საკუთრების შეძენა და დაკარგვა-უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა გარიგების საფუძველზე
საკუთრების შეძენა და დაკარგვა-უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა გარიგების საფუძველზე

საკუთრების შეძენა და დაკარგვა-უძრავ ნივთზე საკუთრების შეძენა გარიგების საფუძველზე

უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და შემძენზე ამ გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში.

 

უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვება

უძრავ ნივთზე საკუთრების ან სხვა უფლების მისატოვებლად აუცილებელია უფლებამოსილი პირის განცხადება ამ უფლების მიტოვების შესახებ, და ამ განცხადების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში. განცხადება უნდა ჩაჰბარდეს რეესტრის სამსახურს. მხოლოდ ამის შემდეგ იძენს უფლების მიტოვების განცხადება სავალდებულო ძალას

სერვისები