error 856 2018.02.10
იპოთეკა - როგორც მოთხოვნის დაკმაყოფილების საშუალება

იპოთეკა- ეს არის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება, რაც კრედიტორს აძლევს გარანტიას, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დაიკმაყოფილებს თავის მოთხოვნას.

 

იპოთეკის რეგისტრაცია და მასთან დაკავშირებული საკითხები:

 

 იმისათვის, რომ იპოთეკამ იურიდიული ძალა შეიძინოს, იგი უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. რეგისტრაცია ერთ-ერთი მხარის მიერ გარიგების წარდგენის საფუძველზე ხდება და ამ გარიგებაში უნდა აღინიშნოს უძრავი ნივთის მესაკუთრე, იპოთეკარი, სავარაუდო მოვალე. ასევე, თუ მხარეები შეთანხმდებიან, შესაძლებელია, გარიგებაში აღინიშნოს უზრუნველყოფილი მოთხოვნის ოდენობა, სარგებელი, შესრულების ვადა და სხვა პირობები. იმ მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, რაც სესხის ხელშეკრულებაშია გაწერილი, იპოთეკის ხელშეკრულებას სანოტარო წესით ამოწმებს ნოტარიუსი, რა დროსაც ნოტარიუსი ხელშეკრულების მხარეებს განუმარტავს იმ სამართლებრივ შედეგებს, რომლებიც მათ მიერ სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევას მოჰყვება. (ეს პირობა არ ვრცელდება კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების- საკრედიტო კავშირების და კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებებზე.)

 

რა არის იპოთეკის მოწმობა?

 

 იპოთეკის მოწმობა არის ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს მისი კანონიერი მფლობელის უფლებას, მოითხოვოს იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება და ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს იპოთეკის საგნიდან. იპოთეკის მოწმობას, მხარეთა შეთანხმებით, კრედიტორის მოთხოვნის საფუძველზე, გასცემს საჯარო რეესტრი (ერთ ეგზემპლარად) და მოწმობის გაცემასაც ეს უკანასკნელი არეგისტრირებს. ის იპოთეკის ხელშეკრულება, რომელზედაც გაიცემა იპოთეკის მოწმობა, აუცილებლად უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. იპოთეკის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი სამართლებრივი ქმედება, რომელიც მოითხოვს სანოტარო წესით დამოწმებას, მოწმდება იგივე ნოტარიუსის მიერ, რომელმაც დაამოწმა აღნიშნული იპოთეკის ხელშეკრულება.

 რაც შეეხება იმ უფლებებს, რომლებსაც იპოთეკის მოწმობა იძლევა: იპოთეკის მოწმობის ფაქტობრივი მფლობელი ითვლება მის კანონიერ მფლობელად, ვიდრე საწინააღმდეგო არ დამტკიცდება; იპოთეკის მოწმობის არსებობისას უზრუნველყოფილი მოთხოვნა შესრულდება მხოლოდ იპოთეკის მოწმობის წარდგენის შემთხვევაში და როგორც კი კრედიტორoს მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, იგი ვალდებულია, იპოთეკის მოწმობა ვალდებულების შემსრულებელს გადასცეს. თუ კრედიტორის უფლება ნაწილობრივ დაკმაყოფილდება, მან იპოთეკის მოწმობაშიც უნდა შეიტანოს შესაბამისი აღნიშვნა. იპოთეკის შესახებ გარიგების დამმოწმებელი ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის დეპოზიტზე შეტანით, მოვალე კრედიტორის წინაშე არსებული ვალდებულებისგან თავისუფლდება.

სხვა სიახლეები
24 თებ

დავით ასათიანი: ადვოკატის მხრიდან მსხვერპლის პირადი ცხოვრების დეტალების საჯაროდ გავრცელება მიუღებელი

24 თებ

ანა გორდეზიანი: „მოვალის ნაცვლად თანხა თქვენ დაგეკისრებათ“

23 თებ

რა უფლებებით სარგებლობენ პაციენტები?

22 თებ

„სამკვიდრო ქონების მიღებისას, მამკვიდრებლის ვალიც გადმოგეცემათ“

22 თებ

რას გულისხმობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა?

22 თებ

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა პასუხისმგებლობა ქართულ კანონმდებლობაში

22 თებ

„მოქალაქეები თვალთმაქცური და მოჩვენებითი გარიგების მსხვერპლნი ხშირად ხდებიან“

20 თებ

„შეგიძლიათ, სახელმწიფო ორგანოებს მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება მოსთხოვოთ“

20 თებ

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სანქციები დაეკისრათ

19 თებ

დავით ასათიანი: „მე არ დავყოფ ჩვენს (ადვოკატთა) კორპუსს არანაირ ჯგუფებად თუ გუნდებად“