სამეწარმეო სამართალი და ბიზნეს გარიგებები
სამეწარმეო სამართალი და ბიზნეს გარიგებები

 საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ გთავაზობთ:

სამეწარმეო სუბიექტების (შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების,

-სააქციო საზოგადოების, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების,

- კომანდიტური საზოგადოების,

- კოოპერატივის, ინდივიდუალური მეწარმის,

- სამეწარმეო ამხანაგობის და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების) პირველად რეგისტრაციას,

-რეგისტრაციაში ცვლილებებს,

- რეორგანიზაციის პროცესის წარმოებას (გარდაქმნა, შერწყმა, გაყოფა),

- ფილიალების, მათ შორის უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალების დარეგისტრირებას,

-  საწარმოს რედომიცილება .

 საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ თავის კლიენტებს ასევე ეხმარება კომპანიის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შერჩევასა და კომპანიის კორპორაციულ სტრუქტურირებაში. ბიზნეს გარიგებების საწარმოებლად სამეწარმეო სუბიექტისათვის ყველაზე მისაღები კონტრაქტის დადების მიზნით, კლიენტებს უწევს იურიდიულ კონსულტაციას და აკეთებს სამართლებრივ ანალიზებს.

სერვისები