი კითხვა ჩნდება:

ხელშეკრულების შეწყვეტასთან, ქვექირავნობის განხორცილებასთან, ნივთის ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევებთან, ქირის გადახდის წესსა და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.

კითხვების შემთხვევაში, ჩვენ დაგეხმარებით.