error 130 2018.04.18
მიზეზები, რის გამოც შახტებსა და მაღაროებში ადამიანები იღუპებიან

სამუშაო ადგილებზე მომხდარი უბედური შემთხვევების 20 % სამთომოპოვებით მრეწველობი დარგში და კარიერის დამუშავების დროს ხდება. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტმა ის მიზეზები გამოავლინა, რის გამოც შახტებსა და მაღაროებში ადამიანები იღუპებიან. 

„არ არსებობს ერთიანი ინტეგრირებული შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები და არ ხდება მათი ადაპტაცია/მორგება დასაქმებულებზე, არ არსებობს მომეტებული საფრთხის შემცველ უბნებზე სამუშაოების განხორციელებისას აუცილებელი უსაფრთხოების წესების /პროცედურების განმსაზღვრელი დოკუმენტაცია, არ ხდება იმ საფრთხეებისა იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, რაც პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლესთან. უშუალო მიზეზი კი უკავშირდება კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გაუმართაობასა და გამოუყენებლობას; საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449 ,,ნახშირის შახტების უსაფრთხოების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის იმ მუხლის დარღვევას, რომელიც ეხება სამუშაო ადგილის განათებას; დასაქმებულის ჯანმრთელობის არადამაკმაყოფილებელ (სამედიცინო პუნქტის აღრიცხვის ჟურნალში დაფიქსირებული პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევა) მდგომარეობას, ჰაერში მავნე აირების კონცენტრაციის უკონტროლობასა და ავტომატურ შეუტყობინებლობას“ - ნათქვამია შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ანგარიშში.

სხვა სიახლეები
18 მაი

ადვოკატთა ასოციაცია საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებს აფართოვებს

17 მაი

პარლამენტი იხილავს პროექტს, რომლის საფუძველზეც მრავალშვილიანი მშობლის სტატუსი განისაზღვრება

17 მაი

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული საჯარო მოხელე გარკვეული რეგულაციებისგან თავისუფლდება?

15 მაი

სასამართლოს შესაძლოა შემოქმედებთი ნაწარმოების აკრძალვის უფლება მისცენ

15 მაი

სესხის დაფარვის წესი იცვლება

14 მაი

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უვადო მოსამართლეობის მსურველ მოსამართლეთა განაცხადებს ეცნობა

27 აპრ

გამკაცრდება თუ არა მედიკამენტების რეკლამირების წესი?

27 აპრ

„სამუშაო ადგილებზე მომხდარი უბედური შემთხვევების გამოძიება შეფერხებით მიმდინარეობს“

26 აპრ

კომერციულ ბანკებს ჯარიმები ეზრდებათ - რა დარღვევაზე რა ტიპის სანქცია დაეკისრებათ

25 აპრ

ლარში გაცემულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი გაიზარდა