error216 2021.05.13
საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა საქმეებზე №1313 №1298 „თამაზ მეჭიაური საქართველოს წინააღმდეგ“. დავის საგანს წარმოადგენდა, მუნიციპალური საკრებულოს მიერ მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების ინიცირების საფუძვლები. მოსარჩელე მიიჩნევდა, რომ მერის გადაყენება უნდა უკავშირდებოდეს მის მიერ მანდატის ბოროტად გამოყენებას, კანონის დარღვევას ან სხვა რაიმე ობიექტურ გარემოებას, სადავო ნორმები კი საკრებულოს ანიჭებდა უფლებამოსილებას, დაუსაბუთებლად შეეწყვიტა უფლებამოსილება ხალხის მიერ პირდაპირი წესით არჩეული მერისთვის, ეს მომჩივანმა მიიჩნია უფლებების დარღვევად. მოპასუხე ასაბუთებდა, რომ მერი პოლიტიკური თანამდებობის პირია და ასეთი პირები ექვემდებარებიან გათავისუფლებას. საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა აღნიშნული სარჩელი და განმარტა, რომ მუნიციპალიტეტის განვითარებას ზიანი შეიძლება, მიაყენოს არამხოლოდ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებამ, არამედ მერსა და საკრებულოს შორის შეუთანხმებლობამ, რაც გამოიწვევს საკრებულოს გადაწყვეტილებების დროული და ეფექტური აღსრულების შეფერხებას.

 საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიჩნია რომ მერის თანამდებობიდან გათავისუფლება პოლიტიკური მიზანშეწონილობის საფუძველზე არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. მან ასევე იმსჯელა იმ მექანიზმზე, რომელიც უზრუნველყოფს უფლებამოსილების ხშირი შეწყვეტის შედეგად თვითმმართველი ერთეულის საქმიანობის პარალიზების საფრთხის პრევენციას, სასამართლოს შეფასებით ის გარანტიები, რომელიც გათვალისწინებულია კანონით, ამცირებს უნდობლობის გამოცხადების მექანიზმის თვითნებურად და ზედაპირულად გამოყენების რისკებს და უზრუნველყოფს მერის მიერ საკუთარი ფუნქციის ეფექტურად განხორციელების შესაძლებლობას.

სხვა სიახლეები
23 ივნ

პარლამენტმა პანდემიის სამართავად ცვლილებებს დაუჭირა მხარი

16 ივნ

სიღარიბის გამო ბავშვების ოჯახისგან დაშორება სასამართლომ უკანონოდ ცნო

13 ივნ

თურქეთმა სტამბოლის კონვენცია დატოვა

02 ივნ

მეწარმეთა შესახებ კანონში ცვლილებებია

26 მაი

თენგიზ კალანდიამ ნარკოტიკული ნივთიერების ჩადების ფაქტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოში გაასაჩივრა

19 მაი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ კანონის აღსრულების მდგომარეობაზე იმსჯელა

06 მაი

ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში

28 აპრ

პანდემია, როგორც ფორსმაჟორი?- ახალი კანონით საპრივატიზაციო ვალდებულების დარღვევაზე შეღავათები წესდება

26 აპრ

საადვოკატო ბიურო „OK&CG“-ის მორიგი წარმატება

22 მარ

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია დაიწყო!