რა უნდა გავითვალისწინოთ უძრავი ქონების შეძენისას?   პირველ ყოვლისა, უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია   1) გარიგების წერილობითი ფორმით დადება შემძენზე   2) ამ გარიგებით განსაზღვრული საკუთრების უფლების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში    (იხ.საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 183-ე მუხლი). ...
1436 სრულად
ვინ არის ე.წ. ატსტუპნიკი? როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირის პერიოდში არ არსებობდა ტერმინი „კერძო საკუთრება“, რამაც მოგვიანებით,  მესაკუთრესა და ე.წ. ატსტუპნიკს (მოსარგებლეს) შორის 1921 წლის 25 თებერვლიდან 1997 წლის 25 ნოემბრამდე წარმოშობილი ურთიერთობების კანონით დარეგულირების აუცილებლობა წარმოშვა.  &b ...
2328 სრულად
„გირა“ და „გირაოს ხელშეკრულება“ - ტერმინი, რომელსაც მოქალაქეები ხშირად იყენებ, რეალურად სესხის, იპოთეკისა და ბინათსარგებლობის ხელშეკრულებაა; რაც იმას ნიშნავს, რომ კრედიტორი გაასესხებს გარკვეული ოდენობის თანხას მსესხებლის სასარგებლოდ, მისი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად კი, იპოთეკით იტვირთება მოვალის კუთვნილი უძრავი ნივთი; ხელშ ...
453 სრულად
რა არის სააღსრულებო ფურცელი ? ეს არის დოკუმენტი, რომლის საშუალებითაც ხდება გადაწყვეტილების აღსრულება. სააღსრულებო ფურცლის გაცემის უფლება აქვს: საერთოსასამართლოებს, არბიტრაჟს, ნოტარიუსს, ადმინისტრაციულ ორგანოებს (თანამდებობის პირებს), რესტიტუციისა და კომპენსაციის კომისიას და მის კომიტეტს, დამოუკიდებელ ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოებს. ნოტა ...
303 სრულად
იპოთეკა- ეს არის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება, რაც კრედიტორს აძლევს გარანტიას, რომ ვალდებულების შესრულებლობის შემთხვევაში დაიკმაყოფილებს თავის მოთხოვნას. იპოთეკისრეგისტრაციადამასთანდაკავშირებულისაკითხები: იმისათვის, რომ იპოთეკამ იურიდიული ძალა შეიძინოს, იგი უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში. რეგისტრაცია ერთ-ერთი მხარის მიერ გარიგების ...
196 სრულად
ტერმინი „ლიზინგი“, ინგლისურად „Lease“ქირის საფასურით ქონების აღებას/გაცემას ნიშნავს და იგი მსოფლიო პრაქტიკაში გამოიყენება როგორც ხანგრძლივი მოხმარების საქონლის იჯარაზე დაფუძნებული გარიგება და მისით სარგებლობის უფლება როგორც იურიდიულ, ისე ფიზიკურ პირებს აქვთ. ლიზინგი იძლევა აქტივით სარგებლობის უფლებას, წინასწარ განსაზღვრული ვ ...
163 სრულად
გირავნობა ეს არის მოვალის ან მესამე პირის მოძრავი ნივთი ან/და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელიც შეიძლება, გამოყენებულ იქნეს როგორც ფულადი, ისე არაფულადი მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება, რითაც მოგირავნე (კრედიტორი) იძენს უფლებას, მოახდინოს დაგირავებული ნივთის რეალიზაცია ან მხარეთა შეთანხმებით (მოვალის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არა ...
152 სრულად
სამოქალაქო სამართალში მოქმედი ზოგადი წესის მიხედვით, შემძენი, რომელმაც ნივთი მესაკუთრისგან შეიძინა ხდება ნივთის ახალი მესაკუთრე შესაბამისი პროცედურების დაცვის შემდეგ. საქართველოს კანონმდებლობით გამონაკლის შემთხვევაში შემძენი შეიძლება გახდეს ნივთის მესაკუთრე მაშინაც, როდესაც გამსხვისებელი არ იყო მესაკუთრე, მაგრამ შემძენი ამ ფაქტის მიმართ კეთილსინდი ...
174 სრულად
მოქალაქეები გარკვეული სამართლებრივი შედეგების თავიდან ასაცილებლად, მათი ქონებრივი უფლებების დაცვის მიზნით ფორმალურად აფორმებენ მათ საკუთრებაში არსებულ ქონებას სხვა პირზე. საოჯახო ურთიერთობებში განსაკუთრებით ხშირია შემთხვევა, როდესაც მეუღლე იმისათვის, რომ მეორე მეუღლემ თანასაკუთრებიდან არ მიიღოს წილი საკუთრებას გადასცემს სხვა პირს. აგრეთვე, მოვალე, ...
325 სრულად
ბლოგის პოპულარული სიახლეები
09 იან

ე.წ. ატსტუპნიკის უფლებები ქართულ კანონმდებლობაში

16 იან

რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გავითვალისწინოთ უძრავი ქონების შეძენისას?

01 დეკ

რა უნდა იცოდეთ ე.წ „გირაოს“ ხელშეკრულების გაფორმების დროს?

24 ნოე

რომელი გარიგებაა მოჩვენებითი და თვალთმაქცური

30 ნოე

რა შემთხვევაში გაიცემა ნოტარიუსის სააღსრულებო ფურცელი

28 ნოე

რა არის იპოთეკის მოწმობა და რის უფლებას ანიჭებს იგი კრედიტორს

22 ნოე

გაქვთ თუ არა მეზობლის ნაკვეთის გამოყენების უფლება?

24 ნოე

შესაძლებელია თუ არა იძულებით და მოტყუებით დადებული გარიგებების ბათილად ცნობა

21 ნოე

რა არის დელიქტი და დაგეკისრებათ თუ არა პასუხისმგებლობა სხვის მიერ მიყენებული ზიანის გამო

24 ნოე

ვინ არის კეთილსინდისიერი შემძენი