სისხლის სამართალი
სისხლის სამართალი

იურიდიული კომპანია „OK&CG“ გთავაზობთ სრულ იურიდიულ მომსახურებას სისხლის სამართლის ნებისმიერ სფეროში.

 

კომპანია კლიენტებს ემსახურება საერთო სპეციალიზაციის, უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე ადვოკატების მეშვეობით, რაც განაპირობებს კლიენტისთვის ნებისმიერი კატეგორიის სისხლის სამართლის დანაშაულზე კვალიფიციური იურიდიული მომსახურების გაწევას.

 

 ნებისმიერი ბრალდებული უფლებამოსილია, ჰყავდეს ადვოკატი სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებასა და სასამართლო განხილვის ეტაპზე, რაშიც ჩვენი კომპანია გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

  • - საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება;
    
  • - ადვოკატის მონაწილეობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობა;
    
  • - ბრალდებულის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში სასჯელაღსრულების შესაბამის დაწესებულებაში ადვოკატთან პაემანი შეუზღუდავი დროით;
    
  • - მსჯავრდებულის ადვოკატთან პაემანი სასჯელაღსრულების შესაბამის დაწესებულებაში შეუზღუდავი დროით;
    
  • - საგამოძიებო ორგანოებიდან მტკიცებულებების გამოთხოვა;
    
  • - მოწმეების მოძიება და მათი გამოკითხვა;
    
  • - სასამართლო პროცესებზე კლიენტის ინტერესების დაცვა;
    
  • - საჭიროების შემთხვევაში, კლიენტის უზრუნველყოფა თარჯიმნის მომსახურებით სახელმწიფოს ხარჯზე;
    
  • - მტკიცებულებების მოპოვება და საგამოძიებო ორგანოსთვის ან სასამართლოში წარდგენა;
    
  • - ბრალდებულთან, მსჯავრდებულთან და მათ ოჯახის წევრებთან აქტიური კომუნიკაცია საქმის მიმდინარეობის შესახებ;
    
  • - სისხლის სამართლის საქმის მასალების გაცნობა და მათი ასლების მოპოვება;
    
  • - შესავალი და დასკვნითი სიტყვის მომზადება;
    
  • - კლიენტის ინტერესების/უფლებების დაცვა სამივე ინსტანციის  სასამართლოში (საქალაქო/რაიონული სასამართლო, სააპელაციო სასამართლო და საქართველოს უზენაესი სასამართლო);
    
  • - უკანონოდ ჩატარებული საპროცესო მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა და სასამართლოში საქმის წარმოება;
    
  • - უშუალოდ კლიენტის მონაწილეობა ადვოკატის შუამდგომლობით ჩატარებულ საგამოძიებო მოქმედებაში;
    
  • - გამომძიებლის, პროკურორისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება კანონით დადგენილი წესით;
    
  • - და კანონით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

 

 

სერვისები