საადვოკატო ბიურო"OK & CG"(ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი) გუნდურად მუშაობს იმისთვის, რომ მომსახურეობა ჩვენი კლიენტებისთვის სიმყუდროვისა და დაცულობის გარანტია იყოს. ბიუროს საქმიანობა ეფუძნება სანდოობის პრინციპს, საქმისადმი თავდადებას, კლიენტებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნას. იგი გამოირჩევა მომსახურეობის მაღალი ხარისხით, მოქნილობით და სისწრაფით. ჩვენი ადვოკატები მაქსიმალურად იცავენ თავიანთი კლიენტების კონფიდენციალურობას.  ბიურო ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უწევს წარმომადგენლობით მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ, საგადასახადო, ფინანსურ საკითხებზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, მესამე პირებთან და ადმინისტრაციულ ორგანოებში.იგი სამართლებრივ დახმარებას უწევს კლიენტებს დოკუმენტების მომზადებაში,ეწევა უფასო კონსულტაციას, როგორც პირადად, ოფისში გასაუბრებით, ასევე ონ–ლაინ რეჟიმში. საადვოკატო ბიურო „ოთარ კაჭკაჭაშვილი და კონსულტანტთა ჯგუფი“ წლების მანძილზე წარმატებით მოღვაწეობს ქართულ სამართლებრივ სივრცეში.

დავით მუმლაძე
ადვოკატი

ადვოკატი დავით მუმლაძე საადვოკატო ბიურო OK&CG–ს ადვოკატია. მას აქვს საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების უფლებამოსილება საერთო სამართლის სპეციალიზაციით.  იგი 2008 წლიდან ჩვენი საადვოკატო ბიუროს, OK&CG–ს გუნდის წევრია. მისი საქმიანობის სფეროებს მიეკუთვნება სამოქალაქო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი,სისხლის სამართალი, სააღსრულებო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, საგადასახადო სამართალი. დავითმა 2009 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მიენიჭა სამართალმცოდნის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. შემდგომ კი - სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.
დავითის ძლიერი მხარეა დოკუმენტების სამართლებრივი ანალიზი, კლიენტის ინტერესების წარმომადგენლობა ბიზნეს პარტნიორებთან ან/და მათ მოდავე მხარეებთან მოლაპარაკებების წარმოება, წარმომადგენლობა  სასამართლოში ან/და კერძო არბიტრაჟებთან არსებული დავებისას, სააღსრულებო პროცესის წარმართვა. სისხლის სამართლიდან გამომდინარე საქმეებზე კლიენტების ინტერესების დაცვა წინასწარი გამოძიებისა და სასამართლოში საქმის წარმოებისას.
ცოდნის გაღრმავებისა მიზნით საადვოკატო ბიუროში მუშაობის დაწყებამდე დავითი მონაწილეობას იღებდა არაერთ ტრენინგსა თუ პროექტებში. მას გავლილი აქვს პროფესიული გადამზადების სხვადასხვა კურსი. დავითი ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს.

571-111-221DAVITMUMLADZE@MYADVOKAT.GE