უძრავი ქონება და პრივატიზაცია
უძრავი ქონება და პრივატიზაცია

საადვოკატო ბიურო „OK & CG“ გთავაზობთ უძრავი ქონების გასხვისება/ შეძენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე:

 

- იურიდიული კონსულტაციისა და იურიდიული მომსახურების გაწევას;

 

- უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას;

 

- გაფორმებას და საჯარო რეესტრში მათ რეგისტრაციას;

 

- ინვესტორების სასარგებლოდ შესაძენი ქონების სამართლებრივი შეფასების ჩატარებას;

 

- იჯარისა და ქირავნობის ხელშეკრულების გაფორმებას;

 

- პრივატიზაციის პროცესში კლიენტის ინტერესების წარმოდგენას; 

 

-  მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში არსებული თვითნებურად დაკავებულ სახელმწიფო საკუთრების მიწაზე დაინტერესებული პირის საკუთრების უფლების აღიარებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას, როგორიცაა: განცხადების შედგენა, კანონით დადგენილი მტკიცებულებებისა და დოკუმენტაციების მოძიება, წარმომადგენლობა სახელმწიფო ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებთან და სხვა საჭირო პროცედურების განხორციელებას;

 

პრივატიზაციის პროცესში დაინტერესებული პირის კანონიერი უფლებების დაცვას.

სერვისები