როგორ გასცემს მშობელი უნებლიედ ბავშვის პირად მონაცემებს?1339 2020.06.15
როგორ გასცემს მშობელი უნებლიედ ბავშვის პირად მონაცემებს?

ერთი შე­ხედ­ვით, თით­ქოს ცუდი არა­ფე­რია იმა­ში, თუ ჩვე­ნი ახალ­შო­ბი­ლის ან არას­რულ­წლო­ვა­ნი შვი­ლის ფო­ტო­სუ­რა­თებ­სა და მათ შე­სა­ხებ სხვა პი­რად ინ­ფორ­მა­ცი­ას „ფე­ის­ბუქ­ში“, „ინ­სტაგ­რამ­სა“ და სხვა სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში გა­ვავ­რცე­ლებთ, თუმ­ცა რე­ა­ლუ­რად, ასე­თი ქმე­დე­ბა შე­იძ­ლე­ბა, გარ­კვე­უ­ლი რის­კე­ბის მომ­ცვე­ლი იყოს.

პირ­ველ რიგ­ში, ბავ­შვის ფო­ტო­ე­ბი­სა და მის შე­სა­ხებ სხვა პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ხში­რად გავ­რცე­ლე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა, მის უფ­ლე­ბას არ­ღვევ­დეს კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რო­ბის შე­სა­ხებ. ბავ­შვი 5 წლის ასა­კი­დან იწყებს სა­კუ­თარ თავ­ზე აზ­რის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას და იმის გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბას, გა­რე­სამ­ყა­რო რო­გორ აღიქ­ვამს მას. ამ დროს მისი კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რო­ბა კი­დევ უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ხდე­ბა, რად­გან იმ ფო­ტო­ებ­მა (მა­გა­ლი­თად, აბა­ზა­ნის მი­ღე­ბი­სას), მხი­ა­რულ­მა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ ბავ­შვის ქცე­ვის შე­სა­ხებ, რაც სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­შია გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი, შე­იძ­ლე­ბა, ბავ­შვს უხერ­ხუ­ლო­ბა შე­უქ­მნას. ამას­თან, „ფე­ის­ბუქ­სა“ და „ინ­სტაგ­რამ­ზე“ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბი არას­რულ­წლოვ­ნებ­ში ბუ­ლინ­გის მი­ზე­ზიც ხში­რად ხდე­ბა-ხოლ­მე.

კი­დევ ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია ბავ­შვის უსაფრ­თხო­ე­ბა. თუ მის შე­სა­ხებ ყვე­ლა სა­ხის ინ­ფორ­მა­ცი­ას გა­მო­ვაქ­ვეყ­ნებთ: მის სკო­ლა­ში გა­და­ღე­ბუ­ლი ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბი, იმ ბა­ღის ფო­ტო­ე­ბი, სა­დაც ხში­რად თა­მა­შობს და ა.შ, არ­სე­ბობს თუ არა რის­კე­ბი, ბავ­შვი საფრ­თხე­ში ჩა­ვაგ­დოთ?!

არე­გუ­ლი­რებს თუ არა ბავ­შვის პი­რა­დი მო­ნა­ცე­მე­ბის დაც­ვას კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა და რა უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ უფ­რო­სებ­მა, სა­ნამ მის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­სა და ფო­ტო­ებს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბენ, ამის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რად იუ­რი­დი­უ­ლი კომ­პა­ნია OK&CG-ის დამ­ფუძ­ნე­ბელს, ად­ვო­კატ ოთარ კა­ჭ­კა­ჭაშ­ვილს ვე­სა­უბ­რეთ:

სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით რო­გორ არის და­ცუ­ლი არას­რულ­წლოვ­ნის პი­რა­დი მო­ნა­ცე­მე­ბი?

სა­ქარ­თვე­ლოს კა­ნონ­მდებ­ლო­ბის მი­ხედ­ვით ბავ­შვი, ისე­ვე რო­გორც ზრდას­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნი წარ­მო­ად­გენს ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თა­ნა­ბა­რუფ­ლე­ბი­ან წევ­რს. შე­სა­ბა­მი­სად, ზრდას­რულ ია­და­მი­ა­ნის, მისი პი­რად ცხოვ­რე­ბის, პი­რა­დი მო­ნა­ცე­მე­ბის და­სა­ცა­ვად არ­სე­ბუ­ლი­დათ­ქმე­ბი ვრცელ­დე­ბა არას­რულ­წლოვ­ნებ­ზეც. უფრო მე­ტიც, მშობ­ლებს და უფ­რო­სებს გვმარ­თებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ყუ­რა­დღე­ბით მო­ვე­კი­დოთ ბავ­შვის პი­რად მო­ნა­ცე­მებს, რად­გან ისი­ნი თა­ვი­ან­თი ასა­კის გამო ვერ აა­ნა­ლი­ზე­ბენ და ვერ უწე­ვენ კონ­ტროლს ჩვენს მოქ­მე­დე­ბას, როცა მათ შე­სა­ხებ პი­რად ინ­ფორ­მა­ცი­ას ვავ­რცე­ლებთ.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, არ­ღვევს თუ არა მშო­ბე­ლი ამ კა­ნონს, როცა მის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას თუნ­დაც სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში აქ­ვეყ­ნებს?

კა­ნონ­ში არ არ­სე­ბობს ჩა­ნა­წე­რი იმის შე­სა­ხებ, სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მშო­ბელ­მა ან ზო­გა­დად, უფ­როს­მა უნდა გა­ნა­თავ­სოს თუ არა ბავ­შვთან და­კავ­ში­რე­ბით ფო­ტო­მა­სა­ლა ან რა­ი­მე ტი­პის ვი­დე­ო­მა­სა­ლა, მაგ­რამ ყვე­ლა კა­ნო­ნი, ყვე­ლა დათ­ქმა და მშობ­ლე­ბის მოქ­მე­დე­ბა უნდა იყოს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ბავ­შვის უპი­რა­ტეს ინ­ტე­რე­სებ­თან. სწო­რედ ამი­ტომ, მე ვფიქ­რობ, რომ თუკი იმ­დაგ­ვა­რი ფო­ტო­მა­სა­ლა გა­მოქ­ვეყ­ნდე­ბა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, რო­მე­ლიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან ბუ­ლინ­გის საფრ­თხეს შე­ი­ცავს (და ასე­თი მა­გა­ლი­თე­ბი ძა­ლი­ან ბევ­რი არ­სე­ბობს დღე­ვან­დელ რე­ა­ლო­ბა­ში), დამ­ნა­შა­ვე გა­მო­დის მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მშო­ბე­ლი, რო­მელ­მაც მისი გა­სა­ჯა­რო­ე­ბის შე­სა­ხებ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო. შე­სა­ბა­მი­სად, ამ კუ­თხით საფრ­თხის­შემ­ცვე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს მშობ­ლის მიერ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ფო­ტო­მა­სა­ლა.

ხდე­ბა თუ არა ამ დროს ბავ­შვი და­უც­ვე­ლი?

თუ წარ­მო­ვიდ­გენთ, რომ ბავ­შვი გა­ი­ზარ­და, წლე­ბი მო­ე­მა­ტა და მან სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მისი ბავ­შვის შე­სა­ხებ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია ნახა, რო­მე­ლიც უხერ­ხუ­ლო­ბას უქ­მნის, ვფიქ­რობ, რომ ამან მძი­მე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი გავ­ლე­ნა შე­იძ­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნოს არას­წულ­წლო­ვან­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით, მო­ზარ­დო­ბის ასაკ­ში.ამას­თან, ასეთ­მა ფო­ტო­ებ­მა და ინ­ფორ­მა­ცი­ამ შე­იძ­ლე­ბა, არას­რულ­წლოვ­ნი­სა და მისი თა­ნა­ტო­ლე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზეც მო­ახ­დი­ნოს ზე­გავ­ლე­ნა.

ასეთ შემ­თხვე­ვებ­ზემ­რა­ვა­ლი სა­სა­მარ­თლო პრაქ­ტი­კა არ­სე­ბობს უცხო­ეთ­ში, რო­დე­საც არას­რულ­წლოვ­ნებ­მა სარ­ჩე­ლი აღ­ძრეს თა­ვი­ან­თი მშობ­ლე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ამ­დაგ­ვა­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბი აკ­რძალ­ვას­თან ან წაშ­ლას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

რა რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, სა­ნამ ბავ­შვის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბას გა­დავ­წყვეტთ?

კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ მო­ვე­რი­დე­ბით და თით­ქმის ნუ­ლამ­დე და­ვიყ­ვა­ნოთ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის, ჩვე­ნი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბის შე­სა­ხებ პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბას, რად­გან ეს არის ჩვე­ნი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლი და ჩვე­ნი პი­რა­დი გვერ­დი, ამი­ტომ იქ უნდა ვაქ­ვეყ­ნებ­დეთ ჩვენ შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მშობ­ლე­ბის მიერ „ფე­ის­ბუქ­ზე“ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი ბავ­შვის ფო­ტო­ე­ბი ისეთ გვერ­დებ­ზე და ისე­თი არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი და არა­ე­თი­კუ­რი ფორ­მით მოხ­ვედ­რი­ლა, რომ მშობ­ლებს სა­მარ­თლებ­რი­ვი და­ვაც და­უ­წყი­ათ ამ პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად.

ბავ­შვის შე­სა­ხებ პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბის­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბით შევ­ძლებთ ასე­თი არა­სა­სურ­ვე­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას, რად­გან სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლე­ბი უკონ­ტრო­ლოა და იქ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გამო ადა­მი­ა­ნებს ყო­ველ­დღი­უ­რად უწევთ ბუ­ლინ­გის, მათ შე­სა­ხებ შეც­დო­მა­ში შემყვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა და სხვა უფრო მძი­მე პრობ­ლე­მე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლა.

წყარო: ambebi.ge

სხვა სიახლეები
05 აგვ

რა საკითხები არ შეიძლება, ჩაიწეროს საქორწინო კონტრაქტში?

26 ივლ

როგორ და სად შევიტანოთ სააპელაციო საჩივარი?

23 ივლ

როგორ ხდება არასწორი სამედიცინო დიაგნოზით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

19 ივლ

აგედევნენ? ეს დასჯადია!

16 ივლ

რა უნდა იცოდეთ თუკი მოწმედ ხართ დაბარებული

12 ივლ

ნაფიცი მსაჯულობა უფლება თუ ვალდებულება?

11 ივლ

რა პროცედურების გავლაა საჭირო სახელის და გვარის შესაცვლელად?

05 ივლ

დაკარგეთ სამსახური და არ იცით როგორ უნდა აღიდგინოთ თავი ?

03 ივლ

დაცვის მხარის მტკიცებულებები და მის მიერ ჩატარებული კერძო გამოძიება

28 ივნ

რა შემთხვევაში შეიძლება, დაკარგოთ საქართველოს მოქალაქეობა?