სანივთო (ქონებრივი) სამართალი-ცნება
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი-ცნება

სანივთო (ქონებრივი) სამართალი-ცნება

ქონება, ამ კოდექსის მიხედვით, არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობრივ ნორმებს.

 

ნივთის სახეები

ნივთი შეიძლება იყოს მოძრავი ან უძრავი.

სერვისები